לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בקלפי ייעודית) (נגיף הקורונה החדש)

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בקלפי ייעודית) (נגיף הקורונה החדש) מתוך

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בקלפי ייעודית לאנשים שחלה עליהם חובת בידוד ובקלפי ייעודית לחולים בבחירות לראשות מועצה אזורית בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התשפ״ב–2021


ק״ת תשפ״ב, 768.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, אני מצווה לאמור:


הגדרות
בצו זה –
”אדם שחלה עליו חובת בידוד“ – אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי הוראות סעיף 20 לפקודת בריאות העם, 1940, לעניין נגיף הקורונה, למעט חולה;
”חולה“ – כהגדרתו בצו בידוד בית;
”מיגון מלא“ – מסכה בתקן N95, משקף מגן לפנים, כפפות וחלוק מגן גוף;
”נגיף הקורונה“ – נגיף הקורונה החדש 2019 (Novel Coronavirus 2019-nCoV);
”קלפי ייעודית“ – קלפי ייעודית לחולים או קלפי ייעודית לאנשים שחלה עליהם חובת בידוד;
”קלפי ייעודית לאנשים שחלה עליהם חובת בידוד“ – קלפי המיועדת להצבעת אנשים שחלה עליהם חובת בידוד שאינם סובלים מתסמינים, בבחירות לראשות מועצה אזורית לפי חוק בחירת ראש המועצה;
”קלפי ייעודית לחולים“ – קלפי המיועדת להצבעת חולים בנגיף הקורונה או לאנשים שחלה עליהם חובת בידוד הסובלים מתסמינים, בבחירות לראשות מועצה אזורית לפי חוק בחירת ראש המועצה;
”תסמינים“ – כל אחד מאלה:
(1)
חום גוף של 38 מעלות צלזיוס או יותר;
(2)
שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר, למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה; לעניין זה נזלת בלבד לא תיחשב תסמין;
(3)
אובדן חוש הטעם או חוש הריח.
קלפיות ייעודיות
(א)
מנהל הבחירות יקבע בכל מועצה אזורית שנערכות בה בחירות מקום קלפי אחד לפחות שתהיה בו קלפי ייעודית לאנשים שחלה עליהם חובת בידוד ומקום קלפי אחד לפחות שתהיה בו קלפי ייעודית לחולים.
(ב)
מקום קלפי כאמור בסעיף קטן (א) יהיה במקום שאינו משמש ביום הבחירות למטרה אחרת מלבד השימוש כמקום קלפי כאמור.
(ג)
קלפי ייעודית לחולים תהיה באוהל הפתוח משני צדדים לפחות.
הצבעת אדם שחלה עליו חובת בידוד
(א)
על אף האמור בסעיף 176(ב) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח–1958 (להלן – צו המועצות האזוריות), אדם שחלה עליו חובת בידוד ואינו חש בתסמינים, רשאי להצביע בקלפי ייעודית לאנשים שחלה עליהם חובת בידוד.
(ב)
על אף האמור בסעיף 176(ב) לצו המועצות האזוריות, אדם שחלה עליו חובת בידוד וחש בתסמינים, רשאי להצביע בקלפי ייעודית לחולים, ואולם אם קיבל ממצא שלילי לנגיף הקורונה בבדיקת PCR שעשה לאחר הופעת התסמינים במהלך שלושת הימים שלפני יום הבחירות – יהיה רשאי להצביע בקלפי ייעודית לאנשים שחלה עליהם חובת בידוד.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי סעיף 2(ב1) לצו בידוד בית או לפי סעיף 2א1 לצו האמור, ובשל כך בלבד, רשאי להצביע בקלפי ייעודית לאנשים שחלה עליהם חובת בידוד.
הצבעת חולים
על אף האמור בסעיף 176(ב) לצו המועצות האזוריות, בוחר שהוא חולה רשאי להצביע בקלפי ייעודית לחולים.
שעות הצבעה
(א)
קלפי ייעודית לאנשים שחלה עליהם חובת בידוד תהיה פתוחה להצבעה ביום הבחירות, בלא הפסקה, מ־10:00 בבוקר עד 20:00 בלילה.
(ב)
קלפי ייעודית לחולים תהיה פתוחה להצבעה ביום הבחירות, בלא הפסקה, מ־12:00 בצוהריים עד 20:00 בלילה.
הרכב ועדות הקלפי בקלפי ייעודית
(א)
מנהל הבחירות ימנה לכל קלפי ייעודית ועדת קלפי בת שלושה חברים ומזכיר ועדת קלפי; אחד מחברי ועדת הקלפי שמונה כאמור יהיה היושב ראש.
(ב)
המינויים לפי סעיף קטן (א) ייעשו בכתב מינוי הערוך לפי טופס מספר 1 שבתוספת.
חובש או איש רפואה במקום הקלפי
מנהל הבחירות ידאג לכך שבשעות ההצבעה ישהה במקום הקלפי הייעודית לאנשים שחלה עליהם חובת בידוד ובמקום הקלפי הייעודית לחולים, אדם בעל הכשרה של חובש או איש רפואה; לעניין זה, ”איש רפואה“ – רופא, אח או פרמדיק.
ציוד הבחירות בקלפי ייעודית
(א)
לציוד ההצבעה הדרוש ביום הבחירות המועבר לכל ועדת קלפי בהתאם לסעיף 187 לצו המועצות האזוריות, יתווסף בקלפי ייעודית ציוד זה:
(1)
מחיצה שקופה למניעת רסס, בגובה של מטר ושלושים סנטימטרים;
(2)
סרט מדידה באורך של שני מטרים לפחות;
(3)
סרט דביק לצורך סימון מקום עמידתו של הבוחר;
(4)
מסכות כירורגיות חד־פעמיות;
(5)
אמצעי לחיטוי משטחים;
(6)
חומר לחיטוי ידיים על בסיס אלכוהול בריכוז של 70% לפחות, לשימוש חברי ועדת הקלפי וכן לשימוש הבוחרים;
(7)
שתי שקיות ניילון לאריזת תיבת הקלפי עם סיום ההצבעה;
(8)
שילוט בדבר התנהלות במקום הקלפי והנחיות למניעת התפשטות נגיף הקורונה.
(ב)
בקלפי ייעודית לחולים, יתווסף, נוסף על האמור בסעיף קטן (א), גם ציוד מיגון מלא למי שיהיה במגע ישיר עם החולה.
הכנת הקלפי
ביום ההצבעה תימצא על השולחן שלידו יושבים חברי ועדת הקלפי של קלפי ייעודית, מחיצה שקופה למניעת רסס כאמור בסעיף 8(א)(1); המחיצה תוצב כך שיהיה ניתן לזהות את הבוחר דרכה.
הכנת מקום קלפי ייעודית להצבעה
נוסף על האמור בסעיף 189 לצו המועצות האזוריות, ביום ההצבעה, טרם פתיחת מקום קלפי ייעודית, יוודא מזכיר ועדת הקלפי כי נערכו התאמות אלה:
(1)
הדבקת סרט הדבקה במרחק 2 מטרים מהשולחן שלידו יושבים חברי ועדות הקלפי;
(2)
הצבת חומר לחיטוי ידיים על בסיס אלכוהול בריכוז של 70% לפחות לשימוש חברי ועדות הקלפי;
(3)
הצבת חומר לחיטוי ידיים על בסיס אלכוהול בריכוז של 70% לפחות, לשימוש המצביעים בכניסה למקום הקלפי ובתא ההצבעה;
(4)
הצבת מחיצה שקופה להפרדה ומניעת רסס בין חברי ועדת הקלפי למצביעים;
(5)
הוצב שילוט ייעודי המכווין את הבוחרים לקלפי שבה הם רשאים להצביע לפי סעיפים 3 ו־4.
סדרי ההצבעה בקלפי ייעודית
אלה סדרי ההצבעה בקלפי ייעודית:
(1)
כשהמבקש להצביע עומד מחוץ למקום הקלפי ובמרחק שני מטרים, לפחות, ממזכיר ועדת הקלפי –
(א)
יזהה את עצמו לפני המזכיר, כאמור בסעיף 195 לצו העיקרי [צ״ל: לצו המועצות האזוריות]; אם הבוחר נדרש להסיר את המסכה לשם זיהויו, הוא יסיר אותה לזמן המזערי הנדרש לצורך זיהויו;
(ב)
יצהיר על גבי טופס מספר 2 שבתוספת על היותו בבידוד, בפני המזכיר; לצורך הצהרה כאמור ישתמש הבוחר בעט בצבע כחול שתספק ועדת הקלפי, אשר תשמש את אותו בוחר בלבד;
(ג)
המבקש להצביע ישיב על השאלות שבטופס מספר 3 שבתוספת, תוך שהוא משתמש בעט שסופק לו לפי פסקת משנה (ב);
(2)
לאחר שהמבקש להצביע חתם על טופס ההצבעה לפי פסקה (1)(ב) ושמזכיר ועדת הקלפי בדק את הטופס שהשיב עליו המבקש לפי פסקה (1)(ג), ימסור לו מזכיר ועדת הקלפי מעטפת הצבעה בצבע צהוב ויניח את אמצעי הזיהוי של הבוחר לפני ועדת הקלפי;
(3)
בתא הצבעה המסתיר את הבוחר מעיני זולתו, ייתן המצביע פתק הצבעה לתוך מעטפת ההצבעה שנתן לו המזכיר;
(4)
בעת שהבוחר נמצא בתא ההצבעה, יציין מזכיר ועדת הקלפי על פני מעטפה חיצונית את שמו, את מספר זהותו במרשם האוכלוסין ואת מענו וימסור אותה לבוחר;
(5)
המזכיר יתעד את פרטי הבוחר ברשימת המצביעים בפרוטוקול ועדת הקלפי שהוועדה מנהלת לפי סעיף 12;
(6)
הבוחר יכניס את מעטפת ההצבעה לתוך המעטפה החיצונית; את המעטפה החיצונית יטיל המצביע, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.
פרוטוקול בקלפי ייעודית
ועדת קלפי בקלפי ייעודית תערוך פרוטוקול על פתיחת הקלפי ועל מהלך ההצבעה; פרוטוקול יהיה בהתאם לטופס 8 שבתוספת השלישית לצו המועצות האזוריות, בשינויים המחויבים, ותצורף לו רשימת המצביעים בקלפי; המזכיר ינהל את הפרוטוקול, וחברי ועדת הקלפי יחתמו עליו בתום ההצבעה.
העברת חומר ההצבעה למנהל הבחירות
(א)
מייד לאחר תום ההצבעה בקלפי ייעודית יאטום מזכיר ועדת קלפי ייעודית את החריץ שבקלפי על ידי הדבקת מדבקה, כך שלא תהיה אפשרות להוסיף מעטפות לתוך הקלפי או להוציא מעטפות ממנה, ירשום עליה או לידה את מספר הקלפי, ויעטוף את התיבה בשקית ניילון ייעודית.
(ב)
ועדת הקלפי ומזכיר ועדת הקלפי יעבירו את הקלפי הייעודית לידי מנהל הבחירות בתום יום הבחירות.
ספירת הקולות
הוראות סעיף 31א(ח) לחוק הבחירות, כפי שהוחלו בסעיף 227א לצו המועצות האזוריות, יחולו על בדיקת המעטפות, ספירת הקולות וסיכום מניין הקולות, בקלפיות ייעודיות, בשינויים המחויבים.
פרסום הודעה בדבר קלפיות ייעודיות
מנהל הבחירות יפרסם הודעה בדבר מקומות הקלפיות הייעודיות, שעות ההצבעה וסדרי ההצבעה בהן לפי הוראות סעיפים 2, 5 ו־11 באתר האינטרנט של משרד הפנים ובאתר האינטרנט של המועצה האזורית שנערכות בה בחירות.
תוקף
צו זה יעמוד בתוקפו בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לפי סעיף 2 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020.

תוספת

טופס מספר 1: כתב מינוי למזכיר ועדת קלפי/יושב ראש ועדת קלפי/חבר ועדת קלפי בקלפי ייעודית לאנשים שחלה עליהם חובת בידוד או בקלפי ייעודית לחולים (סעיף 6(ב))
טופס מספר 2: הצהרה למצביעים בקלפי ייעודית (סעיף 11(1)(ב))
טופס מספר 3: שאלון למצביע בקלפי ייעודית (סעיף 11(1)(ג))


י״ח בחשוון התשפ״ב (24 באוקטובר 2021)
 • איילת שקד
  שרת הפנים
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן