לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק אזורי נמל חפשיים

חוק אזורי נמל חפשיים מתוך

חוק אזורי נמל חפשיים, תשכ״ט–1969


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות [תיקון: תשל״ו]
בחוק זה –
”נמל“ ו־”מנהל הנמל“ – כמשמעותם בפקודת הנמלים;
”רשות הנמלים“ – הרשות שהוקמה לפי חוק רשות הנמלים, תשכ״א–1961;
”רשות המכס“ – כמשמעותו בפקודת המכס;
”מסים עקיפים“ – מכס, מס ערך מוסף, בלו, מס קניה או היטל לפי תקנות שעת חירום (תשלומי חובה), תשי״ח–1958.

פרק ב׳: אזורי נמל חפשיים

הקמת אזור נמל חפשי
הממשלה רשאית להקים בתחום נמל אזור נמל חפשי.
הממשלה הודיעה על הקמת אזורי נמל חפשיים בנמל אילת, בנמל חיפה ובנמל אשדוד (י״פ תש״ל, 2478; תשל״ג, 1404; תשמ״ד, 1358).
מנהל אזור נמל חפשי
מנהל הנמל שבתחומו נמצא אזור נמל חפשי יכהן כמנהל אזור הנמל החפשי.
הקמת מועצה לאזורי נמל חפשיים
הממשלה תמנה מועצה לאזורי נמל חפשיים (להלן – המועצה), שתמלא את התפקידים המפורטים בחוק זה.
הרכב המועצה
(א)
חברי המועצה יהיו:
(1)
יושב ראש רשות הנמלים;
(2)
המנהל הכללי של רשות הנמלים;
(3)
מנהל מרכז ההשקעות שנתמנה על פי חוק לעידוד השקעות הון, תשי״ט–1959;
(4)
עובדי המדינה שהם חברי רשות הנמלים;
(5)
נציג משרד התחבורה שיוצע על ידי שר התחבורה;
(6)
נציג משרד המסחר והתעשיה שיוצע על ידי שר המסחר והתעשיה;
(7)
נציג משרד האוצר שיוצע על ידי שר האוצר;
(8)
נציג רשות מקומית שבתחומה נמצא אזור נמל חפשי ושיוצע על ידי שר הפנים על פי המלצת הרשות המקומית;
(9)
שלושה נציגים מקרב הציבור שיוצעו על ידי שר האוצר ושר המסחר והתעשיה.
(ב)
בטרם יציעו שר האוצר ושר המסחר והתעשיה את חברי המועצה מקרב הציבור, יתייעצו בגופים ציבוריים שיש להם קשר עם עניני כלכלה.
(ג)
הממשלה, על פי הצעת שר האוצר ושר התחבורה, תמנה אחד מחברי המועצה ליושב ראש שלה ואחד לסגן יושב ראש המועצה.
(ד)
הודעה על מינוי המועצה ועל כל שינוי בהרכבה תפורסם ברשומות.
תקופת כהונתם של חברי המועצה
(א)
תקופת כהונתו של חבר המועצה מן המנויים בפסקאות (5) עד (9) לסעיף 5(א) תהא ארבע שנים מיום מינויו, אלא ששניים מתוך הממונים לראשונה מקרב הציבור יתמנו לשלוש שנים בלבד.
(ב)
חבר המועצה יכול להתמנות מחדש.
(ג)
חבר המועצה שתקופת כהונתו תמה יוסיף לכהן עד למינוי חבר אחר במקומו.
תחולת חוק רשות הנמלים על המועצה
הוראות סעיפים 8 עד 14 ו־16 לחוק רשות הנמלים, תשכ״א–1961, יחולו על המועצה וחבריה בשינויים המחוייבים לפי הענין; אולם בכל מקום שבהוראות האמורות מדובר בשר התחבורה ייקרא כאילו מדובר בשר שעל פי הצעתו נתמנה חבר המועצה.
הנוהל במועצה
(א)
רוב חברי המועצה, כשביניהם היושב ראש או סגנו, יהיה מנין חוקי בישיבות המועצה.
(ב)
החלטות המועצה יתקבלו ברוב דעות כשהנמנעים אינם מובאים בחשבון.
ביצוע החלטות המועצה
(א)
רשות הנמלים ממונה על ביצוע החלטות המועצה.
(ב)
כל שיש להגישו למועצה, יוגש לה באמצעות רשות הנמלים.
סייג לסמכויות רשות הנמלים
(א)
באזור נמל חפשי לא תשתמש רשות הנמלים בסמכויותיה בדבר תכנון ובניה ובדבר פיתוח מפעלים אלא בהסכמתה המוקדמת של המועצה.
(ב)
רשות הנמלים לא תהא רשאית להחכיר, לשעבד או למשכן מקרקעין באזור נמל חפשי אלא בהסכמתה המוקדמת של המועצה; ואילו מכירתם או העברתם של מקרקעין כאמור או החכרתם, שעבודם או משכונם לתקופה העולה על עשרים שנה טעונה הסכמה כאמור ואישורה של הממשלה או של מי שהממשלה הסמיכה אותו לכך.
(ג)
חכירה המקנה זכות לחדשה או להאריכה, וכן חכירה לתקופה נוספת, שבצירופה לקודמת הן עולות יחד על עשרים שנה, טעונות אישור כאמור בסעיף קטן (ב).

פרק ג׳: מיזמים מורשים

תנאי לפעולה באזור נמל חפשי
(א)
באזור נמל חפשי יוקמו ויפעלו מיזמים מורשים בלבד; ולא יפעל מיזם מורשה אלא באזור הנמל החפשי בלבד.
(ב)
”מיזם מורשה“, לענין זה, הוא מפעל שהמועצה אישרה אותו לפעולה באזור נמל חפשי.
בקשה לאישור
המבקש אישור למיזם מורשה, יצרף לבקשתו תכנית המכילה תיאור מפורט של הפעולה שיש בדעתו לבצע באזור נמל חפשי.
תנאי לאישור מיזם מורשה
לא תאשר המועצה מפעל כמיזם מורשה אלא אם הוא בבעלותה של חברה הרשומה בישראל, לרבות רשומה כחברה נכרית, או של אגודה שיתופית הרשומה בישראל.
פרסום אישורים
אישור מפעל כמיזם מורשה על פי סעיף 13 יפורסם ברבים בדרך שתיקבע בתקנות.
רשיון עיסוק
רשאית המועצה ליתן רשיון עיסוק באזור נמל חפשי גם למי שאינו בעל מיזם מורשה, אם לדעתה דרוש הדבר לפעילות באזור הנמל החפשי ובתנאים שתקבע; בעל רשיון כאמור לא ייהנה מן ההטבות והזכויות הניתנות בחוק זה לבעל מיזם מורשה.
(א)
שר האוצר ושר המסחר והתעשיה רשאים, על פי המלצת המועצה, לאשר מיזם מורשה כמפעל מאושר או כמפעל מוכר לענין חוק לעידוד השקעות הון, תשי״ט–1959, ולא יינתן אישור כאמור למיזם מורשה אלא מכוח חוק זה.
(ב)
באישור לפי סעיף קטן (א) מותר לקבוע תנאים מוקדמים לכניסת האישור לתקפו וכן תנאים בקשר לביצוע התכנית ששימשה בסיס לאישור ובקשר לפעולות שלאחר מכן.
פטור ממסים ישירים
(א)
שר האוצר רשאי בתקנות, על פי המלצת המועצה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לפטור מיזם מורשה מכל מס, היטל, אגרה, ארנונה או תשלום אחר (בסעיף זה – מסים), כולם או מקצתם, המוטלים עליו בשל הכנסותיו או בשל נכסיו. תקנות לפי סעיף זה יכול שיהיו כלליות או לסוגים של מיזמים מורשים.
(ב)
פטור כאמור בסעיף קטן (א) לגבי מסים של רשות מקומית לא יינתן אלא בהסכמת שר הפנים.
(ג)
לא יוענק לפי סעיף זה פטור הניתן לפי חוק לעידוד השקעות הון, תשי״ט–1959, אך מותר להעניק פטור לפי סעיף זה למיזם מורשה אף שלא אושר כאמור בסעיף 16.
פטור ממסים עקיפים
(א)
לא יוטלו מסים עקיפים על טובין שיובאו מחוץ לארץ אל אזור נמל חפשי או שיוצרו בתחומו, או על ייצואם ממנו לחוץ לארץ, אם הטובין מיועדים להקמתו של המיזם המורשה, לניהולו, להפעלתו, לשימושו ולעסקיו באזור הנמל החפשי, כפי שפורט בכתב האישור.
(ב)
לגבי רכב יינתן הפטור האמור רק לרכב עבודה כמשמעותו בפקודת התעבורה.
שימוש במטבע־חוץ
באזור נמל חפשי זכאי בעל מיזם מורשה להשתמש באופן חפשי במטבע־חוץ ככל שהדבר דרוש לניהולו; זולת אם שר האוצר הורה בענין זה הוראה אחרת כמפורש בכתב האישור.
פטור מהיתרי יבוא ויצוא
ייבואם של טובין מחוץ לארץ אל אזור נמל חפשי וייצואם של טובין מאזור נמל חפשי לחוץ לארץ, במסגרת עסקי המיזם המורשה כפי שפורשו בכתב האישור, לא יהיה טעון היתר יבוא או יצוא.
טובין שהוצאו מאזור נמל חפשי
טובין המוצאים מתוך אזור נמל חפשי אך אינם מיוצאים יראו אותם כטובין המיובאים אותה שעה; אולם רשאי שר האוצר, באישור מוקדם של ועדת הכספים של הכנסת, לפטור טובין מסויימים כאלה או סוגים מסויימים של טובין כאלה מתשלום מסים עקיפים, כולם או מקצתם.
העברת טובין והחסנתם
(א)
טובין המועברים בפיקוח רשות המכס מאזור נמל חפשי אחד לאזור נמל חפשי אחר או למחסנים שבפיקוח רשות המכס, לא יראו אותם כטובין שיובאו.
(ב)
טובין המיועדים למיזם מורשה והובאו להחסנה במחסנים שבפיקוח רשות המכס לפני שהועברו ממנו לאזור נמל חפשי, יראו אותם כטובין שיובאו לאזור נמל חפשי.
טובין שיובאו לאזור נמל חפשי
(א)
טובין המובאים שלא מחוץ לארץ לתוך אזור נמל חפשי יראו אותם כטובין המיוצאים אותה שעה ותמורתם יש לשלם במטבע־חוץ, אלא ששר האוצר, באישור מוקדם של ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להורות לענין זה הוראה אחרת.
(ב)
מי שרואים אותו לפי סעיף קטן (א) כאילו ייצא טובין, רשאי שר האוצר שלא להעניק לו את הפטורים וההנחות הניתנים על פי דין ליצואנים.
טובין לצריכה אישית
טובין המיועדים לצריכה אישית או למכירה בקמעונות, באזור נמל חפשי, לא יובאו אל תוך אזור נמל חפשי מחוץ לארץ ואינם פטורים מתשלום מסים עקיפים.

פרק ד׳: הוראות שונות

זכות כניסה לאזור נמל חפשי
(א)
מי שרשאי בתוקף תפקידיו או סמכויותיו על פי דין, להיכנס לנמל, רשאי להיכנס לאזור נמל חפשי אם הדבר דרוש לצורך מילוי תפקידיו או הפעלת סמכויותיו.
(ב)
בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א) רשאים להיכנס לתוך אזור נמל חפשי מי שבידו רשיון לכך מאת שר הבטחון או מאת מי שהשר הסמיכו לכך, או מאת מנהל אזור הנמל החפשי.
הפיקוח על הכנסת והוצאת טובין
הפיקוח על הכנסת טובין לאזור נמל חפשי, על הוצאתם ממנו ועל שמירת טובין שלגביהם ניתן פטור או הקלה מתשלום מסים עקיפים, יהא בידי רשות המכס.
הוראות סעיפים 75(א) עד (ג) ו־75א לחוק לעידוד השקעות הון, תשי״ט–1959, יחולו לגבי מיזמים מורשים בשינויים המחוייבים לפי הענין; ואולם בכל מקום שבהוראות האמורות מדובר ב”מינהלה“ ייקרא ”המועצה“.
ביצוע ותקנות
שר האוצר ושר התחבורה ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין ביחד תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
תקנות ששר האוצר מתקין לבדו
על אף האמור בסעיף 28, רשאי שר האוצר להתקין לבדו תקנות בדבר –
(1)
פעולות שמותר לבעל טובין לעשות בהם באזור נמל חפשי;
(2)
פיקוח על הכנסתם, הוצאתם ושמירתם של טובין כאמור בסעיף 26.
תקנות ששר התחבורה מתקין לבדו
על אף האמור בסעיף 28 רשאי שר התחבורה להתקין לבדו תקנות בדבר –
(1)
אגרות שיש לשלם בעד שירותים ופעולות המבוצעים באזור נמל חפשי או במתקניו; תקנות אלה יותקנו על פי הצעת רשות הנמלים בהתייעצות במועצה ובדרך הקבועה בסעיף 21 לחוק רשות הנמלים, תשכ״א–1961;
(2)
הסדרי כניסתם של רכב וכלי שיט לתוך אזור נמל חפשי ויציאתם ממנו.


נתקבל בכנסת ביום א׳ באב תשכ״ט (16 ביולי 1969).
 • גולדה מאיר
  ראש הממשלה
 • זאב שרף
  שר האוצר
 • משה כרמל
  שר התחבורה
 • שניאור זלמן שזר
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן