לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק אמנות קרן המטבע הבינלאומית והבנק הבינלאומי לשיקום ולפיתוח

חוק אמנות קרן המטבע הבינלאומית והבנק הבינלאומי לשיקום ולפיתוח מתוך

חוק אמנות קרן המטבע הבינלאומית והבנק הבינלאומי לשיקום ולפיתוח, תשי״ד–1954


הגדרות
בחוק זה –
”ההחלטות בדבר החברוּת“ – החלטותיהן של מועצות הנגידים של הקרן ושל הבנק בדבר התנאים והכללים לחברוּתה של מדינת ישראל בקרן ובבנק, שכוחן יפה מיום ז׳ בשבט תשי״ד (11 בינואר 1954), והן ניתנות בתוספת לחוק זה.
תחולה
משעה שאמנת הקרן ואמנת הבנק יהיו חתומות בשם מדינת ישראל יחולו הוראות הסעיפים הבאים.
תשלומים לקרן ולבנק
שר האוצר מורשה בזה לגייס בשם המדינה, על ידי מילוות או באופן אחר, ולשלם בשמה לקרן ולבנק את הסכומים שיש לשלם מזמן לזמן על־פי ההחלטות בדבר החברוּת ועל־פי אמנת הקרן ואמנת הבנק.
הוצאת שטרי התחייבות
שר האוצר מורשה בזה, בהתאם לסימן ג׳ סעיף 5 של אמנת הקרן וסימן ה׳ סעיף 12 של אמנת הבנק, להוציא בשם המדינה שטרי חוב שאינם ניתנים להעברה, או שטרי התחייבות בדומה לכך, שלא ישאו ריבית ויהיו משתלמים עם הדרישה בערכם הנקוב.
ייצוג [תיקון: תשע״ח]
(א)
שר האוצר ייצג את המדינה בכל עניין הנוגע לחברות המדינה בבנק.
(ב)
בנק ישראל ייצג את המדינה בכל עניין הנוגע לחברות המדינה בקרן.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשל״ט]
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא יתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצוען של הוראות אמנת הקרן ואמנת הבנק ולמילוי התחייבויותיה של המדינה על פיהן ובמיוחד בענין המעמד, החסינויות וזכויות היתר של הקרן ושל הבנק, של נגידיהם, מנהליהם וחליפיהם, של חברי ועדות הקרן ושל הנציגים לישיבות המועצה המנהלת שלה, של יועציהם של כל אלה, וכן של פקידי הבנק והקרן ועובדיהם, ובענין הוראות אמנות הקרן בדבר שלילת תקפם של הסכמי חליפין מסויימים.

תוספת

(סעיף 1)

קרן המטבע הבינלאומית

התנאים שבהם תתקבל ישראל כחברה בקרן

הואיל וממשלת ישראל הגישה ביום 25 בספטמבר 1953, בקשה להתקבל כחברה בקרן המטבע הבינלאומית בהתאם לסעיף 2 לסימן ב׳ מפרקי ההסכם של הקרן;

והואיל ולפי סעיף 21 לתקנות הקרן התייעצה מועצת ההנהלה עם נציגי הממשלה האמורה והסכימה בדבר התנאים שלדעתה תרצה מועצת הנגידים לקבוע אותם לשם קבלת המדינה האמורה כחברה בקרן.

על כן מחליטה בזה מועצת הנגידים, לאחר שעיינה בהמלצות מועצת ההנהלה, כי ישראל תתקבל כחברה בקרן בתנאים אלה:

הגדרות:
(א)
”קרן“ – קרן המטבע הבינלאומית.
(ב)
”פרקי ההסכם“ – פרקי ההסכם של הקרן.
(ג)
”דולרים“ – דולרים של ארצות־הברית, שמשקלם וצריפותם הם כפי שהיו ביום 1 ביולי 1944.
(ד)
”חבר“ – חבר הקרן.
מכסה:
המכסה של ישראל תהיה 4,500,000 דולרים.
דמי חתימה:
דמי החתימה של ישראל יהיו בשיעור המכסה שלה, ולא פחות מ־25% מדמי החתימה ישולמו בזהב והיתרה במטבע ישראל.
תשלום דמי החתימה:
החלק של דמי החתימה המשתלם בזהב ישולם לא יאוחר מהיום בו ייחתמו פרקי ההסכם בשם ישראל. אם ישראל לא תרכוש את החברוּת בקרן, תחזיר לה הקרן את הזהב ששילמה כאמור. החלק הנותר של דמי החתימה, שאינו משתלם בזהב, ישולם לפני תום יום השלושים מיום שהוסכם על השווי הנקוב הראשיתי של מטבע ישראל, כאמור בפסקה 5 להלן.
קביעת השווי הנקוב:
תוך שלושים יום מיום שהקרן תדרוש זאת, תודיע ישראל לקרן את השווי הנקוב של המטבע שלה, המבוסס על שערי החליפין הנוהגים בתאריך שבו נעשית ישראל חברה בקרן; ותוך ששים יום מיום שתקבל הקרן את ההודעה בדבר השווי הנקוב, יסכימו ביניהם ישראל והקרן בדבר השווי הנקוב הראשיתי של המטבע; בתנאי שהקרן רשאית להאריך את תקופת ששים הימים, ושיראו את ישראל כאילו הסתלקה מהקרן אם לא הושג הסכם בדבר השווי הנקוב כתום התקופה המוארכת. בתקופה שבין קבלת החברוּת ובין קביעת השווי הנקוב הראשיתי בהתאם לאמור בפסקה זו, לא תשנה ישראל את שערי החליפין שלה, הנוהגים בשעת קבלת החברוּת, בלי הסכמת הקרן לאחר התייעצות קודמת.
עסקאות חליפין עם הקרן:
ישראל לא תעסוק בעסקאות חליפין עם הקרן לפני תום שלושים יום מיום שהוסכם על השווי הנקוב של המטבע שלה, בהתאם לפסקה 5 לעיל, ולאחר שדמי החתימה שלה שולמו במלואם.
מסירת הצהרה וידיעות:
לפני שישראל תקבל עליה חברוּת בקרן, תצהיר לפני הקרן כי נקטה בכל הפעולות הדרושות לשם חתימת כתב הקבלה והפקדתו ולשם חתימת פרקי ההסכם, כאמור בפסקה 8(א) ו־(ב) של החלטה זו, וישראל תמציא לקרן אותן הידיעות שתדרוש הקרן בקשר לפעולות אלה.
קיבול חברוּת:
לאחר שהקרן תודיע לממשלת ארצות הברית של אמריקה כי ישראל מילאה אחרי התנאים שנקבעו בפסקה 7 להחלטה זו, תהיה ישראל לחברה בקרן החל מהתאריך שבו תמלא ישראל אחרי הדרישות הבאות:
(א)
ישראל תפקיד בידי ממשלת ארצות הברית של אמריקה כתב האומר כי היא קיבלה עליה, בהתאם לחוקיה, את פרקי ההסכם ואת כל התנאים שנקבעו בהחלטה זו, וכי נקטה בכל האמצעים שיאפשרו לה לבצע את כל התחייבויותיה לפי פרקי ההסכם ולפי החלטה זו;
(ב)
ישראל תחתום על הטופס המקורי של פרקי ההסכם, השמור בארכיון ממשלת ארצות הברית של אמריקה.
הגבלת המועד לקיבול החברוּת:
ישראל רשאית לקבל עליה חברוּת בקרן, בהתאם להחלטה זו, עד יום 12 ביולי 1954; ואולם אם יראו המנהלים שנסיבות יוצאות מן הרגיל מצדיקות הארכת המועד שבה תוכל ישראל לקבל עליה חברוּת בהתאם להחלטה זו, רשאים הם להאריך מועד זה עד לתאריך מאוחר יותר, כפי שיחליטו.

הבנק הבינלאומי לשיקום ולפיתוח

התנאים שבהם תתקבל ישראל כחברה בבנק

הואיל וממשלת ישראל ביקשה להתקבל כחברה בבנק הבינלאומי לשיקום ולפיתוח, בהתאם לסעיף 1(ב) לסימן ב׳ מפרקי ההסכם של הבנק.

והואיל ולפי סעיף 20 לתקנות הבנק הגישו המנהלים, לאחר שהתייעצו עם נציגי ממשלת ישראל, את המלצותיהם למועצת הנגידים בדבר בקשת המדינה האמורה להתקבל כחברה בבנק.

על כן מחליטה בזה מועצת הנגידים לאחר שעיינה בהמלצות המנהלים, כי ישראל תתקבל כחברה בבנק בתנאים אלה:

הגדרות:
(א)
”בנק“ – הבנק הבינלאומי לשיקום ולפיתוח.
(ב)
”פרקי ההסכם“ – פרקי ההסכם של הבנק.
(ג)
”דולרים“ – דולרים של ארצות הברית, שמשקלם וצריפותם הם כפי שהיו ב־1 ביולי 1944.
(ד)
”דמי חתימה“ – סטוק ההון של הבנק, שחבר חתם עליו.
(ה)
”חבר“ – חבר בבנק.
דמי חתימה:
משקיבלה עליה ישראל חברוּת בבנק, תחתום על 45 מניות מסטוק ההון של הבנק, בשווי נקוב של 100,000 דולרים כל מניה.
חברוּת בקרן:
לפני שישראל תקבל עליה חברוּת בבנק תקבל עליה חברוּת בקרן המטבע הבינלאומית ותהיה לחברה בה.
תשלומים בשעת החתימה:
(א)
לפני שישראל תקבל עליה חברוּת בבנק, תשלם לבנק –
(1)
זהב או דולרים של ארצות הברית כדי 2% מדמי חתימתה;
(2)
סכום במטבע ישראל, שלפי שער החליפין הנוהג יהיה שווה בערכו ל־18% מדמי חתימתה.
(ב)
ישראל תסכים, שאם תציע לשלם בזהב חלק כלשהו מהתשלום הנדרש בפסקה (א)(1) לעיל, תהיה לבנק הזכות לפסול זהב שהבנק לא יוכל, לפי דעתו, למכרו באופן חפשי וללא תנאי לחברים המבקשים אישור או הוכחה אחרת בדבר מקור הזהב שהם קונים.
מסירת הצהרה וידיעות:
לפני שישראל תקבל עליה חברוּת בבנק, תצהיר לפני הבנק כי נקטה בכל הפעולות הדרושות לשם חתימת כתב הקבלה והפקדתו ולשם חתימת פרקי ההסכם, בהתאם לאמור בפסקה 6(א) ו־(ב) להחלטה זו, וישראל תמציא לבנק אותן הידיעות שידרוש הבנק בקשר לפעולות אלה.
קבלת חברוּת:
לאחר שהבנק יודיע לממשלת ארצות הברית כי ישראל
(1)
שילמה את התשלומים הנדרשים בפסקה 4 להחלטה זו;
(2)
מסרה את ההצהרה הדרושה בפסקה 5 להחלטה זו;
(3)
המציאה את הידיעות שדרש הבנק בהתאם לאמור בפסקה 5, ולאחר שישראל תהיה לחברה בקרן המטבע הבינלאומית,
תהיה ישראל לחברה בבנק, כשדמי חתימתה הם כפי שנקבעו בפסקה 2 להחלטה זו, החל מן התאריך שבו תמלא ישראל אחרי הדרישות הבאות:
(א)
ישראל תפקיד בידי ממשלת ארצות הברית כתב האומר כי היא קיבלה עליה, בהתאם לחוקיה, את פרקי ההסכם וכל התנאים שנקבעו בהחלטה זו, וכי נקטה בכל האמצעים שיאפשרו לה לבצע את כל התחייבויותיה לפי פרקי ההסכם ולפי החלטה זו;
(ב)
ישראל תחתום על הטופס המקורי של פרקי ההסכם השמור בארכיון ממשלת ארצות הברית של אמריקה.
הגבלת המועד לקבלת החברוּת:
ישראל רשאית לקבל עליה חברוּת בבנק, בהתאם להחלטה זו, עד יום 12 ביולי 1954; ואולם אם יראו המנהלים שנסיבות יוצאות מן הרגיל מצדיקות הארכתו של המועד שבו תוכל ישראל לקבל עליה חברוּת בהתאם להחלטה זו, רשאים המנהלים להאריך מועד זה עד לתאריך מאוחר יותר, כפי שיחליטו.


נתקבל בכנסת ביום כ״ח באייר תשי״ד (31 במאי 1954).
 • משה שרת
  ראש הממשלה
 • לוי אשכול
  שר האוצר
 • יצחק בן־צבי
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן