לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק בית חולים באשדוד (הקמה והפעלה)

חוק בית חולים באשדוד (הקמה והפעלה) מתוך

חוק בית חולים באשדוד (הקמה והפעלה), התשס״ב–2002


הגדרות
בחוק זה –
”בית חולים“ – כמשמעותו בסעיף 24(ב) לפקודה;
”המבנים“ – מבנים לשימושים נלווים לבית החולים ולשימושים מסחריים;
”יזם“ – תאגיד רשום בישראל שיזכה במכרז לתכנון, להקמה, להחזקה ולהפעלה של בית החולים באשדוד ושל המבנים, כאמור בסעיף 3;
”מנהל שירותי הרפואה“ – כמשמעותו בסעיף 2 לפקודה;
”הפקודה“ – פקודת בריאות העם, 1940;
”קופת חולים“ – כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994;
”השרים“ – שר האוצר ושר הבריאות.
אישור להקמת בית חולים בעיר אשדוד
(א)
מנהל שירותי הרפואה ייתן אישור להקמת בית חולים בעיר אשדוד (בחוק זה – בית החולים באשדוד), בתוך חודש ימים מיום ההתקשרות עם היזם כאמור בסעיף 3; הוראת סעיף זה תחול על אף הוראות סעיף 24א לפקודה, ובהתאם להוראות חוק זה.
(ב)
בית החולים באשדוד יכלול לפחות 300 מיטות, ואולם רשאי מנהל שירותי הרפואה, על פי בקשת היזם, לקבוע מספר מיטות נמוך יותר, לתקופה שיקבע.
(ג)
מנהל שירותי הרפואה יקבע את ייעודן של מחלקות בית החולים באשדוד ואת חלוקת המיטות בין המחלקות השונות.
התקשרות עם יזם להקמת בית החולים ולהפעלתו [תיקון: תשס״ט]
(א)
בתוך שלושה חודשים מיום תחילתו של חוק זה, יפרסמו משרד האוצר, משרד הבריאות ורשות מקרקעי ישראל מכרז פומבי להתקשרות עם יזם, לתכנון, להקמה, להחזקה ולהפעלה של בית החולים באשדוד ושל המבנים, בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים לשם כך מאת הרשויות המוסמכות על פי דין (להלן – המכרז).
(ב)
על המכרז יחולו ההוראות לפי חוק חובת מכרזים, התשנ״ב–1992, ככל שלא נקבע אחרת בחוק זה, ובלבד שבתנאי המכרז ייכללו גם התנאים האלה:
(1)
קופת חולים רשאית, בכפוף לכל דין, להשתתף במכרז ולהתקשר בחוזה על פיו, ויראו אותה כיזם, ואולם לענין זה תהא קופת החולים פטורה מקבלת היתר לפי סעיף 29 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994;
(2)
הערכת ההכנסה הצפויה מהמבנים לא תפחת מעלות ההקמה של בית החולים באשדוד;
(3)
היזם ישלים את הקמת בית החולים באשדוד ויפעילו בתנאי המכרז, בתוך חמש שנים ממועד ההתקשרות עמו.
הקמת בית החולים על ידי המדינה
לא נבחר זוכה במכרז לפי סעיף 3 בתוך שישה חודשים מיום פרסומו, יתוכנן בית החולים באשדוד ויוקם על ידי המדינה, בהתאם לכללים שיקבעו השרים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, ובלבד –
(1)
שהתקופה להקמת בית החולים ולתחילת הפעלתו לא תעלה על שש שנים מיום פרסום המכרז;
(2)
שבית החולים יכלול לא פחות מ־300 מיטות.
הקצאת קרקע ותכנון בית החולים [תיקון: תשס״ט]
(א)
על אף הוראות סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש״ך–1960, לשם הקמת בית החולים באשדוד לפי סעיפים 3 או 4, לפי הענין, תקצה מועצת מקרקעי ישראל קרקע באשדוד בהתחשב בגודלם הצפוי של בית החולים ושל המבנים.
(ב)
על אף הוראות חוק התכנון והבניה, התשכ״ה–1965, מוסד תכנון כמשמעותו בחוק האמור ידון ויכריע בתכנית להקמת בית החולים באשדוד, בתוך שלושה חודשים ממועד הגשתה.
החזקת בית החולים והפעלתו
(א)
בית החולים באשדוד יוחזק ויופעל על ידי היזם או על ידי המדינה, לפי הענין.
(ב)
בית החולים באשדוד יפעל בהתאם לכל דין החל על בית חולים, וכן בהתאם לנוהלי עבודה מקצועיים שיקבע מנהל שירותי הרפואה; הנהלים ייקבעו בהתחשב, בין השאר, בגודלו של בית החולים ובצורכי האוכלוסיה שאותה הוא ישמש, כמקובל לגבי בתי חולים בסדר גודל דומה.
תקציב בית החולים
המדינה תשתתף בתקציבו של בית החולים באשדוד, במישרין או בעקיפין, כמקובל לגבי בתי חולים בסדר גודל דומה.
ביצוע ותקנות
השרים אחראים על ביצוע הוראות חוק זה ורשאים הם להתקין תקנות לביצועו.


נתקבל בכנסת ביום י׳ בשבט התשס״ב (23 בינואר 2002).
 • אריאל שרון
  ראש הממשלה
 • סילבן שלום
  שר האוצר
 • נסים דהן
  שר הבריאות
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • אברהם בורג
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן