לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק דוד בן-גוריון

חוק דוד בן-גוריון מתוך

חוק דוד בן־גוריון, תשל״ז–1976


תוכן עניינים

החוק
לזכרו ולפעלו של דוד בן־גוריון ולהנהלת מורשתו לדורות, מחוקקת הכנסת את חוק דוד בן־גוריון.

פרק א׳: המוסדות

שלושה מוסדות
המוסדות להנצחת זכרו של דוד בן־גוריון יהיו בית דוד בן־גוריון, המכון למורשת דוד בן־גוריון והמכון לחקר המדבר.

סימן א׳: בית דוד בן־גוריון

הקמה
מוקם בזה מוסד בשם בית דוד בן־גוריון.
המקום
בית דוד בן־גוריון יהיה בשדרות בן־גוריון בתל־אביב בבית שציווה למדינה.
המטרות
בית דוד בן־גוריון יהא פתוח לציבור וישמש –
(1)
מוזיאון לזכרו;
(2)
מרכז לקריאה, לעיון, למחקר ולפרסום בנושאים שתקבע מועצת המוסד.
הרשויות
(א)
לבית דוד בן־גוריון יהיו מועצה וועד מנהל.
(ב)
המועצה תהיה של שלושה עשר חברים שהם –
(1)
שבעה שקבע דוד בן־גוריון בצוואתו, ואם אחד מהם לא יוכל או לא ירצה למלא תפקידו – ימנו הנותרים אחר במקומו;
(2)
ששה שתמנה הממשלה.
(ג)
המועצה תבחר מבין חבריה את הועד המנהל, מחציתו מבין חברי המועצה האמורים בסעיף קטן (ב)(1) ומחציתו מבין האמורים בסעיף קטן (ב)(2); עליהם יווסף יושב ראש שתבחר המועצה מבין חבריה.

סימן ב׳: המכון למורשת דוד בן־גוריון

הקמה
מוקם בזה מוסד בשם המכון למורשת דוד בן־גוריון.
מקומו ותכולתו
(א)
המכון יהיה בשדה בוקר ויכיל את הצריף ששימש למגוריו של דוד בן־גוריון בקיבוץ שדה בוקר ואת ספרייתו במקום שהיתה בעת פטירתו.
(ב)
המכון יכיל גם ארכיון ומרכז למחקר להוראה ולכינוסים.
תמטרות [תיקון: תשל״ח, תש״ע]
המכון יחזיק בחצרים המנויים בסעיף 8 וישמש –
(1)
לכינוס החומר הספרותי, המדעי והתיעודי הקשור באישיותו ותקופתו של בן גוריון, בהגותו ובפעלו ובשליחותו במחנה העובדים, בתנועה הציונית ובמדינה;
(2)
ללימוד ולמחקר של תקומת ישראל בארץ ישראל ולפרסום תוצאותיהם;
(3)
לפעולות להנצחת זכרו ומורשתו של דוד בן־גוריון.
רשויות [תיקון: תש״ע]
(א)
למכון יהיו מועצה, ועד מנהל ומינהלת צריף המגורים של דוד בן־גוריון.
(ב)
המועצה תהיה של שבעה עשר חברים שמהם ימנו –
(1)
שר החינוך והתרבות – שבעה, ובלבד שלא יהיו ביניהם יותר מארבעה עובדי המדינה;
(2)
אוניברסיטת בן־גוריון בנגב – ארבעה;
(3)
יד בן־גוריון, עד יום ט״ז בטבת התשפ״א (31 בדצמבר 2020) – שלושה;
(4)
החברה להפצת משנתו של דוד בן־גוריון (כינוס, הוצאה לאור והפצת כתביו) – שניים;
(5)
קיבוץ שדה בוקר – אחד.
(ג)
המועצה תמנה את הועד המנהל, ובהתייעצות עם רקטור אוניברסיטת בן־גוריון בנגב – את מנהל המכון.
(ד)
מינהלת צריף המגורים תהיה של חמישה; מהם ימנו –
(1)
יד בן־גוריון, עד יום ט״ז בטבת התשפ״א (31 בדצמבר 2020) – שניים;
(2)
קיבוץ שדה בוקר – שניים;
(3)
שר החינוך והתרבות – אחד.
(ה)
באין מינוי מצד הגופים האמורים בסעיף זה, רשאי שר החינוך והתרבות למנות את החברים החסרים.
העברת תפקידים
המכון רשאי להעביר לאוניברסיטת בן־גוריון בנגב מתפקידיו הכרוכים בלימוד ובמחקר, למעט תפקידיו הכרוכים בהחזקת החומר הארכיוני; פרטי ההעברה ייקבעו באמנה.

סימן ג׳: הוראות כלליות

מעמד
(א)
בית דוד בן־גוריון והמכון למורשת דוד בן־גוריון (בסימן זה – המוסדות) יהיו תאגידים.
(ב)
המכון לחקר המדבר יהיה חלק מאוניברסיטת בן־גוריון בנגב.
הוצאות וביקורת [תיקון: תש״ע]
המדינה תשלים את הכנסותיהם של המוסדות כדי הדרוש להוצאות קיומם, החזקתם וניהולם, והם יעמדו לביקורת מבקר המדינה.
תקציב
הועד המנהל של כל מוסד יכין הצעת תקציב שנתי לשנת תקציב כשנת תקציב המדינה ויגישה לשר החינוך והתרבות; התקציב טעון אישור הממשלה ושאר דרכי קביעתו ייקבעו בתקנות.
תקנון
המועצות של המוסדות יתקינו, בהתייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, כל אחת תוך שנה לאחר הרכבתה, תקנון שיכיל בין השאר הוראו בדבר תקופת כהונתם של החברים ובדבר שינויים בתקנון.
עובדים
תנאי העסקתם של עובדי המוסדות יהיו כשל עובדי המדינה בתפקידים מקבילים, בשינויים ובתיאומים שיקבע שר החינוך והתרבות לאחר התייעצות בשר האוצר לפי המלצת המועצה של כל מוסד.
פטור ממסים
לענין פקודת מס הכנסה יראו את המוסדות כמוסדות ציבוריים למטרת חינוך ותרבות ונכסי המקרקעין שלהם ועסקאותיהם בנכסים כאלה יהיו פטורים מכל מס, אגרה ותשלום חובה אחר המשתלמים למדינה ולרשויות מקומיות.
תפקידה של יד בן־גוריון [תיקון: תש״ע]
יד בן־גוריון תשמש גוף מייעץ ומסייע למוסדות.

פרק ב׳: חומר ארכיוני

החומר שהניח דוד בן־גוריון [תיקון: תש״ע]
הבעלות בחומר שהניח אחריו דוד בן־גוריון ושזכות היוצרים בו הוריש בצוואתו לחברה להפצת משנתו של דוד בן־גוריון (כינוס, הוצאה לאור והפצת כתביו), מוקנית בזה למדינה, ואולם הטיפול השוטף מטעם המדינה ייעשה בידי המכון למורשת דוד בן־גוריון.
ארכיון המכון למורשת דוד בן־גוריון
(א)
ארכיון המכון למורשת דוד בן־גוריון יהיה חלק מגנזך המדינה, ויחולו עליו הוראות חוק הארכיונים, תשט״ו–1955, ואולם הפעלת סמכויותיו של גנז המדינה תהיה בתיאום עם מועצת המכון.
(ב)
מנהל הארכיון יתמנה בידי הגנז בהתייעצות עם מועצת המכון, וגם עליו יחולו הוראות סעיף 16.
חמר ארכיוני
החומר הארכיוני הקשור באישיותו של דוד בן־גוריון, בפועלו וביצירתו יוחזק בארכיון המכון, וחומר כאמור הנמצא בגנזך המדינה או בידי מוסדות, גופים או אנשים אחרים, למעט חומר שברשות הפרט – יועבר לארכיון המכון, במקור או בהעתק, כפי שיורה הגנז.

פרק ג׳: יום הזכרון

יום הזכרון
(א)
ו׳ בכסלו, יום פטירתו של דוד בן־גוריון, יהיה יום זכרון ממלכתי; יום זה יצויין במוסדות המדינה, במחנות צה״ל ובבתי הספר.
(ב)
חל ו׳ בכסלו בערב שבת או בשבת, יקויים יום הזכרון ביום א׳ שלאחריו.

פרק ד׳: אחוזת הקבר

אחוזת הקבר
אחוזת הקבר של דוד ופולה בן־גוריון בשדה בוקר תוחזק בידי המדינה או בידי גוף שהממשלה תסמיך לכך.

פרק ה׳: הוראות שונות

הוראות מעבר
הזכויות והחובות של המוסד לקריאה, לעיון ולמחקר ע״ש דוד בן־גוריון יעברו עם תחילת חוק זה לבית דוד בן־גוריון.
ביצוע
שר החינוך והתרבות ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הקשור לביצועו, וכן תקנות בדבר ההחזקה של החצרים לפי סעיף 9.


נתקבל בכנסת ביום כ״ט בחשון תשל״ז (22 בנובמבר 1976).
 • יצחק רבין
  ראש הממשלה
 • אהרון ידלין
  שר החינוך והתרבות
 • אפרים קציר
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן