לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק דחיית מועדים לביצוע בדיקות של מיתקני גז (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה)

חוק דחיית מועדים לביצוע בדיקות של מיתקני גז (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) מתוך

חוק דחיית מועדים לביצוע בדיקות של מיתקני גז (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התשפ״א–2021


הגדרות
בחוק זה –
”בדיקה של מיתקן גז“ – אחת מאלה:
(1)
בדיקה תקופתית של מיתקן גז לפי סעיף 14(5) לחוק הגז (בטיחות ורישוי) או לפי סעיף 25(ב) לחוק הגפ״מ, לפי העניין, ולפי ת״י 158;
(2)
בדיקה של מיתקן גז הנדרשת בשל החלפת ספק הגז המספק גז למיתקן הגז, לפי סעיף 8א(א) לחוק הגז (בטיחות ורישוי) או לפי סעיף 25(ו) לחוק הגפ״מ, לפי העניין;
”גז“ – גז פחמימני מעובה כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי) או בחוק הגפ״מ, לפי העניין;
”חוק הגז (בטיחות ורישוי)“ – חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ״ט–1989;
”מיתקן גז“ – מיתקן גז כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי) או מיתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגפ״מ, לפי העניין, המשמש לצריכת גז לשימוש ביתי;
”המנהל“ – מי שמונה לפי סעיף 3(א) לחוק הגז (בטיחות ורישוי) למנהל לענייני גז פחמימני מעובה;
”נגיף הקורונה“ – נגיף הקורונה החדש 2019 (Novel Coronavirus 2019-nCoV);
”סוכן“ – כהגדרתו בחוק הגפ״מ;
”ספק גז“ – בעל רישיון ספק גז לפי חוק הגז (בטיחות ורישוי) או לפי חוק הגפ״מ, לפי העניין;
”פקודת בריאות העם“ – פקודת בריאות העם, 1940;
”צרכן גז“ – מי שרוכש גז לשימוש ביתי;
”ת״י 158“ – תקן ישראלי ת״י 158 חלק 4 – ”מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ״מ): בדיקות“;
”התקופה הקובעת הראשונה“ – התקופה שמיום תחילתו של חוק זה ועד ערב תחילתו של חוק הגפ״מ;
”התקופה הקובעת השנייה“ – התקופה שמיום תחילתו של חוק הגפ״מ ועד יום פקיעת תוקפו של חוק זה.
דחיית מועד לביצוע בדיקה של מיתקן גז בשל נגיף הקורונה
(א)
בתקופה הקובעת הראשונה, על אף האמור בסעיפים 8א(א) ו־14(5) לחוק הגז (בטיחות ורישוי) ובת״י 158, ספק גז רשאי להתחיל לספק גז או להמשיך לספק גז למיתקן גז, לפי העניין, גם לאחר שחלף המועד האחרון שנקבע לפי הוראות הסעיפים והתקן האמורים לביצוע הבדיקה של אותו מיתקן גז, ובתקופה הקובעת השנייה, על אף האמור בסעיף 25(ב) ו־(ו) לחוק הגפ״מ ובת״י 158, ספק גז או סוכן רשאי להתחיל לספק גז או להמשיך לספק גז כאמור, והכול אם מתקיים אחד מהתנאים כאמור בסעיף קטן (ב) ובכפוף להוראות סעיפים קטנים (ג) ו־(ד).
(ב)
אלה התנאים לדחיית מועד לביצוע בדיקה של מיתקן גז כאמור בסעיף קטן (א):
(1)
צרכן גז, או מי מטעמו, הודיע לספק הגז, בכתב, ובכלל זה באמצעים אלקטרוניים, כי מתקיים אחד מאלה, והכול בשל נגיף הקורונה:
(א)
בדירת הצרכן שוהה אדם עם ממצא מעבדתי חיובי לנגיף הקורונה;
(ב)
בדירת הצרכן שוהה אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי פקודת בריאות העם או אדם עם תסמינים כמשמעותם לפי פקודת בריאות העם;
(ג)
כניסה של אדם מטעם ספק הגז לדירת הצרכן עלולה לסכן את כל הבגירים השוהים בדירה בשל גילם או מצבם הרפואי;
(2)
המנהל אישר לספק הגז, מראש ובכתב, שלא לבצע בדיקה של מיתקן הגז במועד שנקבע לביצועה, לרבות לעניין אזור מסוים או כמה מיתקני גז, ובלבד ששוכנע כי מתקיים אחד מאלה:
(א)
25% או יותר ממי שמבצעים בדיקות של מיתקני גז מטעם ספק הגז נעדרים מעבודתם בשל מחלה או משום שחלה עליהם חובת בידוד לפי פקודת בריאות העם בשל נגיף הקורונה;
(ב)
מתקיימות נסיבות מיוחדות הנוגעות להתפשטות נגיף הקורונה שבשלהן לא ניתן לבצע בדיקה של מיתקן גז במועד שנקבע לביצועה.
(ג)
(1)
ספק הגז יבצע בדיקה של מיתקן גז שביצועה נדחה לפי הוראות סעיף קטן (ב)(1)(א) או (ג) או סעיף קטן (ב)(2) בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום חודשיים מהמועד האחרון לביצועה (בסעיף זה – תקופת הדחייה); ואולם, אם בסמוך לפני תום תקופת הדחייה התקיים האמור באותן הוראות לגבי הבדיקה, רשאי ספק הגז להמשיך לספק גז למיתקן הגז גם לאחר תום תקופת הדחייה, ובלבד שיבצע את הבדיקה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מחודשיים לאחר תום התקופה האמורה.
(2)
ספק הגז יבצע בדיקה של מיתקן גז שביצועה נדחה לפי הוראות סעיף קטן (ב)(1)(ב) בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום חודש מהמועד האחרון לביצועה.
(3)
בתקופה הקובעת הראשונה יראו ספק גז שלא ביצע בדיקה של מיתקן גז שביצועה נדחה במועד כאמור בסעיף קטן זה כמי שלא ביצע בדיקה של מיתקן גז בניגוד להוראות סעיף 8א(א) או 14(5) לחוק הגז (בטיחות ורישוי); בתקופה הקובעת השנייה יראו ספק גז או סוכן שלא ביצע בדיקה של מיתקן גז שביצועה נדחה במועד כאמור בסעיף קטן זה כמי שלא ביצע בדיקה של מיתקן גז בניגוד להוראות סעיף 25(ב) או (ו) לחוק הגפ״מ.
(ד)
ספק הגז ישמור את ההודעה שקיבל מאת צרכן הגז או מי מטעמו לפי הוראות סעיף קטן (ב) או (ג)(1) סיפה, במשך שנה.
(ה)
על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ד), התקבלה אצל ספק גז קריאה בנוגע לתקלה או לחשש לתקלה במיתקן גז, או שנודע לו על כך בדרך אחרת, והתקלה או החשש מחייבים לבדוק בלא דיחוי את מיתקן הגז, לא יחולו לגבי בדיקה של מיתקן הגז הוראות הסעיפים הקטנים האמורים מהמועד שבו נודע לספק הגז כאמור.
תוקף [תיקון: תשפ״ב]
חוק זה יעמוד בתוקף בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב בריאותי מיוחד או הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לפי סעיף 2 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020, אולם ראה שר האנרגיה כי בנסיבות העניין אין צורך) בדחיית מועדי בדיקות של מיתקני גז לפי חוק זה, רשאי הוא לקבוע בצו תקופת תוקף קצרה יותר; צו כאמור טעון אישור של ועדת הכלכלה של הכנסת, וכל עוד לא הוקמה – של ועדה מוועדות הכנסת כפי שתקבע ועדת הכנסת.


התקבל בכנסת ביום כ״א בטבת התשפ״א (5 בינואר 2021);
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • יובל שטייניץ
  שר האנרגיה
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יריב לוין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן