לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הארכת מועדים

חוק הארכת מועדים מתוך

חוק הארכת מועדים, תשל״ה–1974


חוק קודם: ס״ח תשי״ז, 42.

חוק חדש: ס״ח תשל״ה, 38.


שירות חירום
(א)
שר הבטחון רשאי להכריז כי שירות הוא שירות חירום לענין חוק זה.
(ב)
שירות שהוכרז כאמור יהיה שירות חירום מן היום שנקבע לכך בהכרזת שר הבטחון ועד היום שקבע לכך בהכרזה או בהודעה על ביטולה.
(ג)
הכרזה לפי סעיף זה יכול שתהיה לשירות פלוני או לשירות ביחידה פלונית או במקום פלוני.
(ד)
הכרזה שניתנה על־פי סעיף קטן (א) תובא מאת שר הבטחון, בהקדם ככל האפשר אחרי הינתנה, לפני ועדת החוץ והבטחון של הכנסת; הועדה רשאית לאשר את ההכרזה, בשינויים או בלי שינויים, או לא לאשרה או להביאה לפני הכנסת: תקפה של ההכרזה יפקע בתום ארבעה עשר יום לאחר הינתנה, זולת אם אישרה אותה הועדה או הכנסת לפני תום המועד האמור, וכפי שאישרה.
הארכה מכוח החוק
(א)
נקבע בחוזה – ובכלל זה שטר חליפין ושטר חוב – מועד לעשיית פעולה והאדם שחייב או רשאי לעשותה שירת שירות חירום באותו מועד או תוך שלושים הימים שלפני כן, יראו את המועד כמוארך עד תום שלושים יום לאחר ששוחרר האדם משירות החירום או לאחר שחדל השירות מהיות שירות חירום, הכל לפי המוקדם.
(ב)
נקבעה תקופה לעשיית פעולה שהיא נמשכת לפי טיבה, יחולו הוראות סעיף קטן (א) על מועד תחילתה של אותה תקופה.
(ג)
ההארכה לפי סעיף זה תחול גם לגבי מועד שנקבע –
(1)
בחיקוק או על פיו;
(2)
בפסק דין או בהחלטה אחרת של בית משפט, של בית דין או של גוף או אדם אחרים בעלי סמכויות שיפוטיות או מעין־שיפוטיות על פי דין.
(ד)
הוארך לפי סעיף זה המועד לקיומו של חיוב שנקבע בחוזה – ובכלל זה שטר חליפין ושטר חוב – תחול ההארכה גם לגבי –
(1)
מי שערב לחיוב או מי שהתחייבותו נועדה להבטיח את קיומו של החיוב, או לשפות או לפצות אדם על אי־קיומו של החיוב;
(2)
בן־זוגו של החייב האחראי לחיוב יחד עמו.
(ה)
הוראות סעיף זה לא יחולו על מועד לפעולה לפי חוזה שנכרת בזמן שהאדם החייב או הרשאי לעשותה היה בשירות חירום, למעט תשלום שהיה מובטח, או שהתחייבו להבטיחו, במשכנתה לשם רכישת זכויות בדירת מגורים לחייב או לבני ביתו, או בתשלום הנובע משכירת דירה כאמור.
הארכה מכוח בית המשפט
(א)
נקבע בחוזה מועד למסירת החזקה בדירת מגורים, רשאי בית המשפט, לבקשת החייב, להאריך את המועד, אם ראה שמן הצדק לעשות כן נוכח נסיבות הקשורות, במישרין או בעקיפין, בהיות החייב או אדם אחר בשירות חירום, ורשאי בית המשפט לקבוע תנאים וליתן הוראות אחרות לענין ביצוע החוזה, לרבות הארכה של ערבות או של חיוב לשיפוי או חיוב בדומה לכך, שנועד להבטיח מסירה במועד של ההחזקה באותה דירה או לשפות או לפצות אדם על אי־מסירה במועד של ההחזקה באותה דירה.
(ב)
צד להליך כאמור בסעיף קטן (א) רשאי לבקש מבית המשפט לחזור ולעיין בהחלטה אם נשתנו הנסיבות שהיו קיימות בשעת מתן ההחלטה או נתגלו עובדות שלא היו בפני בית המשפט.
(ג)
החלטה לפי סעיף זה ניתנת לערעור; הערעור יידון בפני שופט אחד.
(ד)
הוראות סעיף זה באות להוסיף על הוראות סעיף 2 ולא לגרוע מהן.
הארכה נוספת מכוח תקנות
(א)
תשלומים שמועד פרעונם הוארך מכוח סעיף 2, רשאי שר האוצר, בהתייעצות עם שר הבטחון ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בתקנות הסדרים לפרעונם, ובהם חלוקתם לשיעורים ותשלום ריבית בעד תקופת הארכה נוספת.
(ב)
תקנות לפי סעיף זה יכול שיהיו לגבי תשלומים דרך כלל או לגבי סוגים של תשלומים או של מקרים, ויכול שיסמיכו בית משפט, בית דין או ראש ההוצאה לפועל לתת כל סעד שנקבע בהן.
ריבית
תשלום שמועד פרעונו הוארך מכוח סעיפים 2 או 4 ונקבע שהוא נושא ריבית, לא יעלה שיעור הריבית בתקופת ההארכה על השיעור שחל על התקופה עד למועד הפרעון המקורי, ואם נקבע כאמור שיעור ריבית שאינו קצוב – לא יעלה על השיעור שקבע לכך שר האוצר, בהתייעצות עם שר הבטחון ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, בצו; צו כאמור יכול שיהיה כללי או לסוגי תשלומים.
הארכת רשיונות
רשיון שניתן על־פי חיקוק וביום שעמד תקפו לפקוע או תוך שלושים הימים שלפני כן שירת בעל הרשיון שירות חירום, יוארך תקפו עד תום ששים יום לאחר ששוחרר בעלו משירות החירום או לאחר שחדל השירות מהיות שירות חירום, לפי המוקדם.
דין שבויים ושאירי נופלים
(א)
לגבי מי שנפל בשבי האויב תהיה הארכת המועד לפי סעיפים 2 ו־6 עד תום תשעים יום לאחר שחזר מן השבי, והוא אף אם חדל שירותו לפני כן מהיות שירות חירום.
(ב)
נפטר החייב בהיותו בשירות חירום, תהיה ההארכה לפי סעיף 2(ד)(2) למשך 90 יום מיום פטירתו של החייב או מהיום שבו ניתן אישור הפטירה לפי חוק רישום פטירות חיילים שנספו במערכה, תשכ״ז–1967, הכל לפי המאוחר.
(ג)
ההארכה לפי חוק זה תחול אף על עזבון של מי שנפטר בהיותו בשירות חירום, למשך 90 יום מיום פטירתו של החייב או מהיום שבו ניתן אישור הפטירה לפי חוק רישום פטירות חיילים שנספו במערכה, תשכ״ז–1967, הכל לפי המאוחר.
דין שירות חוזר
מי שחדל להיות בשירות חירום ותוך שלושים יום שירת שירות מילואים, יראו את שירותו, לענין חוק זה למעט סעיף 2(ה), כאילו היה שירות חירום רצוף.
דין תאגיד
הוראות חוק זה יחולו גם על שותפות ועל חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76 לפקודת מס הכנסה אם השליטה בחברה או ב־50% לפחות מנכסי השותפות היא בידי מי שמשרת שירות חירום.
סייגים לתחולת החוק
(א)
הוראות חוק זה לא יחולו על מועד לתשלום מזונות, שנקבע בחוזה, בפסק דין או בהחלטה אחרת.
(ב)
שר הבטחון רשאי, בהתייעצות עם השר הנוגע בדבר, לקבוע בתקנות חיקוקים שהוראות חוק זה לא יחולו על מועדים שנקבעו בהם או על פיהם.
שמירת דינים
חוק זה בא להוסיף על כל דין אחר ולא לגרוע ממנו.
ביצוע ותקנות סדרי דין
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות סדרי דין בהליכים לפיו.
ביטול והוראות מעבר
(א)
חוק הארכת מועדים, תשי״ז–1957 – בטל.
(ב)
תקנות, הכרזות והודעות שהותקנו, פורסמו או ניתנו מכוח החוק האמור יעמדו בתקפן עד לביטולן או לשינוין מכוח חוק זה, ויראו אותן, בשינויים המחוייבים, כאילו ניתנו מכוח חוק זה.
תחילה
תחילתו של חוק זה ביום י״ח בטבת תשל״ה (1 בינואר 1975).


נתקבל בכנסת ביום י״ז בטבת תשל״ה (31 בדצמבר 1974).
 • יצחק רבין
  ראש הממשלה
 • חיים י׳ צדוק
  שר המשפטים
 • אפרים קציר
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן