לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית בענייני תכנון ובנייה (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה)

חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית בענייני תכנון ובנייה (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה) מתוך

חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית בענייני תכנון ובנייה (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה), התש״ף–2020


הגדרות
בחוק זה –
”הוועדה“ – ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת;
”היוועדות חזותית“ – תקשורת בין כמה מוקדים המאפשרת העברת תמונה וקול בזמן אמת;
”חוק הדרכים (שילוט)“ – חוק הדרכים (שילוט), התשכ״ו–1966;
”חוק התכנון והבנייה“ – חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965;
”חוק משק הגז הטבעי“ – חוק משק הגז הטבעי, התשס״ב–2002;
”חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה“ – חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020;
”חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור“ – חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע״ד–2014;
”מוסד תכנון“ – כהגדרתו בחוק התכנון והבנייה, לרבות ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה כמשמעותה בסעיף 12ו לחוק האמור;
”מרחב תכנון מקומי“ ו”נציגים בעלי דעה מייעצת“ – כמשמעותם בחוק התכנון והבנייה;
”נגיף הקורונה“ – נגיף הקורונה החדש 2019 (Novel Coronavirus 2019-nCoV);
”השר“ – שר הפנים;
”תקופת החירום“ – תקופה שקבע השר, בצו, לפי סעיף 2.
קביעה או קיצור של תקופת חירום
(א)
(1)
הכריזה הממשלה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לפי הוראות סעיף 2 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה, ונוכח השר שיש הצדקה לכך בשל הגבלות שהוטלו לפי חיקוק שתכליתו התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה, רשאי הוא, באישור הוועדה, לקבוע בצו תקופת חירום לעניין הליכים ופעולות לפי חוק התכנון והבנייה, חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור, חוק משק הגז הטבעי או חוק הדרכים (שילוט).
התקופה שעד יום כ״א בסיוון התשפ״א (1 ביוני 2021) או עד תום תקופת מצב החירום שהוכרז לפי סעיף 2 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה, לפי המוקדם, היא תקופת חירום, לעניין הליכים ופעולות לפי חוק התכנון והבנייה, חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור, חוק משק הגז הטבעי או חוק הדרכים (שילוט) (ק״ת תשפ״א, 2282).
(2)
תקופת החירום לא תעלה על שלושה חודשים בכל פעם או עד תום תקופת מצב החירום שהכריזה עליו הממשלה כאמור בפסקה (1), לפי המוקדם.
(ב)
חדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את תקופת החירום, יבטל השר, בצו, את תקופת החירום.
(ג)
בוטלה הכרזה על מצב חירום לפי סעיף 3 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה, יתבטל גם הצו שקבע השר לפי סעיף קטן (א).
(ד)
הוועדה רשאית לבטל צו שנקבע לפי סעיף קטן (א).
הסמכה להארכה או להשהייה של תקופות ומועדים
(א)
נקבעה תקופת חירום לפי סעיף 2(א), רשאי השר, באישור הוועדה, לקבוע בצו הוראות לעניין הארכה או השהייה של תקופות ומועדים כמפורט להלן, אם מצא כי יש הצדקה לכך בשל הגבלות שהוטלו לפי חיקוק שתכליתו התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה:
(1)
הארכת תקופות או מועדים החלים בתקופת החירום, שנקבעו לפי חוק התכנון והבנייה, חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור, חוק משק הגז הטבעי או חוק הדרכים (שילוט) או שנקבעו בהחלטות של מוסד תכנון או יושב ראש מוסד תכנון מסוג שיקבע השר, כולם או חלקם – בתקופת החירום בפרק זמן שיקבע (להלן – צו הארכה), ורשאי הוא לקבוע פרקי זמן שונים של הארכה לתקופות שונות או למועדים שונים, וכן כי הוראות כאמור יחולו רק על חלק ממרחבי התכנון המקומיים;
(2)
אי־הבאת תקופת החירום, כולה או חלקה, בחישוב תקופות או מועדים, שנקבעו לפי חוק התכנון והבנייה, חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור, חוק משק הגז הטבעי או חוק הדרכים (שילוט), או בהחלטות של מוסד תכנון או יושב ראש מוסד תכנון מסוג שיקבע השר, כולם או חלקם (להלן – צו השהייה), ורשאי הוא לקבוע כי הוראות כאמור יחולו רק על חלק ממרחבי התכנון המקומיים.
(ב)
השר רשאי לקבוע בצו הארכה או בצו השהייה כי ההוראות לעניין הארכה או השהייה של תקופות ומועדים שנקבעו בהחלטות יושב ראש מוסד תכנון או מוסד תכנון יחולו, אלא אם כן החליט יושב ראש מוסד התכנון או מוסד התכנון אחרת, מטעמים שיירשמו בהחלטה.
(ג)
בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב), צו הארכה או צו השהייה הנוגע לתקופות או מועדים שנקבעו לפי חוק משק הגז הטבעי יותקן בהתייעצות עם שר האנרגיה.
(ד)
נקבע צו הארכה או צו השהייה לפי סעיף קטן (א), וקוצרה תקופת החירום כאמור בסעיף 2, יחולו הוראות אלה:
(1)
תקופות או מועדים שהוארכו בצו, יוארכו בתקופה של עשרה ימים שתחילתה ביום תחילתו של הצו לקיצור תקופת החירום שניתן לפי סעיף 2(ב), ביום ביטול ההכרזה על מצב החירום כאמור בסעיף 2(ג) או ביום שבו ביטלה הוועדה את תקופת החירום לפי סעיף 2(ד), לפי העניין; השר רשאי, באישור הוועדה, לקבוע בצו תקופה ארוכה יותר;
(2)
בחישוב תקופות או מועדים שהושהו בצו השהייה, לא תבוא במניין תקופה של עשרה ימים שתחילתה ביום תחילתו של הצו לקיצור תקופת החירום שניתן לפי סעיף 2(ב), ביום ביטול ההכרזה על מצב החירום כאמור בסעיף 2(ג) או ביום שבו ביטלה הוועדה את תקופת החירום לפי סעיף 2(ד), לפי העניין; השר רשאי, באישור הוועדה, לקבוע בצו תקופה ארוכה יותר שלא תבוא במניין כאמור.
קיום ישיבות מוסד תכנון בדרך של היוועדות חזותית
(א)
ביקש מוסד תכנון לקיים ישיבה בתקופת החירום ולא הייתה אפשרות מעשית לכנס את הישיבה בנוכחות מי שהזמנתו נדרשה בשל הגבלות שהוטלו לפי חיקוק שתכליתו התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה, יהיה רשאי יושב ראש מוסד התכנון להורות כי הישיבה תתקיים בדרך של היוועדות חזותית, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(1)
ניתנה חוות דעת היועץ המשפטי למוסד התכנון כי התקיימו התנאים הנדרשים לפי סעיף זה;
(2)
יושב ראש מוסד התכנון יאפשר לחברי מוסד התכנון ונציגים בעלי דעה מייעצת להשתתף בישיבה בדרך של היוועדות חזותית, ובכלל זה לראות את הישיבה ואת כלל המשתתפים בה באמצעות מסך, לשמוע את כלל המשתתפים בישיבה בזמן אמת ולהשמיע את עמדתם;
(3)
מי שנדרשה הזמנתו לישיבת מוסד תכנון, למעט חבר מוסד תכנון ונציג בעל דעה מייעצת, יוכל להשתתף בישיבה בדרך של היוועדות חזותית, ובכלל זה לראות את הישיבה ואת כלל המשתתפים בה באמצעות מסך, לשמוע את כלל המשתתפים בישיבה בזמן אמת ולהשמיע את עמדתו או לטעון את טענותיו;
(4)
מי שנדרשה הזמנתו לישיבה, למעט חבר מוסד תכנון ונציג בעל דעה מייעצת, וסירב להשתתף בה בדרך של היוועדות חזותית או שאין לו אפשרות להישמע בדרך זו, יוכל להשתתף בישיבה בדרך של שיחה טלפונית כך שיוכל לשמוע את כלל המשתתפים בישיבה בזמן אמת ולהשמיע את עמדתו או לטעון את טענותיו.
(ב)
(1)
היה אחד המשתתפים בישיבה אדם עם מוגבלות, יורה יושב ראש מוסד התכנון על קיום הישיבה בדרך של היוועדות חזותית רק אם ניתן לקיימה תוך עריכת התאמות נגישות הנדרשות בהתאם להוראות שנקבעו לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח–1998.
(2)
לא ניתן לקיים את הישיבה באופן נגיש כאמור בפסקה (1), תתקיים הישיבה הנוגעת לאותו אדם עם מוגבלות באופן שיאפשר את השתתפותו בישיבה, ובכלל זה בנוכחותו של אותו אדם.
(ג)
ישיבת מוסד תכנון לפי סעיף זה המתקיימת בדרך של היוועדות חזותית תהיה פתוחה לציבור לצפייה ולהאזנה בזמן אמת, באמצעות קישור שיפורסם באתר האינטרנט של מוסד התכנון.
(ד)
בהזמנה לישיבה המתקיימת לפי סעיף זה יצוין כי הישיבה תתקיים בדרך של היוועדות חזותית ויפורטו בה הנחיות לעניין ההשתתפות בישיבה.
(ה)
ההצבעה בישיבה תהיה שמית, אלא אם כן החליטו אחרת כל חברי מוסד התכנון המשתתפים בישיבה.
(ו)
ראה משתתף בישיבה כי בשל קיום וניהול הישיבה בדרך של היוועדות חזותית נפגעה זכותו להשתתף בישיבה או לשמוע או להשמיע את עמדתו או שלא התקיימו התנאים לפי סעיף זה, רשאי הוא לדרוש כי הדבר יירשם בפרוטוקול.
(ז)
ביקש מוסד תכנון לקיים ישיבה בתקופת החירום בדרך של היוועדות חזותית אף שהייתה אפשרות מעשית לכנס אותה בנוכחות מי שהזמנתו נדרשה, רשאי מוסד התכנון לקיים את הישיבה בדרך האמורה אם הסכימו לכך כל מי שהזמנתם נדרשה לישיבה ויחולו על קיום הישיבה הוראות סעיף זה; הסכמה כאמור בסעיף קטן זה יכול שתהיה אף לכך שרק חלק ממשתתפי הישיבה ישתתפו בה בדרך של היוועדות חזותית.
(ח)
מי שנדרשה הזמנתו לישיבת מוסד תכנון וביקש להשתתף בישיבת מוסד תכנון בתקופת החירום בדרך של היוועדות חזותית, אף אם הישיבה אינה נערכת בדרך זו, יהיה רשאי לעשות כן אם מתקיים בו אחד מאלה:
(1)
הוא חולה עם ממצא מעבדתי חיובי לנגיף הקורונה;
(2)
חלה עליו חובת בידוד בהתאם להוראות שנקבעו לפי פקודת בריאות העם, 1940, לעניין נגיף הקורונה.
(ט)
מנהל מינהל התכנון יפרסם הנחיות לעניין קיום ישיבות מוסד תכנון באמצעות היוועדות חזותית לפי הוראות חוק זה.
(י)
על ישיבת מוסד תכנון לפי סעיף זה יחולו ההוראות החלות לפי כל דין על קיום ישיבות מוסד תכנון, זימונן והנוהל בהן בשינויים המחויבים.
שמיעת התנגדויות
(א)
על אף האמור בסעיף 107 לחוק התכנון והבנייה ובהוראות אחרות שנקבעו לפי אותו חוק, ביקש מוסד תכנון לקיים ישיבה כאמור בסעיף 4(א) המיועדת לשמיעת התנגדויות, רשאי יושב ראש מוסד התכנון שאליו הוגשו ההתנגדויות להורות כי שמיעת ההתנגדויות תתקיים בדרך של היוועדות חזותית ויחולו על שמיעת התנגדויות הוראות סעיף 4, בשינויים המפורטים בסעיף זה.
(ב)
יושב ראש מוסד התכנון יקבל החלטה לפי סעיף קטן (א) לאחר ששקל בין השאר את האפשרות המעשית לשמיעת ההתנגדויות בדרך של היוועדות חזותית ומשמעותה לצדדים, את חשיבות קיום הישיבה, היקף ההתנגדות, מספר המתנגדים, ההשפעה על הסביבה, וכן את הנזק שיכול להיגרם לצדדים ולציבור אם הישיבה תתקיים או לא תתקיים בדרך זו, והכול לפי כתבי ההתנגדות שהוגשו.
(ג)
הורה יושב ראש מוסד תכנון כי שמיעת ההתנגדויות תתקיים בדרך של היוועדות חזותית כאמור בסעיף קטן (א), ישתתפו בישיבה מי שנדרשה הזמנתם בדרך של היוועדות חזותית בלבד, אולם –
(1)
חברי מוסד התכנון ונציגים בעלי דעה מייעצת יהיו רשאים להיות נוכחים בישיבה;
(2)
סירב מתנגד להשמיע את התנגדותו בדרך של היוועדות חזותית, יחולו הוראות סעיף קטן (ד), אלא אם כן שוכנע יושב ראש מוסד התכנון כי לא הייתה למתנגד אפשרות מעשית מבחינה טכנולוגית להשתתף בישיבה בדרך של היוועדות חזותית וכי סירוב המתנגד נעשה בתום לב; שוכנע יושב ראש מוסד התכנון כאמור, יספק מוסד התכנון למתנגד את האמצעים הנדרשים להשתתף בישיבה בדרך של היוועדות חזותית.
(ד)
הודיע מתנגד למזכיר מוסד התכנון שהוא מסרב להשמיע את התנגדותו בדרך של היוועדות חזותית או באמצעות שיחה טלפונית או שאין לו אפשרות להישמע בדרכים אלה, יודיע לו מזכיר מוסד התכנון כי מוסד התכנון יכריע בהתנגדותו על בסיס כתב ההתנגדות שהגיש, אלא אם כן מצא יושב ראש מוסד התכנון כי בשל הנימוקים שפירט המתנגד בכתב, אם פירט, יש הצדקה של ממש לסירוב המתנגד כאמור.
(ה)
החלטת יושב ראש מוסד התכנון לפי סעיף קטן (ד) תינתן בין השאר בהתחשב בנימוקים שפירט המתנגד לאי־הסכמתו לקיום הישיבה בדרך של היוועדות חזותית או שיחה טלפונית, ובכלל זה גילו, מצב בריאותו, נסיבותיו האישיות, היותו מיוצג, ובאפשרות המעשית מבחינה טכנולוגית של המתנגד להשתתף בישיבה בדרך של היוועדות חזותית, וכן בחשיבות קידום הליך התכנון או הרישוי ואי־דחיית הישיבה.
(ו)
בסעיף זה, ”שמיעת ההתנגדויות“ – לרבות שמיעת הערות או השגות לפי חוק התכנון והבנייה או הליך לפי סעיף 106(ב) לחוק האמור.
דיון בעררים
(א)
על אף האמור בהוראות לפי חוק התכנון והבנייה, ביקש מוסד תכנון הדן בערר לקיים בתקופת החירום ישיבה כאמור בסעיף 4(א) המיועדת לשמיעת ערר, רשאי יושב ראש מוסד התכנון להורות כי שמיעת הערר תתקיים בדרך של היוועדות חזותית, ויחולו על שמיעת הערר הוראות סעיף 4, בשינויים המפורטים בסעיף זה.
(ב)
יושב ראש מוסד התכנון יקבל החלטה לפי סעיף קטן (א) לאחר ששקל בין השאר, את האפשרות המעשית לשמיעת הערר בדרך זו ומשמעותה לצדדים, את חשיבות קיום הישיבה, היקף הערר, מספר העוררים, ההשפעה על הסביבה, וכן את הנזק שיכול להיגרם לצדדים אם תתקיים או לא תתקיים הישיבה בדרך זו, והכול לפי כתבי הערר שהוגשו.
(ג)
הורה יושב ראש מוסד תכנון כי שמיעת הערר תתקיים בדרך של היוועדות חזותית כאמור בסעיף קטן (א), ישתתפו בישיבה מי שנדרשה הזמנתם בדרך של היוועדות חזותית בלבד, אולם –
(1)
חברי מוסד התכנון יהיו רשאים להיות נוכחים בישיבה;
(2)
סירב עורר לטעון את טענותיו בדרך של היוועדות חזותית, יחולו הוראות סעיף קטן (ד), אלא אם כן שוכנע יושב ראש מוסד התכנון כי למתנגד אין אפשרות מעשית מבחינה טכנולוגית להשתתף בישיבה בדרך של היוועדות חזותית וכי סירוב העורר נעשה בתום לב; שוכנע יושב ראש מוסד התכנון כאמור, יספק מוסד התכנון לעורר את האמצעים הנדרשים להשתתף בישיבה בדרך של היוועדות חזותית.
(ד)
סירב מי מהצדדים לטעון בדרך של היוועדות חזותית או שיחה טלפונית או שאין לו אפשרות לטעון בדרכים אלה, יודיע לו מזכיר מוסד התכנון כי מוסד התכנון יכריע בערר על בסיס כתב הערר או כתב התשובה שהוגש, אלא אם כן מצא יושב ראש מוסד התכנון כי בשל הנימוקים שפירט בכתב מי שסירב, אם פירט, יש הצדקה של ממש לסירוב כאמור.
(ה)
החלטת יושב ראש מוסד התכנון לפי סעיף קטן (ד) תינתן בין השאר בהתחשב בנימוקים שפירט הצד לערר לאי־הסכמתו לקיום הישיבה בדרך של היוועדות חזותית או שיחה טלפונית, ובכלל זה גילו, מצב בריאותו, נסיבותיו האישיות, היותו מיוצג, ובאפשרות המעשית מבחינה טכנולוגית של המתנגד להשתתף בדיון בדרך של היוועדות חזותית וכן בחשיבות קידום ההכרעה בערר ואי־דחיית הישיבה.
ביצוע
השר ממונה על ביצועו של חוק זה.
תוקף
חוק זה יעמוד בתוקפו עד יום כ׳ בתמוז התשפ״א (30 ביוני 2021).


התקבל בכנסת ביום כ׳ באב התש״ף (10 באוגוסט 2020).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • אריה מכלוף דרעי
  שר הפנים
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יריב לוין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן