לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הבטיחות במקומות ציבוריים

חוק הבטיחות במקומות ציבוריים מתוך

חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, תשכ״ג–1962


הגדרות [תיקון: תשל״ו, תשס״ב, תשס״ח]
בחוק זה –
”אסיפה“ – התקהלות מאורגנת של בני אדם, בין שהגישה אליה בתמורה ובין ללא תמורה, הכל בסייגים כמפורט להלן:
(1)
התקהלות של מוזמנים שאין לכלל הציבור גישה אליה – למעט במקום המשמש לטכסים ולשמחות, אף אם אין זה שימושו היחיד – איננה אסיפה;
(2)
התקהלות במהלך עסקו של המארגן, כשתנאי הבטיחות לניהול העסק במקום ההתקהלות נקבעו ברשיון או בהיתר לפי כל חיקוק – איננה אסיפה;
(3)
על אף האמור בפסקה (2) – גם עינוג ציבורי – כהגדרתו בסעיף 3 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968 – הוא אסיפה;
”עצרת עם“ – אחד מאלה:
(1)
אסיפה שמספר המשתתפים בה 500 או יותר, למעט –
(א)
עינוג ציבורי;
(ב)
אסיפה שלעריכתה ניתן רשיון או היתר לפי חיקוק אחר;
(ג)
אסיפה המתקיימת במקום אסיפות קבוע;
(2)
אירוע ספורטיבי שמספר הצופים בו הוא 7000 או יותר;
”מקום אסיפות קבוע“ – מקום המשמש דרך קבע לאסיפות;
”אירוע ספורט“ – אסיפה לשם צפיה בפעילות ספורט, בענף ספורט המפורט בתוספת, המתקיימת בזירת פעילות ספורט;
”בית משפט“ – (נמחקה);
”חוק הספורט“ – חוק הספורט, התשמ״ח–1988;
”ספורט“ או ”פעילות ספורט“ – כהגדרתם בחוק הספורט;
”זירת פעילות ספורט“ – מקום המיועד והמסומן לקיום פעילות ספורט ובסמוך לו;
”מקום שבו מתקיים אירוע ספורט“ – זירת פעילות ספורט וכן האזור שבו נמצא הקהל באירוע הספורט או שמיועד לו, והכל במועד קיום אירוע הספורט או בתכוף לו.
תקנות בטיחות [תיקון: תשס״ב, תשס״ח, תשע״ב, תשפ״ב, תשפ״ג]
(א)
שר הפנים, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, רשאי לקבוע לאסיפות במקומות אסיפות קבועים או במקומות אחרים, בתקנות, הוראות בענינים אלה:
(1)
עזרה ראשונה;
(2)
(נמחקה);
(3)
סדרני בטיחות שיתמנו על ידי האחראי לבטיחות באסיפה ושיעמדו לרשותו, וסימני ההיכר של סדרנים אלה; בחוק זה, ”סדרן בטיחות“ – למעט סדרן לאירועי ספורט, כהגדרתו בחוק לאיסור אלימות בספורט, התשס״ח–2008;
(4)
המספר המקסימלי של הרשאים להיכנס למקום האסיפה בשים לב לשטחו והצגת מודעה בדבר המספר המקסימלי וכן מודעות אחרות הנוגעות לבטיחות הקהל;
(5)
סידורים כיוצא באלה לשם הגנת המשתתפים באסיפה והנמצאים בשכנותה;
(6)
(נמחקה);
(7)
הוראות וכללי התנהגות לשם שמירה על הסדר הציבורי ועל שלומם ובטיחותם של המשתתפים בפעילות ספורט, לרבות לענין זירת פעילות הספורט.
פורסמו תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (הסדרת אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון) (הוראת שעה), התשפ״ב–2022 כהוראת שעה לזמן קיום הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון בשנת התשפ״ב.
(א1)
השר לביטחון הפנים רשאי לקבוע לאסיפות במקומות אסיפות קבועים או במקומות אחרים, הוראות לעניין אמצעי בטיחות אש והצלה, כיבוי ומניעת דליקות.
(ב)
התקנות לאסיפות שלא במקומות אסיפות קבועים יכול שיחולו לגבי שטח המדינה כולו או כל חלק ממנה, לגבי כל האסיפות או סוגים מיוחדים שלהן.
(ג)
תקנות בדבר סדרני בטיחות יותקנו לאחר התייעצות עם הוועדה לביטחון לאומי.
(ד)
תקנות לענין אירוע ספורט ומקום שבו מתקיים אירוע ספורט, יותקנו לאחר התייעצות גם עם שר המדע התרבות והספורט.
תנאי מכללא ברשיונות
רשיון על־פי פקודת בנין ערים, 1936, פקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן), פקודת השעשועים הציבוריים, 1935, וכל רשיון אחר הנדרש על־פי חיקוק לגבי השימוש במקום אסיפות קבוע, יראו אותם כאילו הותנו גם בקיום הוראותיהן של התקנות לפי חוק זה.
אחראי לבטיחות במקום אסיפות קבוע
ניתן רשיון לפי כל חיקוק לגבי השימוש במקום אסיפות קבוע, יהיה בעל הרשיון אחראי לבטיחות לענין חוק זה; באין רשיון, יהיה המחזיק בפועל במקום אחראי לבטיחות כאמור.
מודעה מוקדמת
לא יאוחר מ־5 ימים לפני עריכת עצרת עם ימסור מארגן עצרת העם למי ששר הפנים ימנה אותו לכך, הודעה בכתב על מקומה, מועדה וכן על תכניתה אם יש בה חשיבות לענין בטיחות המשתתפים בעצרת והנמצאים בשכנותה (להלן – הודעה מוקדמת).
אחראי לבטיחות בעצרת עם
ההודעה המוקדמת תפרט את שמו ומענו של האחראי לבטיחות בעצרת העם ותכלול בגוף ההודעה ובכתב את הסכמתו לקבל על עצמו את האחריות לביצוע חוק זה והתקנות על־פיו; האחראי לבטיחות בעצרת עם יהיה תושב ישראל ובגיר.
קיום עצרת עם לפי היתר
עריכת עצרת עם שלא ניתנה עליה הודעה מוקדמת לפי סעיף 5 טעונה היתר מראש ממי ששר הפנים ימנה אותו לכך.
צו לאי־קיום אסיפה או לפיזורה
נוכח קצין משטרה בדרגת פקד או מעלה במקום של אסיפה, בסמוך לפני התחלתה או במהלך האסיפה, ולא נתקיימו לגביה הוראות של תקנות לפי חוק זה, יתן הקצין לאחראי לבטיחות, ובהעדרו – למארגן האסיפה שבמקום, התראה לתקן את הליקויים תוך הזמן שיקבע; לא תוקנו הליקויים תוך אותו זמן או לא היה האחראי לבטיחות או המארגן במקום אותה שעה, רשאי הקצין כשהוא נוכח במקום האסיפה –
(1)
אם טרם התחילה – לצוות על אי־קיומה;
(2)
אחרי שהתחילה – לצוות על פיזורה, אם היה לו חשש סביר שעקב אי־קיום התקנות קיימת סכנת נפשות של ממש.
הפסקת הכניסה למקום האסיפה
נוכח קצין משטרה בדרגת פקד או מעלה במקום שבו מתקיימת אסיפה ויש לו יסוד סביר להניח כי המספר המקסימלי של בני־אדם שמותר להם להיות במקום לפי כל חיקוק כבר נמצאים בו, רשאי הוא לצוות על הפסקת הכניסה לאותו מקום.
ביצוע הצו
לשם ביצוע הצווים לפי סעיף 8 או 9 רשאי הקצין להורות לאחראי לבטיחות ולכל שוטר לאחוז באמצעים הדרושים כדי למנוע את קיום האסיפה או כדי לפזרה, או כדי למנוע כניסת אנשים נוספים, הכל לפי הענין, ואם תהא התנגדות לאמצעים אלה, רשאי השוטר להשתמש בכוח באופן סביר כדי להתגבר על התנגדות זו, מבלי להיות אחראי אחריות פלילית או אזרחית על פעולה זו.
זכות כניסה
שוטר במדים רשאי להיכנס בכל עת סבירה למקום שיש לו יסוד סביר להניח שמתקיימת או עומדת להתקיים בו אסיפה כדי להיווכח אם קויימו בו התקנות לפי חוק זה.
[תיקון: תשס״ב, תשס״ה, תשס״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשס״ה, תשס״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשס״ה, תשס״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשס״ב, תשס״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשס״ב, תשס״ה, תשס״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשס״ב, תשס״ח]
(בוטל).
שינוי התוספת [תיקון: תשס״ב]
שר הפנים רשאי, בהתייעצות עם שר המדע התרבות והספורט ועם השר לביטחון הפנים, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, לשנות את התוספת.
אחריות פלילית של האחראי לבטיחות
לא קויימו באסיפה תקנות לפי חוק זה, יהיה האחראי לבטיחות, כאמור בסעיפים 4 או 6, הכל לפי הענין, ובאין אחראי, מארגן האסיפה, אשם בעוון, ודינו – מאסר שנתיים או קנס 3000 ל״י, זולת אם הוכיח שנקט באמצעים סבירים לקיום התקנות לפי חוק זה.
הפרעה במילוי תפקיד
מי שמפריע לאחראי לבטיחות או לסדרן בטיחות במילוי תפקידם לפי חוק זה או מי שאינו מקיים את הוראותיהם, דינו – מאסר שנה אחת או קנס 1000 לירות.
הפרת תקנות הבטיחות
כל אדם, זולת האחראי לבטיחות, המפר ביודעין הוראות תקנות לפי חוק זה החלות עליו – דינו מאסר שלושה חדשים או קנס 500 לירות.
אי־מתן הודעה מוקדמת
המארגן עצרת עם שלא ניתנה עליה הודעה מוקדמת לפי סעיף 5 או היתר לפי סעיף 7, דינו – קנס 500 לירות.
אחריות המנהלים של חבר בני אדם
נעברה עבירה לפי סעיף 12 על־ידי אחראי לבטיחות שהוא חבר בני־אדם, יהא אשם בעבירה גם כל מי שבעת ביצוע העבירה היה מנהל או מזכיר של אותו חבר, זולת אם הוכיח אחד משני אלה:
(1)
העבירה נעברה שלא בידיעתו;
(2)
הוא נקט באמצעים סבירים למניעת ביצוע העבירה.
חובת הראיה
הטוען שלהתקהלות פלונית אין לכלל הציבור גישה אליה – עליו הראיה.
שמירת סמכויות
סמכויות וחיובים לפי חוק זה אינם גורעים מסמכויות וחיובים לפי חיקוק אחר.
ביטולים
בטלים –
(1)
החוק העותומני על האסיפות הפומביות מיום 20 בג׳ימאד אל אואל, 1327 (27 במאי 1909);
(2)
ההודעה מס׳ 56 מיום 3 בדצמבר 1920 בדבר אסיפות פומביות.
ביצוע
שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה.
[תיקון: תשס״ב, תשס״ה, תשס״ח]

תוספת

(סעיף 1)

כדורגל.
כדורסל.
[תיקון: תשס״ה, תשס״ח]

תוספת שניה (בוטלה)


נתקבל בכנסת ביום ב׳ בכסלו תשכ״ג (17 בדצמבר 1962).
 • דוד בן־גוריון
  ראש הממשלה
 • חיים משה שפירא
  שר הפנים
 • יצחק בן־צבי
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן