לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001)

חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001) מתוך

חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001), התשס״א–2001


תוכן עניינים

פרק א׳: מטרת החוק

מטרת החוק
חוק זה בא לתקן חוקים שונים, לדחות את תחילתם של חוקים ולקבוע הוראות נוספות, במטרה לאפשר הגברת הצמיחה והתעסוקה, השגת יעדי התקציב, עמידה במגבלת הגירעון לשנת הכספים 2001 והשגת יעדי המדיניות הכלכלית.

פרק ב׳: רשויות מקומיות

הוראות לענין תקנות הארנונה לשנת 2001
(א)
הנוסח שולב בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 2000), התש״ס–2000 כהוראות לשנת הכספים 2001.
(ב)
על אף האמור בכל דין –
(1)
החלטת מועצת רשות מקומית לענין ארנונה כללית לשנת 2001, שהתקבלה לפני פרסום חוק זה, בהתאם לתקנות, בשינויים המפורטים בסעיף קטן (א), תעמוד בתוקפה בשנת הכספים 2001;
(2)
מועצת רשות מקומית רשאית לקבל או לתקן, ולפרסם החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2001, ככל שיידרש להתאמתה לתקנות, בשינויים המפורטים בסעיף קטן (א), עד יום ז׳ באייר התשס״א (30 באפריל 2001); התקבלה החלטה כאמור, יהיה תחילת תוקפה ביום ו׳ בטבת התשס״א (1 בינואר 2001).
(ג)
תחילתו של סעיף זה ביום ו׳ בטבת התשס״א (1 בינואר 2001).

פרק ג׳: תחבורה

פרק ד׳: בריאות

פרק ה׳: מלאי דלק

הגדרות
”דלק“ – נפט ניגר (הידרוקרבונים), וכן אספלט ופחמימנים של נפט כשהם מומסים בתוך נפט ניגר וניתנים להפקה יחד איתו, וכן מוצרים המיוצרים בזיקוק, לרבות אלה המיוצרים בשלבים השונים של תהליך הזיקוק;
”חברת דלק“ – חברה העוסקת בזיקוק, בייצוא, בייבוא או בשיווק של דלק, וכן חברה העוסקת במתן שירותי תשתית של דלק;
”מינהל הדלק“ – מינהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות;
”מירשם“ – מירשם חברות הדלק כאמור בסעיף 12;
”מנהל“ – מנהל מינהל הדלק;
”מלאי“ – כמות הדלק שקבע השר, בהתייעצות עם שר האוצר ושר הביטחון, כי היא נדרשת לתפקוד תקין של משק הדלק האזרחי, בהתאם לצורכי המשק ולתקופה כפי שקבע;
”מלאי ביטחוני“ – כמות הדלק שקבע השר, בהסכמת שר האוצר ושר הביטחון, כי היא נדרשת לתפקוד תקין של משק הדלק בהתאם לצורכי הצבא ולצרכים ביטחוניים במשק הדלק, ולתקופה כפי שנקבעה בהסכמה כאמור;
”השר“ – שר התשתיות הלאומיות.
אחזקת מלאי
(א)
חברת דלק תחזיק על חשבונה מלאי, בכמויות, בשיעורים, במקומות ובתנאים שקבע השר, בהתייעצות עם שר האוצר ועם שר הביטחון, דרך כלל או לסוגים.
(ב)
חברת דלק תחזיק, על חשבון אוצר המדינה, מלאי ביטחוני בכמויות, בשיעורים, במקומות ובתנאים שקבע השר, בהתייעצות עם שר האוצר ועם שר הביטחון, דרך כלל או לסוגים.
(ג)
כללים כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) ייקבעו, בין השאר, בהתחשב בכמות הדלק שחברת הדלק מזקקת, מייצאת, מייבאת או משווקת, לפי הענין, ולגבי חברה העוסקת במתן שירותי תשתית, בהתחשב בכמות הדלק נושא שירותיה; בכללים יכול שייקבעו הוראות בדבר פטור לחברות דלק בהתאם לעיסוקן.
דיווח
חברת דלק תדווח למנהל במועדים, במתכונת ובפירוט שקבע השר על כל ענין הנדרש לביצוע הוראות פרק זה, וכן תמציא למנהל מידע ומסמכים לפי דרישה.
מירשם
(א)
במינהל הדלק ינוהל מירשם של חברות הדלק בהתאם לעיסוקן; חברת דלק תירשם במירשם לפני תחילת עיסוקה, ותוסיף לעסוק בעיסוקה רק כל עוד היא רשומה במירשם.
(ב)
המנהל רשאי למחוק מן המירשם חברת דלק שאינה ממלאה אחר הוראות פרק זה, כולן או מקצתן.
(ג)
השר רשאי לקבוע סוגי חברות דלק שיהיו פטורות מרישום במירשם.
עיצום כספי
(א)
היה למנהל יסוד סביר להניח כי חברת דלק עשתה אחד מאלה, רשאי הוא להטיל עליה עיצום כספי, בשיעור הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל״ז–1977:
(1)
לא החזיקה מלאי בהתאם להוראות לפי סעיף 10(א) או (ב);
(2)
לא דיווח למנהל או לא המציאה לו מידע בהתאם להוראות לפי סעיף 11;
(3)
עסקה בעיסוקה בלי שהיתה רשומה במירשם כנדרש לפי הוראות סעיף 12(א) או 21(ב) ובלא שהיתה פטורה מרישום לפי סעיף 12(ג).
(ב)
בהפרה נמשכת ייתוסף על העיצום הכספי הקבוע בסעיף קטן (א) עיצום כספי, בשיעור החלק ה־20 מהעיצום הכספי האמור, לכל יום שבו נמשכת ההפרה לאחר שנמסרה לחברה המפרה דרישת המנהל לפי סעיף 15.
עדכון סכום העיצום הכספי
עיצום כספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום הדרישה לתשלומו, ואם הוגש ערעור ובית המשפט הדן בערעור הורה על עיכוב תשלומו – לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.
דרישת העיצום הכספי ותשלומו
עיצום כספי ישולם לפי דרישת המנהל בכתב בתוך 30 ימים ממועד קבלת הדרישה; הדרישה תוצא לאחר שהודע למי שאליו נועדה על הכוונה להוציאה, וניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו.
הפרשי הצמדה וריבית
לא שולם עיצום כספי במועד, ייתוספו עליו, לגבי תקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א–1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומו.
גביה
עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו יחולו הוראות חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ״ה–1995, ופקודת המסים (גביה).
שמירת אחריות פלילית
(א)
אין בהוראות סעיף 13 כדי לגרוע מסמכותו של תובע להגיש בשל ההפרה כתב אישום בשל עבירה לפי כל חיקוק, אם הוא סבור שהנסיבות מצדיקות זאת, מטעמים שיירשמו; לענין זה, ”תובע“ – כמשמעותו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב–1982.
(ב)
הוגש נגד חברת דלק כתב אישום כאמור בסעיף קטן (א), לא תחויב החברה בשל ההפרה בתשלום עיצום כספי, ואם שילמה – יוחזר לה הסכום ששולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, מיום תשלומו עד יום החזרתו.
ערעור על עיצום כספי
(א)
על דרישה לתשלום עיצום כספי ניתן לערור לבית משפט השלום בתוך 30 ימים מיום שהודע לחברת הדלק על הטלת העיצום הכספי.
(ב)
אין בהגשת הערר כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הסכים לכך המנהל או הורה בית המשפט אחרת.
(ג)
התקבל הערר, יוחזר סכום העיצום הכספי, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.
(ד)
על החלטת בית משפט השלום בערר ניתן לערער לבית משפט מחוזי ברשות; בית המשפט ידון בערעור בשופט אחד.
תקנות וביצוע
השר ממונה על ביצוע פרק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות בענין פיקוח וניהול המלאי.
הוראות מעבר
(א)
הוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסדרים במשק הדלק), התשמ״ח–1988, ימשיכו לחול, כל עוד לא שונו או בוטלו וככל שאינן סותרות את הוראות פרק זה.
(ב)
חברה שהיתה חברת דלק ערב תחילתו של חוק זה, תירשם במירשם לא יאוחר מיום י׳ בתמוז התשס״א (1 ביולי 2001).

פרק ו׳: דיור ציבורי

[תיקון: תשס״ב, תשס״ו, תשס״ח]
(בוטל).

פרק ז׳: ביטוח לאומי

הוראות סעיף 174 לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחן בסעיף 24(1) לחוק זה ולוח ח׳ לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 24(2) לחוק זה, יחולו על מי שהשתחרר משירות סדיר על פי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ״ו–1986, למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, מיום י׳ בתמוז התשס״א (1 ביולי 2001) ואילך.

פרק ח׳: העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם

על אף הוראות סעיף 6 לחוק המתקן, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, כל תקופת העסקה של עובד קבלן כוח אדם, שהיתה לפני יום ח׳ בניסן תשס״א (1 באפריל 2001), לא תבוא במנין לענין הוראות סעיף 12א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם.
תחילתו של סעיף 27(1) לחוק זה ושל סעיף 21א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, כנוסחו בסעיף 26 לחוק זה, ביום ד׳ בשבט התשס״א (28 בינואר 2001).

פרק ט׳: שונות

[תיקון: תשס״ב־2]
תחילה
תחילתו של חוק זה ביום ח׳ בניסן התשס״א (1 באפריל 2001), אלא אם כן נקבע אחרת בחוק זה.


נתקבל בכנסת ביום ד׳ בניסן התשס״א (28 במרס 2001).
 • אריאל שרון
  ראש הממשלה
 • סילבן שלום
  שר האוצר
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • אברהם בורג
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן