לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק ההסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000)

חוק ההסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000) מתוך

חוק ההסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000), התש״ס–2000


ס״ח תש״ס, 66, 106, 140; תשס״א, 5.


תוכן עניינים

פרק א׳: מטרת החוק

מטרת החוק
חוק זה בא לתקן חוקים שונים, ולקבוע הוראות נוספות, במטרה לאפשר הגברת הצמיחה והתעסוקה, השגת יעדי התקציב, עמידה במגבלת הגירעון לשנת הכספים 2000 והשגת יעדי המדיניות הכלכלית.

פרק ב׳: ביטוח לאומי

תחולה
(1)
הוראות סעיף 171, כנוסחו בסעיף 2(2) לחוק זה, יחולו על מי שהתאריך הקובע, כהגדרתו בסעיף 158 לחוק הביטוח הלאומי, חל לגביו ביום כ״ד בטבת התש״ס (2 בינואר 2000) ואילך.
(2)
הוראות סעיף 171א, כנוסחו בסעיף 2(3) לחוק זה, יחולו על רמי אבטלה שבעד יום כ״ז באייר התש״ס (1 ביוני 2000) ואילך.
(3)
הוראות סעיף 230א(ב), כנוסחו בסעיף 2(6) לחוק זה, יחולו על מי שנקבע לגביו לראשונה שהוא זכאי לגמלת סיעוד ביום ח׳ באדר ב׳ התש״ס (15 במרס 2000) ואילך.
(4)
סעיפים 337, 340, 342(ג) ולוח י״א, כנוסחם בסעיף 2(7), (8), (9) ו־(10) לחוק זה, יחולו על דמי ביטוח המשתלמים בעד יום התחילה ואילף, ואולם דמי הביטוח החלים על הכנסה העולה על השבר הממוצע כפול ארבע בעד התקופה שמיום התחילה ועד ליום כ״ז בסיון התש״ס (30 ביוני 2000), המשתלמים על ידי מבוטח שהוא עובר עצמאי ומבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, ישולמו במועד הקבוע לתשלום דמי הביטוח בעד חודש יוני.

פרק ג׳: בריאות

פרק ד׳: מס הכנסה

הנוסח שולב בפקודת מס הכנסה.
תחולה [תיקון: תש״ס]
(א)
הוראות סעיף 3(ה3) לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), כנוסחן בסעיף 5(1) לחוק זה, יחולו על הפקדות של עמית בקופת גמל לקיצבה שבוצעו אחרי יום תחילתו של חוק זה.
(ב)
הוראות סעיף 9(7א)(ז)(2) לפקודה, כנוסחן בסעיף 5(2) לחוק זה, יחולו לגבי סכומים שעמדו בקופת גמל לקיצבה לזכותו של עובד שפרש, שלגביהם תינתן הודעת העובד בעת פרישתו כאמור בסעיף 9(7א)(ז) לפקודה, לאחר תחילתו של חוק זה.
(ג)
הוראות סעיף 39א לפקודה, כנוסחן בסעיף 5(5) לחוק זה, יחולו גם על חייל משוחרר ששוחרר לפני יום התחילה, החל ביום התחילה ועד תום עשרים וארבעה חודשים מתום החודש שבו סיים את שירותו הסדיר.
(ד)
הוראות סעיף 87(ב) לפקודה, כנוסחן בסעיף 5(6) לחוק זה, יחולו על הפקדות שבוצעו ביום תחילתו של חוק זה ואילך.
(2)
(נמחק).

פרק ה׳: רשויות מקומיות

הנוסח שולב בפקודת העיריות.
תחילה
תחילתו של סעיף 3(ב) לפקודת העיריות, כנוסחו בסעיף 7(1) לחוק זה, ושל סעיף 1(ב) לפקודת המועצות המקומיות, כנוסחו בסעיף 8(1) לחוק זה, ביום כ״ז באייר התש״ס (1 ביוני 2000).

פרק ו׳: תשתיות תחבורה ומים

תחילה
תחילתו של סעיף 13 ביום כ״ה באדר ב׳ התש״ס (1 באפריל 2000).

פרק ז׳: איכות הסביבה

פרק ח׳: תקשורת

[תיקון: תש״ס־2, תשס״א]
חובה להתקין תקנות
שר התקשורת, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יתקין תקנות לענין סעיף 6מב לחוק הבזק, התשמ״ב–1982, כנוסחו בסעיף 17(10) לחוק זה, עד יום כ״ד באדר א׳ התש״ס (1 במרס 2000).

פרק ט׳: בלו על דלק

פרק י׳: עובדים זרים

תחילה
(א)
תחילתו של פרק זה, למעט הוראות סעיף 1יא כנוסחן בסעיף 21(א) והוראות סעיף 2(א) כנוסחן בסעיף 21(6), ביום כ״ח בסיון התש״ס (1 ביולי 2000).
(ב)
תחילתו של סעיף 1יא, ביום ו׳ בטבת התשס״א (1 בינואר 2001).
(ג)
תחילתו של סעיף 2(א) ביום כ״ג בטבת התש״ס (1 בינואר 2000).

פרק י״א: שונות

תחילה
תחילתו של חוק זה ביום כ״ג בטבת התש״ס (1 בינואר 2000), אלא אם כן נקבע אחרת בחוק זה.


נתקבל בכנסת ביום כ״א בטבת התש״ס (30 בדצמבר 1999).
 • אהוד ברק
  ראש הממשלה
 • אברהם (בייגה) שוחט
  שר האוצר
 • עזר ויצמן
  נשיא המדינה
 • אברהם בורג
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן