לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק החברה לישראל בע”מ

חוק החברה לישראל בע”מ מתוך

חוק החברה לישראל בע״מ, תשכ״ט–1969


הגדרות
בחוק זה –
”החברה“ – החברה הרשומה בישראל בשם ”החברה לישראל בע״מ“;
”סדרת מניות“ – מניות החברה שהוצעו בתשקיף אחד; לענין זה –
(1)
מניות שלקחו החותמים על התזכיר יראו אותן ככלולות בסדרת המניות הראשונה;
(2)
מניות שהונפקו שלא על פי תשקיף תוך שנתיים מיום פרסום התשקיף האחרון לפני ההנפקה, ונרכשו על ידי תושב חוץ במטבע חוץ כמשמעותו בסעיף 10, יראו אותן ככלולות בסדרת המניות שהוצעו על פי התשקיף האמור;
(3)
מניות הטבה שהוקצו לבעלי המניות מסדרת מניות פלונית, יראו אותן ככלולות באותה סדרה;
”תזכיר“, ”סדרה של איגרות חוב“ – כמשמעותם בפקודת החברות, ו”תשקיף“ – כמשמעותו של ”פרוספקט“ בפקודת החברות;
שאר המונחים – כמשמעותם בפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה).
הזכות להטבות
החברה ובעלי מניותיה יהיו זכאים, בכפוף לאמור בסעיף 10, להטבות לפי חוק זה.
תחולת ההטבות לגבי סדרות מניות
ההטבות הניתנות לגבי סדרת מניות יחולו לגבי סדרת מניות שהוצעה בתחום הון המניות הרשום בתזכיר החברה בעת רישומה; הוגדל הונה של החברה, יחולו ההטבות, כולן או מקצתן, גם לגבי סדרת מניות שהוצעה במסגרת ההון המוגדל, אם הכנסת, על פי הצעת הממשלה, קבעה זאת, דרך החלטה, ובמידה שקבעה.
פטור לחברה ממס הכנסה וממס על ריווח הון
החברה תהא פטורה ממס הכנסה לפי סעיף 127(א) לפקודה וממס על ריווח הון, משך שלושים שנה החל משנת המס הראשונה שבה היתה לחברה הכנסה חייבת.
הטבות במס חברות ובמס אחר
(א)
על הכנסתה המזכה, תהיה החברה –
(1)
חייבת במס חברות בשיעור שלא יעלה על 28%;
(2)
פטורה מכל מס אחר המוטל על הכנסה.
(ב)
לענין סעיף זה וסעיף 6
”הכנסה מזכה“, לגבי כל שנת מס – שיעור יחסי מכלל ההכנסה החייבת של החברה באותה שנת מס, שהוא כיחס סך כל הון המניות הנפרע מסדרות המניות שתקופת ההטבות לגביהן טרם תמה, לסך כל הון המניות הנפרע של החברה, כפי שנקבע בתום אותה שנה;
”תקופות ההטבות“, לגבי כל סדרת מניות – אחת עשרה שנות מס המתחילות בשנת המס שבה הוצעה הסדרה או עשר שנות מס המתחילות בשנת המס הראשונה שבה היתה לחברה הכנסה חייבת, הכל לפי המאוחר יותר.
הטבות לבעל מניות בחברה [תיקון: תשס״ב]
(א)
קיבל אדם מן החברה דיבידנד ששולם מתוך הכנסה מזכה, תוך חמש עשרה שנים מהשנה שבה הושגה אותה הכנסה, יהיה פטור עליו מכל מס נוסף על המס ששילמה החברה, והוא הדין לגבי פירות השקעה המשתלמים כדיבידנד על ידי תאגיד אחר מתוך דיבידנד שקיבל כאמור; לענין זה יראו הכנסות החברה שנתהוו ראשונות – כאילו חולקו ראשונות.
(ב)
(בוטל).
(ג)
קיבל תושב חוץ דיבידנד שסעיף קטן (א) אינו חל לגביו, יהיה פטור עליו מכל מס, חוץ מן המס שהחברה חייבת לנכותו לפי סעיף 161 לפקודה.
(ד)
(1)
במכירת מניות החברה יחויב בעל המניה במס בשיעור הקבוע בסעיף 91 לפקודה.
(2)
על אף האמור בפסקה (1), לגבי מניה שיום רכישתה לפני המועד הקובע, על רווח ההון הריאלי עד המועד הקובע – יהיה בעל המניות פטור ממס והוראות סעיף 91 לפקודה יחולו על יתרת רווח ההון הריאלי.
(3)
לענין סעיף זה –
”המועד הקובע“ – כ״ז בטבת התשס״ג (1 בינואר 2003);
”רווח ההון הריאלי עד המועד הקובע“ – רווח ההון הריאלי, כשהוא מוכפל ביחס שבין התקופה שמיום הרכישה עד למועד הקובע ומחולק בתקופה שמיום הרכישה ועד ליום המכירה.
פטור ממס עזבון
מניות של תושב חוץ שהן מסדרת מניות, לא ייכללו בנכסי עזבונו לענין מס עזבון; לענין זה, תושב חוץ – לרבות מי שהיה תושב חוץ בעת שרכש את המניות.
פטור ממס בולים
(א)
מסמכי החברה המפורטים להלן פטורים ממס בולים:
(1)
התזכיר;
(2)
דו״ח על הקצאת מניות כאמור בסעיף 93 לפקודת החברות ושטר מניה למוכ״ז כמשמעותו בסעיף 28 לפקודת החברות, המתייחסים להון המניות הרשום בתזכיר בעת רישום החברה.
(ב)
מסמכי החברה כמפורט בסעיף קטן (א)(2) המתייחסים להון מניות שהוגדל, יהיו פטורים ממס בולים, אם נקבע כך בהחלטה כאמור בסעיף 3.
(ג)
סדרה של איגרות חוב ושטר נאמנות כאמור בסעיף 124 לפקודת החברות המתייחס לסדרה של איגרות חוב, יהיו פטורים ממס בולים, אם שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, קבע כי הפטור הוא לתועלת הציבור.
זכות לקבלת מטבע חוץ
תושב חוץ שהוא בעל מניה שהיא מסדרת מניות, זכאי לקבל מטבע חוץ לפי שער החליפין הרשמי כדי להעביר אל מחוץ לישראל דיבידנד שקיבל בעל המניה או את תמורת מכירתה.
ביטול ההטבות
(א)
לא הגיע סכום הון המניות הנפרע של החברה, בתום שלוש שנים מהוצאת סדרת המניות הראשונה, לסכום של שלושים מיליון דולר, יבוטלו למפרע ההטבות על פי חוק זה.
(ב)
שר האוצר רשאי לבטל את ההטבות לפי חוק זה, כולן או מקצתן, לעתיד או למפרע, אם –
(1)
החברה הוציאה סדרה של איגרות חוב לפני שסכום הון המניות הנפרע שלה הגיע לשלושים מיליון דולר;
(2)
החברה הקצתה פחות מ־80% מהון המניות שלה לתושבי חוץ תמורת מטבע חוץ; לענין זה, מטבע חוץ – לרבות
(א)
מטבע ישראלי שנתקבל מהמרת מטבע־חוץ לפי שער החליפין הרשמי;
(ב)
מטבע ישראלי שנתקבל מפדיון איגרות מדינת ישראל שהופצו מחוץ לישראל ואושרו לענין זה על־ידי המפקח על מטבע חוץ.
(ג)
בוטלו הטבות למפרע, בין מכוח סעיף קטן (א) ובין מכוח החלטת שר האוצר על פי סעיף קטן (ב), ישולמו כל המסים שלגביהם ניתנו ההטבות, במועדים שקבע שר האוצר, בתוספת ריבית בשיעור המקסימלי המותר על פי חוק הריבית, תשי״ז–1957, מן היום שחלה החובה לשלמם לולא ניתנו ההטבות.
ביצוע ותקנות
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל דבר הנוגע לביצועו.


נתקבל בכנסת ביום ח׳ בתמוז תשכ״ט (24 ביוני 1969)
 • גולדה מאיר
  ראש הממשלה
 • זאב שרף
  שר האוצר
 • שניאור זלמן שזר
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן