לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה)

חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה) מתוך

חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע״א–2011


מטרת החוק
חוק זה בא לקבוע, כהוראת שעה, הסדרים מיוחדים לאישור תכניות בנייה למגורים, שיאפשרו מתן פתרון לצורכי הדיור באמצעות היצע דירות מגורים בגדלים שונים ומסוגים שונים, לרבות באמצעות ייעוד קרקע לדיור להשכרה.
הגדרות ופרשנות [תיקון: תשע״ד, תשע״ה]
(א)
בחוק זה –
”הארגונים המקצועיים בתחומי התכנון והבנייה“ – הארגונים המייצגים את המהנדסים במקצועות הבנייה, האדריכלים ובעלי התואר האקדמי בתכנון ערים ואזורים, המפורטים בתוספת;
”הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה“ – הגופים המנויים בחלק א׳ לתוספת לחוק ייצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס״ג–2002;
”דירות קטנות“ – דירות ששטחן הכולל המותר לבנייה הוא 63 מ״ר, בתוספת שטח של מרחב מוגן דירתי, ובתכנית החלה בתחום הנמצא בנפת באר שבע או במחוז הצפון – דירות ששטחן הכולל המותר לבנייה הוא 88 מ״ר, בתוספת שטח של מרחב מוגן דירתי; לעניין זה, ”מרחב מוגן דירתי“ – כמשמעותו לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי״א–1951, בשטח שלא יעלה על השטח שקבע שר הביטחון לפי החוק האמור;
”הפרשי הצמדה וריבית“ – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א–1961;
”הוועדה“ – ועדה לדיור לאומי שהוקמה לפי סעיף 6;
”חוקר“ – כהגדרתו בסעיף 107א(א) לחוק התכנון;
”מבנה ציבור“ – מבנה לשימושים ציבוריים לצורכי חינוך, תרבות, דת, רווחה ושירותים חברתיים, בריאות, ספורט, מקלט ומחסה ציבורי, תחנת משטרה ותחנה לכיבוי אש, וכן מבנה של המדינה, רשות שהוקמה על פי חוק, רשות מקומית או ועדה מקומית, המשמש כל אחת מאלה במילוי תפקידיה;
”המועצה הארצית“ – כמשמעותה בסעיף 2(א) לחוק התכנון;
”מינהל התכנון“ – מינהל התכנון במשרד הפנים;
”מקרקעי ישראל“ – כמשמעותם בחוק־יסוד: מקרקעי ישראל, למעט קרקע עירונית המוחכרת לדורות; לעניין זה, ”חכירה לדורות“ – לרבות התחייבות לחכירה לדורות שטרם נרשמה בפנקסי המקרקעין;
”מתחם פינוי ובינוי“ – מתחם פינוי ובינוי כמשמעותו בסעיף 33א לחוק התכנון, מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי כהגדרתו בסעיף 49יט לחוק מיסוי מקרקעין, או מתחם שהוועדה כהגדרתה בסעיף 49כח לחוק מיסוי מקרקעין נתנה לגביו החלטה מקדמית לפי הסעיף האמור ולפיה בהתקיים התנאים לפי אותו סעיף בכוונתה להמליץ לממשלה להכריז עליו כעל מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי;
”מתכנן המחוז“ – כמשמעותו בסעיף 8(א) לחוק התכנון;
”עבודות תשתית“ – עבודות לפיתוח הקרקע לצורך התאמתה לבנייה למגורים, לרבות יישור פני הקרקע, סימון וסלילה של כבישים ומדרכות, הנחת צנרת וקווי מים, ביוב, ניקוז, חשמל ותקשורת, וכל עבודה נוספת הדרושה כדי שיהיה ניתן להתחיל בפיתוח מגרשי המגורים ובהקמת בנייני המגורים;
”קרקע עירונית“ – כהגדרתה בחוק מקרקעי ישראל, התש״ך–1960;
”קרקע שעיקרה מקרקעי ישראל“ – קרקע אשר 80% או יותר ממנה הם מקרקעי ישראל;
”תכנית לדיור לאומי“ – תכנית שהוכנה והוגשה לפי הוראות סעיף 9(א) או (א1)(1) הכוללת הוראות מפורטות להקמת 200 יחידות דיור לפחות, בקרקע ש־40% או יותר ממנה הם מקרקעי ישראל, תכנית לדיור לאומי ביישוב מיעוטים ותכנית לדיור לאומי במתחם פינוי ובינוי;
”תכנית לדיור לאומי ביישוב מיעוטים“ – תכנית שהוכנה והוגשה לפי סעיף 9(א) או (א1)(1) והכוללת הוראות מפורטות להקמת 100 יחידות דיור לפחות בתחומו של יישוב מיעוטים, ואם חלה התכנית בקרקע שאינה קרקע שעיקרה מקרקעי ישראל – בעלי הקרקע המחזיקים ב־80% לפחות מהקרקע בתחום התכנית נתנו את הסכמתם לתכנית;
”תכנית לדיור לאומי במתחם פינוי ובינוי“ – תכנית שהוכנה והוגשה לפי סעיף 9(א1)(2) לפינוי לשם בינוי או לעיבוי בנייה במתחם פינוי ובינוי, הכוללת הוראות להקמת 70 יחידות דיור לפחות; ואולם ככל שנדרשת תכנית נוספת לשם הוצאת היתר בתחום התכנית האמורה, לא תכלול התכנית הנוספת אלא אחד או יותר מהנושאים המפורטים בסעיף 62א(א) לחוק התכנון, בלבד;
”תכנית הכוללת הוראות מפורטות“ – תכנית שניתן להוציא מכוחה היתר לבנייה או לשימוש בלא צורך באישורה של תכנית נוספת;
”תשריט לצורכי רישום“ – תכנית לצורכי רישום בפנקסי המקרקעין, כמשמעותה לפי פקודת המדידות.
(ב)
לכל מונח אחר בחוק זה תהא המשמעות הנודעת לו בחוק התכנון, זולת אם משתמע אחרת.
תכנית לדיור לאומי [תיקון: תשע״ד, תשע״ה]
(א)
תכנית לדיור לאומי תכלול הוראות לעניין –
(1)
הסדרת מבני הציבור, השטחים הציבוריים הפתוחים, החניה, התשתיות ושימושים נוספים, לרבות לתעסוקה או למסחר, הנדרשים לשמש את יחידות הדיור הכלולות בתכנית ובסביבתה;
(2)
(א)
ייעוד בשיעור של 25% לפחות מיחידות הדיור בתכנית, לאחד או יותר מאלה, במצטבר: דירות קטנות, דיור המיועד להשכרה לתקופה שלא תפחת מעשר שנים או דיור בהישג יד להשכרה;
(ב)
על אף האמור בפסקת משנה (א), בתכנית לדיור לאומי במתחם פינוי ובינוי יהיה השיעור האמור באותה פסקת משנה 10% מיחידות הדיור החדשות הנוספות על מספר היחידות שהיו בתחום התכנית לפני אישורה.
(א1)
הוועדה רשאית לקבוע כי –
(1)
הוראות סעיף קטן (א)(2)(א) לא יחולו במקרים חריגים אם השתכנעה כי נוכח מאפייני היישוב או היצע הדירות הקטנות ברשות המקומית אין הצדקה להכללת הוראות כאמור;
(2)
לעניין תכנית לדיור לאומי במתחם פינוי ובינוי – הוראות סעיף קטן (א)(2) לא יחולו.
(א2)
לא תאושר תכנית כאמור בסעיף קטן (א1) אלא באישור שר הפנים או המנהל הכללי של משרד הפנים, בלבד, אם השר הסמיכו לכך;
(ב)
יועדה קרקע בתכנית לדיור לאומי לדיור בהישג יד להשכרה, יושכרו יחידות הדיור שייבנו על פיה בהתאם להוראות שייקבעו, בין היתר, לעניין תנאי ההשכרה של יחידות הדיור, ובכלל זה מחיר ההשכרה, הגבלות על העברת הזכויות ביחידות הדיור והזכאים לשכור את יחידות הדיור.
(ג)
על אף האמור בחוק התכנון, כוחה של תכנית לדיור לאומי שאישרה הוועדה לדיור לאומי לפי חוק זה יפה מכל תכנית אחרת שאושרה לפי חוק התכנון, למעט תכנית מתאר ארצית.
(ד)
(1)
על אף האמור בסעיף קטן (ג), לא תאושר תכנית לדיור לאומי, בקרקע שעיקרה מקרקעי ישראל או תכנית לדיור לאומי ביישוב מיעוטים שהוגשה על ידי גוף המנוי בסעיף 9(א), בסטייה מתכנית מתאר מחוזית אלא באישורה של ועדת המשנה לדיור לאומי, אם אישור כאמור נדרש על ידי שני חברי הוועדה; דרישה לפי פסקה זו תימסר בכתב למזכיר וועדת המשנה לדיור לאומי בתוך שבעה ימים ממועד ההחלטה על ההפקדה.
(2)
הועברה תכנית דיור לאומי כאמור בפסקה (1) לאישורה של ועדת המשנה לדיור לאומי, יחולו הוראות סעיף 5, ואולם, לא נתנה ועדת המשנה לדיור לאומי את החלטתה בתוך 15 ימי עבודה, יראו את התכנית כאילו אושרה בידי ועדת המשנה לדיור לאומי; אישרה ועדת המשנה לדיור לאומי את התכנית, יחולו הוראות סעיפים 17 ו־18, בשינויים המחויבים, ממועד החלטתה זו.
(3)
אישרה ועדת המשנה לדיור לאומי תכנית כאמור בפסקה (2), תתייחס גם לצורך בשמירה על קרקע חקלאית או על שטחים פתוחים, ככל שהתכנית חלה עליהם, ולא יידרש אישורה של הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים לתכנית זו.
(ה)
על אף האמור בסעיף קטן (ג), לא תאושר תכנית לדיור לאומי שאינה כאמור בסעיף קטן (ד)(1) בסטייה מתכנית מתאר מחוזית אלא באישורה של המועצה הארצית, ואם התכנית טעונה, לפי התוספת הראשונה לחוק התכנון, גם את אישורה של הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים – גם באישורה של הוועדה האמורה.
(ו)
על אף האמור בסעיפים קטנים (ג) עד (ה), לא תאושר תכנית לדיור לאומי במתחם פינוי ובינוי בסטייה מתכנית מתאר מחוזית.
ועדת המשנה לדיור לאומי של המועצה הארצית [תיקון: תשע״ה]
(א)
למועצה הארצית תהיה ועדת משנה לדיור לאומי (בחוק זה – ועדת המשנה לדיור לאומי), וזה הרכבה:
(1)
יושב ראש המועצה הארצית והוא יהיה היושב ראש, ובהעדרו – מנהל מינהל התכנון;
(2)
נציג ראש הממשלה, מקרב עובדי משרדו;
(3)
נציג שר המשפטים, מקרב עובדי משרדו;
(4)
נציג שר הבינוי והשיכון, מקרב עובדי משרדו;
(5)
נציג שר האוצר, מקרב עובדי משרדו;
(6)
נציג השר להגנת הסביבה, מקרב עובדי משרדו;
(6א)
(פקעה);
(7)
שני חברים שתבחר המועצה הארצית מבין חבריה המנויים בסעיף 2(ב)(6) ו־(7) לחוק התכנון;
(8)
שני חברים שתבחר המועצה הארצית מבין חבריה המנויים בסעיף 2(ב)(8) עד (14) לחוק התכנון.
(ב)
נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר במועצה הארצית יהיה משקיף בוועדת המשנה לדיור לאומי.
סמכויות ועדת המשנה לדיור לאומי [תיקון: תשע״ד]
(א)
היתה תכנית לדיור לאומי טעונה אישור של המועצה הארצית לפי כל דין, יהיו כל סמכויות המועצה הארצית לעניין אישור כאמור, נתונות לוועדת המשנה לדיור לאומי, ולה בלבד; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לעניין תכנית לדיור לאומי שהוראות סעיף 3(ה) חלות עליה.
(ב)
הסמכות לדון ולהכריע בעררים על החלטות של הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים ושל הוועדה לשמירת הסביבה החופית, בנוגע לתכנית לדיור לאומי, תהיה נתונה לוועדת המשנה לדיור לאומי, ולה בלבד; ואולם הסמכות לדון ולהכריע בעררים כאמור בנוגע לתכנית לדיור לאומי שהוראות סעיף 3(ה) חלות עליה תהיה נתונה למועצה הארצית.
(ג)
ועדת המשנה לדיור לאומי תיתן את החלטתה בתוך 15 ימי עבודה מיום שהוגשה התכנית לאישורה כאמור בסעיף קטן (א) או מיום שמיעת הערר לפי סעיף קטן (ב), לפי העניין, אלא אם כן הודיע יושב ראש ועדת המשנה לדיור לאומי לוועדה על הארכת המועד בחמישה ימי עבודה נוספים.
(ד)
לא נתנה ועדת המשנה לדיור לאומי את החלטתה במועד האמור בסעיף קטן (ג), יהיה נציג ראש הממשלה בוועדת המשנה רשאי להתריע כי אם לא תינתן החלטה בתוך חמישה ימי עבודה, יפעל לכינוס ישיבה שלא מן המניין לצורך כך, והוא יהיה רשאי לשמש כיושב ראש ועדת המשנה לדיור לאומי לעניין אותה ישיבה.
ועדה לדיור לאומי [תיקון: תשע״ה]
(א)
בכל מחוז תוקם ועדה לדיור לאומי, וזה הרכבה:
(1)
יושב ראש הוועדה המחוזית, או עובד משרד הפנים שימנה שר הפנים, והוא יהיה היושב ראש;
(2)
מתכנן המחוז;
(3)
נציג שר הבינוי והשיכון, מקרב עובדי משרדו;
(4)
נציג השר להגנת הסביבה, מקרב עובדי משרדו;
(5)
נציג שר התחבורה והבטיחות בדרכים, מקרב עובדי משרדו;
(6)
נציג שר התשתיות הלאומיות, מקרב עובדי משרדו;
(6א)
(פקעה);
(7)
נציג הרשות המקומית שבשטח השיפוט שלה נכלל רוב שטחה של התכנית הנדונה;
(8)
נציג הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה;
(9)
נציג הארגונים המקצועיים בתחומי התכנון והבנייה.
(ב)
ראש הממשלה רשאי למנות נציג לוועדה לעניין תכנית אחת או יותר.
(ג)
עובד רשות מקרקעי ישראל, שימנה מנהל רשות מקרקעי ישראל, יהיה ממלא מקומו של עובד משרד הבינוי והשיכון בהעדרו.
(ד)
היועץ המשפטי לוועדה יבחן אם מי מהנציגים המנויים בפסקאות (7) עד (9) שבסעיף קטן (א) עלול להימצא במצב תדיר של ניגוד עניינים.
(ה)
לא ימונה לחבר הוועדה מי שתלוי ועומד נגדו כתב אישום בשל עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר הוועדה.
ממלאי תפקידים בוועדה לדיור לאומי
לוועדה לדיור לאומי יהיו –
(1)
מזכיר;
(2)
יועץ משפטי, אחד או יותר, ויכול שיהיה היועץ המשפטי לוועדה המחוזית;
(3)
יועץ תחבורתי, אחד או יותר, שאינו עובד המדינה;
(4)
יועץ סביבתי, אחד או יותר, שאינו עובד המדינה;
(5)
יועץ שמאי, אחד או יותר, שאינו עובד המדינה;
(6)
יועץ כלכלי, אחד או יותר, שאינו עובד המדינה;
(7)
יועצים נוספים כפי שיקבע יושב ראש הוועדה.
תפקידי הוועדה לדיור לאומי וסמכויותיה
(א)
הוועדה מוסמכת לדון ולהחליט בדבר אישור תכניות לדיור לאומי ובדבר אישור תשריט לצורכי רישום כאמור בסעיף 29.
(ב)
הוועדה מוסמכת לדון ולהחליט בנושאים כאמור בסעיף קטן (א) במקום כל מוסד תכנון אחר, למעט המועצה הארצית, הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים והוועדה לשמירת הסביבה החופית.
הגשת תכנית לדיור לאומי לוועדה [תיקון: תשע״ד]
(א)
אלה רשאים להכין תכנית לדיור לאומי ולהגישה לוועדה:
(1)
משרד ממשלתי;
(2)
רשות מקרקעי ישראל;
(3)
ועדה מחוזית – לגבי תכניות בתחום מרחב התכנון שלה;
(4)
ועדה מקומית – לגבי תכניות בתחום מרחב התכנון שלה;
(5)
רשות מקומית – לגבי תכניות בתחום שיפוטה.
(א1)
על אף הוראות סעיף קטן (א) –
(1)
בתכנית לדיור לאומי שאינה בקרקע שעיקרה מקרקעי ישראל, לרבות בתכנית לדיור לאומי ביישוב מיעוטים בקרקע ש־40% או יותר ממנה אך פחות מ־80% הם מקרקעי ישראל, רשאים להכין את התכנית ולהגישה לוועדה, נוסף על הגופים המנויים בסעיף קטן (א), גם בעלי הקרקע שאינה מקרקעי ישראל, ובלבד שמתקיים המפורט להלן:
(א)
בעלי הקרקע המחזיקים ב־80% לפחות מהקרקע שאינה מקרקעי ישראל נתנו את הסכמתם לתכנית לאחר שנמסרה לכל בעלי הקרקע הודעה בדבר הכנת התכנית; הודעה כאמור תימסר לפי מענם הידוע של הבעלים;
(ב)
רשות מקרקעי ישראל נתנה את הסכמתה העקרונית לתכנית; לא השיבה רשות מקרקעי ישראל לבקשה לקבלת הסכמתה בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לה, לא תידרש הסכמתה כתנאי להגשת התכנית, בכפוף להוראות סעיף 13(ה);
(2)
בתכנית לדיור לאומי במתחם פינוי ובינוי, רשאי להכין את התכנית ולהגישה לוועדה מי שרשאי להגישה לפי חוק התכנון.
(ב)
מגיש תכנית לדיור לאומי יצרף לה חוות דעת הערוכה בהתאם לדרישות הוועדה והסוקרת את העניינים המנויים בסעיף 12(א).
(ג)
הוגשה תכנית לדיור לאומי לוועדה כאמור בסעיף קטן (א), יעביר מגיש התכנית העתק ממנה לוועדה המקומית שבתחום מרחב התכנון שלה נכלל רוב שטחה של התכנית.
(ד)
כללה תכנית לדיור לאומי גם קרקע שאינה מקרקעי ישראל, יאשר מתכנן המחוז, כתנאי להגשתה, כי הקרקע שאינה מקרקעי ישראל נחוצה לתכנית מבחינה תכנונית וראויה להיכלל בה.
בדיקה מוקדמת של תכנית לדיור לאומי [תיקון: תשע״ד]
(א)
הוגשה תכנית לדיור לאומי לוועדה, יבדוק מתכנן המחוז בתוך 14 ימי עבודה אם היא ערוכה בהתאם להוראות לפי חוק התכנון ואם היא מקיימת את דרישות הוועדה והדרישות לפי חוק התכנון ולפי חוק זה.
(ב)
מצא מתכנן המחוז כי מתקיימים בתכנית לדיור לאומי התנאים כאמור בסעיף קטן (א), תיקלט התכנית בוועדה, ומזכיר הוועדה ישלח הודעה על כך, בצירוף מסמכי התכנית, בתוך שלושה ימי עבודה, למגיש התכנית, לחברי הוועדה, לחברי הוועדה המחוזית, לנציג משרד הרווחה והשירותים החברתיים שימנה שר הרווחה והשירותים החברתיים (להלן – נציג משרד הרווחה), ליועצים המקצועיים של הוועדה המנויים בסעיף 7 (בחוק זה – היועצים המקצועיים של הוועדה) ולמינהל התכנון.
(ג)
מצא מתכנן המחוז כי לא מתקיימים בתכנית לדיור לאומי התנאים כאמור בסעיף קטן (א), ישלח מזכיר הוועדה למגיש התכנית הודעה על כך; בהודעה יפורטו התנאים שלא מתקיימים בתכנית כאמור.
הגשת חוות דעת של היועצים המקצועיים של הוועדה
היועצים המקצועיים של הוועדה כאמור בפסקאות (3) עד (7) שבסעיף 7, יגישו למתכנן המחוז, בתוך 21 ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על קליטתה של התכנית, חוות דעת שתכלול התייחסות להיבטי התכנית שבתחום מומחיותם; מתכנן המחוז רשאי להאריך את המועד להגשת חוות דעת, מטעמים מיוחדים שיירשמו, בשבעה ימים נוספים.
הגשת חוות דעת של מתכנן המחוז [תיקון: תשע״ד]
(א)
מתכנן המחוז יגיש לחברי הוועדה, לא יאוחר מחמישה ימי עבודה לפני מועד הדיון בתכנית, חוות דעת תכנונית בכתב הסוקרת את כל אלה:
(1)
עיקרי התכנית, הוראותיה והתאמתה להוראות חוק זה;
(2)
עיקרי השינויים המוצעים בה בהתייחס למצב התכנוני הקיים;
(3)
הוראותיהן של התכניות הגבוהות ממנה בסולם העדיפות של תכניות ומידת התאמתה של התכנית אליהן;
(4)
השפעותיה של התכנית המוצעת על ההיבטים התכנוניים השונים הנוגעים לתכנית ולסביבתה;
(5)
השטחים המיועדים למבני ציבור, לשטחים ציבוריים פתוחים, לתשתיות, לתחבורה ולחניה הנדרשים לצורך התכנית המוצעת, וקיומם בתחומה של התכנית ובסביבתה הקרובה באופן ובכמות הנותנים פתרון לצרכים הנובעים מהתכנית;
(6)
לעניין תכנית לדיור לאומי החלה על אתר המיועד לשימור בתכנית אחרת – שימור האתר;
(7)
הצורך בהגנה על היבטים סביבתיים הנוגעים לתכנית ולסביבתה, לרבות ערכי טבע, נוף ומורשת;
(8)
המלצותיו ביחס לתכנית, לרבות התייחסות לחוות הדעת של היועצים המקצועיים של הוועדה כאמור בסעיף קטן (ג).
(ב)
המליץ מתכנן המחוז להפקיד את התכנית לדיור לאומי בשינויים, יפרט את עיקרי השינויים המוצעים על ידו.
(ג)
לחוות דעת מתכנן המחוז יצורפו חוות הדעת של היועצים המקצועיים של הוועדה כאמור בסעיף 11; ראה מתכנן המחוז שיש צורך בחוות דעת מקצועיות נוספות, יצרפן לחוות דעתו.
(ד)
התקבלו הערות מינהל התכנון לתכנית לדיור לאומי, או הועברה חוות דעת על ידי מי מחברי הוועדה המחוזית או נציג משרד הרווחה, יצרפן מתכנן המחוז לחוות דעתו.
עמדה לגבי תכנית לדיור לאומי שאינה בקרקע שעיקרה מקרקעי ישראל [תיקון: תשע״ד, תשע״ה]
(א)
הוגשה תכנית לדיור לאומי לפי סעיף 9(א1)(1), ולא צורפה לה הסכמת רשות מקרקעי ישראל כאמור בסעיף 9(א1)(1)(ב), תמסור הרשות, בתוך 15 ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על קליטת התכנית, אם היא נותנת את הסכמתה לתכנית או מתנגדת לה.
(ב)
הודיעה רשות מקרקעי ישראל בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן (א) כי היא מתנגדת לתכנית, יראו את התכנית כבטלה.
(ג)
לא הודיעה רשות מקרקעי ישראל כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי מגיש התכנית לבקש כי תינתן עמדת ועדה לתכנית; ואלה חברי הוועדה: מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים, והוא יהיה היושב ראש, המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון ומנהל רשות מקרקעי ישראל (בסעיף זה – הוועדה).
(ד)
הוועדה תודיע בתוך שבעה ימים לפני מועד הדיון אם היא נותנת את הסכמתה לתכנית או מתנגדת לה.
(ה)
הודיעה הוועדה כי היא נותנת את הסכמתה לתכנית, יראו את עמדתה, על אף האמור בכל דין, כעמדת רשות מקרקעי ישראל בקשר לתכנית.
(ו)
הודיעה הוועדה כי היא מתנגדת לתכנית, יראו את התכנית כבטלה.
דיון על הפקדת תכנית לדיור לאומי [תיקון: תשע״ד]
(א)
הוועדה תקיים דיון בתכנית לדיור לאומי, בתוך 45 ימי עבודה מיום משלוח ההודעה על קליטתה כאמור בסעיף 10(ב); בתום הדיון תחליט הוועדה להפקיד את התכנית, לדחותה, להתנות תנאים להפקדתה או להעבירה לוועדה המחוזית שבתחום מרחב התכנון שלה כלול שטחה של התכנית; הועברה תכנית לוועדה המחוזית, יחולו עליה הוראות חוק התכנון בלבד.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאית הוועדה, בנסיבות מיוחדות שיירשמו, להחליט להמשיך את הדיון בתכנית לדיור לאומי בישיבה נוספת, אם ראתה שלצורך קבלת החלטה לגבי התכנית נדרשים מידע נוסף או חוות דעת מקצועית נוספת, או שנדרשת בדיקתו של מידע או עניין שהועלה בדיון שקיימה בתכנית.
(ג)
החליטה הוועדה להמשיך את הדיון בתכנית לדיור לאומי כאמור בסעיף קטן (ב), תקיים בה דיונים נוספים בתוך 14 ימי עבודה ממועד הדיון הראשון בה; בדיונים אלה תחליט הוועדה אחד מאלה: להפקיד את התכנית, להפקידה בתנאים שתקבע, לדחותה או להעבירה לדיון בוועדה המחוזית שבתחום מרחב התכנון שלה כלול שטחה של התכנית.
(ד)
לא דנה הוועדה בתכנית לדיור לאומי או שלא קיבלה החלטה לעניין התכנית במועדים הקבועים לכך לפי סעיף זה, יהיה נציג ראש הממשלה בוועדה רשאי להתריע כי אם לא תינתן החלטה בתוך חמישה ימי עבודה, יפעל לכינוס ישיבה שלא מן המניין לצורך כך, והוא יהיה רשאי לשמש כיושב ראש הוועדה לעניין אותה ישיבה.
(ה)
על אף הוראות סעיף זה, לא יוחלט על הפקדת תכנית לדיור לאומי שהוגשה לפי סעיף 9(א1)(1), שלא צורפה לה הסכמת רשות מקרקעי ישראל כאמור בסעיף 9(א1)(1)(ב), אלא אם כן הסכמת הרשות או הסכמת הוועדה האמורה בסעיף 12א ניתנה עד למועד ההחלטה.
תנאים להפקדת תכנית לדיור לאומי [תיקון: תשע״ד, תשע״ה]
(א)
תנאים להפקדת תכנית לדיור לאומי יכול שיתייחסו לתיקונים שיש להכניס במסמכי התכנית כדי שיהיה ניתן להפקידה, או לתנאים שהוועדה סברה שהם חיוניים כדי לאפשר את אישורה של התכנית או את מימושה, ואולם לא תתנה הוועדה את הפקדתה של תכנית, אלא באישור, בתיאום או בחוות דעת של מי שאישורו, תיאום עמו או חוות דעתו נדרשים לפי הוראות חוק התכנון או חוק אחר.
(ב)
לא תתנה הוועדה את הפקדתה של תכנית לדיור לאומי בתנאי, אלא אם כן סברה שניתן לקיימו או שהוא צפוי להתקיים בתוך 60 ימים; ולעניין תכנית לדיור לאומי במתחם פינוי ובינוי – בתוך 90 ימים, מיום פרסום ההחלטה באתר האינטרנט של משרד הפנים כאמור בסעיף 30 או מיום שההחלטה הומצאה למגיש התכנית, לפי המוקדם; יושב ראש הוועדה רשאי להאריך את התקופה האמורה לתקופה נוספת שלא תעלה על 30 ימים, ולעניין תכנית לדיור לאומי במתחם פינוי ובינוי – לתקופה שלא תעלה על 45 ימים.
(ג)
חלפו התקופות כאמור בסעיף קטן (ב) ולא התקיים תנאי שקבעה הוועדה כאמור בסעיף קטן (א), רשאית היא לקיים דיון נוסף בתכנית בתוך 14 ימי עבודה, ולקבל החלטה לעניין התכנית.
(ד)
סברה הוועדה שקיומו של תנאי הכרחי כדי לאפשר את אישורה של התכנית לדיור לאומי או את מימושה, והתנאי אינו ניתן למילוי בתוך התקופה הקבועה בסעיף קטן (ב), תדחה את התכנית; ואולם, הוועדה רשאית לאשר את הפקדת התכנית ולקבוע שאישורה יותנה בקיומו של אותו תנאי אם מצאה שיש סיכוי סביר שיהיה ניתן להשלימו בתוך התקופה הכוללת הקבועה בחוק לאישורה של תכנית לדיור לאומי.
מילוי תנאים להפקדת תכנית לדיור לאומי [תיקון: תשע״ד]
(א)
הורתה הוועדה על הכנסת שינויים במסמכי התכנית שהוגשה, כתנאי להפקדתה, יתקן מגיש התכנית את מסמכי התכנית ויגישה למתכנן המחוז כשהיא מתוקנת בהתאם להחלטת הוועדה, בצירוף דוח המפרט את כל השינויים שנערכו במסמכי התכנית, בתוך התקופות כאמור בסעיף 14(ב).
(ב)
הוגשו לוועדה מסמכים מתוקנים כאמור בסעיף קטן (א), יבדוק אותם מתכנן המחוז; קבע מתכנן המחוז שהמסמכים תוקנו בהתאם להחלטת הוועדה, יודיע על כך למגיש התכנית ויצרף את נוסח ההודעה על הפקדת התכנית שיש לפרסם לפי חוק זה.
(ג)
ראה מתכנן המחוז שהמסמכים לא תוקנו בהתאם להחלטת הוועדה, יודיע על כך למגיש התכנית בתוך שבעה ימי עבודה מיום שהוגשו לו המסמכים ויפרט את התיקונים הנדרשים בהם; הודיע מתכנן המחוז כאמור, יוגשו המסמכים המתוקנים בתוך שבעה ימי עבודה מיום קבלת ההודעה.
(ד)
לא הוגשו לוועדה מסמכים מתוקנים במועדים הקבועים בסעיפים קטנים (א) או (ג), או שקבע מתכנן המחוז כי המסמכים שהוגשו בעקבות הודעתו לא תוקנו על פי הוראותיו, יחולו הוראות סעיף 16(1).
ביטול החלטה על הפקדה
החלטת הוועדה להפקיד תכנית לדיור לאומי תהא בטלה בהתקיים אחד מאלה:
(1)
לא הוגשו לוועדה מסמכים מתוקנים במועד;
(2)
לא התקיימו התנאים האחרים שקבעה הוועדה להפקדת התכנית לדיור לאומי, בתוך התקופה האמורה בסעיף 14.
פרסום הודעה על הפקדה [תיקון: תשע״ה]
(א)
הודעה על הפקדת תכנית לדיור לאומי תפורסם בתוך עשרה ימים מיום שקיבל מגיש התכנית את הודעת מתכנן המחוז כאמור בסעיף 15(ב)
(1)
על גבי שני שלטים במקום בולט לעין בתחום התכנית, בהתאם להוראות לפי סעיפים 89א(א) עד (ג) ו־265(22ב) לחוק התכנון;
(2)
בעיתון, בהתאם להוראות סעיף 1א לחוק התכנון, בשינויים אלה: במקום ”בשני עיתונים“ יקראו ”בחמישה עיתונים“, ובמקום ”שלפחות אחד מהם הוא עיתון נפוץ“ יקראו ”שלפחות שניים מהם הם עיתונים נפוצים“;
(3)
באתר האינטרנט של משרד הפנים.
(ב)
פרסום הודעה כאמור בסעיף קטן (א)(1) ו־(2) ייעשה על ידי מגיש התכנית ועל חשבונו, בנוסח שאישר מזכיר הוועדה.
משלוח הודעה על הפקדה [תיקון: תשע״ד]
(א)
בלי לגרוע מחובת הפרסום על פי חוק התכנון, הוועדה תשלח הודעה על הפקדת תכנית לדיור לאומי, בתוך התקופה האמורה בסעיף 17(א), לכל אחד מאלה:
(1)
למהנדסי הוועדות המקומיות שבתחום מרחב התכנון שלהן כלול שטחה של התכנית ולמנהלים הכלליים או למזכירים של הרשויות המקומיות שבתחום שיפוטן כלול שטחה של התכנית;
(2)
למהנדסי הוועדות המקומיות שמרחב התכנון שלהן גובל בשטחה של התכנית;
(3)
אם שטח התכנית גובל בתחום מחוז אחר – למתכנן המחוז הגובל;
(4)
לתאגידים המנויים בסעיף 119ב(9)(א) לחוק התכנון.
(5)
לחברי הוועדה המחוזית ולנציג משרד הרווחה.
(ב)
הומצאה הודעה למנהל הכללי או למזכיר של רשות מקומית, יעבירה לחברי מועצת הרשות.
(ג)
כללה תכנית לדיור לאומי הוראות בדבר איחוד וחלוקה בלא הסכמה, יחולו ההוראות לפי חוק התכנון לעניין משלוח הודעות על הפקדה, נוסף על הוראות סעיף זה.
(ד)
לא תישמע טענה כי הודעה על הפקדת תכנית לפי סעיף זה לא נמסרה למי שחלה חובה למסור לו הודעה לפי סעיף זה, אלא ממי שחלה כלפיו החובה כאמור.
העמדת מסמכי תכנית לדיור לאומי לעיון הציבור [תיקון: תשע״ד, תשע״ה]
כל מסמכי תכנית לדיור לאומי שהוועדה החליטה להפקידה וכן חוות דעת היועצים המקצועיים של הוועדה וחוות דעת מתכנן המחוז כאמור בסעיפים 11 ו־12, יהיו פתוחים לעיון הציבור במשרדי הוועדה המחוזית ובמשרדי הוועדה המקומית שבתחום מרחב התכנון שלהן כלול שטחה של התכנית, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים ואם מגיש התכנית הוא גוף המנוי בסעיף 9(א) – גם באתר האינטרנט שלו.
הגשת התנגדות [תיקון: תשע״ה]
(א)
כל אדם רשאי להגיש התנגדות לתכנית לדיור לאומי שהופקדה.
(ב)
התנגדות תוגש לוועדה בתוך 60 ימים מהמועד שבו פורסמה הודעה על הפקדת התכנית לפי סעיף 17, ולגבי מי שיש לשלוח לו הודעה על הפקדת התכנית לפי סעיף 18 – בתוך 60 ימים מיום קבלת ההודעה; לעניין זה, מועד פרסום ההודעה על הפקדת התכנית יהיה המועד המאוחר מבין אלה:
(1)
מועד הפרסום על גבי השלט האחרון שהוצב בתחום התכנית לפי סעיף 17;
(2)
מועד הפרסום האחרון מבין הפרסומים בעיתון לפי סעיף 17;
(3)
מועד הפרסום באתר האינטרנט של משרד הפנים לפי סעיף 17.
שמיעת התנגדויות והחלטת הוועדה
(א)
הוועדה תשמע את ההתנגדויות לתכנית לדיור לאומי בעצמה או באמצעות חוקר, בתוך 30 ימי עבודה מהמועד האחרון להגשת התנגדויות לפי סעיף 20(ב) (בחוק זה – התקופה לשמיעת התנגדויות); יושב ראש הוועדה רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את התקופה לשמיעת התנגדויות לתקופה נוספת שלא תעלה על 30 ימי עבודה.
(ב)
שמעה הוועדה את ההתנגדויות בעצמה, תחליט בתוך 21 ימי עבודה מתום התקופה לשמיעת התנגדויות –
(1)
לקבל או לדחות את ההתנגדויות, כולן או חלקן;
(2)
לאשר את התכנית, עם או בלי שינויים או בתנאים שתקבע, או לדחותה.
(ג)
מונה חוקר כאמור בסעיף קטן (א), ישמע את ההתנגדויות ויגיש לוועדה את המלצותיו בתוך 30 ימי עבודה מתום התקופה להגשת התנגדויות, ורשאי מתכנן המחוז להגיש את עמדתו בקשר להמלצות החוקר עד למועד הדיון בוועדה בהמלצות אלה.
(ד)
הוגשו לוועדה המלצות החוקר, תחליט הוועדה, בתוך 21 ימי עבודה ממועד הגשת המלצות החוקר –
(1)
לקבל או לדחות את ההמלצות, כולן או חלקן;
(2)
לאשר את התכנית, עם או בלי שינויים או בתנאים שתקבע, או לדחותה.
(ה)
הופקדה תכנית לדיור לאומי ולא הוגשו התנגדויות עד המועד האחרון להגשת התנגדויות לפי סעיף 20(ב), יראו את התכנית כאילו הוועדה אישרה אותה בתום 30 ימים מהמועד האמור, זולת אם החליטה הוועדה אחרת במהלך 30 הימים האמורים.
(ו)
מתכנן המחוז יהיה רשאי את להאריך המועדים האמורים בסעיפים קטנים (ג) ו־(ד), מטעמים מיוחדים שיירשמו, בתקופה שלא תעלה על שבעה ימים.
תנאים לאישור תכנית לדיור לאומי [תיקון: תשע״ד, תשע״ה]
(א)
לא תקבע הוועדה תנאים לאישור תכנית לדיור לאומי אלא אם כן סברה שניתן לקיימם או שהם צפויים להתמלא בתוך 60 ימים, ולעניין תכנית לדיור לאומי במתחם פינוי ובינוי – בתוך 90 ימים מיום פרסום ההחלטה באתר האינטרנט של משרד הפנים כאמור בסעיף 30 או מיום שההחלטה הומצאה למגיש התכנית, לפי המוקדם; יושב ראש הוועדה רשאי להאריך את התקופה האמורה לתקופה נוספת שלא תעלה על 30 ימים, ולעניין תכנית לדיור לאומי במתחם פינוי ובינוי – לתקופה שלא תעלה על 45 ימים מיום קבלת ההחלטה.
(ב)
הורתה הוועדה על הכנסת שינויים במסמכי תכנית, יחולו על תיקונם של מסמכים כאמור הוראות סעיף 15, בשינויים המחויבים.
ביטול החלטה לאשר תכנית לדיור לאומי [תיקון: תשע״ד]
החלטת הוועדה לאשר תכנית תהא בטלה ויראו את התכנית כתכנית שנדחתה, בהתקיים אחד מאלה:
(1)
לא הוגשו לוועדה מסמכים מתוקנים במועד הקבוע לכך לפי סעיף 22(ב);
(2)
לא מולאו התנאים שקבעה הוועדה לאישור התכנית לפי סעיף 21(ב)(2) או (ד)(2), בתוך התקופה כאמור בסעיף 22(א).
פרסום הודעה על אישור תכנית לדיור לאומי [תיקון: תשע״ד, תשע״ה]
(א)
החליטה הוועדה לאשר תכנית לדיור לאומי וקבע מתכנן המחוז כי מולאו התנאים שנקבעו לאישורה, לפי סעיף 21(ב)(2) או (ד)(2), אם נקבעו כאלה, יודיע למגיש התכנית על אישור התכנית ויצרף את נוסח ההודעה על האישור שיש לפרסם לפי חוק זה.
(ב)
הודעה על אישור תכנית לדיור לאומי תפורסם על ידי מגיש התכנית, על חשבונו, בעיתון כאמור בסעיף 17(א)(2), בתוך 16 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה על ידי מתכנן המחוז, ובלבד שלגבי תכנית ששר הפנים החליט כי היא טעונה את אישורו לפי סעיף 109(א) לחוק התכנון – שר הפנים אישר את התכנית או שחלפו 30 ימים מיום שמסמכי התכנית הועברו לאישור שר הפנים והוא לא הודיע שאינו מאשרה.
(ג)
הודעה על אישורה של תכנית לדיור לאומי תפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים.
(ד)
העתק ההודעה על אישור התכנית יישלח למי שיש לשלוח לו הודעה על הפקדתה כאמור בסעיף 18(א).
(ה)
מזכיר הוועדה יפרסם הודעה ברשומות על אישור תכנית לדיור לאומי.
תחילתה של תכנית לדיור לאומי [תיקון: תשע״ה]
תחילתה של תכנית לדיור לאומי, לעניין כל דין, ביום פרסום הודעה על אישורה בעיתון נפוץ או באתר האינטרנט של משרד הפנים כאמור בסעיף 24(ג), לפי המאוחר.
פרסום הודעה על דחיית תכנית לדיור לאומי [תיקון: תשע״ה]
נדחתה תכנית לדיור לאומי בידי הוועדה, יפרסם מזכיר הוועדה הודעה על דחייתה בעיתון כאמור בסעיף 17(א)(2) ובאתר האינטרנט של משרד הפנים, בתוך 21 ימים מהיום שנדחתה.
המועד לתחילת ביצוע תכנית לדיור לאומי והשלכות אי־ביצועה במועד [תיקון: תשע״ד, תשע״ה]
(א)
ביצועה של תכנית לדיור לאומי יחל בתוך שנתיים וחצי מיום שאושרה; לעניין סעיף זה יראו כתחילת ביצועה של תכנית, ביצוע בפועל של 25 אחוזים מכלל עבודות התשתית המתוכננות בשטח התכנית; ראש הממשלה ושר הפנים רשאים לקבוע כללים בדבר אופן חישוב שיעור עבודות התשתית כאמור.
(א1)
על אף האמור בסעיף קטן (א), ביצועה של תכנית לדיור לאומי במתחם פינוי ובינוי יחל בתוך ארבע שנים מיום שאושרה; לעניין סעיף זה יראו כתחילת ביצועה של תכנית קבלת היתר לבניית בניין אחד לפחות בתחום התכנית.
(ב)
חלף המועד האמור בסעיף קטן (א), ימסור מתכנן המחוז הודעה על מצב ביצוע התכנית לוועדה המחוזית שבתחום מרחב התכנון שלה כלול שטחה של התכנית.
(ג)
לא הוחל בביצוע תכנית בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן (א) או (א1), לא יפקע תוקפה, ואולם הוועדה המחוזית תהיה רשאית לשנות את התכנית, להתלותה או לבטלה.
(ד)
בעל קרקע או בעל זכות בקרקע שבתחום תכנית לדיור לאומי, לא יהיה זכאי לתבוע פיצויים כלשהם בשל שינוי התכנית, התלייתה או ביטולה כאמור בסעיף קטן (ג).
תוצאות ביטול, התליה או שינוי של תכנית לדיור לאומי
(א)
בוטלה או הותלתה תכנית כאמור בסעיף 27(ג), יחולו הוראות אלה:
(1)
מי שקיבל פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון בשל פגיעת התכנית, יחזיר למשלם הפיצויים את סכום הפיצויים ששולם לו, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום התשלום עד למועד ההשבה;
(2)
הוועדה המקומית תחזיר למי שגבתה ממנו היטל השבחה בשל התכנית, את סכום היטל ההשבחה שגבתה ממנו, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום התשלום עד למועד ההשבה.
(ב)
שונתה תכנית כאמור בסעיף 27(ג), יחולו הוראות סעיף קטן (א), בשינויים המתחייבים ממהות השינוי שהוכנס בתכנית, ופיצויים ששולמו או היטל השבחה שנגבה, יוחזרו באופן יחסי לשינוי; היתה מחלוקת בדבר הזכאות להחזר תשלום כאמור או בדבר הסכום שיש להחזיר, יחולו הוראות סעיף 198(ד) עד (ח) לחוק התכנון, בשינויים המחויבים.
(ג)
בוטלה או הותלתה תכנית כאמור בסעיף 27(ג), תבוטל כל הפקעה שנעשתה על פי התכנית, ועל ביטול ההפקעה יחולו הוראות סעיף 14 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, בשינויים המחויבים; מי שקיבל פיצויים בשל ביצוע הפקעה שבוטלה כאמור, יחזיר למשלם הפיצויים את סכום הפיצויים ששולם לו, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום התשלום עד למועד ההשבה.
תשריט לצורכי רישום [תיקון: תשע״ד]
(א)
בתוך 60 ימים ממועד תחילתה של תכנית לדיור לאומי, יגיש מגיש התכנית לוועדה תשריט לצורכי רישום.
(ב)
מתכנן המחוז יאשר תשריט לצורכי רישום שהוגש לו בתוך 21 ימי עבודה ממועד הגשתו, ובלבד שהתשריט תואם את התכנית לדיור לאומי.
(ג)
ראה מתכנן המחוז כי תשריט לצורכי רישום שהוגש לו אינו תואם את התכנית לדיור לאומי, יביא את התשריט לדיון בוועדה בתוך שבעה ימי עבודה ממועד הגשתו.
(ד)
הוועדה תחליט בדבר אישור התשריט או דחייתו בתוך 14 ימי עבודה מהמועד שהובא לפניה, ורשאית היא להחליט על עריכת תכנית לשינוי תכנית לדיור לאומי; החליטה הוועדה על עריכת תכנית לשינוי כאמור, יחולו על עריכת התכנית החדשה, הגשתה והליכי אישורה, הוראות סעיפים 9 עד 29.
(ה)
לא יינתן היתר בנייה במגרש שנקבע בתכנית לדיור לאומי ולא נרשם כחלקה, אלא אם כן מתכנן המחוז אישר תשריט לצורכי רישום לאותו מגרש, והתשריט הוגש למנהל מחלקת המדידות.
(ו)
הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי שטח בתחום תכנית לדיור לאומי במתחם פינוי ובינוי שהוצאת היתרי בנייה בו טעונה את אישורה של תכנית נוספת.
פרסום החלטות הוועדה ומסמכים שהוגשו לה [תיקון: תשע״ה]
(א)
החלטות הוועדה לפי חוק זה יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הפנים, בתוך שבעה ימי עבודה מיום קבלתם.
(ב)
תכנית שהוגשה לוועדה תפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים, בצירוף נספחיה, בתוך שבעה ימי עבודה ממועד קליטתה.
(ג)
חוות דעת מתכנן המחוז, לרבות חוות הדעת שצורפו אליה, יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הפנים בתוך שבעה ימי עבודה ממועד קבלת ההחלטה בדבר ההפקדה כאמור בסעיף 13.
(ד)
דוח החוקר בהתנגדויות שנשמעו בפניו יפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים בתוך שבעה ימי עבודה ממועד החלטת הוועדה כאמור בסעיף 21(ג).
החלטה בבקשה להיתר לפי תכנית לדיור לאומי
על בקשה להיתר לפי תכנית לדיור לאומי יחולו הוראות חוק התכנון.
הגשת ערר וסמכויות ועדת הערר
(א)
על הגשת ערר לוועדת הערר לפי סעיף 12א לחוק התכנון (בסעיף זה – ועדת הערר), יחולו הוראות חוק התכנון.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), החליטה ועדת הערר לקבל ערר שהוגש לה כך שיינתן היתר לפי תכנית לדיור לאומי, תהיה ועדת הערר רשאית ליתן את ההיתר בעצמה או להורות לרשות הרישוי המקומית ליתן את ההיתר בתוך תקופה שתקבע.
(ג)
החליטה ועדת הערר ליתן את ההיתר בעצמה, יהיו נתונות ליושב ראש ועדת הערר ולנציג מתכנן המחוז בוועדת הערר כל הסמכויות של רשות הרישוי המקומית לפי חוק התכנון, לעניין זה.
(ד)
הורתה ועדת הערר לרשות הרישוי המקומית ליתן היתר וזו לא נתנה את ההיתר בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן (ב), יחולו הוראות סעיף קטן (ג).
(ה)
החליטה ועדת הערר ליתן היתר, תשולם האגרה למתן היתר לפי חוק התכנון לאוצר המדינה, ועל יתר התשלומים שתשלומם מהווה תנאי למתן היתר לפי חוק התכנון, יחולו הוראות חוק התכנון.
ביצוע ותקנות ודיווח לכנסת [תיקון: תשע״ד, תשע״ה]
(א)
ראש הממשלה ושר הפנים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
(ב)
ראש הממשלה ושר הפנים ידווחו לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אחת לארבעה חודשים, החל ביום תחילתו של חוק זה, על ההתקדמות ביישומו.
תחולת הוראות חוק התכנון
(א)
הוראות חוק התכנון יחולו בכל עניין מהעניינים המוסדרים בחוק זה, אלא אם כן נקבעה בחוק זה הוראה אחרת באותו עניין.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), הוראות סעיפים 6(ב), 11ג, 11ד ו־110 לחוק התכנון לא יחולו לעניין חוק זה.
הוראת שעה [תיקון: תשע״ד]
(א)
חוק זה יחול על תכנית לדיור לאומי המוגשת לוועדה לדיור לאומי ואשר התקיים בה דיון לפני הוועדה והוחלט על הפקדתה בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה ועד יום כ״ו באב התשע״ה (11 באוגוסט 2015).
(ב)
על אף הוראות סעיף קטן (א), חוק זה יחול גם על תכנית לדיור לאומי שהוגשה למוסד תכנון לפני תחילתו של חוק זה, או תחילתו של חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה) (תיקון), התשע״ד–2013, ובלבד שהועברה לוועדה לדיור לאומי בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן (א); הועברה תכנית כאמור, תמשיך הוועדה לדון בה לפי הוראות חוק זה מהשלב שאליו הגיע מוסד התכנון שאליו הוגשה, ואולם –
(1)
לא החליט מוסד התכנון על הפקדת התכנית לפני שהועברה לוועדה, לא תדון הוועדה בתכנית אלא אם כן צורפו לה חוות הדעת כאמור בסעיפים 9(ב), 11 ו־12;
(2)
החל מוסד התכנון בשמיעת התנגדויות לתכנית לדיור לאומי לפני שהועברה לוועדה, רשאית הוועדה להמשיך ולדון בתכנית, ובלבד שתשמע את כל המתנגדים בעצמה או באמצעות חוקר, ורשאית היא לשמוע את המתנגדים באמצעות חוקר ששמע את המתנגדים טרם העברת התכנית אליה.
(ג)
(בוטל).

תוספת

(סעיף 1 – ההגדרה ”ארגונים מקצועיים בתחומי התכנון והבנייה“)

איגוד המתכננים בישראל;
איגוד מהנדסי ערים בישראל;
איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות בישראל;
עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל;
האיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף.


התקבל בכנסת ביום ג׳ באב התשע״א (3 באוגוסט 2011).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • אליהו ישי
  שר הפנים
 • שמעון פרס
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן