לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה)

חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה) מתוך

חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס״ה–2005


תוכן עניינים

פרק א׳: מטרת החוק

מטרת החוק
חוק זה בא לתקן חוקים שונים, לבטל הוראות בחוקים שונים ולדחות את תחילתן של הוראות בחוקים ולקבוע הוראות נוספות, במטרה לאפשר התייעלות מבנית ארוכת טווח של הסקטור הציבורי, לבצע רפורמות בענפי המשק, להשיג את יעדי התקציב ולצמצם את הגירעון הממשלתי, את ההוצאה הממשלתית והציבורית ואת החוב הלאומי, והכל במסגרת התכנית הכלכלית לשנת הכספים 2005.

פרק ב׳: ביטוח לאומי

[תיקון: תשס״ו, תשס״ח]
חוק הביטוח הלאומי – תחילה, תחולה והוראות מעבר [תיקון: תשס״ו]
(א)
תחילתם של סעיף 32(ג1), ולוח ב׳ בחוק הביטוח הלאומי, כנוסחם בסעיף 2(1) ו־(9) בחוק זה, ביום ה׳ בטבת התשס״ט (1 בינואר 2009), והם יחולו על הקצבות מאוצר המדינה ועל דמי ביטוח המשתלמים בעד היום האמור ואילך.
(ב)
תחילתו של סעיף 74א בחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 2(2) בחוק זה, ביום י״ט בטבת התשס״ה (31 בדצמבר 2004).
(ג)
(1)
תחילתו של סעיף 84א בחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 2(3) בחוק זה, ביום כ״א באדר ב׳ התשס״ה (1 באפריל 2005) (בסעיף זה – יום התחילה), והוא יחול לגבי ליקוי שמיעה, שתביעה להכרה בו כתוצאה של פגיעה בעבודה, הוגשה ביום התחילה ואילך.
(2)
על אף האמור בסעיף קטן (א), תחילתה של ההוראה שבפסקה (א)(3) בסעיף 84א בחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 2(3) בחוק זה, ביום כ״ד בסיון התשס״ה (1 ביולי 2005), והיא תחול לגבי ליקוי שמיעה, שתביעה להכרה בו כתוצאה של פגיעה בעבודה, הוגשה ביום האמור ואילך.
(ד)
תחילתו של סעיף 94 בחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 2(4) בחוק זה, ביום התחילה והוא יחול על פגיעה בעבודה שאירעה ביום התחילה ואילך; היתה הפגיעה בעבודה מחלת מקצוע, תחול הוראת סעיף זה על מחלת מקצוע כאמור שתביעה להכרה בה כפגיעה בעבודה הוגשה ביום התחילה ואילך.
(ה)
סעיפים 104 ו־107 בחוק הביטוח הלאומי, כנוסחם בסעיף 2(5) ו־(6) בחוק זה, יחולו על פגיעה בעבודה שאירעה ביום ג׳ בניסן התשס״ו (1 באפריל 2006) ואילך; היתה הפגיעה בעבודה מחלת מקצוע, יחולו הוראות הסעיפים האמורים על מחלת מקצוע כאמור שתביעה להכרה בה כפגיעה בעבודה הוגשה ביום האמור ואילך.
(ו)
סעיף 327 לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 2(7) לחוק זה, יחול על תובע גמלה או מקבל גמלה שמסר למוסד לביטוח לאומי מידע מטעה ביום התחילה או לאחריו, או שהמוסד לביטוח לאומי נוכח לגביו, ביום התחילה או לאחריו, כי נמנע ממסירת מידע כאמור באותו סעיף.
(ז)
תחילתו של סעיף 328 לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 2(8) לחוק זה, ביום כ״ב בטבת התשנ״ז (1 בינואר 1997), והוא יחול לגבי פגיעה בעבודה שאירעה ביום האמור ואילך.
(ח)
תחילתו של לוח ב׳1 בחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 2(10) בחוק זה, ביום כ״א באדר ב׳ התשס״ה (1 באפריל 2005), ואולם החל מהמועד האמור עד יום ל׳ בכסלו התשס״ו (31 בדצמבר 2005) יקראו את לוח ב׳1 כאילו –
הנוסח שולב בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 כהוראת שעה לשנת 2005.
[תיקון: תשס״ה]
הנוסח שולב בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 כהוראת שעה לשנת 2006.
[תיקון: תשס״ה]
הנוסח שולב בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 כהוראת שעה לשנת 2007.
[תיקון: תשס״ה, תשס״ח]
הנוסח שולב בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 כהוראת שעה לשנת 2008.
חוק הבטחת הכנסה – תחילה ותחולה [תיקון: תשס״ה]
(א)
סעיף 20א לחוק הבטחת הכנסה, כנוסחו בסעיף 8(2) לחוק זה, יחול על מי שתובע או מקבל גמלה או מענק לפי חוק הבטחת הכנסה שמסר למוסד לביטוח לאומי מידע מטעה ביום כ״א באדר ב׳ התשס״ה (1 באפריל 2005) או לאחריו, או שהמוסד לביטוח לאומי נוכח לגביו, ביום האמור או לאחריו, כי נמנע ממסירת מידע כאמור באותו סעיף.
(ב)
תחילתו של טור א׳ בתוספת השניה לחוק הבטחת הכנסה, כנוסחו בסעיף 8(3) בחוק זה, ביום כ״ד בסיון התשס״ה (1 ביולי 2005) והוא יחול על גמלאות המשתלמות בעד היום האמור ואילך.
הנוסח שולב בחוק הבטחת הכנסה, התשמ״א–1980 כהוראת שעה לתקופה מינואר עד יוני 2005.
[תיקון: תשס״ה]
(בוטל).

פרק ג׳: עובדים זרים

פרק ג׳ – תחילה
תחילתם של חוק עובדים זרים, כנוסחו בסעיף 15 לחוק זה, ושל חוק קבלני כוח אדם, כנוסחו בסעיף 16 לחוק זה, ביום כ״ב בניסן התשס״ה (1 במאי 2005).

פרק ד׳: מסים

הנוסח שולב בפקודת מס הכנסה.
(א)
(ב)
ההגדרה ”שכר“ כמשמעותה בסעיף 4(ב) לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975, כנוסחו בסעיף קטן (א)(2), לא תחול לגבי הפקדות מעביד לקופת גמל לפיצויים בשל מחויבותו כפי שהיתה בתום שנת המס 2004 לתשלום פיצויי פיטורין לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג–1963, ובלבד שנעשתה בהתאם להוראות תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול של קופת גמל), התשכ״ד–1964, עד לתום שנת המס 2005.

פרק ה׳: רשויות מקומיות

הארכת הוראת שעה [תיקון: תשס״ח־2]
ארנונה – הוראת שעה לשנת הכספים 2005
(א)
(ב)
על אף האמור בכל דין –
(1)
החלטת מועצת רשות מקומית לענין הטלת ארנונה כללית לשנת 2005 שהתקבלה לפני פרסום חוק זה, בהתאם לתקנות, בשינויים המפורטים בסעיף קטן (א), תעמוד בתוקפה בשנת הכספים 2005;
(2)
מועצת רשות מקומית רשאית לקבל או לתקן החלטה, בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2005, ככל שיידרש להתאמתה לתקנות, בשינויים המפורטים בסעיף קטן (א), עד יום כ״ו בניסן התשס״ה (5 במאי 2005); תחילת תוקפה של החלטה או תיקון החלטה כאמור, ביום כ׳ בטבת התשס״ה (1 בינואר 2005).
(ג)
החלטה כאמור בסעיף קטן (ב) תפורסם, על אף האמור בכל דין, לא יאוחר מיום ו׳ באייר התשס״ה (15 במאי 2005).
הנוסח שולב בפקודת העיריות.

פרק ו׳: תעריפי מים והיטלי הפקה

תעריפי מים לחקלאות המסופקים מאת מקורות עודכנו בתקנות המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), התשמ״ז–1987.
תעריפי מים לתעשיה ולצריכה ביתית המסופקים מאת מקורות עודכנו בתקנות המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), התשמ״ז–1987.
תעריפים למים ברשויות מקומיות עודכנו בתקנות המים (תעריפים למים ברשויות מקומיות), התשנ״ד–1994.
שמירת תעריפים
תעריפים למים המסופקים מאת מקורות או המסופקים על ידי רשויות מקומיות, שלא נקבעה לגביהם הוראה בסעיפים 32 עד 34, יהיה שיעורם לפי השיעור החל ביום י״ט בטבת התשס״ה (31 בדצמבר 2004).
היטלי הפקה על מים שפירים המופקים מאקוויפר
על אף האמור בסעיף 11 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, בתקנה 2 לתקנות המים (היטלי הפקה), התש״ס–2000, ובכל דין, החל ביום כ׳ בטבת התשס״ה (1 בינואר 2005) –
(1)
מפיקי מים שפירים מכל האקוויפרים, לתעשיה ולצריכה ביתית, ישלמו היטל הפקה של 96.24 אגורות למ״ק;
(2)
מפיקי מים שפירים לחקלאות מאקוויפר החוף, ישלמו היטל הפקה של 83.18 אגורות למ״ק;
(3)
מפיקי מים שפירים לחקלאות מאקוויפר שאינו אקוויפר החוף, ישלמו היטל הפקה של 79.89 אגורות למ״ק.
היטלי הפקה על מים עיליים
על אף האמור בסעיף 12 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, החל ביום כ׳ בטבת התשס״ה (1 בינואר 2005) –
(1)
מפיקי מים שפירים ממקורות מים עיליים לתעשיה ולצריכה ביתית, ישלמו היטל הפקה של 82.49 אגורות למ״ק;
(2)
מפיקי מים שפירים ממקורות מים עיליים לחקלאות, ישלמו היטל הפקה של 25.19 אגורות למ״ק.
עדכון
(א)
התברר במועד כלשהו החל ביום כ׳ בטבת התשס״ה (1 בינואר 2005), כי שיעור השינוי של הסל הקובע מגיע ל־3.5% או יותר, יעודכנו התעריפים לדמי מים לפי סעיפים 32 עד 35 והיטלי ההפקה לפי סעיפים 36 עד 37, לפי שיעור השינוי כאמור; חלפו שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה או מיום העדכון האחרון לפי סעיף זה, יעודכנו התעריפים והיטלי ההפקה האמורים לפי שיעור השינוי של הסל הקובע, אף אם לא הגיע ל־3.5%, והכל כל עוד התעריפים או ההיטלים האמורים לא שונו לפי סעיפים 112(א) או 116(א), (ב) ו־(ד) לחוק המים, התשי״ט–1959 (בפרק זה – חוק המים), לפי הענין.
(ב)
בסעיף זה, ”שיעור השינוי של הסל הקובע“ – כהגדרתו בסעיף 112א(א) לחוק המים.

פרק ז׳: משק החשמל

פרק ח׳: בריאות

(א)
(ב)
תחילתו של סעיף 47ד לפקודת הרוקחים, כנוסחו בסעיף קטן (א), ביום כ״ד בסיון התשס״ה (1 ביולי 2005) (בסעיף זה – יום התחילה), והוא יחול לגבי תכשיר רפואי חדש שלשם רישומו בפנקס הסתמך המנהל על מידע סודי שנמסר לו בנוגע לתכשיר קודם, ובלבד שהתכשיר הקודם לא היה רשום בפנקס או במדינה מוכרת לפני יום התחילה.
:

פרק ט׳: תקשורת

המשך כהונתה של מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו
על אף הוראות סעיף 8(א) ובכפוף להוראות סעיף 8(ב) לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש״ן–1990 (בסעיף זה – חוק הרשות השניה), המועצה, כהגדרתה בחוק האמור, אשר כיהנה ביום י״א בטבת התשס״ה (23 בדצמבר 2004), תמשיך לכהן עד יום ח׳ בתמוז התשס״ה (15 ביולי 2005) (בסעיף זה – המועד הקובע), ומי שמונה להיות חבר המועצה אחרי יום י״א בטבת התשס״ה (23 בדצמבר 2004) ימשיך לכהן כחבר המועצה, בכפוף להוראות סעיף 10 לחוק הרשות השניה, עד המועד הקובע.
חוק התקשורת (בזק ושידורים) – תחילה והוראת מעבר
(א)
תחילתו של סעיף 5א(ו) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב–1982 (בסעיף זה – חוק התקשורת), כנוסחו בסעיף 46 לחוק זה, ביום ח׳ באלול התשס״ו (1 בספטמבר 2006).
(ב)
תקנות שהותקנו מכוח סעיף 15(א), (ג) או (ד) לחוק התקשורת, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, והיו בתוקף ערב תחילתו של חוק זה, יעמדו בתוקפן ויחולו, בשינויים המחויבים לפי הענין, כל עוד לא שונו או בוטלו.

פרק י׳: עידוד השקעות הון

חוק לעידוד השקעות הון – תחולה והוראת מעבר [תיקון: תשס״ט]
(א)
לכל מונח בסעיף זה תהא המשמעות הנודעת לו בחוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט–1959 (בסעיף זה – החוק לעידוד), כנוסחו בסעיף 49 לחוק זה, לפי הענין ובשינויים המחויבים.
(ב)
(1)
סימן ב׳ לפרק שביעי בחוק לעידוד כנוסחו בסעיף 49(8) לחוק זה יחול על מפעל חדש ועל הרחבת מפעל ששנת הבחירה לגביהם היא שנת המס 2004 ואילך, כמפורט בסעיף 51ג בסימן האמור, אלא אם כן נכללו בתכנית שאישרה המינהלה לפי החוק לעידוד עד יום כ׳ באדר ב׳ התשס״ה (31 במרס 2005).
(2)
על אף האמור בפסקה (1), חברה שביקשה הטבות לפי הוראות סעיף 51 לחוק לעידוד, כנוסחו עד יום תחילתו של פרק זה (בסעיף זה – יום התחילה), לא תהא רשאית לבחור כשנת בחירה לפי הוראות סעיף 51ד לחוק לעידוד, כנוסחו בסעיף 49(8) לחוק זה, שנת מס שטרם חלפו לגביה שלוש שנים מתחילת שנת ההפעלה של המפעל שבשלו ביקשה החברה את ההטבות כאמור.
(3)
על אף האמור בפסקאות (1) ו־(2), חברה שביקשה הטבות לפי הוראות סעיף 51 לחוק לעידוד, כנוסחו עד יום התחילה, תהא רשאית לבחור כשנת בחירה לפי הוראות סעיף 51ד לחוק לעידוד, כנוסחו בסעיף 49(8) לחוק זה, שנת מס שחלפו לגביה שנתיים מתחילת שנת ההפעלה של המפעל שבשלו ביקשה החברה את ההטבות כאמור, ובלבד שההשקעה המזערית המזכה נעשתה בתקופה של שנתיים המסתיימת בשנת הבחירה; לעניין זה, אם שנת ההפעלה של המפעל שבשלו ביקשה החברה את ההטבות כאמור, היא שנת המס 2002, שנת המס 2003 או שנת המס 2004, יראו את הוראות סעיף 51ד רישה לחוק לעידוד, לעניין מועד ההודעה על שנת הבחירה, כאילו התקיימו, גם אם הודיעה החברה לפקיד השומה על שנת הבחירה בתוך 90 ימים מיום פרסומו של חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס׳ 65), התשס״ט–2008 (בסעיף זה – תיקון מס׳ 65).
(ב1)
על אף הוראות סעיף 51ד רישה לחוק לעידוד, חברה שהיא בעלת מפעל תעשייתי שהוא מפעל בר־תחרות התורם לתוצר הלאומי הגולמי, כמשמעותו בסעיף 18א(ב) לחוק לעידוד, כנוסחו בסעיף 49(2) לחוק זה, שהתקיימו בו התנאים שקבעו השרים לפי סעיף 18א(ג)(2) לחוק לעידוד ושלא התקיימו בו התנאים שבסעיף 18א(ג)(1) לחוק לעידוד, תהא רשאית לבחור כשנת בחירה את שנת המס 2004, שנת המס 2005 או שנת המס 2006, ובלבד שהודיעה על שנת בחירה כאמור בהודעה שתגיש לפקיד השומה בתוך 90 ימים מיום פרסומו של תיקון מס׳ 65 ושהתקיימו בה פסקאות (1) עד (3) שבסעיף 51ד לחוק לעידוד, לפי העניין.
(ב2)
על אף הוראות סעיף 51ד(3) לחוק לעידוד, חברה שקיבלה מענק בשל הקמת מפעל לראשונה (בסעיף קטן זה – מפעל בהקמה), או שקיבלה מענק בשל הרחבה קודמת שלו, והתכנית להקמת המפעל או התכנית להרחבה הקודמת שלו אושרה בידי המינהלה לפני יום התחילה, תהא רשאית לבחור כשנת בחירה לפי הוראות סעיף 51ד לחוק לעידוד, כנוסחו בסעיף 49(8) לחוק זה, שנת מס שחלפו לגביה שלוש שנים מתחילת שנת ההפעלה של המפעל בהקמה או של ההרחבה הקודמת, לפי המאוחר מביניהם.
(ג)
פסקה (4) בהגדרה ”השקעת חוץ“ שבסעיף 53ח בחוק לעידוד כנוסחה בסעיף 49(11)(ד) בחוק זה תחול בשנת המס 2003 ואילך לגבי מי שהתקיימו בו התנאים הקבועים באותה פסקה.
(ד)
סעיף 74 בחוק לעידוד כנוסחו עד יום התחילה ימשיך לחול גם לגבי תכניות שאישרה המינהלה ולגבי השקעות שנעשו, עד יום יעד יום כ׳ באדר ב׳ התשס״ה (31 במרס 2005), אלא אם כן היתה, במפעל המעורב, הרחבה לאחר יום התחילה; היתה במפעל הרחבה כאמור, יחולו הוראות סעיף 74 בחוק לעידוד כנוסחו עד יום התחילה, רק על חלק ההכנסה החייבת שיוחס לפי הוראות סעיף 74 כנוסחו בסעיף 49(14) בחוק זה, לחלק המפעל שאושר לפני יום התחילה.
(ה)
המינהלה רשאית להחליט, לגבי תכנית שאושרה לפי החוק לעידוד עד יום עד יום כ׳ באדר ב׳ התשס״ה (31 במרס 2005) (בסעיף קטן זה – התכנית), כי השקעה שנעשתה במהלך התקופה שנקבעה לביצוע כאמור בסעיף 94(א)(5א) בחוק לעידוד בסכום החורג מהסכום שאושר בתכנית, יראו אותה ככלולה בתכנית, ובלבד שההשקעה האמורה נבעה מהתייקרות במחיר מכונות או ציוד, או משינוי בתכנית השקעה.
תחילה
תחילתו של פרק זה ביום כ״א באדר ב׳ התשס״ה (1 באפריל 2005).

פרק י״א: שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות)

חוק שירות הקבע – תחילה ותחולה
(א)
תחילתו של חוק שירות הקבע, כנוסחו בסעיף 52 לחוק זה, ב־1 בחודש שלאחר פרסומו של חוק זה (בסעיף זה – יום התחילה), והוא יחול לגבי חייל שהתקיימו לגביו הוראות סעיף 12א לחוק שירות הקבע כנוסחו בסעיף 52(2) לחוק זה, ששירותו בשירות קבע הסתיים ביום א׳ בתמוז התשס״ג (1 ביולי 2003) או לאחריו.
(ב)
על אף הוראות סעיף קטן (א), הסייג לתחולה האמור בסעיף 12א(ב)(1) לחוק שירות הקבע, כנוסחו בסעיף 52(2) לחוק זה, לא יחול לגבי חייל ששירותו בשירות קבע הסתיים בתקופה שמיום א׳ בתמוז התשס״ג (1 ביולי 2003) עד יום התחילה ושקיבל עקב שחרורו משירות הקבע מענק שחרור, ובלבד שהשיב את מענק השחרור בתוך שלושה חודשים מיום התחילה.

פרק י״ב: שונות

(א)
(ב)
על אף הוראות סעיף 6 לחוק המתקן, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, כל תקופת העסקה של עובד קבלן כוח אדם מיום י״ח בכסלו התשס״ה (1 בדצמבר 2004) עד יום תחילתו של חוק זה, לא תבוא במנין לענין הוראות סעיף 12א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ״ו–1996.
סייג לתחולה
(א)
בסעיף זה –
”חוק המועצה להשכלה גבוהה“ – חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958;
”הדין הקודם“ – סעיף 25טז לחוק המועצה להשכלה גבוהה כנוסחו ערב תחילתו של סעיף 58 בחוק זה;
”מוסד“ – מוסד בעל רישיון כאמור בסעיף 25ג או בעל רישיון זמני כאמור בסעיף 25ט בחוק המועצה להשכלה גבוהה;
”המועצה להשכלה גבוהה“ – כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה;
”מורשה המוסד“ – המנהל הכללי או הדירקטוריון של התאגיד או כל מי שממלא תפקיד כאמור בתאגיד, אף אם תוארו שונה;
”תלמיד“ – מי שנרשם למוסד עד ליום קבלת החלטת המועצה להשכלה גבוהה בבקשה שהוגשה כאמור בסעיף קטן (ב)(2)(ב), להכיר במוסד או בתאגיד שיבוא במקומו, כמוסד להשכלה גבוהה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה או לדחות את בקשתו להכרה כאמור או להיתר לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה, או עד תום שלוש שנים מיום קבלת היתר לפי סעיף 21א האמור, לפי המוקדם מביניהם.
(ב)
על כל אחד מהמפורטים להלן בפסקאות (1) או (2) לא יחול סעיף 25טז לחוק המועצה להשכלה גבוהה כנוסחו לפי סעיף 58, ויחול הדין הקודם:
(1)
על תואר של מי שסיים את לימודיו לקבלת התואר במוסד עד ליום כ״ד בתמוז התשס״ה (31 ביולי 2005);
(2)
על תואר של תלמיד שסיים את לימודיו לקבלת התואר במוסד העונה על כל התנאים האלה:
(א)
המוסד הגיש למועצה להשכלה גבוהה, בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה, הצהרה חתומה בידי מורשה המוסד כי תוגש בקשה להכיר במוסד או בתאגיד שיבוא במקומו כמוסד להשכלה גבוהה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה עד ליום ה׳ בסיון התשס״ו (1 ביוני 2006);
(ב)
המוסד או תאגיד שבא במקומו הגיש בקשה למועצה להשכלה גבוהה להכרה, כאמור בפסקת משנה (א), עד ליום ה׳ בסיון התשס״ו (1 ביוני 2006).
פקודת מסילות הברזל – הוראת מעבר
חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו–1996 (בסעיף זה – חוק הפיקוח), יחול על שירותי הסעת נוסעים והובלת טובין שלגביהם נקבעו לפני תחילתו של חוק זה (בסעיף זה – יום התחילה) דמי נסיעה או תעריפים לפי סעיף 57 לפקודת מסילות הברזל כנוסחו ערב יום התחילה, כאילו ניתנו לגביהם צווים לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח ונקבע לגביהם כי רמת הפיקוח תהיה לפי פרק ה׳ לחוק האמור.
הנוסח שולב בפקודת התעבורה.
:
(א)
(ב)
תחילתו של סעיף 22א לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ״ו–1995, כנוסחו בסעיף קטן (א), חודשיים מיום פרסומו של חוק זה.
העברה לקנין המדינה לפי הוראות סעיף 15(ג1)(1) לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל״ח–1978 (בסעיף זה – חוק האפוטרופוס הכללי), כנוסחו בסעיף 67 בחוק זה, של נכסים שביום תחילתו של חוק זה נמשך ניהולם לפי חוק האפוטרופוס הכללי חמש עשרה שנה לפחות, תיעשה בתוך תקופה של שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה, ובלבד שהאפוטרופוס הכללי עשה את הפעולות המנויות בפסקאות משנה (א) עד (ד) של סעיף 15(ג1)(1) האמור.
תחילה
תחילתו של חוק זה ביום כ׳ בטבת התשס״ה (1 בינואר 2005), אלא אם כן נקבע בו אחרת.


התקבל בכנסת ביום י״ח באדר ב׳ התשס״ה (29 במרס 2005).
 • אריאל שרון
  ראש הממשלה
 • בנימין נתניהו
  שר האוצר
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

סוגרים שנה ברווח כפול

תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן