לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק המוסד העליון ללשון הערבית

חוק המוסד העליון ללשון הערבית מתוך

חוק המוסד העליון ללשון הערבית, התשס״ז–2007


הגדרות
בחוק זה –
”חבר חוץ“ – חבר המוסד שאינו תושב ישראל במועד מינויו;
”חבר יועץ“ – כמשמעותו בסעיף 10;
”חבר כבוד“ – כמשמעותו בסעיף 9(א);
”מוסד להשכלה גבוהה“ – כמשמעותו כחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958;
”מינהלה“ – כמשמעותה בסעיף 13;
”מליאת המוסד“ – כמשמעותה בסעיף 5;
”מנהל כללי“ – המנהל הכללי שמונה לפי סעיף 17;
”נשיא המוסד“ – נשיא המוסד שמונה לפי סעיף 11;
”השר“ – שר המדע התרבות והספורט.
הקמת המוסד
מוקם בזה מוסד עליון למדע ולחקר הלשון הערבית בישראל (בחוק זה – המוסד); המוסד הוא אקדמיה ללשון ושמו ייקבע על ידיו.
תפקידי המוסד
תפקידי המוסד –
(1)
חקר הלשון הערבית לתקופותיה ולענפיה;
(2)
עיסוק בתחומי המינוח, הדקדוק, אוצר המילים, ההגייה, התעתיק והכתיב של הלשון הערבית, לרבות חידושי לשון והתאמה לעידן הטכנולוגיה והמחשוב המתקדם;
(3)
עריכת מילונים כלליים ומיוחדים;
(4)
חקר הלשון בתרבות הערבית, לרבות בתחומי הספרות והשירה;
(5)
קיום קשרים וחילופי מידע עם האקדמיה ללשון העברית ועם מוסדות לחקר הלשון הערבית והעברית בארץ ובעולם;
(6)
שיתוף פעולה עם משרד החינוך ועם מוסדות להשכלה גבוהה ומתן ייעוץ בתחומי פעילותו;
(7)
פרסום כתבים ומחקרים ועריכת כנסים בתחומי פעילותו.
המוסד – תאגיד
המוסד הוא תאגיד.
מוסדות
למוסד תהיה מליאה, שתורכב מכלל חבריו, למעט חברים יועצים וחברי כבוד, ומתוכה תיבחר המינהלה, וכן יהיה לו מנהל כללי.
הרכב המוסד
(א)
מספר חברי המוסד לא יפחת מ־15 ולא יעלה על 23; חברים במוסד שמלאו להם 75 שנים לא יבואו במניין זה; לא יותר מעשרה אחוזים מהחברים הבאים במניין לפי סעיף זה (בחוק זה – חברים הבאים במניין) יכולים להיות חברי חוץ.
(ב)
הממשלה תמנה את 15 החברים הראשונים של המוסד, לפי המלצת השר לאחר שהתייעץ עם נציגי מוסדות להשכלה גבוהה ועם נציגי גופים ציבוריים העוסקים במדע ובחקר הלשון הערבית; הודעה על הרכב המוסד ועל כל מינוי נוסף של חברים בו תפורסם ברשומות.
(ג)
בתום שנה אחת למינוי 15 החברים הראשונים, תמנה מליאת המוסד, בכל שנה, לא יותר משני חברים נוספים עד שיגיע מספר החברים ל־23; כן תמנה מליאת המוסד חבר חדש כל אימת שיתפנה מקומו של חבר מכל סיבה שהיא.
(ד)
שני שלישים לפחות מהחברים הבאים במניין יהיו מקרב האוכלוסיה הערבית.
(ה)
בהרכב מליאת המוסד יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים, ובכל מקרה בין החברים הבאים במניין יהיו לפחות רבע בני כל אחד משני המינים.
חברות במוסד והפסקתה
חברי המוסד מתמנים לכל ימי חייהם, אך מליאת המוסד רשאית לראות את מקומו של חבר כמקום שנתפנה ולמנות אחר במקומו בהתקיים אחד מאלה:
(1)
החבר לא השתתף בישיבות המוסד במשך שנה או במשך חמש ישיבות רצופות, או שידוע מראש שלא יוכל להשתתף בהן, וזאת בלא סיבה מוצדקת;
(2)
החבר הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי לשמש כחבר המוסד;
(3)
החבר חדל להיות תושב ישראל ולא מונה כחבר חוץ.
תוקף
תוקפו של דיון במליאת המוסד לא ייפגע מחמת שנתפנה מקומו של חבר מחבריה, או מחמת פגם שחל במינויו.
פעולות חברי כבוד
(א)
מליאת המוסד רשאית למנות חברי כבוד, מבין חברי המוסד ומבין שאינם חבריו, ובלבד שמספרם לא יעלה על מחצית ממספר החברים הבאים במניין.
(ב)
נתמנה חבר המוסד לחבר כבוד, רשאית מליאת המוסד למנות חבר אחר במקומו.
חברים יועצים
מליאת המוסד רשאית למנות חברים יועצים, שהם מומחים בתחום הלשון והספרות הערבית, ובלבד שמספרם לא יעלה על שליש ממספר החברים הבאים במניין.
נשיא המוסד וסגנו
חברי מליאת המוסד ימנו מביניהם את נשיא המוסד ואת סגנו.
סדרי עבודת מליאת המוסד
(א)
מליאת המוסד תתכנס לפחות חמש פעמים בשנה; נשיא המוסד יזמן את ישיבות מליאת המוסד, יקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן וינהל אותן.
(ב)
לישיבות מליאת המוסד יוזמנו גם החברים היועצים וחברי הכבוד, ואולם לחברים היועצים ולחברי הכבוד לא תהא זכות הצבעה.
(ג)
המניין החוקי בישיבות מליאת המוסד הם רוב החברים הבאים במניין.
מינהלה
עניני המוסד יתנהלו על ידי מינהלה שחבריה יהיו נשיא המוסד, אשר יהיה גם יושב ראש המינהלה, סגנו, שיכהן גם כממלא מקומו, וארבעה חברים נוספים שתבחר מליאת המוסד מבין חבריה.
תפקידי המינהלה
תפקידי המינהלה –
(1)
להתוות את קווי הפעולה של המוסד ואת תכניותיו בהתאם למדיניות הכללית שקבעה מליאת המוסד ולפקח על ביצועם בידי המנהל הכללי;
(2)
לאשר את תקציב המוסד שהוכן על ידי המנהל הכללי ולהביאו לאישור מליאת המוסד;
(3)
לדון בדוחות שהמבקר הפנימי של המוסד יגיש לה, לקבוע מסקנות ולהביאן לפני מליאת המוסד.
תקופת כהונה
חברי המינהלה יתמנו לתקופה של ארבע שנים, ואפשר לשוב ולמנותם מחדש לשתי תקופות כהונה רצופות נוספות כאמור.
פקיעת כהונה
(א)
חבר המינהלה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:
(1)
התפטר במסירת כתב התפטרות למליאת המוסד;
(2)
הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר המינהלה.
(ב)
מליאת המוסד רשאית להעביר את חבר המינהלה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו אם נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו.
מנהל כללי
(א)
מליאת המוסד תמנה מנהל כללי למוסד, לפי הצעת המינהלה לאחר שקיימה הליך לאיתור מועמדים.
(ב)
המנהל הכללי ימונה לתקופה של חמש שנים, ואפשר לשוב ולמנותו מחדש לתקופות כהונה נוספות כאמור.
תפקידי המנהל הכללי
תפקידי המנהל הכללי –
(1)
ניהול המוסד;
(2)
יישום ההחלטות של מליאת המוסד ושל המינהלה;
(3)
הכנת תכנית עבודה שנתית ותקציב שנתי והבאתם לאישור המינהלה ומליאת המוסד;
(4)
דיווח למינהלה על פעולות המוסד.
תנאי העסקתו של המנהל הכללי
המינהלה, באישור השר ושר האוצר, תקבע את תנאי העסקתו של המנהל הכללי.
פקיעת כהונת המנהל הכללי
המנהל הכללי יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1)
התפטר במסירת כתב התפטרות לשר ולנשיא המוסד;
(2)
מליאת המוסד החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של שני שלישים לפחות מכלל חבריה;
(3)
הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כמנהל הכללי.
מבקר פנימי
למוסד ימונה מבקר פנימי אשר יפעל בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ״ב–1992; המבקר הפנימי יגיש למינהלה דוח על ממצאיו.
ניגוד ענינים
(א)
חבר מליאת המוסד או עובד המוסד (בסעיף זה – חבר) יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו לבין ענין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא העלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות.
(ב)
התברר לחבר כי נושא הנדון בישיבה או המטופל על ידיו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד ענינים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך לנשיא המוסד.
(ג)
לענין סעיף זה, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה.
(ד)
בסעיף זה –
”ענין אישי“ – לרבות ענין אישי של קרובו או ענין של גוף שחבר או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או ענין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;
”קרוב“ – בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.
תקנון
מליאת המוסד תתקין תקנון ובו ייקבעו, בין השאר, הוראות בענינים אלה, ככל שלא נקבעו בחוק זה –
(1)
הכללים שלפיהם תמנה מליאת המוסד את חברי המוסד ואת חברי הכבוד;
(2)
סדרי העבודה של המוסד וועדותיו והוראות לענין חובותיהם של חברי המוסד והשתתפותם בפעילויותיו;
(3)
הכללים שלפיהם יתמנו חברים יועצים ותפקידיהם;
(4)
הרכבם, אופן הקמתם, תפקידיהם וסדרי עבודתם של המינהלה ומוסדותיו האחרים של המוסד;
(5)
אופן ניהול ישיבותיה של מליאת המוסד, לרבות דיון בנושאים שיועלו לסדר היום לבקשת חבריה;
(6)
הוראות בדבר ניהולו השוטף וניהולו הכספי של המוסד.
אישור התקנון ופרסומו
תקנון המוסד וכל שינוי או תיקון בו, טעונים אישורו של השר ויפורסמו ברשומות.
החלטות המוסד ופרסומן
(א)
השר יפרסם ברשומות את החלטות המוסד בעניני הלשון הערבית, לפחות פעם בשנה.
(ב)
החלטות המוסד בעניני דקדוק, כתיב, מינוח או תעתיק שפורסמו כאמור בסעיף קטן (א) יחולו על הממשלה, מחלקותיה ומוסדותיה, על כל מוסד ממוסדות המדינה, על הרשויות המקומיות ועל מוסדות חינוך.
מימון פעילות
פעילות המוסד תמומן, בכפוף להוראות סעיף 27, מתקציב המדינה כפי שדרוש להוצאות קיומו, החזקתו וניהול מכלול פעילויותיו ומתרומות ומהכנסות שיהיו למוסד.
תקציב
המנהל הכללי יכין, בכל שנה, במועד שתקבע מליאת המוסד, הצעת תקציב שנתי; התקציב טעון אישור המינהלה, מליאת המוסד, השר ושר האוצר.
ביקורת מבקר
המדינה המוסד הוא גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי״ח–1958 [נוסח משולב].
ביצוע
השר ממונה על ביצוע חוק זה.
תחילה ותחולה
(א)
תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 6(ב), ביום כ״ג בטבת התשס״ח (1 בינואר 2008) (בחוק זה – יום התחילה).
(ב)
עד יום התחילה תמנה הממשלה את 15 החברים הראשונים של המוסד לפי הוראות סעיף 6(ב).
הוראת שעה לשנת הכספים 2008
(א)
מימון פעילות המוסד מתקציב המדינה בשנת הכספים 2008 ייקבע בחוק התקציב השנתי לשנת 2008, והוראות סעיף 27 לא יחולו; לענין זה, ”חוק תקציב שנתי“ – כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985.
(ב)
בתוך שלושה חודשים מיום התחילה תגיש מליאת המוסד לאישור השר ושר האוצר הצעת תקציב לשנת הכספים 2008; עד לאישור הצעת התקציב בידי השר ושר האוצר רשאי המוסד להוציא כל חודש סכום השווה לחלק השנים עשר מהתקציב שנקבע לפי סעיף קטן (א).


התקבל בכנסת ביום ב׳ בניסן התשס״ז (21 במרס 2007).
 • אהוד אולמרט
  ראש הממשלה
 • גאלב מג׳אדלה
  שר המדע התרבות והספורט
 • דליה איציק
  ממלאת מקום נשיא המדינה
 • דליה איציק
  יושבת ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן