לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי

חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי מתוך

חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע״א–2011


מטרה
מטרתו של חוק זה לקדם את הביטחון התזונתי לגבי תושבי ישראל, ברוח כבוד האדם ועקרונות השוויון, הצדק וההגינות, ולשם כך להקים את המועצה הארצית לביטחון תזונתי שתייעץ לשר בנושא זה.
הגדרות
בחוק זה –
”ביטחון תזונתי“ – האפשרות לצרוך באופן סדיר מזון הכולל את כל רכיבי התזונה הנדרשים להתפתחות תקינה ולבריאות האדם;
”המועצה“ – המועצה הארצית לביטחון תזונתי שהוקמה לפי סעיף 4;
”תושב“ – מי שהוא תושב לעניין חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995, לרבות תושב ישראל באזור כהגדרתו בסעיף 378 לחוק האמור;
”השר“ – שר הרווחה והשירותים החברתיים.
גיבוש מדיניות בתחום הביטחון התזונתי
השר, בהתייעצות עם שר הבריאות ושר החינוך – כל אחד בתחום האחריות של משרדו, יהיה אחראי לגיבוש המדיניות בתחום הביטחון התזונתי לגבי תושבי ישראל ויביאה לידיעת הממשלה.
הקמת המועצה
מוקמת בזה המועצה הארצית לביטחון תזונתי.
תפקידי המועצה
המועצה תייעץ לשר בעניינים אלה:
(1)
תכנון מדיניות בתחום הביטחון התזונתי, ובכלל זה תכניות להבטחת ביטחון תזונתי לאוכלוסייה בטווח הקצר ובטווח הארוך;
(2)
פעולות האכיפה, הפיקוח והבקרה שנוקטים כלל הגורמים האחראים לביטחון התזונתי במשרדי הממשלה הנוגעים בדבר;
(3)
בחינת מודלים להשגת ביטחון תזונתי בקרב האוכלוסייה ועריכת מחקרים הנדרשים לשם כך.
מינוי המועצה והרכבה
(א)
השר ימנה את חברי המועצה.
(ב)
המועצה תהיה בת 13 חברים, וזה הרכבה:
(1)
אדם שיש לו מומחיות וידע בתחומי רווחה וחברה שאינו עובד המדינה, והוא יהיה יושב ראש המועצה;
(2)
שני עובדי משרד הרווחה והשירותים החברתיים;
(3)
עובד משרד האוצר, לפי המלצת שר האוצר;
(4)
עובד משרד החינוך, לפי המלצת שר החינוך;
(5)
שני עובדי משרד הבריאות, לפי המלצת שר הבריאות, שאחד מהם הוא דיאטן והאחר מהנדס מזון;
(6)
עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר, לפי המלצת שר החקלאות ופיתוח הכפר;
(7)
עובד המשרד לאזרחים ותיקים, לפי המלצת השר לאזרחים ותיקים;
(8)
נציג מרכז השלטון המקומי;
(9)
נציג מקרב ארגונים העוסקים בקידום הביטחון הסוציאלי;
(10)
איש סגל בעל מומחיות בתחום מדיניות הרווחה, לפי המלצת המועצה להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958;
(11)
כלכלן בעל ניסיון בתחום הביטחון התזונתי.
(ג)
השר ימנה מבין חברי המועצה ממלא מקום ליושב ראש המועצה.
(ד)
בהרכב המועצה יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים.
(ה)
הודעה על מינוי המועצה, על הרכבה ועל כל שינוי בהרכבה תפורסם ברשומות.
סייגים למינוי ולכהונה
לא ימונה ולא יכהן אדם כחבר המועצה אם מתקיים בו אחד מאלה:
(1)
הוא הורשע בפסק דין סופי בשל עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי לשמש חבר המועצה;
(2)
הוא עלול להימצא באופן תדיר, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין עניין אישי שלו או בין תפקידו כאמור לבין תפקיד אחר שלו; בסעיף זה –
”עניין אישי“ – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר המועצה או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש להם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;
”קרוב“ – בן זוג, הורה, ילד, אח או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה, וכן צאצא או בן זוג של כל אחד מהם, וכן שותף, מעביד או עובד של חבר המועצה.
תקופת כהונה
חבר המועצה יתמנה לתקופה של שלוש שנים וניתן לשוב ולמנותו לתקופות כהונה נוספות, ואולם חבר המועצה שהתמנה לפי הוראות סעיף 6(ב)(1), (8), (9), (10) או (11), יכול שימונה מחדש לתקופה אחת נוספת של שלוש שנים, וכן ניתן למנותו שוב לאחר הפסקה של שלוש שנים רצופות לפחות.
פקיעת כהונה והשעיה
(א)
חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1)
הוא התפטר במסירת מכתב התפטרות לשר;
(2)
הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או הגוף שהוא מייצג במועצה;
(3)
התקיימה בו אחת הנסיבות לפי סעיף 7, הפוסלות אדם מהיות חבר המועצה.
(ב)
הוגש כתב אישום נגד חבר המועצה בשל עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי לכהן כחבר המועצה, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליך בעניינו.
העברה מכהונה
השר רשאי להעביר את חבר המועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו בשל אחת מאלה:
(1)
נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(2)
נעדר משלוש ישיבות רצופות או מארבע ישיבות בתוך שנה אחת של המועצה ולא היתה סיבה סבירה להעדרו.
ניגוד עניינים
(א)
חבר המועצה יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות המועצה אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין עניין אישי שלו כהגדרתו בסעיף 7 או לבין תפקיד אחר שלו; חבר המועצה לא יטפל במסגרת תפקידו במועצה בנושא העלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה.
(ב)
התברר לחבר המועצה כי נושא הנדון בישיבה או המטופל על ידיו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך ליושב ראש המועצה, ימסור לו את כל המידע הנוגע לעניין, ויימנע מהשתתפות או מטיפול כאמור בסעיף קטן (א); היה חבר המועצה האמור יושב ראש המועצה – ימסור את ההודעה ואת המידע כאמור לשר.
סדרי עבודת המועצה
(א)
יושב ראש המועצה ינהל את ישיבותיה; הוא יזמן את ישיבות המועצה ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן.
(ב)
המועצה תקיים דיונים פעם בחודשיים לפחות.
(ג)
המועצה תקבע לעצמה את דרכי עבודתה ונהליה, ככל שאלה לא נקבעו בהוראות לפי חוק זה.
(ד)
המניין החוקי בישיבות המועצה הוא רוב חבריה, ובהם יושב ראש המועצה או ממלא מקומו.
(ה)
החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות המשתתפים בהצבעה.
הקמת ועדות
המועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה לתקופה שתקבע, לקבוע יושב ראש לוועדה, להעביר לוועדה מתפקידיה ולאצול לה מסמכויותיה, וכן רשאית היא להיעזר במומחים שלא מבין חבריה.
תוקף פעולות
קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חברי המועצה מכהנים כדין.
החזר הוצאות
(א)
חבר המועצה לא יהיה זכאי לקבל גמול בעבור השתתפות בישיבות המועצה או ועדותיה, אך יהיה זכאי להחזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המועצה או ועדותיה לפי הוראות סעיף קטן (ב).
(ב)
השר ושר האוצר יקבעו כללים ותנאים שלפיהם ישולם החזר הוצאות לפי הוראות סעיף קטן (א) לחבר המועצה ואת שיעורו.
שירותים למועצה
משרד הרווחה והשירותים החברתיים ייתן למועצה את השירותים הנדרשים לצורך פעילותה ולמימוש תפקידיה לפי חוק זה.
איסוף מידע ושמירת סודיות
(א)
בסעיף זה –
”חוק חופש המידע“ – חוק חופש המידע, התשנ״ח–1998;
”מידע“ – כהגדרתו בסעיף 2 לחוק חופש המידע;
”רשות ציבורית“ – הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם, רשות מקומית ותאגיד שהוקם בחוק.
(ב)
לשם ביצוע תפקידיה לפי חוק זה, רשאית המועצה לדרוש מרשות ציבורית מידע בעניין הנוגע לביטחון תזונתי; הרשות הציבורית תמסור את המידע למועצה לפי דרישתה, ואולם רשות ציבורית לא תעביר –
(1)
מידע כאמור בסעיף 9(א)(1), (2) או (4) לחוק חופש המידע, והיא רשאית שלא להעביר מידע כאמור בסעיף 9(ב) לחוק האמור או במקרה המנוי בסעיף 8(1) לחוק האמור;
(2)
נתונים המהווים מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981, או ידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם אף שאינה בגדר מידע כאמור.
(ג)
על העברת מידע מרשות ציבורית למועצה לפי סעיף זה, יחול סעיף 11 לחוק חופש המידע, בשינויים המחויבים.
(ד)
שר המשפטים, בהתייעצות עם השר, יקבע הוראות בדבר אופן דרישת המידע וכן בדבר אופן העברתו ולוח הזמנים להעברתו למועצה.
דיווח שנתי
(א)
המועצה תגיש לשר ולוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת דין וחשבון על ביצוע תפקידיה, שייכללו בו גם המלצותיה; דין וחשבון לפי סעיף קטן זה יוגש אחת לשנה.
(ב)
המועצה תקיים דיון בדין וחשבון השנתי לאחר הגשתו כאמור בסעיף קטן (א); הממשלה תקיים דיון בדין וחשבון השנתי במסגרת דיוניה בתקציב השנתי ותתייעץ עם המועצה לגבי התקציבים הקשורים לתחומי פעולתה.
שמירת דינים
חוק זה בא להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
תחילה
תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.


התקבל בכנסת ביום כ״ה בתמוז התשע״א (27 ביולי 2011).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • משה כחלון
  שר הרווחה והשירותים החברתיים
 • שמעון פרס
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן