לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק המועצה להנצחת מורשת יהדות ספרד והמזרח

חוק המועצה להנצחת מורשת יהדות ספרד והמזרח מתוך

חוק המועצה להנצחת מורשת יהדות ספרד והמזרח, התשס״ג–2002


בהתאם לפקודת פקידי ממשלה (שנוי תוארים), 1940, יראו כאילו ”שר המדע התרבות והספורט“ הוחלף ב”שר התרבות והספורט“ (ק״ת תשס״ג, 646; תשס״ו, 1028; תשס״ט, 1074), ו”שר הדתות“ הוחלף ב”שר לעניני דתות“ (ק״ת תשמ״א, 1348); סמכויות השר לעניני דתות הועברו לראש הממשלה (י״פ תשס״ד, 1642) וממנו לשר לשירותי דת (י״פ תשע״ג, 5336).


מינוי המועצה
שר המדע התרבות והספורט [קרי: שר התרבות והספורט] ושר הדתות [קרי: ושר לעניני דתות] (בחוק זה – השרים), בהתייעצות עם שר החינוך, ימנו את המועצה להנצחת מורשת יהדות ספרד והמזרח (בחוק זה – המועצה).
הרכב המועצה
(א)
המועצה תהיה בת 19 חברים, ואלה הם:
(1)
נציג משרד המדע התרבות והספורט;
(2)
נציג משרד הדתות;
(3)
נציג משרד החינוך;
(4)
שלושה רבנים העוסקים בתחום מורשת יהדות ספרד והמזרח, לפי המלצת הרבנים הראשיים לישראל;
(5)
חמישה אנשי הסגל האקדמי במוסדות מוכרים שמומחיותם בתחום מורשת יהדות ספרד והמזרח; בפסקה זו, ”מוסד מוכר“ – כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958;
(6)
(7)
חמישה נציגי ציבור מקרב מוסדות, מכונים או ארגונים העוסקים בתחום מורשת יהדות ספרד והמזרח, שהמדינה משתתפת בתקציבם;
(8)
נציג יד בן צבי שהוקמה לפי חוק יד בן צבי, התשכ״ט–1969;
(9)
נציג הרשות הלאומית לתרבות הלדינו שהוקמה לפי חוק הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו, התשנ״ו–1996.
(ב)
לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר המועצה.
תפקידי המועצה
אלה תפקידי המועצה:
(1)
לייעץ לשרים לענין קידום, סיוע ועידוד פעילות הקשורה למורשת יהדות ספרד והמזרח והנחלתה;
(2)
לקדם שיתוף פעולה בין גורמים שונים העוסקים בתחום מורשת יהדות ספרד והמזרח.
יושב ראש המועצה
המועצה תמנה, מבין חבריה, באישור השרים, את יושב ראש המועצה ואת ממלא מקומו.
סדרי עבודת המועצה
(א)
המועצה תתכנס לפחות פעמיים בשנה.
(ב)
יושב ראש המועצה יקבע את מועד ישיבות המועצה ואת סדר יומן, יזמן את ישיבות המועצה וינהל אותן.
(ג)
המועצה תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.
תקופת כהונה
חבר המועצה יתמנה לתקופה של 3 שנים, ורשאים השרים להאריך את תקופת כהונתו בשלוש שנים נוספות; חדל חבר המועצה לכהן כאמור, ניתן לשוב ולמנותו לאחר שחלפו שנתיים לפחות.
פקיעת כהונה
חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1)
הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשרים;
(2)
הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 2(ב);
(3)
הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או הגוף שאותו הוא מייצג במועצה.
העברה מכהונה
השרים רשאים, לאחר התייעצות עם יושב ראש המועצה, להעביר חבר המועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו, אם נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו.
תוקף פעולות
קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.
ניגוד ענינים
התברר לחבר המועצה, לגבי נושא הנדון בישיבת המועצה או המטופל על ידו, כי הוא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של חשש לניגוד ענינים בין כהונתו במועצה לבין ענין אישי שלו, או בין כהונתו במועצה לבין תפקיד אחר שלו –
(1)
יודיע על כך מיד ליושב ראש המועצה;
(2)
יימנע מהשתתפות בדיוני המועצה באותו נושא או מטיפול בו.
שמירת סמכויות, מתן שירותים למועצה ומימונה
(א)
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מסמכות יד בן צבי לפי חוק יד בן צבי, התשכ״ט–1969.
(ב)
יד בן צבי תעניק למועצה את השירותים הנדרשים לצורך פעילותה, ואולם בכל הנוגע לפעילות המועצה יפעלו עובדי יד בן צבי הנותנים שירותים למועצה, לפי הוראות יושב ראש המועצה ובפיקוחו.
(ג)
יד בן צבי תגיש, בכל שנה, במסגרת הצעת התקציב שלה, הצעה לתקציב המועצה, בהסכמת יושב ראש המועצה; תקציב המועצה יאושר במסגרת תקציב יד בן צבי.
ביצוע ותקנות
השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות לענין סדרי עבודתה של המועצה.
תחילה
תחילתו של חוק זה בתום תשעה חודשים מיום פרסומו.


התקבל בכנסת ביום ח׳ בכסלו התשס״ג (13 בנובמבר 2002).
 • אריאל שרון
  ראש הממשלה
 • אשר אוחנה
  השר לעניני דתות
 • אריאל שרון
  שר המדע התרבות והספורט
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • אברהם בורג
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן