לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה)

חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה) מתוך

חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ״ח–1988


הגדרות
(א)
בחוק זה –
”מועצה אזורית“ – מועצה מקומית שהוקמה על פי סעיף 1 לפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש], ואשר כוננה כמועצה אזורית;
”ראש מועצה“ – ראש מועצה אזורית;
”השר“ – שר הפנים.
(ב)
שיטת הבחירות
ראש המועצה ייבחר בבחירות אישיות, ישירות, שוות וחשאיות.
מועד הבחירות
הבחירות לראשות המועצה יתקיימו במועד עריכתן של הבחירות למועצה.
הזכות לבחור ולהיבחר [תיקון: תשס״א, תשס״ח]
(א)
מי שרשאי לבחור למועצה רשאי לבחור לראשות המועצה.
(ב)
זכאי להיבחר לראשות המועצה אזרח ישראלי הזכאי להיבחר לחבר המועצה.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), מי שכיהן כראש מועצה וכהונתו פקעה לפי סעיף 6ב(ה), בשל הרשעה בעבירה שעבר במהלך כהונתו כראש מועצה או הקשורה להיבחרו כראש מועצה, לא יהיה זכאי להיבחר כראש מועצה בבחירות שייערכו במועצה לראשונה לאחר פקיעת כהונתו.
הצעת מועמד [תיקון: תשס״ה]
כל קבוצת בוחרים המונה 500 אנשים או שלושה אחוזים ממספר הבוחרים, הכל לפי המספר הקטן יותר, רשאית להציע כמועמד לראש הרשות אדם הזכאי להיבחר ראש המועצה לפי סעיף 4(ב), וכן רשאי מי שמכהן כראש המועצה להציע את עצמו כמועמד לכהונה נוספת.
עירבון [תיקון: תשע״ח]
הוראות סעיף 8 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה–1975, יחולו, בשינויים המחויבים, על הגשת הצעת מועמד לראשות המועצה.
מסירת מידע מפנקס הבוחרים למתמודדים לראשות המועצה [תיקון: תשע״ח־2]
(א)
השר ימסור, באמצעי אלקטרוני או מגנטי, מידע כאמור בסעיף 16(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה–1965 (בסעיף זה – חוק הבחירות), בהתאם למפורט להלן, לפי העניין:
(1)
מידע כאמור בסעיף 16(ב)(1) לחוק הבחירות – לכל אחד מאלה:
(א)
מי שהודיע בכתב לשר כי בכוונתו להציע מועמד לראש המועצה לפי סעיף 5, וצירף 50 חתימות של אנשים הזכאים להצביע בבחירות באותה מועצה אזורית המאשרים כי בדעתם להיות בין מגישי הצעת המועמד כאמור;
(ב)
ראש מועצה שהודיע בכתב לשר כי בכוונתו להציע את עצמו כמועמד לכהונה נוספת, לפי סעיף 5;
(2)
מידע כאמור בסעיף 16(ב)(2) לחוק הבחירות – לבא כוח של מי שהגיש הצעת מועמד לראש המועצה לפי סעיף 5, כמשמעותו לפי פקודת המועצות המקומיות.
(ב)
ההוראות לפי סעיף 16 לחוק הבחירות יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין מסירת מידע לפי סעיף קטן (א); ואולם ההתחייבות לפי פסקה (2) של סעיף 16(ג) תיחתם בידי מבקש המידע וכן בידי האחראי מטעמו לטיפול במידע.
(ג)
העבירה לפי סעיף 85ב לחוק הבחירות תחול לעניין שימוש במידע פנקס שנמסר לפי הוראות סעיף זה או מסירת מידע ממידע פנקס כאמור.
ראש רשות שאינו חבר המועצה
נבחר לראש המועצה מי שאינו חבר המועצה, יהיה חבר המועצה לכל דבר וענין ויווסף למניין החברים שנקבע לאותה מועצה כל עוד הוא מכהן כראש המועצה.
התפטרות [תיקון: תשנ״ה]
(א)
ראש המועצה רשאי, בהודעה בכתב לשר, להתפטר מכהונתו; כהונתו תיפסק כעבור 48 שעות לאחר שכתב ההתפטרות הגיע לידי השר, זולת אם ראש המועצה חזר בו מהתפטרותו לפני כן.
(ב)
ראש המועצה ישלח העתק מכתב ההתפטרות לחברי המועצה.
השעיה בשל כתב אישום [תיקון: תשע״ד]
הוראות סעיף 19א לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה–1975, יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין ראש מועצה שהוגש נגדו כתב אישום במהלך כהונתו או שתלוי ועומד נגדו כתב אישום שהוגש לפני תחילת כהונתו.
פקיעת כהונה והשעיה מחמת קלון [תיקון: תשנ״ה, תשס״א, תשע״ד]
(א)
גזר בית המשפט את דינו של ראש המועצה בשל עבירה פלילית, בין אם העבירה נעברה או ההרשעה היתה בזמן שכיהן כראש המועצה ובין אם לפני שהחל לכהן כראש המועצה, יקבע בית המשפט בגזר הדין אם יש בעבירה שעבר משום קלון; החלטת בית המשפט לענין הקלון ניתנת לערעור כאילו היתה חלק מגזר הדין.
(ב)
לא קבע בית המשפט כאמור בסעיף קטן (א) או שראש המועצה החל לכהן בין מועד מתן גזר הדין לבין המועד שבו פסק הדין נהיה סופי, רשאי היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, כל עוד פסק הדין לא נהיה סופי, לפנות לבית המשפט ולבקשו לקבוע אם יש בעבירה משום קלון; הבקשה תוגש לבית המשפט שנתן את גזר הדין ואם הוגש ערעור, לבית המשפט שלערעור.
(ג)
מזכירות בית המשפט תמציא עותק מפסק הדין או מהחלטת בית המשפט, לפי הענין, למזכיר המועצה האזורית ולשר הפנים.
(ד)
קבע בית המשפט לפי סעיף זה כי יש עם העבירה שבה הורשע ראש המועצה משום קלון, יושעה ראש המועצה מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בענינו.
(ה)
כהונתו של ראש המועצה תפקע מיום שפסק הדין, הקובע כי יש עם העבירה שבה הורשע משום קלון, נהיה סופי.
(ו)
(1)
ראש המועצה שנידון למאסר כאמור בסעיף 7 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה–1965 ולא הצהיר אמת, או לא הגיש הודעה או בקשה לפי הוראות סעיף 7א לחוק האמור, תפקע כהונתו ויחדל לכהן כראש המועצה.
(2)
הודעה בדבר פקיעת כהונתו כאמור תישלח לראש המועצה על ידי השר והוראות סעיף 123א(ג) לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחויבים.
(3)
הגיש ראש המועצה בקשה לביטול ההודעה לפי סעיף 123א(ג)(1) לפקודת העיריות, יושעה מכהונתו עד להחלטת בית המשפט בבקשה.
(ז)
(1)
פקעה כהונתו של ראש המועצה לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 36 ו־37א לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח–1958 (להלן – הצו), לענין מילוי מקומו עד הבחירות המיוחדות.
(2)
הושעה ראש מועצה לפי סעיפים קטנים (ד) או (ו) יחולו הוראות אלה:
(א)
בששת החודשים הראשונים מיום תחילת ההשעיה ימלא את מקום ראש המועצה סגנו לפי הוראות סעיפים 36 ו־37א לצו, ובאין סגן כאמור או שנבצר ממנו לפעול תבחר המועצה ממלא מקום לראש הרשות לפי סעיף 6ח;
(ב)
לא ניתן פסק דין סופי בענינו או לא ניתנה החלטה לפי סעיף קטן (ו)(3), בתוך שישה חודשים מיום תחילת ההשעיה, תבחר המועצה ממלא מקום לראש המועצה לפי סעיף 6ח.
(2א)
על אף הוראות פסקה (2), קדמה להשעיה כאמור באותה פסקה השעיה לפי סעיף 19א לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה–1975, כפי שהוא מוחל בסעיף 6א1, ימשיך לכהן כממלא מקום ראש המועצה מי שמכהן בתפקיד האמור לפי סעיף 19א(ט)(1) או (יא) כפי שהוא מוחל כאמור.
(3)
זוכה ראש המועצה בערעור או קבע בית המשפט שלערעור כי אין בעבירה שבה הורשע משום קלון יחזור לכהן כראש המועצה.
(ח)
הוראות סעיף זה יחולו גם על סגן ראש מועצה; ואולם אם הושעה סגן ראש מועצה לפי סעיף זה תבחר המועצה ממלא מקום לסגן לפי סעיף 6ח.
העברה מכהונה מטעמי בריאות [תיקון: תשנ״ה, תשע״ב]
(א)
נוכח השר שמטעמי בריאות נבצר מראש מועצה דרך קבע למלא את תפקידו, רשאי הוא להעבירו מכהונתו.
(ב)
ראש המועצה רשאי לעתור נגד החלטת השר לפני בית משפט לעניינים מינהליים כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש״ס–2000 תוך 15 ימים מהיום שנמסרה לו החלטת השר.
(ג)
כהונתו של ראש מועצה לא תיפסק אלא כעבור המועד להגשת עתירה לפי סעיף קטן (ב); ואם הוגשה עתירה – עם דחייתה.
העברה מכהונה מחמת התנהגות [תיקון: תשנ״ה, תשע״ד]
(א)
נוכחה המועצה כי ראש המועצה מתנהג בדרך שאינה הולמת את מעמדו של ראש מועצה וסבורה היא שעל כן אין הוא ראוי לכהונתו, רשאית היא, לאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע דברו, להעבירו מכהונתו.
(ב)
ההחלטה להעביר את ראש המועצה מכהונתו תהיה מנומקת ותתקבל בישיבה מיוחדת, סגורה, של המועצה ברוב של שלושה רבעים ממספר חבריה; ההחלטה טעונה אישור השר.
(ג)
לא קרא ראש המועצה לישיבה מיוחדת כאמור תוך 14 ימים מהיום שרוב חברי המועצה דרשו ממנו לעשות כן, רשאים רוב חברי המועצה לקרוא לישיבה כאמור והם יקבעו מי ישב בראשה.
(ד)
הוגש כתב אישום, לא יחולו הוראות סעיף זה לעניין המעשים המיוחסים לראש המועצה בכתב האישום, ויחולו הוראות סעיף 19א לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה–1975, כפי שהוא מוחל בסעיף 6א1.
[תיקון: תשנ״ה, תשנ״ח]
(בוטל).
בחירות מיוחדות [תיקון: תשנ״ה, תשנ״ח, תשס״א־2]
(א)
חדל ראש מועצה לכהן מכל אחת מהסיבות המנויות להלן, למעלה משנה לפני מועד הבחירות כאמור בסעיף 5, יתקיימו בחירות רק לראש המועצה (להלן – בחירות מיוחדות):
(1)
התפטר לפני תחילת כהונתו או בתוך תקופת כהונתו;
(2)
נפטר לפני תחילת כהונתו או בתוך תקופת כהונתו;
(3)
חדל לכהן לפי אחד הסעיפים 6ב עד 6ד;
(4)
(ב)
על בחירות מיוחדות ועל המועמד לראשות המועצה בבחירות מיוחדות יחולו הוראות חוק זה, בשינויים המחויבים, ובשינויים אלה:
(1)
הבחירות יתקיימו ביום ג׳ האחרון שלפני תום 60 הימים מן היום שבו נוצרה העילה לעריכתן, או במועד סמוך לאחר מכן, כפי שיורה השר, אם מצא כי נסיבות הענין מצדיקות זאת;
(2)
רשאים להציע מועמד, בנוסף לאמור בסעיף 5 – חמישית מחברי המועצה;
(3)
(נמחקה);
(4)
על מועמד לא תחול החובה להיות חבר מועצה.
(ג)
תקופת כהונתו של ראש מועצה שנבחר בבחירות מיוחדות תסתיים ביום סיום כהונתה של המועצה שכיהנה בזמן היבחרו.
הקדמת מועד הבחירות לראשות המועצה ולמועצה [תיקון: תשנ״ח]
חדל ראש מועצה לכהן מכל אחת מהסיבות המנויות בפסקאות (1) עד (4) של סעיף 6ו(א), שנה או פחות לפני מועד הבחירות כאמור בסעיף 3, יתקיימו בחירות לראשות המועצה ולמועצה.
[תיקון: תשנ״ה, תשס״א־2]
(בוטל).
בחירת המועצה בראש המועצה [תיקון: תשנ״ה, תשנ״ח, תשס״א־2]
(א)
על בחירת המועצה בראש המועצה יחולו הוראות אלה:
(1)
ההצבעה תהיה גלויה;
(2)
המועמד שקיבל למעלה ממחצית הקולות של כל חברי המועצה – הוא הנבחר;
(3)
לא קיבל שום מועמד רוב כזה, מצביעים שנית; לפי דרישת חבר מחברי המועצה תידחה ההצבעה השניה לישיבה אחרת שתיערך ביום החול אחרי יום הישיבה האחרונה;
(4)
המועמד שקיבל בהצבעה השניה או בכל הצבעה נוספת, למעלה ממחצית הקולות של חברי המועצה המצביעים (להלן בסעיף זה – רוב), הוא הנבחר;
(5)
לא קיבל שום מועמד רוב בהצבעה השניה, מצביעים בשלישית;
(6)
לא קיבל שום מועמד רוב בהצבעה השלישית, מצביעים ברביעית; לפי דרישת חבר מחברי המועצה תידחה ההצבעה הרביעית לישיבה אחרת שתיערך ביום החול הבא אחרי יום הישיבה שבה נערכה ההצבעה השלישית; בהצבעה הרביעית יעמדו לבחירה רק המועמדים שעמדו לבחירה בהצבעה השלישית;
(7)
לא קיבל שום מועמד רוב בהצבעה הרביעית, חוזרים ומצביעים עד שאחד המועמדים יקבל רוב; בהצבעה החמישית וכן בכל הצבעה נוספת לא יועמד לבחירה מועמד שקיבל בהצבעה הקודמת את מספר הקולות הקטן ביותר (להלן בפיסקה זו – יצא); קיבלו מועמדים אחדים מספר שווה של הקולות והוא מספר הקולות הקטן ביותר, ינהגו כך: היו שני מועמדים כאמור, יצא אחד מהם, כפי שייקבע בהגרלה; היו יותר משניים, יצא לפני כל הצבעה נוספת רק מועמד אחד, כפי שייקבע בהגרלה;
(8)
כל הגרלה לפי סעיף זה תיערך בו במקום בידי יושב ראש הישיבה; היה היושב ראש עצמו מועמד לראש המועצה, בהצבעה שקדמה להגרלה, תמנה המועצה חבר שאינו מועמד לראש המועצה והוא יערוך את ההגרלה.
(ב)
על מועמד לבחירות לפי סעיף זה לא יחול התנאי שעליו להיות הראשון ברשימת המועמדים למועצה.
תקנות
השר ממונה על ביצוע החוק והוא רשאי להתקין תקנות לכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות תקנות להתאמת הסדרים לפי חוק זה להסדרים על פי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה–1965, או על פי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות המקומית וסגניו וכהונתם), התשל״ה–1975.
תחילה
תחילתו של חוק זה ביום ד׳ בטבת התש״ן (1 בינואר 1990).


נתקבל בכנסת ביום י״ג באב התשמ״ח (27 ביולי 1988).
 • יצחק שמיר
  ראש הממשלה
 • יצחק שמיר
  ראש הממשלה ושר הפנים
 • חיים הרצוג
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן