לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות)

חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) מתוך

חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ״ד–1994


הגדרות [תיקון: תשנ״ז, תשס״ה]
בחוק זה –
”מועצה אזורית“ – מועצה מקומית אשר הוקמה לפי סעיף 1 לפקודת המועצות המקומיות, וכוננה כמועצה אזורית;
”בחירות“ – בחירות למועצת המועצה האזורית, לראש המועצה האזורית ולועדים המקומיים של ישובי המועצה האזורית;
”הועדה“ – ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת;
”רשות מקומית“ – עיריה או מועצה מקומית;
”השר“ – שר הפנים.
מועד הבחירות הראשונות [תיקון: תשס״ח, תש״ע]
הבחירות הראשונות למועצה אזורית לאחר כינונה, ייערכו בתוך שישים ימים מתום ארבע שנים לכינון המועצה, במועד שיקבע השר, ואולם רשאי השר, בהתייעצות עם הוועדה, לדחות את מועד עריכת הבחירות הראשונות למועצה אזורית למועד אחר כפי שיקבע, אם נוכח שבשל נסיבות מיוחדות לא ניתן לקיים את הבחירות במועדן; דחה השר את מועד עריכת הבחירות הראשונות במועצה אזורית לפי סעיף זה וחדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את הדחייה כאמור, יקבע השר מועד חדש לבחירות הראשונות באותה מועצה אזורית שיהיה קרוב ככל האפשר לאחר שחלפה הסיבה לאי־קיום הבחירות במועדן.
מועד הבחירות למועצות האזוריות [תיקון: תשנ״ז, תשס״ה, תשע״ב־2, תשע״ז־2]
הבחירות לכל המועצות האזוריות יקוימו כל חמש שנים במועד שבו נערכות בחירות כלליות כאמור בסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה–1965 (להלן – חוק הרשויות המקומיות (בחירות)).
דחיית מועד הבחירות [תיקון: תשנ״ז, תשס״ה, תשע״ב־2]
(א)
נוכח השר כי אי אפשר לקיים בחירות במועדן במועצה אזורית פלונית, או היו נסיבות מיוחדות אשר לדעת השר מצדיקות דחייתן, או לא קוימו בחירות במועדן, יקבע השר, בהתייעצות עם הועדה, מועד חדש לבחירות שיהיה קרוב ככל האפשר לאחר שחלפה הסיבה לאי קיום הבחירות במועדן ולא יאוחר ממועד הבחירות הבאות ללמועצות האזוריות לפי סעיף 3.
(ב)
קוימו הבחירות האחרונות למועצה אזורית פלונית אחרי המועד שבו נתקיימו הבחירות האחרונות למועצות האזוריות לפי סעיף 3, רשאי השר, בהתייעצות עם הועדה, להורות שהבחירות הבאות לאותה מועצה אזורית לא יקוימו במועד הבחירות הבאות למועצות האזוריות לפי הסעיף האמור, כי אם במועד שלאחר מכן.
(ג)
על בחירות לועד מקומי מסוים יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב) ללא התייעצות השר עם הועדה בשינויים המחויבים.
הצבעת כוחות הביטחון והצבעה בבתי סוהר, במקומות מעצר ובבתי חולים [תיקון: תשס״ד, תשס״ה, תשע״ב־2, תשע״ז־2, תשע״ז־4]
הוראות פרקים ח׳, ח׳1 ו־ח׳3 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) יחולו, בשינויים המחויבים, על הבחירות לכל המועצות האזוריות כאמור בסעיף 3.
ועדות קלפי [תיקון: תשע״ח־2]
(א)
בוועדת קלפי יכהנו לא יותר משלושה חברים מטעם מועמדים לראש המועצה; הרכב ועדת הקלפי ייקבע באופן שיובטח ייצוג הולם בכלל ועדות הקלפי לכל המועמדים האמורים.
(ב)
הוראות סעיף 32(ח) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) יחולו, בשינויים המחויבים, על תשלום לחבר ועדת קלפי מטעם מועמד לראש המועצה.
[תיקון: תשס״ד, תשע״ז, תשע״ז־2]
(בוטל).
הקדמת הבחירות בשל איחוד רשויות מקומיות [תיקון: תשס״ה]
(א)
בסעיף זה, ”איחוד רשויות מקומיות“ – כל אחד מאלה:
(1)
צו כינון לפי סעיף 1 לפקודת המועצות המקומיות, שענינו כינון מועצה אזורית במקום מספר רשויות מקומיות;
(2)
הרחבת תחומה של מועצה אזורית לפי סעיף 7 לפקודת המועצות המקומיות.
(ב)
(1)
הכריז השר על איחוד רשויות מקומיות, רשאי הוא, באישור הממשלה ובהתייעצות עם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לקבוע מועד לבחירות במועצה האזורית שאיחד, המוקדם ממועד הבחירות הקבוע לכל אחת מהרשויות המקומיות שאוחדו, ובלבד שהמועד שיקבע יחול לאחר תום שלוש שנים מהמועד המאוחר מבין מועדי הבחירות האחרונות שנערכו בכל אחת מהרשויות המקומיות כאמור.
(2)
הבקשה להתייעצות כאמור בפסקה (1), תוגש לא יאוחר משישה חודשים לפני מועד הבחירות שמציע השר.
(3)
על אף האמור בפסקה (1), בנסיבות מיוחדות ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאי השר לקבוע מועד בחירות שיחול עוד בטרם חלפו שלוש שנים ממועדי הבחירות האחרונות, כאמור.
(ג)
על אף הוראות סעיף קטן (ב), הכריז השר על איחוד רשויות מקומיות כאמור בפסקה (2) להגדרה ”איחוד רשויות מקומיות“ שבסעיף קטן (א), ובמהלך איחוד כאמור הכריז לפי הוראות סעיף 3 לפקודת המועצות המקומיות כי אזור מסוים שהתנהל ערב האכרזה על ידי מועצה מקומית (בסעיף קטן זה – המועצה הקודמת), יתנהל על ידי ועד מקומי, רשאי הוא לקבוע כי המועד לבחירות במועצה האזורית שאיחד יהיה המועד הקבוע לבחירות לפי הוראות סעיף 3, וכן לקבוע מועד לבחירות לוועד המקומי שכונן או לנציג האזור במועצה, שיחול עוד בטרם חלפו שלוש שנים ממועד הבחירות האחרונות למועצה הקודמת.
עתירה בעניין בחירות [תיקון: תשע״ב]
(א)
מי שרואה את עצמו נפגע במישרין מהחלטה בענייני בחירות שניתנה על ידי מנהל הבחירות לפי חוק זה, לפי פקודת המועצות המקומיות או לפי צו מכוח סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, ואשר לא נקבעו בחיקוק הוראות אחרות בדבר עתירה נגדה, וכן כל חבר מועצה וכל חבר ועדת בחירות של מועצה, רשאים לעתור לבית משפט לעניינים מינהליים כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש״ס–2000 (בסעיף זה – בית משפט לעניינים מינהליים), נגד החלטה כאמור; אין בהגשת עתירה לפי סעיף קטן הזה כדי לעכב את ביצוע ההחלטה שנגדה הוגשה העתירה.
(ב)
עתירה כאמור בסעיף קטן (א) תוגש בתוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטה שנגדה הוגשה העתירה או מיום הבחירות, לפי המוקדם; מנהל הבחירות וכל צד הנוגע בדבר יהיו משיבים בעתירה.
(ג)
בית המשפט לעניינים מינהליים ייתן את החלטתו בעתירה לפי סעיף זה בהקדם האפשרי, בהתחשב בנסיבות העניין, ולא יאוחר משבעה ימים ממועד הגשת העתירה, והחלטתו תהיה סופית.
יום הבחירות לכל המועצות האזוריות – שבתון והזכות לשכר [תיקון: תשע״ז־2]
הוראות סעיף 97ב לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין יום הבחירות לכל המועצות האזוריות כאמור בסעיף 3.
רשימה מנועה [תיקון: תשע״ח]
ההוראות לפי סעיפים 39א עד 39ד לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין רשימות המועמדים בבחירות למועצת המועצה האזורית.
הפסקת שירות [תיקון: תשע״ח]
הוראות סעיף 42ב לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין המועמדים בבחירות.
תעמולת הבחירות [תיקון: תשע״ח]
הוראות פרק ז׳ לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין בחירות.
עבירות [תיקון: תשע״ח]
(א)
העבירות לפי סעיפים 85, 85א ו־86 עד 93 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), יחולו לעניין בחירות בשינויים אלה:
(1)
בסעיף 85, במקום ”נציגי רשימות מועמדים כאמור בסעיף 28(ג), משקיפים כאמור בסעיף 34(ה)“ יקראו ”משקיפים שנקבעו לפי פקודת המועצות המקומיות“;
(2)
(א)
בסעיף קטן (א)(7), במקום ”לפי סעיף 64“ יקראו ”לפי פקודת המועצות המקומיות“;
(ב)
בסעיף קטן (ב), במקום ”נציג של רשימת מועמדים כאמור בסעיף 28(ג), משקיף כאמור בסעיף 34(ה)“ יקראו ”משקיף שנקבע לפי פקודת המועצות המקומיות“;
(3)
בסעיף 88, בכל מקום, אחרי ”רשימת מועמדים מסוימת“ יקראו ”או מועמד מסוים“;
(4)
בסעיף 90(3), אחרי ”יותר ממעטפה אחת“ יקראו ”למוסד העומד לבחירה“;
(5)
(א)
בפסקה (1), במקום ”להגשת רשימות מועמדים לפי סעיף 35(ח)“ יקראו ”להגשת רשימות מועמדים והצעות מועמדים לפי פקודת המועצות המקומיות“;
(ב)
בפסקאות (2) ו־(3), אחרי ”שאושרה כדין“ יקראו ”או מועמד שהצעתו אושרה כדין“.
(ב)
הוראות סעיף 94 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין עבירות כאמור בסעיף קטן (א).
[תיקון: תשנ״ז, תשס״ה]
(בוטל).
[תיקון: תשס״ה, תשע״ב־2]
(בוטל).
ביצוע
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובכלל זה בענינים אלה:
(1)
שיטת הבחירות למועצת המועצה האזורית; תקנות לפי פסקה זו טעונות אישור הועדה;
(2)
מספר החברים במועצת המועצה האזורית;
(3)
הזכות להיבחר והזכות להירשם בפנקס הבוחרים;
(4)
הכנת פנקס הבוחרים;
(5)
הכנת הבחירות, הנהלתן וקביעת תוצאותיהן;
(6)
תעמולת בחירות.
תחילה
תחילתו של חוק זה ביום כ״ט בטבת התשנ״ה (1 בינואר 1995).
[תיקון: תשנ״ז, תשס״ה, תשס״ז, תשע״ב־2]

תוספת (בוטלה)


נתקבל בכנסת ביום כ״ו בתמוז התשנ״ד (5 ביולי 1994).
 • יצחק רבין
  ראש הממשלה
 • יצחק רבין
  שר הפנים
 • עזר ויצמן
  נשיא המדינה
 • שבח וייס
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן