לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק המילוות (הוראות שונות)

חוק המילוות (הוראות שונות) מתוך

חוק המילוות (הוראות שונות), תשל״ח–1977


פיצוי על מילווה שלא נפרע במועד [תיקון: תשמ״ב, תשנ״ב, תשנ״ו]
(א)
שר האוצר (להלן – השר) רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בתקנות הוראות בדבר תשלום ריבית או הפרשי הצמדה (להלן – פיצוי) על מילווה לפי חוק המצויין בתוספת הראשונה או בתוספת הרביעית וכן על הריבית והפרשי ההצמדה על מילווה כאמור, שלא נפרעו תוך שלושה חדשים מהמועד שנקבע לפרעונם (להלן – מועד הפרעון) ונפרעו אחרי תחילתן של התקנות; מילווה שלא נפרע כאמור ייחשב מילווה מועדף כמשמעותו בפקודת מס הכנסה לכל דבר וענין.
(ב)
בתקנות כאמור בסעיף קטן (א) ייקבעו שיעורי הריבית או ההצמדה, הסכומים שעליהם ישולם הפיצוי והתקופה אשר לגביה ישולם, וניתן לקבוע סוגי פיצוי ושיעורי פיצוי שונים לפי המילווה, לפי מועד הפרעון, לפי התקופה שעליה הוא משתלם, או לפי התקופה שעברה ממועד הפרעון ועד לפרעון בפועל.
(ג)
לא ישולם פיצוי לגבי תקופה שלאחר תום חמש עשרה שנים ממועד הפרעון.
(ד)
מי שחל עליו חוק מילוות חסכון, תשל״ו–1976, יהיה זכאי לתשלום פיצוי מכוח סעיף זה רק לגבי התקופה שלאחר תום התקופה שלגביה הוא זכאי לריבית ולהפרשי הצמדה כאמור באותו חוק, ובלבד ששתי התקופות יחד לא יעלו על חמש עשרה שנים; לענין זה מועד הפרעון של המילווה החדש הוא המועד שבו תמה תקופת הזכאות לפי החוק האמור.
(ה)
השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לפטור את הריבית ממס הכנסה, פטור מלא או חלקי.
(ו)
לא תחול על המדינה או על בנק ישראל חובה לשלם פיצוי או כל תשלום אחר לגבי מילווה לפי חוק המצויין בתוספת הראשונה או בתוספת הרביעית אלא לפי הוראות של אותו חוק או של תקנות לפי סעיף זה.
העברת מילווה [תיקון: תשמ״ט]
(א)
השר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בתקנות –
(1)
כי מילווה המצויין בפרטים 6א עד 6ב בתוספת השניה יהיה ניתן להעברה לבנק ישראל בתנאים הקבועים בתקנות;
(2)
כי מילווה מרצון לפי סעיף 14 לחוק מילווה מלחמה ומימון רכש, תשל״ד–1973 (להלן – מילווה מרצון), יהיה ניתן להעברה ללא תמורה כתרומה למוסד ציבורי שאישר שר האוצר לענין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
(ב)
בתקנות לפי סעיף קטן (א) יכול שייקבע כי ניתן להעביר את כל המילווה ששילם אדם או חלק ממנו, ויכול שייקבעו הוראות בדבר דרכי ההעברה ובדבר הוצאת תעודות מילווה חדשות במקום התעודות המקוריות ובדבר קביעת שווי התעודה לענין הזיכוי או הניכוי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
פדיון מוקדם של מילווה מלחמה מרצון [תיקון: תשל״ט, תשמ״ב]
(א)
ראה השר כי תאגיד ששילם מילווה מרצון נתון במצוקה כלכלית, רשאי הוא להורות כי המילווה ייפרע לפני מועד הפרעון; פרעון כאמור טעון אישור ועדת הכספים של הכנסת.
(ב)
ראה השר או מי שהשר הסמיכו לכך כי אדם ששילם מילווה מרצון הוא נכה שדרגת נכותו נקבעה על פי דין ל־40% או יותר והוא נתון במצוקה כלכלית, או הוא בן זוג או הורה של נכה כאמור, רשאי הוא להורות כי המילווה ייפרע לפני מועד הפרעון.
(ג)
מתוך מילווה מרצון שקיבל מוסד ציבורי בהעברה כאמור בסעיף 2(א)(2) יוכל לפדות –
(1)
בכל אחת משתי שנות התקציב המתחילות ביום ד׳ בניסן תשל״ט (1 באפריל 1979) וביום ט״ו בניסן תש״ם (1 באפריל 1980) מילווה שערכו הנקוב אינו עולה על 500,000 לירות, ובלבד שלא יעלה סך כל ערכו הנקוב של המילווה הנפדה כך על 50 מיליון לירות לשנת תקציב;
(2)
משנת התקציב המתחילה ביום כ״ו באדר ב׳ תשמ״א (1 באפריל 1981) – מילווה ללא הגבלה.
(ד)
השר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בתקנות –
(1)
כי לא תחול הצמדה על מילווה שפרעונו הוקדם לפי סעיף זה, כולו או מקצתו, או כי תחול הצמדה חלקית בלבד;
(2)
הוראות בדבר דרכי הפרעון המוקדם וחישוב הריבית והפרשי ההצמדה.
פדיון מוקדם של מילווה חובה [תיקון: תשל״ט, תשמ״ב]
(א)
ראה השר או מי שהשר הסמיכו לכך כי אדם ששילם מילווה חובה הוא נכה שדרגת נכותו נקבעה על פי דין ל־40% או יותר והוא נתון במצוקה כלכלית, או הוא בן זוג או הורה של נכה כאמור, רשאי הוא להורות כי המילווה ייפרע לפני מועד הפרעון.
(ב)
בסעיף זה, ”מילווה חובה“ – מילווה לפי החוקים המצויינים בפרטים 9 עד 14 לתוספת הראשונה, שאינו מילווה מרצון.
פדיון מוקדם של מילווה חובה בענפי כלכלה מסויימים [תיקון: תש״ם]
(א)
השר או מי שהשר הסמיכו לכך, בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להורות בתקנות –
(1)
בהתאם לשיקולים כלכליים ומינהליים, כי בענפי כלכלה שצויינו בתקנות ייפרע מילווה חובה לפי בקשת המעונין בכך, לפני מועד הפרעון, והכל בתנאים ולפי סכומים ומועדים הקבועים לענפים השונים בתקנות;
(2)
כי מילווה שהועבר לבנק ישראל מכוח סעיף 2 ייפרע לפני מועד הפרעון, בתנאים ולפי סכומים ומועדים הקבועים בתקנות.
(ב)
לענין סעיף זה, ”מילווה חובה“ – מילווה המצויין בתוספת השלישית.
תיקון חוקים
בסופו של כל חוק המצויין בתוספת הראשונה יבוא סעיף בנוסח זה, במספר מתאים ובכותרת השוליים ”סייג“:
”הוראות חוק זה כפופות להוראות חוק המילוות (הוראות שונות), תשל״ח–1977“.
תיקון חוקי מילווה בטחון
בכל אחד מהחוקים המצויינים בפרטים 9 עד 12 לתוספת הראשונה, בסעיף 6(ג), ובחוק המצויין בפרט 13 לתוספת הראשונה, בסעיף 5(ב), במקום הסיפה המתחילה במלים ”קבע אחרת“ יבוא ”קבע בתקנות כי התעודות יהיו סחירות או ניתנות לשעבוד, ובתנאים שקבע“.
העברה עקב גירושין [תיקון: תשמ״ט]
על אף האמור בחוקים המצויינים בתוספת הראשונה, מילווה לפי אחד מחוקים אלה יהיה ניתן להעברה לבן־זוגו של בעל המילווה או לילדיהם, על פי פסק דין לגירושין של בית משפט או של בית דין מוסמך.
אי־תחולת שינוי שנת מס [תיקון: תשמ״ט]
על אף האמור בכל אחד מהחוקים המצויינים בתוספת הראשונה, שנת מס לענין חוקים אלה תהא תקופה של שנים־עשר חדשים שתחילתה ב־1 באפריל של כל שנה.
עיקול של מילווה [תיקון: תשנ״ב, תשס״ד, תשע״ב, תשפ״ב]
על עיקול של מילווה לפי אחד החוקים המצויינים בתוספת הראשונה יחולו הוראות אלה:
(1)
עיקול של מילווה ייעשה רק בדרך של עיקול תעודת המילווה בידי המחזיק בה;
(2)
מילווה לא יהא ניתן לעיקול לשם מימוש או הבטחה של זכות אשר טוענים לה בניגוד לאמור בחוק המילווה שלפיו הוצאה התעודה;
(3)
המילווה לא יהא ניתן לעיקול לאחר שדמי פדיון המילווה שולמו על־ידי בנק ישראל, החברה, כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ״ו–1986, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לאותו חוק, או כל תאגיד בנקאי.
(החל מהיום הקובע לתחילתו של חוק הדואר (תיקון מס׳ 11), התשע״ב–2012, ביום 31.12.2026): המילווה לא יהא ניתן לעיקול לאחר שדמי פדיון המילווה שולמו על־ידי בנק ישראל, החברה הבת, כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ״ו–1986, או כל תאגיד בנקאי.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

תוספת ראשונה

(סעיף 1)

[תיקון: תש״ם]
[תיקון: תשמ״ב]
[תיקון: תשמ״ח]
[תיקון: תשמ״ט]
[תיקון: תשמ״ט]
[תיקון: תשמ״ט]

תוספת שניה

(סעיף 2)

[תיקון: תש״ם]
[תיקון: תשמ״ב]
[תיקון: תש״ם]

תוספת שלישית

(סעיף 3ב)

[תיקון: תשמ״א]
[תיקון: תשנ״ו]

תוספת רביעית

(סעיף 1)


נתקבל בכנסת ביום כ״ז בחשוון תשל״ח (8 בנובמבר 1977).
 • מנחם בגין
  ראש הממשלה
 • שמחה ארליך
  שר האוצר
 • אפרים קציר
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן