לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט)

חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט) מתוך

חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט), התשע״ז–2017


ס״ח תשע״ז, 536.

ק״ת תשע״ח, 1050.


תוכן עניינים

פרק א׳: הגדרות

הגדרות
בחוק זה –
”אמצעי שליטה“ – כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;
“התאחדות“ ו”איגוד“, לעניין ספורט – כהגדרתם בחוק הספורט;
”חוק יסודות התקציב“ – חוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985;
”חוק הביקורת הפנימית“ – חוק הביקורת הפנימית, התשנ״ב–1992;
”חוק הספורט“ – חוק הספורט, התשמ״ח–1988;
”היחידה לספורט הישגי“ – היחידה לספורט הישגי המופעלת בידי הוועד האולימפי בישראל יחד עם המכון;
”מאמן“ ו”מדריך ספורט“ – כמשמעותם בחוק הספורט;
”המבקר הפנימי“ – המבקר הפנימי של המכון שמונה לפי סעיף 27;
”המועצה“ – מועצת המכון שמונתה לפי סעיף 11;
”המועצה הלאומית לספורט“ – המועצה כהגדרתה בחוק הספורט;
”התאחדות איל״ת“ – התאחדות ישראלית לספורט תחרותי לא אולימפי;
”מינהל הספורט“ – מינהל הספורט במשרד;
”המכון“ – המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ׳ארלס וינגייט (מכון וינגייט), שהוקם לפי סעיף 2;
”המנהל הכללי“ – המנהל הכללי של המכון שמונה לפי סעיף 24;
”המשרד“ – משרד התרבות והספורט;
“ספורט“ או ”פעילות ספורט“ – כהגדרתם בחוק הספורט;
”ספורט הישגי“ – ספורט או פעילות ספורט שהם תחרותיים;
”ספורטאי“ – מי שנוטל חלק בפעילות ספורט;
”ספורטאי הישגי“ – ספורטאי שמתקיימים לגביו כל אלה:
(1)
הוא נוטל חלק בספורט הישגי;
(2)
הוא רשום בהתאחדות או באיגוד;
(3)
הוא משתתף בתחרות ארצית רשמית אחת לפחות או בתחרות בין־לאומית רשמית אחת לפחות, בעונת ספורט;
”עונת ספורט“ – כהגדרתה בחוק הספורט;
”תאגיד הבת“ – חברת מכון וינגייט – מלון הספורט בע״מ;
”תחרות ארצית רשמית“ – תחרות בענף ספורט הנערכת בישראל, המצויה באחריותם ובפיקוחם של התאחדות או איגוד, ואשר תוצאותיה משמשות לדירוג ולניקוד של הספורטאים ההישגיים המשתתפים בה;
”תחרות בין־לאומית רשמית“ – תחרות בענף ספורט שמתקיימים לגביה כל אלה:
(1)
משתתפים בה ספורטאים ממדינות שונות הנוטלים חלק בספורט הישגי;
(2)
תוצאותיה משמשות לדירוג ולניקוד של הספורטאים המשתתפים בה;
(3)
היא מצויה באחריותם ובפיקוחם של התאחדות או איגוד או ארגון ספורט בין־לאומי מוכר באותו ענף ספורט;
(4)
היא הוכרה כתחרות רשמית בידי הארגון הבין־לאומי המייצג והמוכר באותו ענף ספורט;
”תחרות בין־לאומית רשמית משמעותית“ – תחרות בין־לאומית רשמית שהיא אחת מאלה: משחקים אולימפיים, משחקים פארה־אולימפיים, אליפות עולם, משחקי עולם, משחקי אליפות אירופה, אולימפיאדת השחמט או תחרות בין־לאומית רשמית אחרת שהוכרה על ידי הוועד האולימפי בישראל, הוועד הפארה־אולימפי או התאחדות איל״ת כתחרות בין־לאומית רשמית משמעותית;
”תכניות העבודה של המכון“ – תכנית העבודה השנתית ותכנית העבודה הרב־שנתית של המכון;
”השר“ – שר התרבות והספורט.

פרק ב׳: הקמת המכון, מטרותיו ותפקידיו

הקמת המכון
מוקם בזה המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ׳ארלס וינגייט (מכון וינגייט).
המכון – תאגיד
המכון הוא תאגיד, כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית.
המכון – גוף מבוקר
המכון הוא גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי״ח–1958 [נוסח משולב] (להלן – חוק מבקר המדינה).
מטרות המכון ותפקידיו
(א)
המכון יפעל במטרה –
(1)
לקדם את תרבות הספורט בישראל;
(2)
לפתח ולקדם את פעילויות הספורט בישראל, בכל הענפים והרמות, וליזום פעילויות כאמור, כתשתית לפיתוח הספורט ההישגי;
(3)
לקדם את המצוינות בספורט ההישגי, ובכלל זה לסייע לספורטאים ההישגיים בהתקדמותם המקצועית, והכול בהתאם למדיניות לקידום הספורטאים ההישגיים שהורה עליה השר, ככל שהורה, ואשר נמסרה למועצה בכתב ופורסמה באתר האינטרנט של המשרד ובאתר האינטרנט של המכון.
(ב)
לשם השגת מטרותיו, המכון –
(1)
ינהל ויפעיל את היחידות כמפורט להלן, שיהיו חלק בלתי נפרד מן המכון:
(א)
בית ספר לאומי להכשרתם ולהסמכתם של מאמנים ומדריכי ספורט בכל סוגי פעילויות הספורט, בהתאם לחוק הספורט;
(ב)
מרכז לרפואת ספורט ולמחקר יישומי לקידום הספורט ההישגי;
(ג)
יחידה לאיתור, קידום וטיפוח ספורטאים צעירים מצטיינים;
(ד)
מרכז לקידום ספורט הנשים בישראל;
(ה)
מרכז לספורטאים מחוננים צעירים, הכולל פנימייה;
(ו)
ספרייה מקצועית וארכיון בנושאי ספורט;
(ז)
יחידה להנצחה של ספורטאים ואנשי מקצוע ישראלים או יהודים מכל רחבי העולם, בעלי הישגים בולטים בתחום הספורט, ובכלל זה הנצחת פעילותם;
(2)
יוציא לאור פרסומים בתחומי פעילותו;
(3)
יקים או יפעיל במקרקעין המשמשים את המכון מיתקני ספורט ומיתקני עזר שנועדו לשמש ספורטאים, מדריכי ספורט, מאמני ספורט או אנשי צוות מקצועי נלווה, או שנועדו לשמש להכשרתם של אלה, ויבטיח את החזקתם ברמה נאותה.
(ג)
נוסף על האמור בסעיף קטן (ב) ובהתאמה למטרותיו, רשאי המכון לבצע את הפעולות המפורטות להלן:
(1)
לקיים שיתוף פעולה מקצועי עם גופים בתחום הספורט, ובכלל זה התאחדויות ואיגודים, וכן עם גופים אחרים, והכול בהתאם לאמות מידה שקבעה המועצה לפי סעיף 12(9);
(2)
להעניק סיוע מקצועי, לרבות בהעמדת מיתקנים, להתאחדות או לאיגוד, בארגון תחרות בין־לאומית רשמית משמעותית, שההתאחדות או האיגוד האמורים מארגנים או נוטלים חלק בארגונה, לבקשת ההתאחדות או האיגוד ובהתאם להחלטת המועצה לפי אמות המידה שקבעה כאמור בסעיף 12(9);
(3)
לקיים פעילות אחרת שהמועצה החליטה עליה ועל דרך ביצועה, ובלבד שמתקיימים לגביה שני אלה:
(א)
השר אישר את קיום הפעילות ואת דרך ביצועה;
(ב)
הפעילות אינה למטרות רווח.
(ד)
המכון ישתף פעולה עם הוועד האולימפי בישראל לצורך הפעלת היחידה לספורט הישגי, בהתאם לתכנית עבודה שתיקבע באישור המנהל הכללי של המשרד.
(ה)
המרכז לרפואת ספורט ולמחקר יישומי כאמור בסעיף קטן (ב)(1)(ב) יערוך את המחקרים כאמור באותו סעיף קטן, בהתאם לסדר העדיפות לנושאי מחקר ולאמות המידה המקצועיות שקבעה ועדת המחקר לפי סעיף 21(ד).
(ו)
המרכז לקידום ספורט הנשים בישראל כאמור בסעיף קטן (ב)(1)(ד) יפעל בהתאם למדיניות המשרד בנושא זה, שתימסר למכון בכתב ותפורסם באתר האינטרנט של המשרד ושל המכון.
פעילות נוספת
על אף האמור בסעיף 5(ג)(3) המכון רשאי, נוסף על הפעילויות שהוא מבצע במסגרת תפקידיו כאמור בסעיף 5, לבצע פעילות אחרת או לתת שירות אחר (בסעיף זה – פעילות נוספת), בעצמו או יחד עם אחרים, ובכלל זה בדרך של התקשרות במיזם משותף, והכול באישור השר; השר יאשר למכון לבצע פעילות נוספת כאמור אם נוכח כי מתקיימים בה כל אלה:
(1)
המועצה החליטה על קיומה ועל דרך ביצועה;
(2)
היא נועדה לקידום ספורט ואורח חיים בריא;
(3)
היא נועדה להשיא רווחים למכון, אולם, השר ושר האוצר רשאים לאשר למכון להמשיך לקיים פעילות הכרוכה בהפסד למכון לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים;
(4)
היא מנוהלת בהפרדה חשבונאית מכל פעילות אחרת של המכון, לרבות באמצעות קיום מערך רישום נפרד של הכנסות והוצאות, והכול לפי כללי חשבונאות מקובלים; ואולם רווחים שהתקבלו מפעילות נוספת לפי סעיף זה, יכול שישמשו גם לביצוע תפקידי המכון לפי סעיף 5;
(5)
לא נדרש לה מימון ממשלתי, לרבות מימון בידי תאגיד ציבורי אחר או בידי גוף נתמך או גוף מתוקצב כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב;
(6)
אין בביצועה בידי המכון כדי לפגוע במילוי תפקידיו האחרים לפי חוק זה או בפיתוחו של המכון בעתיד;
(7)
שר האוצר אישר כי מתקיימים לגביה התנאים המנויים בפסקאות (3) עד (5).
פעולות או החלטות הטעונות אישור
(א)
הקמה של מיתקן ספורט או מיתקן עזר לפי סעיף 5(ב)(3) בעלות של 7.5 מיליון שקלים חדשים ויותר טעונה אישור השר ושר האוצר.
(ב)
החלטות המכון בנושאים המפורטים להלן יהיו טעונות אישור המנהל הכללי של המשרד:
(1)
קיום שיתוף פעולה מקצועי לפי סעיף 5(ג)(1) שעלותו למכון עולה על שני מיליון שקלים חדשים;
(2)
הענקת סיוע מקצועי לפי סעיף 5(ג)(2) שעלותו למכון עולה על שני מיליון שקלים חדשים;
(3)
קביעת אמות מידה לעניין מכסות ותנאי קבלה למרכז לספורטאים מחוננים צעירים כאמור בסעיף 5(ב)(1)(ה).
הוראות בדבר הכשרת מאמני ספורט
השר או מי שהוא הסמיכו לכך רשאי, אם ראה כי קיים מחסור בהכשרת מאמנים בסוג מסוים של פעילות ספורט, ולאחר התייעצות עם ההתאחדות או האיגוד הנוגעים לעניין, להורות למכון לקיים הכשרת מאמנים באותו סוג של פעילות ספורט, ובלבד שנתן למכון הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניו.
מחיר שירות
בלי לגרוע מהוראות חוק זה, המכון יקבע בעד כל שירות שהוא מספק בתשלום, מחיר המשקף את השווי הכלכלי של השירות לכל הפחות, לפי אמות מידה שוויוניות.

פרק ג׳: מוסדות המכון

סימן א׳: האורגנים של המכון

אורגנים של המכון
האורגנים של המכון הם המועצה, המנהל הכללי וועדת הביקורת.

סימן ב׳: המועצה

המועצה
(א)
למכון תהיה מועצה בת אחד עשר חברים שימנה השר, והם:
(1)
ראש מינהל הספורט במשרד;
(2)
שלושה עובדי המשרד בעלי זיקה לתחום הספורט;
(3)
עובד המשרד הממונה על קידום ספורט הנשים;
(4)
עובד אגף התקציבים במשרד האוצר שימונה לפי המלצת שר האוצר;
(5)
שלושה נציגי ציבור, שאחד מהם לפחות היה ספורטאי הישגי שייצג את ישראל בתחרות בין־לאומית משמעותית, ואחד מהם לפחות הוא בעל מומחיות פיננסית;
(6)
נציג הוועד האולימפי בישראל;
(7)
נציג התאחדות איל״ת.
(ב)
השר ימנה את יושב ראש המועצה מבין חברי המועצה שמונו לפי סעיף קטן (א)(5) ואת ממלא מקומו הקבוע מבין חברי המועצה שמונו לפי סעיף קטן (א)(1) עד (5).
(ג)
לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה או מי שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה פלילית או קובלנה בעבירת משמעת כאמור.
תפקידי המועצה
המועצה תתווה את מדיניות המכון ותפקח על פעילותו, ובכלל זה –
(1)
תקבע את המדיניות הכללית של המכון ואת קווי הפעולה שלו, בהתחשב במדיניות הספורט הלאומית שהורה עליה השר, ככל שהורה, ואשר נמסרה למועצה בכתב ופורסמה באתר האינטרנט של המשרד ובאתר האינטרנט של המכון (בחוק זה – מדיניות הספורט הלאומית);
(2)
תאשר את תכניות העבודה של המכון שהכין המנהל הכללי;
(3)
תאשר את תקציב המכון שהכין המנהל הכללי;
(4)
תעקוב ברציפות אחר הגשמת המדיניות הכללית של המכון ואחר ביצוע תכניות העבודה שלו ותקציבו;
(5)
תאשר את הדוחות הכספיים המבוקרים של המכון ואת הדוח השנתי כמשמעותו בסעיף 35;
(6)
תפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו;
(7)
תמנה מבקר פנימי למכון, תאשר את תכנית העבודה שלו, תדון בדוחות שיגיש לה ותקבל החלטות בעניינם;
(8)
תמנה למכון ועדת מחקר כאמור בסעיף 21;
(9)
תקבע אמות מידה לעניין שיתוף פעולה מקצועי וסיוע מקצועי לפי סעיף 5(ג)(1) ו־(2); אמות המידה שקבעה המועצה כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של המכון;
(10)
תקבע נהלים וכללים לקבלת אדם לעבודה במכון או בתאגיד הבת כאמור בסעיף 26(א);
(11)
תקבע נוהל לקבלת תרומות, עיזבונות ומענקים כאמור בסעיף 30(ד)(1) על ידי המכון.
סדרי עבודת המועצה
(א)
המועצה תתכנס שמונה פעמים בשנה, לפחות.
(ב)
יושב ראש המועצה ינהל את ישיבות המועצה, יזמן את ישיבותיה ויקבע את מועדן, מיקומן וסדר היום שלהן.
(ג)
שליש מחברי המועצה המכהנים רשאי בכל עת לדרוש כינוס ישיבה מיוחדת של המועצה על ידי הגשת דרישה בכתב ליושב ראש המועצה; הישיבה תתקיים בתוך 14 ימים מיום הגשת הדרישה, לכל המאוחר.
(ד)
המניין החוקי בישיבות המועצה הוא מחצית מחבריה המכהנים ובהם יושב ראש המועצה או ממלא מקומו הקבוע, ובלבד שלפחות אחד מהמשתתפים הוא עובד המדינה.
(ה)
החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות של חברי המועצה המשתתפים בהצבעה; היו הקולות שקולים, תכריע עמדתו של יושב ראש המועצה, ובהעדרו – עמדתו של ממלא מקומו הקבוע.
(ו)
המועצה רשאית, במקרים חריגים, לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל חברי המועצה המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.
(ז)
המועצה תנהל פרוטוקולים של ישיבותיה, והמכון ישמור אותם לתקופה של שבע שנים ממועד הישיבה; פרוטוקול שאושר ונחתם בידי חבר המועצה שניהל את הישיבה ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.
(ח)
המועצה רשאית לקבוע את סדרי עבודתה ונהליה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.
סמכות שיורית
סמכות של המכון שלא הוקנתה לפי חוק זה לאורגן של המכון, רשאית המועצה להפעילה.

סימן ג׳: חבר המועצה

תקופת כהונה
(א)
תקופת כהונתו של חבר המועצה תהיה ארבע שנים, ואפשר לשוב ולמנותו לתקופת כהונה אחת נוספת בלבד; ואולם, את חברי המועצה שמונו לפי סעיף 11(א)(1) ו־(3) ניתן לשוב ולמנות לתקופות כהונה נוספות, כל עוד הם מכהנים בתפקידם.
(ב)
חבר המועצה שתקופת כהונתו תמה יוסיף לכהן עד למינוי חבר אחר במקומו או עד למינויו מחדש, לפי העניין, לתקופת כהונה נוספת שלא תעלה על שנה (בסעיף קטן זה – תקופת כהונה נוספת); לא מינה השר את חבר המועצה מחדש או חבר אחר במקומו בתום תקופת הכהונה הנוספת, רשאית הממשלה לעשות כן לפי הוראות סעיף 11, בשינויים המחויבים.
פקיעת כהונה והשעיה מכהונה
(א)
חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:
(1)
הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;
(2)
הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 11(ג);
(3)
לגבי חבר המועצה שמונה לפי סעיף 11(א)(1) עד (4) – הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי שהוא מייצג במועצה או שחדל להתקיים בו תנאי למינויו כאמור באותו סעיף, לגבי חבר המועצה שמונה לפי סעיף 11(א)(5) – הוא התמנה להיות עובד המדינה או עובד או חבר בגוף אחר המיוצג במועצה, ולגבי חבר המועצה שמונה לפי סעיף 11(א)(6) ו־(7) – הוא חדל להיות עובד או חבר בגוף שהוא מייצג במועצה.
(ב)
הוגש נגד חבר המועצה כתב אישום בעבירה פלילית או קובלנה בעבירת משמעת כאמור בסעיף 11(ג), רשאי השר להשעותו מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בעניינו, וכן רשאי הוא למנות לו ממלא מקום למשך תקופת ההשעיה, לפי הוראות סעיף 11.
העברה מכהונה
(א)
השר, לאחר התייעצות עם יושב ראש המועצה, רשאי להעביר חבר המועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו בשל אחת מאלה:
(1)
נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו;
(2)
הוא נעדר בלא סיבה מוצדקת משלוש ישיבות רצופות של המועצה או ביותר ממחצית מישיבותיה במשך שנה אחת; יושב ראש המועצה ידווח לשר על חבר המועצה שנעדר מישיבותיה כאמור;
(3)
מתקיימת בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם, לפי דין, מלכהן כחבר המועצה.
(ב)
השר לא יעביר חבר מועצה מכהונתו לפי הוראות סעיף קטן (א), אלא לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו.
ניגוד עניינים
(א)
לא ימונה ולא יכהן כחבר המועצה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו.
(ב)
חבר המועצה לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא שעלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו.
(ג)
נודע לחבר המועצה כי הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (ב), יודיע על כך ליושב ראש המועצה ולא יטפל בנושא כאמור באותו סעיף קטן.
(ד)
בסעיף זה –
”בעל עניין“ – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;
”טיפול“ – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה או עיסוק בנושא מחוץ לדיון;
”עניין אישי“, של חבר המועצה – לרבות עניין אישי של קרובו, עניין של תאגיד שהוא או קרובו הם בעלי עניין בו, או עניין של גוף שהוא או קרובו הם מנהלים או עובדים אחראים בו;
”קרוב“, של אדם – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורגים או כל אדם אחר הסמוך על שולחנו.
תוקף פעולות
קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקום של חבר מחבריה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חבריה מכהנים כדין.
החלת דינים על חברי המועצה

סימן ד׳: ועדת מחקר וועדות משנה

ועדת מחקר
(א)
המועצה תמנה ועדת מחקר בת חמישה חברים, שהם בעלי מעמד בתחומי המחקר וההוראה ברפואת ספורט ובמדעי ספורט במוסדות מוכרים; לעניין זה, ”מוסד מוכר“ – כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958.
(ב)
ועדת המחקר תמנה מבין חבריה את יושב ראש הוועדה ואת ממלא מקומו.
(ג)
יושב ראש הוועדה ינהל את ישיבות הוועדה; הוא יזמן את ישיבותיה ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן.
(ד)
ועדת המחקר תקבע עבור המרכז לרפואת ספורט ומחקר יישומי כאמור בסעיף 5(ב)(1)(ב) סדר עדיפות לנושאי מחקר ואמות מידה מקצועיות לעריכת המחקרים.
ועדות משנה
(א)
המועצה רשאית למנות מבין חבריה ועדות קבועות או לעניין מסוים, שימליצו לה בעניינים שבהם הסמיכה אותן לדון (בחוק זה – ועדות משנה).
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), המועצה רשאית לצרף לוועדת משנה גם מי שאינו חבר המועצה, ובלבד שיושב ראש כל ועדת משנה יהיה חבר המועצה.
(ג)
הוראות סעיפים 13(ג) עד (ח) ו־19 יחולו, בשינויים המחויבים, על ועדות משנה והוראות סעיפים 11(ג), 18 ו־20 יחולו, בשינויים המחויבים, גם לגבי חברי ועדות משנה שאינם חברי המועצה.
(ד)
המועצה רשאית לקבוע כללים לעבודת ועדת משנה, להורות לוועדת משנה להתכנס ולדון בעניין שתורה לה ולדרוש ממנה למסור דיווח על פעולותיה.

סימן ה׳: ועדת ביקורת

ועדת הביקורת
(א)
המועצה תמנה, מבין חבריה, ועדת ביקורת ובה שלושה חברים, ובלבד שאחד מהם יהיה מבין חברי המועצה שמונו לפי סעיף 11(א)(1) עד (4) ושני חברים יהיו מבין חברי המועצה שמונו לפי סעיף 11(א)(5); יושב ראש המועצה לא יהיה חבר בוועדת הביקורת.
(ב)
ועדת הביקורת –
(1)
תעמוד על ליקויים בניהול המכון, לרבות ליקויים הנוגעים לניהול תאגיד הבת, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי או עם רואה החשבון שביקר את הדוחות הכספיים, לפי העניין, ותציע למועצה דרכים לתיקונם; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון, בנוכחות המבקר הפנימי, ובלא נוכחות של נושאי משרה במכון שאינם חברי הוועדה; על אף האמור בפסקה זו, נושא משרה רשאי להיות נוכח לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו; לעניין זה, ”נושא משרה“ – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ״ט–1999;
(2)
תבחן את מערך הביקורת הפנימית של המכון ואת תפקודו של המבקר הפנימי וכן אם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לשם מילוי תפקידו;
(3)
תבחן את תכנית העבודה של המבקר הפנימי שהוגשה לה לפי סעיף 28 ותעבירה לאישור המועצה בצירוף הערותיה והמלצותיה;
(4)
תדון בדוחות של המבקר הפנימי, בדוחות מבקר המדינה ובדוחות ביקורת אחרים הנוגעים למכון ולתאגיד הבת;
(5)
תקבע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי המכון בקשר לליקויים בניהולו ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור.
(ג)
יושב ראש ועדת הביקורת יכנס את ועדת הביקורת לדיון בנושאים שיועמדו על סדר יומה על ידו או על ידי חבר ועדה אחר או על ידי המועצה, המנהל הכללי או המבקר הפנימי.
(ד)
מי שאינו חבר ועדת הביקורת לא יהיה נוכח בישיבות הוועדה בעת דיון ובעת קבלת החלטות הוועדה, אלא אם כן קבעו יושב ראש הוועדה או הוועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים.
(ה)
על אף האמור בסעיף קטן (ד), המבקר הפנימי של המכון יקבל הודעות על קיום ישיבות ועדת הביקורת ויהיה רשאי להשתתף בהן.
(ו)
הודעה על קיום ישיבת ועדת הביקורת שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים תומצא לרואה החשבון שביקר את הדוחות האמורים, שיהיה רשאי להשתתף בה.
(ז)
ועדת הביקורת תגיש למועצה, למנהל הכללי ולמנהל הכללי של המשרד דוח על פעילותה, אחת לשנה לפחות.

סימן ו׳: המנהל הכללי

המנהל הכללי – מינויו ותפקידיו
(א)
המועצה, באישור השר, תמנה מנהל כללי למכון, לאחר שתקיים הליך לאיתור מועמדים.
(ב)
המנהל הכללי ממונה על ביצוע תפקידי המכון ויישום החלטות המועצה ועל הניהול השוטף של ענייני המכון במסגרת המדיניות שקבעה המועצה, והכול בכפוף להנחיותיה.
(ג)
המנהל הכללי –
(1)
יכין את תכניות העבודה של המכון, בהתחשב במדיניות הספורט הלאומית ויביאן לאישור המועצה;
(2)
יכין את התקציב השנתי של המכון ויביאו לאישור המועצה;
(3)
ידווח למועצה על פעילויות המכון.
תקופת כהונתו של המנהל הכללי ותנאי העסקתו
(א)
תקופת כהונתו של המנהל הכללי תהיה ארבע שנים; המועצה, באישור השר, רשאית לשוב ולמנותו לתקופת כהונה נוספת אחת, בלבד.
(ב)
המנהל הכללי יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1)
הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה;
(2)
הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שבשל חומרתה, מהותה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן בתפקידו;
(3)
המועצה קבעה כי נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(4)
המועצה, באישור השר, החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של שני שלישים לפחות מחבריה; השר לא יסרב לתת אישור כאמור אלא אם כן מצא כי מתקיימים טעמים מיוחדים לכך.
(ג)
הוגש נגד המנהל הכללי כתב אישום בעבירה כאמור בסעיף קטן (ב)(2), רשאית המועצה, באישור השר, להשעותו מתפקידו עד למתן פסק דין סופי בעניינו ולמנות לו ממלא מקום למשך תקופת ההשעיה.
(ד)
על מינויו וכהונתו של המנהל הכללי ושל ממלא מקומו כאמור בסעיף קטן (ג), אם מונה, יחולו הוראות סעיף 18, בשינויים המחויבים.
(ה)
המועצה, באישור השר ושר האוצר, תקבע את שכרו ואת תנאי העסקתו של המנהל הכללי.

פרק ד׳: עובדי המכון

עובדי המכון
(א)
קבלתו של אדם לעבודה במכון או בתאגיד הבת תיעשה בהתאם לעקרונות השוויון והייצוג ההולם, השקיפות, הפומביות וטוהר המידות, ועל פי נהלים וכללים שתקבע המועצה.
(ב)
תנאי העסקתם של עובדי המכון ושל עובדי תאגיד הבת יהיו כשל עובדי המדינה, בשינויים שהמליצה עליהם המועצה, ושאישר שר האוצר לפי סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, לאחר התייעצות עם השר.
(ג)
דין עובדי המכון כדין עובדי המדינה לעניין חיקוקים אלה:
(1)
החיקוקים המנויים בסעיף 20;
(2)
חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ״ג–1963, בשינויים שיקבע השר, בהסכמת שר המשפטים, ככל שיקבע.
(ד)
הוראות סעיף 18 יחולו לעניין עובד המכון, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בסעיף 18(ג), במקום ”יודיע על כך ליושב ראש המועצה“ יבוא ”יודיע על כך למנהל הכללי“.

פרק ה׳: מבקר פנימי

מינוי מבקר פנימי
המועצה תמנה למכון מבקר פנימי, אשר יפעל בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית.
תכנית עבודה של המבקר הפנימי
על אף האמור בסעיף 7(א) לחוק הביקורת הפנימית, המבקר הפנימי יגיש לוועדת הביקורת הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, לצורך בחינתה לפי הוראות סעיף 23(ב)(3); ועדת הביקורת תגיש את תכנית העבודה לאישור המועצה בצירוף הערותיה והמלצותיה והמועצה תאשרה בשינויים הנראים לה.
דוחות המבקר הפנימי
בלי לגרוע מהאמור בסעיף 6 לחוק הביקורת הפנימית, המבקר הפנימי יגיש דין וחשבון על ממצאיו למועצה ולוועדת הביקורת.

פרק ו׳: הוראות שונות

תקציב המכון ומימון
(א)
המועצה תגיש לשר ולשר האוצר, לאישורם, לא יאוחר מיום 31 ביולי בכל שנה, את הצעת התקציב של המכון ואת הצעת התקציב של תאגיד הבת לשנת התקציב הבאה; התקציב השוטף של המכון ושל תאגיד הבת ותקציב הפיתוח שלהם הנכללים בהצעות התקציב כאמור לא יהיו בגירעון; אישור התקציב כאמור בידי השר ייעשה בשים לב לתכנית העבודה של המכון ולהתאמתה למדיניות הספורט הלאומית; לעניין זה, ”גירעון“ – עודף הוצאות על הכנסות.
(ב)
התקציב השנתי של המכון ימומן מתקציב המדינה וכן מהכנסות שיהיו למכון מפעילותו לפי חוק זה.
(ג)
חלקו של התקציב השנתי של המכון מתוך תקציב המדינה ייקבע בחוק התקציב השנתי.
(ד)
(1)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי המכון לקבל תרומות, עיזבונות ומענקים מעבר לאומדן שנקבע להכנסות אלה בתקציב השנתי (בסעיף קטן זה – הכנסות נוספות), והכול בהתאם לנוהל שתקבע המועצה, באישור השר ושר האוצר, ושיפורסם באתר האינטרנט של המכון; קיבל המכון הכנסות כאמור, יהיה רשאי לשלם ולהתחייב גם מתוך סכומים אלה, לאחר שאושרו כדין כתקציב נוסף; קיבל המכון הכנסות נוספות מגוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(1), (2), (4) ו־(5) לחוק מבקר המדינה, יהיה המכון רשאי לשלם ולהתחייב כאמור, אם ההוצאה אושרה כדין בתקציב הגוף המבוקר וניתנה על כך הודעה לשר ולשר האוצר.
(2)
הכנסות נוספות לא ישמשו להוצאות הנהלה וכלליות של המכון.
(ה)
שיעור הוצאות הנהלה וכלליות של המכון ושל תאגיד הבת לא יעלה על שיעור ההוצאות כאמור של מוסד ציבור בעל מחזור הכנסות שנתי דומה, כפי שנקבע בנוהל.
(ו)
התקציב הכולל של הפעילויות שמקיים המכון לפי סעיף 5(ג)(3), בשנת תקציב, לא יעלה על 2.5% מתקציב המכון באותה שנה, אלא אם כן ניתן לכך אישור השר ושר האוצר, מנימוקים מיוחדים שיירשמו.
(ז)
בסעיף זה –
”הוצאות הנהלה וכלליות“ – כהגדרתן בנוהל;
”חוק תקציב שנתי“ – כהגדרתו בחוק יסודות התקציב;
”נוהל“ – נוהל שקבע שר האוצר, מעת לעת, לפי סעיף 3א(ו) לחוק יסודות התקציב.
גמול והחזר הוצאות
(א)
חבר המועצה או חבר ועדת משנה וכן חבר דירקטוריון תאגיד הבת (בסעיף זה – חבר) לא יקבל מהמכון או מתאגיד הבת, לפי העניין, שכר בעד שירותיו, אך יהיה זכאי לקבל גמול בעבור השתתפותו בישיבות המועצה, ישיבות ועדת המשנה, או ישיבות דירקטוריון תאגיד הבת, לפי העניין (בסעיף זה – ישיבות), לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו אחד מאלה: עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או גוף נתמך, נציג הוועד האולימפי בישראל, נציג התאחדות איל״ת או מי שזכאי לקבל גמול עבור השתתפות בישיבות ממקור אחר.
(ב)
חבר שאינו זכאי לגמול לפי הוראות סעיף קטן (א), זכאי לקבל החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות, לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו זכאי לקבל החזר הוצאות כאמור ממקור אחר.
(ג)
שר האוצר, בהתייעצות עם השר, יקבע כללים ותנאים שלפיהם ישולם גמול או החזר הוצאות לחבר, בהתאם להוראות סעיף קטן (א) או (ב), ואת שיעוריהם.
(ד)
בסעיף זה, ”עובד המדינה“, ”עובד גוף מתוקצב“ ו”עובד גוף נתמך“ – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב.
מקרקעין
המדינה תעמיד לרשות המכון את המקרקעין הדרושים לפעילותו כפי שתקבע הממשלה או השר ושר האוצר, אם הסמיכה אותם לכך הממשלה.
איסור העברת נכסים
(א)
המכון לא יהיה רשאי למכור או להעביר בדרך אחרת נכס שבבעלותו, למעט נכסים שפרטים לגביהם, לרבות סוגם ושווים, נקבעו בידי השר בתקנות, אלא באישור השר ושר האוצר.
(ב)
המכון לא יהיה רשאי למשכן נכס שברשותו או להשכירו לתקופה העולה על עשר שנים, אלא באישור השר ושר האוצר; לעניין זה, ”להשכירו לתקופה העולה על עשר שנים“ – לרבות שכירות המקנה זכות לחדשה או להאריכה, או שכירות לתקופה נוספת, שבהצטרפותן לתקופות השכירות הקודמות עולות יחד על עשר שנים.
(ג)
המכון לא ייטול הלוואה בסכום העולה על סכום שקבע השר בתקנות, אלא באישור השר ושר האוצר.
(ד)
הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תאגיד הבת.
פטור ממסים
(א)
יראו את המכון כמוסד ציבורי לעניין סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, וסעיף 39(6) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א–1961, ונכסי המקרקעין שלו ועסקאותיו בנכסים כאלה יהיו פטורים מכל מס, אגרה ותשלום חובה אחר המשתלמים למדינה.
(ב)
פטור ממסים לפי סעיף זה לא יחול על נכסים המשמשים למטרות מסחריות.
דין וחשבון שנתי
המנהל הכללי יערוך דוח שנתי על פעולות המכון בכל אחד מתחומי הפעילות המתקיימים במסגרתו, ובכלל זה במסגרת היחידות שהוא מפעיל או משתתף בהפעלתן, ובמסגרת תאגיד הבת ויגישו למועצה לאישורה; המועצה תגיש את הדוח שאישרה לשר לא יאוחר מיום 31 במרס בכל שנה; השר רשאי להורות על המתכונת לעריכת הדוח ולהגשתו לפי סעיף זה.
תאגיד הבת
(א)
המכון יהיה רשאי להחזיק אמצעי שליטה בתאגיד הבת, שמטרתו תהיה להפעיל את בית הנבחרות בלבד; לעניין זה, ”בית הנבחרות“ – מלון הספורט הפועל במקרקעי המכון.
(ב)
בדירקטוריון חברת הבת יכהנו מנהל המכון, סגן המנהל הכללי לענייני כספים של המכון וחבר המועצה שתקבע המועצה מבין חברי המועצה שמונו לפי סעיף 11(א)(1) עד (4).
(ג)
לתאגיד הבת ימונה מבקר פנימי, אשר יפעל בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית; בלי לגרוע מהאמור בסעיף 6 לחוק הביקורת הפנימית, המבקר הפנימי יגיש דין וחשבון על ממצאיו לוועדת הביקורת של המכון שמונתה לפי סעיף 23.
(ד)
המכון יהיה רשאי לדרוש מתאגיד הבת ומכל דירקטור מטעמו בתאגיד הבת מידע ומסמכים בענייני תאגיד הבת.
(ה)
החלטות תאגיד הבת או המכון בנושאים המפורטים להלן יהיו טעונות אישור של השר ושר האוצר מראש:
(1)
הקצאת מניות בתאגיד הבת;
(2)
החלטות שיש בהן כדי להביא לשינוי מהותי ביחסי הכוחות בין בעלי המניות בתאגיד הבת או לשינוי מחזיקים באמצעי שליטה או כוח ההצבעה בתאגיד הבת או בזכות למנות דירקטור בתאגיד הבת;
(3)
כל שינוי בתקנון תאגיד הבת;
(4)
הנפקת איגרות חוב, בין אם הן ניתנות להמרה במניות ובין אם לאו;
(5)
חידוש ארגונו של תאגיד הבת, פירוקו מרצון, פשרה, הסדר או מיזוג.
(ו)
תאגיד הבת לא יחזיק באמצעי שליטה בתאגיד אחר.
(ז)
המכון רשאי לפעול לפירוק של תאגיד הבת, באישור השר ושר האוצר.
(ח)
העמותה כהגדרתה בסעיף 41(א) תפעל לתיקון תקנון תאגיד הבת בהתאם לאמור בחוק זה עד יום התחילה.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות לעניין סדרי העבודה של המועצה.

פרק ז׳: תחילה והוראות מעבר

תחילה
(א)
תחילתו של חוק זה ביום י״ד באדר התשע״ח (1 במרס 2018) (בחוק זה – יום התחילה).
(ב)
עד יום התחילה ימונו המועצה ויושב ראש המועצה, לפי הוראות סעיף 11.
(ג)
השר, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, רשאי, בצו, לדחות את יום התחילה בשתי תקופות נוספות שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת.
תחילתו של החוק נדחתה בארבעה חודשים ליום י״ח בתמוז התשע״ח (1 ביולי 2018).
הוראות מעבר
(א)
בסעיף זה –
”חוק העמותות“ – חוק העמותות, התש״ם–1980;
”נכסים, חובות וזכויות“ – מקרקעין, מיטלטלין, זכויות וטובות הנאה, חובות והתחייבויות, התקשרויות או עסקאות מכל סוג שהוא;
”העמותה“ – עמותת מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע״ר;
”רואה החשבון“ – רואה החשבון שמונה לפי הוראות סעיף קטן (ו).
(ב)
החל ביום פרסומו של חוק זה תפעל העמותה להעברת הנכסים, החובות והזכויות של החברה לפיתוח מכון וינגייט בע״מ (להלן – החברה הכלכלית) לעמותה בהתאם להוראות כל דין; הנכסים, החובות והזכויות כאמור יועברו לא יאוחר מיום התחילה.
(ג)
ביום התחילה –
(1)
כל הנכסים, החובות והזכויות של העמותה יועברו למכון ויראו אותם כנכסים, חובות וזכויות של המכון; בפסקה זו, ”נכסים, חובות וזכויות“ – לרבות אמצעי השליטה בתאגיד הבת ולמעט אמצעי שליטה בחברה הכלכלית;
(2)
כל הליך משפטי של העמותה או נגדה שהיה תלוי ועומד ערב יום התחילה וכן כל עילה לתביעה שהיתה קיימת לעמותה או נגדה באותו מועד, יוסיפו לעמוד בתוקפם ויראו אותם כאילו הם של המכון או נגדו, לפי העניין.
(ד)
החל ביום התחילה תפעל העמותה לפירוקה מרצון של החברה הכלכלית ולפירוקה מרצון של העמותה, והכול בהתאם להוראות כל דין; העמותה תגיש לרשם העמותות את הדין וחשבון ואת אישורו בידי האסיפה הכללית המסיימת של העמותה לפי סעיף 47(ב) לחוק העמותות לא יאוחר מתשעה חודשים מיום התחילה.
(ה)
החל ביום פרסומו של חוק זה ועד למינוי רואה החשבון כאמור בסעיף קטן (ו), לא תתקשר העמותה בהתקשרות חדשה בסכום העולה על 500,000 שקלים חדשים.
(ו)
השר ימנה, בתוך 30 ימים מיום פרסומו של חוק זה, רואה חשבון שילווה את פעילות העמותה ויכהן עד ליום התחילה; כל עוד מכהן רואה החשבון יחולו הוראות אלה:
(1)
לרואה החשבון יהיו נתונות כל הסמכויות הנתונות לפי כל דין לחבר הוועד של העמותה לעניין קבלת מידע על אודות פעילותה, הוא יוזמן לישיבות האסיפה הכללית ולישיבות הוועד של העמותה ויהיה רשאי להשתתף בהן, ואולם לא תהיה לו זכות הצבעה;
(2)
התחייבות כספית מטעם העמותה לא תחייב אותה, אלא אם כן חתם עליה גם רואה החשבון, והתחייבות כספית שלא נחתמה כאמור – בטלה; על כל התחייבות כספית יצוין בכתב כי מונה לעמותה רואה חשבון לפי סעיף זה וכי היא תחייב את העמותה רק אם נחתמה על ידו כאמור; לעניין זה, ”התחייבות כספית“ – לרבות בחוזה, בכתב התחייבות, במסמכי תשלום, בהסדר פשרה המוגש לבית משפט או לבית דין על מנת לקבל תוקף של פסק דין, או בתעודה אחרת;
(3)
לא יהיה אדם לעובד העמותה, אלא אם כן אישר רואה החשבון, מראש ובכתב, את העסקתו ואת תנאי העסקתו;
(4)
סמכויות רואה החשבון כאמור בסעיף קטן זה יחולו על תאגיד הבת ועל החברה הכלכלית, בשינויים המחויבים.
(ז)
המועצה רשאית לייפות את כוחם של שניים או יותר מחבריה לחתום בשם המכון על מסמכים ולבצע פעולות משפטיות אחרות לשם ביצוע הפעולות הדרושות ליישומו של סעיף זה, והכול בכפוף לכל סייג שבייפוי הכוח.
(ח)
(1)
מי שהיה עובד העמותה ערב יום התחילה, לרבות המנהל הכללי של העמותה (בסעיף קטן זה – המנהל הכללי המכהן), יהיה לעובד המכון החל ביום התחילה.
(2)
על אף האמור בכל דין, עובד העמותה שעבר להיות עובד המכון כאמור בפסקה (1) (בסעיף קטן זה – עובד עובר) לא יהיה זכאי להטבות פרישה כלשהן בשל המעבר.
(3)
כל הזכויות שהיו לעובד עובר ערב יום התחילה והתקבלו כדין יישמרו לו ויראו אותן כזכויות הנובעות מעבודתו במכון, ובלבד שאושרו לפי הוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב.
(4)
על המנהל הכללי המכהן יחולו ההוראות החלות על המנהל הכללי לפי חוק זה, ואולם יראו אותו כאילו החל בכהונתו לפי חוק זה ביום התחילה.


התקבל בכנסת ביום כ״ב באדר התשע״ז (20 במרס 2017).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • מירי רגב
  שרת התרבות והספורט
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן