לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק המכס, הבלו ומס הקניה (ביטול פטור מיוחד)

חוק המכס, הבלו ומס הקניה (ביטול פטור מיוחד) מתוך

חוק המכס, הבלו ומס הקניה (ביטול פטור מיוחד), תשי״ז–1957


הגדרות [תיקון: תש״ע]
בחוק זה –
”מס עקיף“ – מכס, בלו ומס קניה;
”פטור מיוחד“ – פטור ממס עקיף או הנחה ממנו הניתנים לאדם מסויים או לסוג מסויים של בני אדם, או הוראה שלפיה טובין המיועדים לאדם מסויים או לסוג מסויים של בני אדם אינם חייבים במס עקיף, כולו או מקצתו, או פטורים ממנו, וכן דחיית מועד תשלומו של מס עקיף שהותרה לגבי אדם ששמו פורש לענין זה בחוק;
”הפקודה“ – פקודת מס הכנסה;
”שנת מס“ – תקופה של 12 חודשים שתחילתה ב־1 בינואר.
ביטול הפטור המיוחד
(א)
כל הוראה בדין על מתן פטור מיוחד אין נוהגים לפיה; אין מתקינים תקנה המעניקה פטור מיוחד.
(ב)
סעיף קטן (א) לא יחול על פטור מיוחד שניתן או שיינתן על פי דין למפורטים בתוספת או לטובין המיועדים להם.
המדינה חייבת במס עקיף
המדינה, וכן מי שדינו לענין מס עקיף כדין המדינה ואינו מפורט בתוספת, יהיו חייבים במס עקיף.
סמכויות שמורות
הוראות חוק זה אינן גורעות מכל סמכות לבטל פטור ממס עקיף, כולו או מקצתו, או הנחה ממנו.
ביצוע ותקנות
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
תחילה
תחילתו של חוק זה היא ביום ו׳ בתשרי תשי״ח (1 באוקטובר 1957).
הוראות מעבר
חוק זה יחול על טובין שיובאו לישראל לפני תחילתו של חוק זה אם יצאו מפיקוח רשות המכס, כמשמעותו בסעיף 18(א) לפקודת המכס, אחרי יום ח׳ בכסלו תשי״ח (1 בדצמבר 1957).
פרסום מחדש
תקנה שהעניקה פטור מיוחד ופורסמה שנית בשינויים הנובעים מחוק זה אינה טעונה אישורה של הכנסת או של ועדת הכספים של הכנסת, על אף האמור בחוק מס קניה, תשי״ב–1952, ובחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש״ט–1949, או בכל חיקוק אחר אשר רואים אותו כמפורט בסעיף 1 לחוק האמור.

תוספת

(סעיף 2)

נשיא המדינה;
בית הזכרון לנשיא המדינה המנוח ד״ר חיים וייצמן;
נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת חוץ;
נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת חוץ או פקיד המועסק על ידי נציגות כאמור, שהם אזרחי חוץ ואינם עוסקים בכל עסק או מקצוע אחר, ושהוכרו על ידי שר החוץ בתור שכאלה;
”נציג דיפלומטי“ – שגריר, ציר, ממונה על עניני צירות, מיופה כוח, יועץ לשגרירות או לצירות, מזכיר לשגרירות או לצירות – המשמשים בתפקידם בישראל;
”נציג קונסולרי“ – קונסול כללי, קונסול, סגן קונסול, קונסול כללי בפועל, קונסול בפועל, סוכן קונסולרי – המשמשים בתפקידם בישראל;
ארגון בינלאומי שמדינת ישראל או ממשלת ישראל וגם מדינת חוץ או ממשלתה של מדינת חוץ חברות בו, מוסד של ארגון בינלאומי לסיוע, וכן פקידים, מומחים או נציגים של ארגון בינלאומי או מוסד כאמור, שהם אזרחי חוץ, ונמצאים בישראל בשליחות הארגון או המוסד ואינם עוסקים בישראל בכל עסק או מקצוע אחר;
כל הנהנה מפטור המוענק על פי התחייבות הנובעת מהסכם בינלאומי שמדינת ישראל או ממשלת ישראל צד בו;
מי שנכנס לישראל, לרבות תושב ישראל החוזר מחוץ לארץ;
מפעל מאושר כמשמעותו בחוק לעידוד השקעות הון, תש״י–1950, ובמסגרתו;
מי שנהנה מפטור על פי חוק הנפט, תשי״ב–1952, ובמסגרתו;
חברת הנפט העירקית וחברת הנפט האנגלו־אירנית, כל אחת במסגרת זכויותיה הקיימות בתחילת חוק זה;
האגודה האמריקאית להעברה לכל מקום (C.A.R.E.‎);
אדם המביא טובין במסגרת תכנית שלפיה שלטונות מדינות חוץ מעניקים זכות לקבלת אותם טובין ללא תמורה או במחיר מוזל על תנאי שכל הטובין כאמור המובאים לישראל במסגרת אותה תכנית יהיו פטורים ממס בישראל, ובלבד שתכנית כאמור אושרה גם על ידי ממשלת ישראל;
[תיקון: תש״ע]
מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2)(ב) לפקודה שמתקיימים בו כל אלה:
(1)
מטרתו הציבורית היא סעד או בריאות;
(2)
הוא נקבע לעניין סעיף 46 לפקודה, ויש בידו אישור מרשם העמותות, כמשמעותו בחוק העמותות, התש״ם–1980, או מרשם ההקדשות, כמשמעותו בחוק הנאמנות, התשל״ט–1979, על ניהולו התקין לגבי שנת המס שבה הוא מייבא טובין;
(3)
הוא פועל שלוש שנים לפחות ומתוכן שנה אחת לפחות מיום שנקבע לעניין סעיף 46 לפקודה;
(4)
הוא מייבא טובין שנתרמו לו בלא תמורה כלשהי המיועדים לחלוקה בלא תמורה למחוסרי יכולת או לפעילותו השוטפת של המוסד.


נתקבל בכנסת ביום י״ז בתמוז תשי״ז (16 ביולי 1957).
 • דוד בן־גוריון
  ראש הממשלה
 • לוי אשכול
  שר האוצר
 • יצחק בן־צבי
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן