לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ’רנוביל

חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ’רנוביל מתוך

חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ׳רנוביל, התשס״א–2001


הגדרות [תיקון: תשס״ז]
בחוק זה –
”אסון צ׳רנוביל“ – דליפת הכור הגרעיני בצ׳רנוביל שבאוקראינה שאירעה בשנת 1986;
”הארגון היציג“ – גוף שהשר קבע כי הוא מייצג את המספר הגדול ביותר של מנטרלים;
”הועדה“ – הועדה להכרה באדם כמנטרל, שהוקמה לפי סעיף 3;
”מנטרל“ – אזרח ישראלי ותושב ישראל המחזיק בתעודת מנטרל שקיבל לפי הוראות חוק זה;
”מענק שנתי“ – מענק המשתלם לפי הוראות סעיף 9;
”תעודה רשמית“ – תעודה רשמית של ממשלת ברית המועצות לשעבר, או של ממשלות אוקראינה, רוסיה או בלארוס, המוכיחות כי בעליהן נטל חלק פעיל בפעולות לנטרול תוצאות אסון צ׳רנוביל;
”השר“ – השר לקליטת העליה.
זכאות לתעודת מנטרל
זכאי לקבל מאת הועדה תעודה המעידה על היותו מנטרל (בחוק זה – תעודת מנטרל) מי שהגיש בקשה לכך לועדה והתקיימו בו, להנחת דעתה, כל אלה:
(1)
הוא נטל חלק פעיל בפעולות לנטרול תוצאות אסון צ׳רנוביל;
(2)
הוא בעל תעודה רשמית שהכירה בה הועדה;
(3)
הוא אזרח ישראלי ותושב ישראל.
ועדה להכרה במנטרלים [תיקון: תשס״ז]
השר ימנה ועדה של חמישה חברים לקביעת הכרה במנטרלים והם –
(1)
שופט בדימוס או מי שכשיר להיות שופט בבית משפט מחוזי, והוא יהיה היושב ראש;
(2)
נציג משרד ראש הממשלה;
(3)
נציג משרד החוץ;
(4)
נציג המשרד לקליטת העליה;
(5)
מנטרל, שייבחר על ידי הארגון היציג.
תפקידי הועדה
הועדה תבצע ותרכז את כל הפעולות הנדרשות לביצוע תפקידים אלה:
(1)
לקבוע אם במבקש התקיימו התנאים המפורטים בסעיף 2 להכרה בו כמנטרל ולהודיע לו על החלטתה;
(2)
להעניק תעודת מנטרל למי שהוכר על ידה;
(3)
לערוך רישום של בעלי תעודת מנטרל.
בקשות להכרה כמנטרל
(א)
המבקש לקבל הכרה מהועדה כמנטרל יגיש לה בקשה בדרך שיקבע השר.
(ב)
הליך הטיפול בבקשה להכרה כמנטרל יימשך עד 120 ימים מיום שקיבלה הועדה את הבקשה; יושב ראש הועדה רשאי להאריך את התקופה האמורה לגבי בקשה מסוימת, מטעמים מיוחדים.
תובענה
לא הכירה הועדה באדם כמנטרל, רשאי הוא להגיש תובענה לבית הדין האזורי לעבודה, בתוך שישה חודשים מיום ההחלטה.
מעקב רפואי
(א)
שר הבריאות יקבע בית חולים שישמש מרכז רפואי למעקב רפואי אחר המנטרלים וילדיהם (להלן – המרכז הרפואי); המעקב הרפואי ייערך על פי המלצת הרופאים המטפלים במנטרלים במרכז הרפואי.
(ב)
שר הבריאות רשאי לקבוע מרכזים רפואיים נוספים למעקב רפואי.
דיור
(א)
מנטרל הזכאי להלוואה לפי חוק הלוואות לדיור, התשנ״ב–1992 (להלן – חוק הלוואות לדיור), זכאי לעדיפות בהלוואה, לרבות במרכיב ההלוואה העומדת, כהגדרתה בסעיף 6 לחוק הלוואות לדיור, בהתאם לקביעת שר הבינוי והשיכון, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העליה, הקליטה והתפוצות של הכנסת; תקנות ראשונות כאמור בסעיף קטן זה יובאו לאישור ועדת העליה, הקליטה והתפוצות של הכנסת, בתוך חודשיים מיום תחילתו של חוק זה.
(ב)
מנטרל הזכאי ממשרד הבינוי והשיכון לסיוע בתשלום שכר דירה, זכאי לתוספת בשיעור של 10% מסכום הסיוע שהיה זכאי לו אלמלא סעיף קטן זה.
מענק שנתי [תיקון: תשס״ז]
(א)
מנטרל זכאי למענק שנתי בסכום של 4,775 שקלים חדשים.
(ב)
סכום המענק השנתי יעודכן ב־1 בינואר של כל שנה לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לעומת המדד לחודש ינואר של השנה שקדמה לה, ולענין העדכון הראשון – מן המדד שהיה ידוע ביום א׳ בטבת התשס״ו (1 בינואר 2006).
אלמן ואלמנה של מנטרל [תיקון: תשס״ז]
נפטר מנטרל ובתכוף לפני פטירתו השתלם לו מענק שנתי, יהיו האלמן או האלמנה בשעת פטירתו זכאים לקבל את המענק השנתי למשך תקופה של שלוש שנים מיום פטירתו.
מניעת כפל הטבות
מנטרל הזכאי להטבה לפי הוראות חוק זה, ובאותו ענין שבתחומי ההטבה זכאי להטבה גם לפי כל דין אחר, זכאי להטבה אחת בלבד בשיעור הגבוה מביניהן.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת העליה, הקליטה והתפוצות של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות אופן רישומם של בעלי תעודות מנטרל על ידי הועדה.
הוראות מעבר
(א)
אזרחים ישראלים ותושבי ישראל שעד ערב תחילתו של חוק זה הוכרו בידי הועדה הבין־משרדית לאישור מעמדם של המנטרלים מצ׳רנוביל (להלן – הועדה הבין־משרדית) כמי שנטלו חלק פעיל בפעולות לנטרול תוצאות אסון צ׳רנוביל, זכאים לקבל תעודת מנטרל (בסעיף זה – התעודות הראשונות).
(ב)
חברי הועדה הבין־משרדית שפעלה ערב תחילתו של חוק זה ימונו להיות חברי הועדה והם יעניקו את התעודות הראשונות.
תחילה ותחולה
(א)
תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).
(ב)
מנטרל זכאי למענק או להטבה בהתאם להוראות חוק זה החל ב־1 בחודש שלאחר היום שבו הגיש את הבקשה לועדה, ואולם מי שזכאי לקבל תעודה ראשונה כאמור בסעיף 12 זכאי למענק או להטבה האמורים החל ב־1 בחודש שלאחר יום התחילה.


נתקבל בכנסת ביום י״ג בסיון התשס״א (4 ביוני 2001).
 • אריאל שרון
  ראש הממשלה
 • אריאל שרון
  השר לקליטת עליה
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • אברהם בורג
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן