לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק המרכז למורשת יהדות אתיופיה

חוק המרכז למורשת יהדות אתיופיה מתוך

חוק המרכז למורשת יהדות אתיופיה, התשע״ב–2012


ס״ח תשע״ב, 323; תשע״ג, 32.


תוכן עניינים

פרק א׳: מטרת החוק

מטרת החוק
מטרתו של חוק זה להקים מרכז לחקר מורשת יהדות אתיופיה.

פרק ב׳: פרשנות

הגדרות
בחוק זה –
”הארכיון“ – ארכיון המרכז שהוקם לפי סעיף 26;
”הגנז“, ”הגנזך“, ”חומר ארכיוני“ ו”מוסד ממוסדות המדינה“ – כהגדרתם בחוק הארכיונים, התשט״ו–1955 (להלן – חוק הארכיונים);
”המכון“ – המכון לחקר מורשת יהדות אתיופיה שהוקם לפי סעיף 19;
”המרכז“ – מרכז לחקר ושימור מורשת יהדות אתיופיה;
”מוסד מוכר“ ו”המועצה להשכלה גבוהה“ – כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958;
”השר“ – שר התרבות והספורט.

פרק ג׳: המוסדות

סימן א׳: המרכז

הקמת המרכז
(א)
יוקם מרכז לחקר ולשימור מורשת יהדות אתיופיה.
(ב)
המרכז יכלול את המכון והארכיון.
(ג)
המרכז יפעל, בין השאר, לאיסוף ולמיפוי של המחקר הקיים ושל חומר ארכיוני בנוגע למורשת יהדות אתיופיה ולריכוז הפעילות שנעשתה בתחום חקר מורשת יהדות אתיופיה, לרבות תיעוד לגבי יוחסין.
מעמד המרכז
(א)
המרכז הוא תאגיד.
(ב)
המרכז הוא גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי״ח–1958 [נוסח משולב].
המועצה [תיקון: תשע״ג]
(א)
למרכז תהיה מועצה בת 13 חברים, שימנה השר, ואלה חבריה:
(1)
נציג השר, מקרב עובדי משרדו;
(2)
נציג השר לקליטת העלייה, מקרב עובדי משרדו;
(3)
נציג שר החינוך, מקרב העובדים הבכירים במשרדו;
(4)
הגנז או עובד הגנזך, לפי המלצת הגנז;
(5)
שלושה אנשי אקדמיה בעלי מומחיות בתחומים הנוגעים לפעילות המרכז, לאחר התייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה, שאחד מהם ימונה בהמלצת יד יצחק בן צבי לפי חוק יד יצחק בן צבי, התשכ״ט–1969;
(6)
נציג בית התפוצות לפי חוק בית התפוצות, התשס״ו–2005;
(7)
חמישה נציגי ציבור, ובהם –
(1)
שלושה מחברי ארגונים המייצגים את העדה האתיופית;
(2)
קייס שימונה בהמלצת השר לשירותי דת;
(3)
רב העוסק בתחום מורשת יהדות אתיופיה, לפי המלצת מועצת הרבנות הראשית לפי חוק הרבנות הראשית לישראל, התש״ם–1980.
(ב)
שליש לפחות מחברי המועצה יהיו מקרב יוצאי אתיופיה או צאצאיהם.
יושב ראש המועצה
המועצה, באישור השר, תמנה את היושב ראש ואת ממלא מקומו הקבוע, מבין חברי המועצה המנויים בפסקאות (5) או (7) שבסעיף 5(א).
תפקידי המועצה
תפקידי המועצה הם:
(1)
לקבוע את מדיניותו הכללית של המרכז ולהתוות את קווי הפעולה שלו;
(2)
לאשר את תקציב המרכז ואת תכנית העבודה השנתית שלו;
(3)
לקבל דוחות על פעילות המרכז ממנהל המרכז, לפקח על ביצוע פעילות המרכז ולהגיש לשר, אחת לשנה, דוח פעילות שנתי שהוגש לה לפי סעיף 16(ב)(5);
(4)
לדון בדוחות שהמבקר הפנימי של המרכז יגיש לה ולקבל החלטות בעניינם.
סדרי עבודת המועצה
(א)
המועצה תתכנס ארבע פעמים בשנה לפחות.
(ב)
יושב ראש המועצה ינהל את ישיבותיה; הוא יזמן את ישיבות המועצה ויקבע את מועדן, את מקומן ואת סדר יומן.
(ג)
המועצה תקבע את סדרי עבודתה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.
פיזור המועצה
(א)
ראה השר כי המועצה אינה ממלאת את תפקידה באופן נאות, יודיע לה בהודעה בכתב שישלח ליושב ראש המועצה, כי אם בתוך מועד שיקבע לא תמלא המועצה את המוטל עליה בהתאם להוראות חוק זה כפי שפירט השר בדרישתו, יפזר את המועצה.
(ב)
לא מילאה המועצה את שהוטל עליה כאמור בסעיף קטן (א), בתוך המועד שקבע השר בהודעתו, רשאי השר להורות על פיזור המועצה.
כינון מועצה חדשה
החליט השר לפזר את המועצה כאמור בסעיף 9, תמונה מועצה חדשה, בדרך הקבועה בסעיף 5, בתוך שישים ימים מיום הפיזור.
החזר הוצאות
חבר המועצה לא יקבל מהמרכז שכר בעד שירותו, אך חבר המועצה שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או נציג של גוף שהוא מייצג במועצה יהיה זכאי להחזר הוצאות שהוציא במילוי תפקידו, בשיעורים שיקבע השר, באישור שר האוצר; בסעיף זה, ”עובד המדינה ו”עובד גוף מתוקצב“ – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985.
תקופת כהונה
חבר המועצה ימונה לתקופה של ארבע שנים, וניתן לשוב ולמנותו לשתי תקופות כהונה נוספות, וכן למנותו שוב לאחר הפסקה של שלוש שנים רצופות לפחות.
פקיעת כהונה והשעיה
(א)
חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1)
הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;
(2)
הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר המועצה;
(3)
הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או נציג הגוף שאותו הוא מייצג במועצה.
(ב)
הוגש נגד חבר המועצה כתב אישום בשל עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר המועצה, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליך בעניינו ולמנות לו ממלא מקום למשך תקופת ההשעיה, לפי הוראות סעיף 5.
העברה מכהונה
השר רשאי, לאחר שנועץ ביושב ראש המועצה, להעביר חבר המועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו, לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו, בשל אחת מאלה:
(1)
נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(2)
הוא נעדר משלוש ישיבות רצופות, של המועצה.
(3)
נתקיימו נסיבות מיוחדות אשר לדעת השר פוסלות אדם מהיות חבר המועצה.
תוקף פעולות
קיומה של המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר מחבריה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חברי המועצה מכהנים כדין.
מנהל המרכז ותפקידיו
(א)
המועצה, באישור השר, תמנה את מנהל המרכז.
(ב)
תפקידי מנהל המרכז הם:
(1)
לנהל את המרכז – המכון והארכיון;
(2)
ליישם את החלטות המועצה;
(3)
להכין את תכנית העבודה השנתית והתקציב השנתי ולהביאם לאישור המועצה;
(4)
לדווח למועצה על פעילויות המרכז – המכון והארכיון.
(5)
להכין דוח פעילות שנתי על פעילות המרכז ולהגישו למועצה אחת לשנה.
כהונת המנהל ותנאי העסקתו
(א)
מנהל המרכז ימונה לתקופה של חמש שנים, וניתן לשוב ולמנותו מחדש, באישור השר, לתקופת כהונה אחת נוספת.
(ב)
מנהל המרכז יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1)
הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה;
(2)
המועצה החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של שני שלישים לפחות מכלל חבריה;
(3)
הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כמנהל המרכז.
(4)
המועצה החליטה כי נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו.
(ג)
הוגש כתב אישום נגד מנהל המרכז בשל עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש מנהל המרכז, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליך בעניינו, וימונה לו ממלא מקום למשך תקופת ההשעיה, לפי הוראות סעיף 16.
(ד)
המועצה, באישור השר ובהתייעצות עם שר האוצר, תקבע את שכרו ואת תנאי העסקתו של מנהל המרכז.
מבקר פנימי
למרכז ימונה מבקר פנימי, אשר יפעל בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ״ב–1992; המבקר הפנימי יגיש למועצה דוח על ממצאיו.

סימן ב׳: המכון

הקמת המכון
המרכז יקים מכון למחקר; המכון יפעל להעמקת הידע ולהעשרתו בכל הקשור לתחומי ההיסטוריה, דברי הימים, הדת, המשפט והתרבות של יהדות אתיופיה.
פעילות
המכון יקיים פעילויות אקדמיות לקידום מטרות חוק זה, לרבות קבוצות מחקר, סמינרי מחקר, הרצאות פומביות וכנסים בהשתתפות חוקרים.
ספרייה
המכון יקיים ויפעיל ספריית מחקר ועיון שתתמחה בתחומים האמורים בסעיף 19.
פרסומים
המכון יפרסם מחקרים בתחומי פעילותו.
הוועדה המדעית
(א)
המועצה, בהתייעצות עם מנהל המרכז, תמנה ועדה מדעית, שתורכב משבעה חברים שהם בעלי מעמד בתחומי המחקר וההוראה האמורים בסעיף 19 במוסדות מוכרים או במוסדות להשכלה גבוהה ומוסדות מחקר בחוץ־לארץ, ומשני נציגים של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
(ב)
שניים לפחות מחברי הוועדה המדעית יהיו מקרב יוצאי אתיופיה.
(ג)
הוועדה המדעית תמנה מבין חבריה את יושב ראש הוועדה ואת ממלא מקומו.
(ד)
יושב ראש הוועדה ינהל את ישיבות הוועדה; הוא יזמן את ישיבותיה ויקבע את מועדן, את מקומן ואת סדר יומן.
תפקידי הוועדה המדעית
(א)
הוועדה המדעית תאשר תכניות פעולה והצעות שיגיש לה מנהל המרכז, לרבות הצעות להעסקת חוקרים ולביצוע מחקרים, בכל עניין הנוגע לפעילותו האקדמית של המכון.
(ב)
הוועדה המדעית תייעץ למנהל המרכז בכל עניין הנוגע לפעילותו האקדמית של המכון.
הפסקת כהונה
הוראות סעיפים 13, 14 ו־15 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על חברי הוועדה המדעית.

סימן ג׳: הארכיון

הקמת הארכיון
המרכז יקים ארכיון; הארכיון יהיה חלק מהגנזך, והוראות חוק הארכיונים יחולו עליו.
הטיפול בחומר הארכיוני
(א)
הטיפול בחומר ארכיוני הנוגע ישירות ליהדות אתיופיה יהיה נתון לארכיון.
(ב)
השר, לאחר התייעצות עם הגנז ועם מנהל המרכז, יקבע בתקנות את סוגי החומר הארכיוני הנמצא בארכיון המדינה או במוסד ממוסדותיה אשר יועבר לארכיון.
(ג)
חומר ארכיוני כאמור בסעיף קטן (ב) יועבר לארכיון, כמקור או כהעתק, באופן שיורה הגנז.
ממונה על הארכיון
הממונה על הארכיון ימונה על ידי מנהל המרכז, באישור הגנז, ויקבל את ההוראות וההנחיות בתחום המקצועי מהגנז.

פרק ד׳: הוראות כלליות

ניגוד עניינים
(א)
חבר המועצה, חבר ועדה או עובד המרכז (בסעיף זה – חבר) יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא העלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות.
(ב)
התברר לחבר כי נושא הנדון בישיבה או מטופל על ידיו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך ליושב ראש המועצה, ליושב ראש הוועדה או למנהל המרכז, לפי העניין.
(ג)
לעניין סעיף זה, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה.
(ד)
בסעיף זה –
”עניין אישי“ – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;
”קרוב“ – בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר, ובן זוגו של כל אחד מאלה.
מימון פעילות
הקמת המרכז ופעילותו ימומנו מתקציב המדינה בכפוף להוראות סעיף 31, כפי שדרוש להוצאות קיומו, החזקתו, פיתוחו וניהול מכלול פעילויותיו, ומתרומות ומהכנסות שיהיו למרכז.
תקציב
(א)
המועצה תאשר הצעת תקציב שנתי ותגישה לשר ולשר האוצר לשם אישורם.
(ב)
שנת תקציב המרכז תהיה כשנה של תקציב המדינה.
עובדים
תנאי העסקתם וקבלתם לעבודה של עובדי המרכז יהיו כשל עובדי המדינה בתפקידים מקבילים, לפי המלצת המועצה, בהתאמות שיקבע השר בהסכמת שר האוצר.
איסור העברת נכסים
(א)
המרכז לא יהא רשאי למכור, לשעבד או להעביר בדרך אחרת נכס שבבעלותו, למעט נכסים שפרטים לגביהם, לרבות סוגם ושוויים, נקבעו בתקנות, אלא באישור השר.
(ב)
המרכז לא ייטול הלוואה העולה על סכום שקבע השר בתקנות אלא באישור השר ושר האוצר.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות סדרי העבודה של המועצה.
תחילה
(א)
תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 5, שישה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).
(ב)
עד יום התחילה תמונה המועצה לפי סעיף 5.


התקבל בכנסת ביום כ״ז באדר התשע״ב (21 במרס 2012).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • לימור לבנת
  שרת התרבות והספורט
 • שמעון פרס
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן