לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת

חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת מתוך

חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, התשע״ז–2017


תוכן עניינים

פרק א׳: מטרת החוק

מטרת החוק
מטרתו של חוק זה להקים מרכז שיפעל בגבעת התחמושת, אשר ינציח את מורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, וינחילה לציבור.

פרק ב׳: פרשנות

הגדרות
בחוק זה –
”הארכיון“ – ארכיון המרכז, שהוקם לפי סעיף 31;
”אתר ההנצחה“, ”גבעת התחמושת“ – אתר ההנצחה הממלכתי (גבעת התחמושת), שהוכרז באכרזה על אתר הנצחה ממלכתי (גבעת התחמושת), התש״ן–1990;
”הגנז“ – כהגדרתו בחוק הארכיונים;
”חוק הארכיונים“ – חוק הארכיונים, התשט״ו–1955;
”חוק יסודות התקציב“ – חוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985;
”המוזאון“ – המוזאון שהוקם לפי סעיף 29;
”המכון“ – המכון שהוקם לפי סעיף 27;
”מנהל המרכז“ – המנהל הכללי של המרכז שמונה לפי סעיף 21;
”המרכז“ – המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, שהוקם לפי סעיף 3;
”השר“ – שר ירושלים ומורשת.

פרק ג׳: הקמת המרכז, מטרותיו ותפקידיו

הקמת המרכז
מוקם בזה המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת.
המרכז – תאגיד
המרכז הוא תאגיד, כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית, המתיישבת עם אופיו וטבעו כגוף מאוגד.
המרכז – גוף מבוקר
המרכז הוא גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה.
מטרות המרכז
(א)
מטרות המרכז הן:
(1)
העמקה של הידע על מלחמת ששת הימים והמערכה לשחרור ירושלים ולאיחודה, ומורשתן, וכן העשרתו והפצתו של הידע כאמור והגברת התודעה בנושאים אלה;
(2)
טיפוח והנחלה של מורשת הקרב ומורשת הלוחמים במלחמת ששת הימים ובמערכה לשחרור ירושלים ולאיחודה, והנצחת זכר הנופלים;
(3)
חיזוק מעמדה ומרכזיותה של ירושלים בקרב העם היהודי.
(ב)
לשם השגת מטרותיו המרכז –
(1)
יפתח את אתר ההנצחה, יתחזקו ויפעילו;
(2)
יקים את המכון ויפעילו, לפי הוראות פרק ו׳;
(3)
יקים את המוזאון ויפעילו, לפי הוראות פרק ז׳;
(4)
יקים את הארכיון ויפעילו, לפי הוראות פרק ח׳;
(5)
יערוך באופן סדיר פעילויות, כנסים ואירועים אחרים לציבור;
(6)
יעמיד את אתר ההנצחה לרשות הגורם הממשלתי שהופקד על עריכת טקס ממלכתי מרכזי לציון יום ירושלים, לשם עריכת אותו טקס, ויהיה רשאי לסייע לו בעריכת הטקס.

פרק ד׳: המועצה

המועצה
(א)
למרכז תהיה מועצה בת 13 חברים, שימנה השר, והם:
(1)
עובד משרד ירושלים ומורשת;
(2)
ראש אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון או עובד האגף, לפי המלצת ראש האגף;
(3)
עובד משרד החינוך, העוסק בתחום מתחומי הפעילות של המרכז, שימונה לפי המלצת שר החינוך;
(4)
עובד משרד התרבות והספורט, העוסק בתחום מתחומי הפעילות של המרכז, שימונה לפי המלצת שר התרבות והספורט;
(5)
עובד עיריית ירושלים, שבחרה מועצת העירייה לפי המלצת ראש העירייה;
(6)
הגנז;
(7)
איש סגל אקדמי במוסד להשכלה גבוהה, שימונה לפי המלצת המועצה להשכלה גבוהה; בפסקה זו, ”מוסד להשכלה גבוהה“ – אחד מאלה:
(א)
מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958 (בפסקה זו – חוק המועצה להשכלה גבוהה);
(ב)
מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(ג)
מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(8)
שלושה נציגים של החטיבות הלוחמות במערכה לשחרור ירושלים ולאיחודה – נציג חטיבה 55, נציג חטיבה 16 ונציג חטיבה 10 – לפי המלצת המפקד המכהן של אותה חטיבה; לא היה לחטיבה מפקד מכהן – ימונה נציג כאמור לפי המלצת ראש אגף כוח אדם בצבא הגנה לישראל (בפסקה זו – ראש אכ״א), ואם חדלה חטיבה כאמור להתקיים ימונה נציג של צבא הגנה לישראל, לפי המלצת ראש אכ״א; נציגים לפי פסקה זו ימונו, ככל הניתן, מקרב לוחמים שלחמו בקרבות על שחרור ירושלים או בקרבות אחרים במלחמת ששת הימים;
(9)
שלושה נציגי משפחות שכולות, ככל הניתן מקרב משפחות שיקיריהן נפלו בקרבות על שחרור ירושלים או בקרב אחר במלחמת ששת הימים, אשר ימונו לפי המלצת המועצה הציבורית להנצחת החייל שמונתה לפי סעיף 12 לחוק בתי קברות צבאיים, התש״י–1950.
(ב)
לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה או מי שהוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה משמעתית בעבירה כאמור.
יושב ראש המועצה
המועצה, באישור השר, תמנה מבין חבריה את יושב ראש המועצה ואת ממלא מקומו הקבוע.
תפקידי המועצה
תפקידי המועצה –
(1)
לקבוע את המדיניות הכללית של המרכז בתחום מטרותיו ולהתוות את קווי הפעולה שלו בהתאם למדיניות שנקבעה כאמור;
(2)
לאשר את תכנית העבודה השנתית של המרכז שהכין מנהל המרכז וכן תכניות עבודה לטווח ארוך;
(3)
לאשר את התקציב השנתי של המרכז שהכין מנהל המרכז ולהגישו לאישור השר ושר האוצר;
(4)
לעקוב אחר הגשמת המדיניות הכללית של המרכז, ואחר ביצוע תכניות העבודה שלו ותקציבו;
(5)
לפקח על ביצוע תפקידי מנהל המרכז ופעולותיו, ובכלל זה לקבל ממנו דוחות על פעילות המרכז;
(6)
לדון בטיוטת הדוחות הכספיים של המרכז ובהערות רואה החשבון המבקר את הדוחות האמורים, לאשר את הדוחות הכספיים המבוקרים של המרכז וכן לדון, לאחר אישור הדוחות הכספיים כאמור, בכל פרט שלגביו הסתייג רואה החשבון, העיר הערה או נמנע מלחוות את דעתו;
(7)
לאשר את הדוח השנתי כמשמעותו בסעיף 37;
(8)
למנות מבקר פנימי למרכז, לאשר את תכנית העבודה שלו, לדון בדוחות שיגיש לה ולקבל החלטות בעניינם;
(9)
לקבוע נהלים וכללים לקבלת אדם לעבודה במרכז כאמור בסעיף 23;
(10)
לקבוע נוהל לקבלת תרומות, עזבונות ומענקים כאמור בסעיף 34, על ידי המרכז;
(11)
למלא כל תפקיד אחר שהוטל עליה לפי חוק זה.
סמכות שיורית
סמכות של המרכז שלא הוקנתה לפי חוק זה לאורגן אחר של המרכז, רשאית המועצה להפעילה.
סדרי עבודת המועצה
(א)
המועצה תתכנס לפי צורכי המרכז ולפחות ארבע פעמים בשנה.
(ב)
יושב ראש המועצה ינהל את ישיבותיה; הוא יזמן את ישיבות המועצה ויקבע את מועדיהן, מקומן וסדר יומן.
(ג)
שליש מחברי המועצה המכהנים רשאי בכל עת לדרוש כינוס ישיבה מיוחדת של המועצה על ידי הגשת דרישה בכתב החתומה על ידי אותם חברים ליושב ראש המועצה; הישיבה תתקיים בתוך 14 ימים מיום הגשת הדרישה, לכל המאוחר.
(ד)
המניין החוקי בישיבות המועצה הוא מחצית מחבריה המכהנים ובהם יושב ראש המועצה או ממלא מקומו הקבוע.
(ה)
החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות של חברי המועצה המשתתפים בהצבעה; היו הקולות שקולים, יכריע יושב ראש המועצה, ובהיעדרו – ממלא מקומו הקבוע.
(ו)
המועצה רשאית, במקרים חריגים, לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל חברי המועצה המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.
(ז)
המועצה תנהל פרוטוקולים של ישיבותיה והמרכז ישמור אותם לתקופה של שבע שנים ממועד הישיבה; פרוטוקול שאושר ונחתם בידי חבר המועצה שניהל את הישיבה ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.
(ח)
המועצה רשאית לקבוע את סדרי עבודתה ונהליה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.
תקופת כהונה של חבר המועצה
(א)
תקופת כהונתו של חבר המועצה תהיה ארבע שנים, ואפשר לשוב ולמנותו, לפי הוראות סעיף 7, לתקופת כהונה אחת נוספת, וכן, לאחר הפסקה של ארבע שנים, לשוב ולמנותו לשתי תקופות כהונה נוספות רצופות כאמור לכל היותר.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), את חבר המועצה שהוא ראש אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון או הגנז ניתן לשוב ולמנות לתקופות כהונה נוספות כל עוד הם מכהנים בתפקידם.
הפסקת כהונה של חבר המועצה
(א)
חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:
(1)
הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;
(2)
הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי שהוא מייצג במועצה או חדל לעסוק בתחום או למלא את התפקיד במשרד הממשלתי שבשלו מונה, לפי העניין, הוא חדל להיות עובד או חבר בגוף שהוא מייצג במועצה, ואם הוא חבר כאמור בסעיף 7(א)(7) עד (9) – הוא התמנה להיות עובד המדינה.
(ב)
התקיימה נסיבה מהנסיבות כמפורט להלן, יעביר השר את חבר המועצה מכהונתו, לפני תום תקופת כהונתו ובסמוך למועד התקיימות הנסיבה, בהודעה בכתב:
(1)
נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו;
(2)
הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 7(ב) או הוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה משמעתית בעבירה כאמור.
העברה מכהונה של חבר המועצה
(א)
השר, לאחר התייעצות עם יושב ראש המועצה, רשאי להעביר חבר המועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו אם הוא נעדר, בלא סיבה מוצדקת, משלוש ישיבות רצופות של המועצה או מארבע ישיבות מועצה בתוך שנה אחת.
(ב)
השר לא יעביר חבר מועצה מכהונתו לפי הוראות סעיף קטן (א) אלא לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו.
ניגוד עניינים
(א)
לא ימונה ולא יכהן כחבר המועצה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו.
(ב)
חבר המועצה לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא העלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו.
(ג)
נודע לחבר המועצה שהוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (ב), יודיע על כך ליושב ראש המועצה, ימסור לו את המידע הנוגע לעניין, ולא יטפל בנושא כאמור באותו סעיף קטן.
(ד)
על אף האמור בסעיף זה, רשאי חבר המועצה להביא בחשבון גם את עניינם של הגוף או האוכלוסייה שהוא נציגם, ככל שהם קשורים לחוק זה, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד.
(ה)
בסעיף זה –
”בעל עניין“ – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;
”טיפול“ – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה או עיסוק בנושא מחוץ לדיון;
”עניין אישי“, של חבר המועצה – לרבות עניין אישי של קרובו, עניין של תאגיד שהוא או קרובו הם בעלי עניין בו, או עניין של גוף שהוא או קרובו הם מנהלים או עובדים אחראים בו;
”קרוב“, של אדם – בן זוג, הורה, הורי הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חותן, חותנת, חם חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורגים או כל אדם אחר הסמוך על שולחנו.
תוקף פעולות
קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר מחבריה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חברי המועצה מכהנים כדין.
גמול והחזר הוצאות
(א)
חבר המועצה לא יקבל מהמרכז שכר בעד שירותיו.
(ב)
חבר המועצה יהיה זכאי לקבל מהמרכז גמול בעבור השתתפותו בישיבות המועצה לפי הוראות סעיף קטן (ד), ובלבד שאינו אחד מאלה:
(1)
עובד המדינה;
(2)
עובד גוף מתוקצב;
(3)
עובד גוף נתמך;
(4)
נציג של גוף אחר המיוצג במועצה;
(5)
מי שזכאי לקבל גמול בעבור ההשתתפות בישיבות המועצה ממקור אחר.
(ג)
חבר המועצה שאינו זכאי לגמול לפי הוראות סעיף קטן (ב), זכאי לקבל מהמרכז החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המועצה, לפי הוראות סעיף קטן (ד), ובלבד שאינו זכאי לקבל החזר הוצאות כאמור ממקור אחר.
(ד)
שר האוצר, בהתייעצות עם השר, יקבע הוראות ותנאים שלפיהם ישולם גמול או החזר הוצאות לחבר המועצה, בהתאם להוראות סעיף קטן (ב) או (ג), ואת שיעוריהם.
(ה)
בסעיף זה, ”עובד המדינה“, ”עובד גוף מתוקצב“ ו”עובד גוף נתמך“ – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב.
החלת דינים על חברי המועצה
חברי המועצה שאינם עובדי המדינה, דינם כדין עובדי המדינה לעניין החיקוקים האלה:
(1)
(2)
(3)
(4)
חוק העונשין, התשל״ז–1977 – ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור;
(5)
ועדות משנה
(א)
המועצה רשאית למנות מבין חבריה ועדות קבועות או לעניין מסוים, שיהיו רשאיות להמליץ ולייעץ לה בעניינים שבהם הסמיכה אותן לדון (בסעיף זה – ועדות משנה).
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), המועצה רשאית לצרף לוועדת משנה גם מי שאינו חבר המועצה, ובלבד שיושב ראש כל ועדת משנה יהיה חבר המועצה וחמישית מחבריה לפחות יהיו חברי המועצה.
(ג)
הוראות סעיפים 11(ב) עד (ח) ו־16 יחולו, בשינויים המחויבים, על ועדות משנה, והוראות סעיפים 7(ב), 15, 17 ו־18 יחולו, בשינויים המחויבים, על חברי ועדות משנה שאינם חברי המועצה.
ועדת הביקורת
(א)
המועצה תמנה, מבין חבריה, ועדת ביקורת ובה שלושה חברים, ובלבד שאחד מהם יהיה מבין חברי המועצה שמונו לפי סעיף 7(א)(1) עד (4) ו־(6) ושניים מהם יהיו מבין חברי המועצה שמונו לפי סעיף 7(א)(7) עד (9); המועצה תמנה אחד מחברי ועדת הביקורת כיושב ראש הוועדה; יושב ראש המועצה לא יהיה חבר בוועדת הביקורת.
(ב)
ועדת הביקורת –
(1)
תעמוד על ליקויים בניהול המרכז, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי או עם רואה החשבון שביקר את הדוחות הכספיים, לפי העניין, ותציע למועצה דרכים לתיקונם; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון, בנוכחות המבקר הפנימי, ובלא נוכחות של נושאי משרה במרכז שאינם חברי הוועדה; על אף האמור בפסקה זו, נושא משרה רשאי להיות נוכח לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו; לעניין זה, ”נושא משרה“ – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ״ט–1999;
(2)
תבחן את מערך הביקורת הפנימית של המרכז ואת תפקודו של המבקר הפנימי וכן אם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לשם מילוי תפקידו;
(3)
תבחן את תכנית העבודה של המבקר הפנימי שהוגשה לה לפי סעיף 25 ותעבירה לאישור המועצה בצירוף הערותיה והמלצותיה;
(4)
תדון בדוחות של המבקר הפנימי, בדוחות מבקר המדינה ובדוחות ביקורת אחרים הנוגעים למרכז;
(5)
תקבע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי המרכז בקשר לליקויים בניהולו ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור.
(ג)
יושב ראש ועדת הביקורת יכנס את ועדת הביקורת לדיון בנושאים שיועמדו על סדר יומה על ידו או על ידי חבר ועדה אחר או על ידי המועצה, מנהל המרכז או המבקר הפנימי.
(ד)
מי שאינו חבר ועדת הביקורת לא יהיה נוכח בישיבות הוועדה בעת דיון ובעת קבלת החלטות הוועדה, אלא אם כן קבעו יושב ראש הוועדה או הוועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים.
(ה)
על אף האמור בסעיף קטן (ד), המבקר הפנימי של המרכז יקבל הודעות על קיום ישיבות ועדת הביקורת ויהיה רשאי להשתתף בהן.
(ו)
הודעה על קיום ישיבת ועדת הביקורת שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים תומצא לרואה החשבון שביקר את הדוחות האמורים, שיהיה רשאי להשתתף בה.
(ז)
ועדת הביקורת תגיש למועצה ולמנהל המרכז דוח על פעילותה, אחת לשנה לפחות.

פרק ה׳: מנהל המרכז, עובדי המרכז ובעלי תפקידים אחרים

מנהל המרכז – מינויו ותפקידיו
(א)
המועצה, באישור השר, תמנה מנהל כללי למרכז.
(ב)
תפקידי מנהל המרכז הם:
(1)
ניהול המרכז, ובכלל זה ניהול אתר ההנצחה, המכון, המוזאון והארכיון, במסגרת המדיניות שקבעה המועצה;
(2)
יישום החלטות המועצה;
(3)
הכנת תכנית העבודה השנתית והתקציב השנתי של המרכז והבאתם לאישור המועצה;
(4)
דיווח למועצה, לפי דרישתה, על פעילויות המרכז, ובכלל זה פעילויותיו באתר ההנצחה ופעילויות המכון, המוזאון והארכיון וכן הכנת דוח שנתי על הפעילות כאמור והגשתו למועצה ולשר אחת לשנה;
(5)
מינוי הממונה על הארכיון, לפי הוראות סעיף 33.
כהונתו של מנהל המרכז
(א)
תקופת כהונתו של מנהל המרכז תהיה חמש שנים; המועצה, באישור השר, רשאית לשוב ולמנותו לתקופת כהונה נוספת אחת, בלבד.
(ב)
מנהל המרכז יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1)
הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה;
(2)
המועצה החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של מחצית מחבריה, לפחות;
(3)
הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כמנהל המרכז, והמועצה, באישור השר, העבירה אותו מכהונתו בהודעה בכתב.
(ג)
הוגשו נגד מנהל המרכז כתב אישום או קובלנה משמעתית בשל עבירה כאמור בסעיף קטן (ב)(3), רשאית המועצה, באישור השר, להשעותו מתפקידו עד למתן פסק דין סופי בעניינו ולמנות לו ממלא מקום למשך תקופת ההשעיה.
(ד)
על מינויו וכהונתו של מנהל המרכז ושל ממלא מקומו כאמור בסעיף קטן (ג), אם מונה, יחולו הוראות סעיף 15, בשינויים המחויבים.
עובדי המרכז
(א)
קבלתו של אדם לעבודה במרכז תיעשה בהתאם לעקרונות השוויון והייצוג ההולם, השקיפות, הפומביות וטוהר המידות, ועל פי נהלים וכללים שתקבע המועצה.
(ב)
המועצה תקבע את שכרם ואת תנאי העסקתם של עובדי המרכז, ובכלל זה של מנהל המרכז.
(ג)
דין עובדי המרכז כדין עובדי המדינה לעניין חיקוקים אלה:
(1)
החיקוקים המנויים בסעיף 18;
(2)
חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ״ג–1963, בשינויים שיקבע השר, בהסכמת שר המשפטים, ככל שיקבע.
(ד)
הוראות סעיף 15 יחולו לעניין עובד המרכז, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בסעיף 15(ג), במקום ”יודיע על כך ליושב ראש המועצה“ יבוא ”יודיע על כך למנהל המרכז“.
מבקר פנימי
המועצה תמנה למרכז מבקר פנימי, אשר יפעל בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ״ב–1992 (בפרק זה – חוק הביקורת הפנימית).
תכנית עבודה של המבקר הפנימי
על אף האמור בסעיף 7(א) לחוק הביקורת הפנימית, המבקר הפנימי יגיש לוועדת הביקורת הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, לצורך בחינתה לפי הוראות סעיף 20(ב)(3); ועדת הביקורת תגיש את תכנית העבודה לאישור המועצה בצירוף הערותיה והמלצותיה והמועצה תאשרה בשינויים הנראים לה.
דוחות המבקר הפנימי
בלי לגרוע מהאמור בסעיף 6 לחוק הביקורת הפנימית, המבקר הפנימי יגיש דין וחשבון על ממצאיו למועצה ולוועדת הביקורת.

פרק ו׳: המכון

הקמת המכון ומטרתו
המרכז יקים ויפעיל מכון לחקר מורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה; המכון יפעל להעמקה של הידע על מלחמת ששת הימים והמערכה לשחרור ירושלים ולאיחודה, ומורשתן, וכן להעשרתו ולהפצתו של הידע כאמור, ולהגברת התודעה בנושאים אלה.
פעילות המכון ופרסומים
(א)
המכון יקיים פעילויות חינוכיות ומחקריות לקידום מטרות חוק זה, לרבות קבוצות מחקר, סמינרי מחקר, הרצאות פומביות וכנסים בהשתתפות חוקרים.
(ב)
המכון יפרסם מחקרים בתחומי פעילותו.

פרק ז׳: המוזאון

הקמת המוזאון והפעלתו
המרכז יקים ויפעיל מוזאון שבו יוצגו תערוכות קבועות ומתחלפות בנושאים הנוגעים למטרות המרכז.

פרק ח׳: הארכיון

הגדרות – פרק ח׳
בפרק זה, ”הגנזך“, ”חומר ארכיוני“ ו”מוסד ממוסדות המדינה“ – כהגדרתם בחוק הארכיונים.
הקמת הארכיון והפעלתו
המרכז יקים ויפעיל ארכיון; הארכיון יהיה חלק מהגנזך, והוראות חוק הארכיונים יחולו עליו.
הטיפול בחומר ארכיוני
(א)
הטיפול בחומר ארכיוני הנוגע ישירות למורשת מלחמת ששת הימים ולשחרור ירושלים ואיחודה יהיה נתון לארכיון.
(ב)
השר, לאחר התייעצות עם הגנז ועם מנהל המרכז, יקבע בתקנות את סוגי החומר הארכיוני הנמצא בגנזך או במוסד ממוסדות המדינה, אשר יועבר לארכיון.
(ג)
חומר ארכיוני כאמור בסעיף קטן (ב) יועבר לארכיון, כמקור או בהעתק, באופן שיורה הגנז.
ממונה על הארכיון
מנהל המרכז, באישור הגנז, ימנה את הממונה על הארכיון, והוא יקבל את ההוראות וההנחיות בתחום המקצועי מהגנז.

פרק ט׳: הוראות שונות

תקציב
(א)
המועצה תגיש לשר ולשר האוצר, לאישורם, לא יאוחר מיום 31 ביולי בכל שנה, את הצעת התקציב השנתי של המרכז לשנת התקציב הבאה.
(ב)
התקציב השנתי של המרכז ימומן מתקציב המדינה.
(ג)
חלקו של התקציב השנתי של המרכז מתוך תקציב המדינה ייקבע בחוק התקציב השנתי ויועבר למרכז, בכפוף לתנאים שיורה עליהם החשב הכללי במשרד האוצר, ככל שיורה, לעניין דיווח ולעניין פיקוח ובקרה תקציביים; לעניין זה, ”חוק תקציב שנתי“ – כהגדרתו בחוק יסודות התקציב.
(ד)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), המרכז רשאי לקבל תרומות, עזבונות ומענקים מעבר לאומדן שנקבע להכנסות אלה בתקציב השנתי (בסעיף קטן זה – הכנסות נוספות), והכול בהתאם לנוהל שתקבע המועצה, באישור השר ושר האוצר, ושיפורסם באתר האינטרנט של המרכז; קיבל המרכז הכנסות כאמור, יהיה רשאי לשלם ולהתחייב גם מתוך סכומים אלה, לאחר שאושרו כדין כתקציב נוסף; קיבל המרכז הכנסות נוספות מגוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(1), (2), (4) ו־(5) לחוק מבקר המדינה, יהיה המרכז רשאי לשלם ולהתחייב כאמור, אם ההוצאה אושרה כדין בתקציב הגוף המבוקר וניתנה על כך הודעה לשר ולשר האוצר.
איסור העברת נכסים
(א)
המרכז לא יהיה רשאי למכור או להעביר בדרך אחרת נכס שבבעלותו, למעט נכסים שפרטים לגביהם, לרבות סוגם ושווים, נקבעו בידי השר בתקנות, אלא באישור השר ושר האוצר.
(ב)
המרכז לא יהיה רשאי למשכן נכס שברשותו או להשכירו לתקופה העולה על עשר שנים, אלא באישור השר ושר האוצר; לעניין זה, ”להשכירו לתקופה העולה על עשר שנים“ – לרבות שכירות המקנה זכות לחדשה או להאריכה, או שכירות לתקופה נוספת, שבהצטרפותן לתקופות השכירות הקודמות עולות יחד על עשר שנים.
(ג)
המרכז לא ייטול הלוואה בסכום העולה על סכום שקבע השר בתקנות, אלא באישור השר ושר האוצר.
פטור ממסים
לעניין פקודת מס הכנסה, יראו את המרכז כמוסד ציבורי לפי סעיף 9(2) לפקודה האמורה.
דין וחשבון שנתי
מנהל המרכז יערוך דוח שנתי על פעולות המרכז בכל אחד מתחומי הפעילות המתקיימים במסגרתו, וכן על תקציב המרכז וביצועו, ויגישו למועצה לאישורה; המועצה תגיש את הדוח שאישרה לשר ולשר האוצר לא יאוחר מיום 31 במרס בכל שנה; השר ושר האוצר רשאים להורות על המתכונת לעריכת הדוח ולהגשתו לפי סעיף זה.
עדיפות
ההוראות לפי חוק זה יחולו על אף האמור בכל דין.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

פרק י׳: תחילה והוראות מעבר

תחילה
(א)
תחילתו של חוק זה, למעט סעיפים 41 ו־42, ביום י״א בכסלו התשע״ח (29 בנובמבר 2017) (להלן – יום התחילה).
(ב)
תחילתם של סעיפים 41 ו־42 ביום כ״ח באייר התשע״ז (24 במאי 2017).
(ג)
השר, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, רשאי, בצו, לדחות את יום התחילה בתקופה נוספת שלא תעלה על שישה חודשים.
מינוי לראשונה
עד יום התחילה ימונו המועצה ויושב ראש המועצה, לפי הוראות סעיפים 7 ו־8.
הוראות מעבר
(א)
בסעיף זה –
”חוק העמותות“ – חוק העמותות, התש״ם–1980;
”נכסים, חובות וזכויות“ – מקרקעין, מיטלטלין, זכויות וטובות הנאה, חובות והתחייבויות, התקשרויות או עסקאות מכל סוג שהוא;
”העמותה“ – עמותת גבעת התחמושת – אתר הנצחה ממלכתי לציון שחרורה ואיחודה של ירושלים במלחמת ששת הימים ולמורשת המערכה על ירושלים (ע״ר);
”רואה החשבון“ – רואה החשבון שמונה לפי הוראות סעיף קטן (ה).
(ב)
ביום התחילה –
(1)
כל הנכסים, החובות והזכויות של העמותה יועברו למרכז ויראו אותם כנכסים, חובות וזכויות של המרכז;
(2)
כל הליך משפטי של העמותה או נגדה שהיה תלוי ועומד ערב יום התחילה וכן כל עילה לתביעה שהיתה קיימת לעמותה או נגדה באותו מועד, יוסיפו לעמוד בתוקפם ויראו אותם כאילו הם של המרכז או נגדו, לפי העניין.
(ג)
החל ביום התחילה תפעל העמותה לפירוקה מרצון, בהתאם להוראות כל דין; העמותה תגיש לרשם העמותות את הדין וחשבון ואת אישורו בידי האסיפה הכללית המסיימת של העמותה, לפי הוראות סעיף 47(ב) לחוק העמותות, לא יאוחר מתשעה חודשים מיום התחילה.
(ד)
החל ביום פרסומו של חוק זה ועד למינוי רואה החשבון כאמור בסעיף קטן (ה), לא תתקשר העמותה בהתקשרות חדשה בסכום העולה על 500,000 שקלים חדשים.
(ה)
השר ימנה, בתוך 30 ימים מיום פרסומו של חוק זה, רואה חשבון שילווה את פעילות העמותה ויכהן עד ליום התחילה; כל עוד מכהן רואה החשבון יחולו הוראות אלה:
(1)
לרואה החשבון יהיו נתונות כל הסמכויות הנתונות לפי כל דין לחבר הוועד של העמותה לעניין קבלת מידע על אודות פעילותה, הוא יוזמן לישיבות האסיפה הכללית ולישיבות הוועד של העמותה ויהיה רשאי להשתתף בהן, ואולם לא תהיה לו זכות הצבעה;
(2)
התחייבות כספית מטעם העמותה לא תחייב אותה, אלא אם כן חתם עליה גם רואה החשבון, והתחייבות כספית שלא נחתמה כאמור – בטלה; על כל התחייבות כספית יצוין בכתב כי מונה לעמותה רואה חשבון לפי סעיף זה וכי היא תחייב את העמותה רק אם נחתמה על ידו כאמור; לעניין זה, ”התחייבות כספית“ – לרבות בחוזה, בכתב התחייבות, במסמכי תשלום, בהסדר פשרה המוגש לבית משפט או לבית דין על מנת לקבל תוקף של פסק דין, או בתעודה אחרת;
(3)
לא יהיה אדם לעובד העמותה, אלא אם כן אישר רואה החשבון, מראש ובכתב, את העסקתו ואת תנאי העסקתו.
(ו)
המועצה רשאית לייפות את כוחם של שניים או יותר מחבריה לחתום בשם המרכז על מסמכים ולבצע פעולות משפטיות אחרות לשם ביצוע הפעולות הדרושות ליישומו של סעיף זה, והכול בכפוף לכל סייג שבייפוי הכוח.
(ז)
(1)
החל ביום התחילה, מי שהיה עובד העמותה ערב יום התחילה, ובכלל זה המנהל הכללי של העמותה (בסעיף קטן זה – המנהל המכהן), תסתיים העסקתו בעמותה והוא יהיה לעובד המרכז.
(2)
על אף האמור בכל דין, עובד העמותה שעבר להיות עובד המרכז כאמור בפסקה (1) (בסעיף קטן זה – עובד עובר) לא יהיה זכאי להטבות פרישה כלשהן בשל המעבר.
(3)
כל הזכויות שהיו לעובד עובר ערב יום התחילה והתקבלו כדין יישמרו לו ויראו אותן כזכויות הנובעות מעבודתו במרכז, ויחולו עליו תנאי העבודה שחלו עליו כדין כעובד העמותה, ערב יום התחילה, ובלבד שאושרו למרכז לפי הוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב.
(4)
על המנהל המכהן יחולו ההוראות החלות על מנהל המרכז לפי חוק זה, אולם יראו אותו כאילו החל בכהונתו לפי חוק זה ביום התחילה.
(ח)
חברי המועצה הראשונה שימונו לפי סעיף 7(א)(8) ו־(9), יהיו מבין מי שהיו, ערב יום התחילה, חברי הוועד של העמותה.


התקבל בכנסת ביום כ״א באייר התשע״ז (17 במאי 2017).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • זאב אלקין
  שר ירושלים ומורשת
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן