לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006)

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006) מתוך

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס״ו–2006


תוכן עניינים

פרק א׳: מטרת החוק

מטרה
חוק זה בא לתקן חוקים שונים, לדחות את תחילתם של חוקים, לבטל חוקים וכן לקבוע הוראות נוספות במטרה להשיג את יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006.

פרק ב׳: ביטוח לאומי

(א)
סעיפים 160, 161, 173 ו־174 לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחם בסעיף 2(1) עד (4) לחוק זה, יחולו לגבי מי שהשתחרר משירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ״ו–1986, למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, מיום ט״ו בתמוז התשס״ז (1 ביולי 2007) ואילך.
(ב)
סעיפים 197, 223, 351, 378 ו־406 לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחם בסעיף 2(5) עד (9) לחוק זה, יחולו לגבי גמלאות ודמי ביטוח המשתלמים בעד יום ה׳ בתמוז התשס״ו (1 ביולי 2006) ואילך.

פרק ג׳: מסים

הנוסח שולב בפקודת מס הכנסה.
הנוסח שולב בפקודת המכס.

פרק ד׳: חקלאות

חוק פיצוי נפגעי אסון טבע, התשמ״ט–1989, כנוסחו בסעיף 9 לחוק זה, יחול על אסון טבע שאירע לאחר תחילתו של חוק זה.

פרק ה׳: מינהל מקרקעי ישראל

פרק ו׳: בריאות

תחילתו של סעיף 18 לחוק ביטוח בריאות, כנוסחו בסעיף 13 לחוק זה, ביום ז׳ באב התשס״ו (1 באוגוסט 2006), והוא יחול על חישוב שיעור מהסכום לחלוקה, מהיום האמור ואילך.
תחילתו של סעיף 26(א1) לפקודת הרוקחים, כנוסחו בסעיף 15 לחוק זה, ביום תחילתן של תקנות ראשונות שיותקנו לפי סעיף 26(א1).

פרק ז׳: רשויות מקומיות

הוראות סעיפים 7, 9 ו־10 לחוק הסדרים 1992, כנוסחם בסעיף 17(1), (2) ו־(3) לחוק זה, יחולו משנת הכספים 2007 ואילך.
הנוסח שולב בפקודת העיריות.

פרק ח׳: רישוי שירותי תעופה

פרק ט׳: הגנת הצרכן

פרק י׳: תקשורת

תחילתו של חוק רשות השידור, כנוסחו בסעיף 32 לחוק זה, ביום י״א בטבת התשס״ז (1 בינואר 2007).

פרק י״א: תכנון ובניה

תחילה [תיקון: תש״ע]
(א)
תחילתם של הסעיפים המפורטים להלן 60 ימים מיום פרסומו של חוק זה:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(ב)
תחילתם של הסעיפים המפורטים להלן ביום י״א בטבת התשס״ז (1 בינואר 2007):
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(ג)
הוראות מעבר
(א)
ערר לפי חוק התכנון והבניה, או ערר או תביעה לפי חוק משק הגז הטבעי, התשס״ב–2002, שענינם פיצויים שהוגש לועדת ערר לפי סימן ב׳1 לפרק ב׳ לחוק התכנון והבניה לפני יום י״א בטבת התשס״ז (1 בינואר 2007) ימשיך להידון לפני ועדת הערר כאמור.
(ב)
הוראות סעיפים 61א, 62א, 62א1 לחוק התכנון והבניה, וסעיפים 6 ו־9 לתוספת הראשונה בחוק האמור, כנוסחם בסעיפים 34(5), (6), (7) ו־(9) לחוק זה, לא יחולו על תכנית שהוגשה למוסד תכנון וטרם אושרה לפני כניסתם לתוקף של הסעיפים האמורים.

פרק י״ב: מים

[תיקון: תשס״ז]
חוק המים – הוראת שעה
על אף הוראות סעיף 112(א) לחוק המים, כנוסחו בסעיף 39(70) לחוק זה, בתקופה שמיום י״א בטבת התשס״ז (1 בינואר 2007) עד יום כ״ח בסיון התשע״א (30 ביוני 2011), כללים לפי הסעיף האמור הקובעים תעריפי מים לשימוש בחקלאות, ייקבעו באישור שר החקלאות ופיתוח הכפר, שר התשתיות הלאומיות ושר האוצר.
חוק תאגידי מים וביוב – תחילה והוראות מעבר [תיקון: תשס״ז, תשס״ט]
(א)
תחילתו של חוק תאגידי מים וביוב, כנוסחו בסעיף 41 לחוק זה, למעט הסעיפים המפורטים בסעיפים קטנים (ב) ו־(ה), ביום י״ב בתשרי התש״ע (30 בספטמבר 2009).
(ב)
תחילתם של סעיף 103 וביטול סעיף 148 לחוק תאגידי מים וביוב, כנוסחם בסעיף 41(34) ו־(43) לחוק זה, ביום ה׳ בתמוז התשס״ו (1 ביולי 2006).
(ג)
(בוטל).
(ד)
(בוטל).
(ה)
חובת התקנת תקנות
(א)
שר החקלאות יתקין תקנות ראשונות לפי סעיפים 25א ו־37(ג) לחוק המים, כנוסחם בסעיף 39(16) ו־(25) לחוק זה, בהתאמה, עד יום כ״ז בסיון התשס״ח (30 ביוני 2008).
(ב)
שר החקלאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי, בצו, לדחות את המועד האמור בסעיף קטן (א), ובלבד שיביא את הצו לאישור הוועדה עד יום כ״ה בניסן התשס״ח (30 באפריל 2008); דחיית המועד תהיה לתקופה או לתקופות שלא יעלו במצטבר על שנה אחת.
חובת קביעת כללים
(א)
מועצת הרשות הממשלתית תקבע כללים ראשונים לפי ההוראות המפורטות להלן עד יום כ״ז בסיון התשס״ח (30 ביוני 2008):
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(ב)
מועצת הרשות הממשלתית, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאית לדחות את המועד האמור בסעיף קטן (א) לגבי ההוראות המפורטות בו, כולן או חלקן, ובלבד שמועצת הרשות הממשלתית הגישה לוועדת הכלכלה את בקשתה לדחיית המועד, עד יום כ״ה בניסן התשס״ח (30 באפריל 2008); דחיית המועד תהיה לתקופה או לתקופות שלא יעלו במצטבר על שנה אחת.
פרק י״ב: מים – הוראות מעבר [תיקון: תשס״ז, תשס״ט]
(א)
כל עוד לא הותקנו תקנות לפי סעיפים 25א ו־37(ג) לחוק המים, כנוסחם בסעיף 39(16) ו־(25) לחוק זה, בהתאמה, תיקבע הקצאת המים למטרת חקלאות במסגרת היקף הצריכה המרבית הכוללת שקצבה מועצת הרשות הממשלתית למטרת חקלאות, בידי שר החקלאות, לפי תקנות שהיו בתוקף במועד תחילתו של פרק זה.
(ב)
סמכויות של מנהל הרשות הממשלתית, שעליו להפעילן לפי חוקי המים, כנוסחם בפרק זה, ובהתאם לכללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, יופעלו, כל עוד לא נקבעו כללים כאמור, בהתאם לתקנות באותו ענין, שהיו בתוקף ערב תחילתו של פרק זה כאמור בסעיף 56, ובהעדר תקנות כאמור – על פי שיקול דעתו, במסגרת הנחיות והוראות מועצת הרשות; מנהל הרשות הממשלתית ידווח למועצת הרשות הממשלתית, באופן שוטף, על הפעלת סמכויותיו לפי סעיף קטן זה בהעדר כללים או תקנות.
(ג)
מי שביום י׳ בטבת התשס״ז (31 בדצמבר 2006) היה עובד הסגל המקצועי של הרשות לתאגידים ציבוריים – מים וביוב, כאמור בסעיף 96 לחוק תאגידי מים וביוב, כנוסחו במועד האמור, ימשיכו לחול עליו הוראות אותו סעיף, עד תום תקופת החוזה המיוחד כאמור באותו סעיף, שנחתם עמו, ושהיה בתוקף באותו מועד.
(ד)
על אף הוראות חוקי המים, כנוסחם בפרק זה, פעילות שהיתה נתונה למינהל לפיתוח תשתיות ביוב במשרד התשתיות הלאומיות, או למינהל המים ברשויות המקומיות במשרד הפנים, ערב תחילתו של פרק זה כאמור בסעיף 56, תמשיך ותבוצע בידי הגופים האמורים עד יום י״ב בתשרי התש״ע (30 בספטמבר 2009).
(ה)
החל ביום י״א בטבת התשס״ז (1 בינואר 2007), יראו את תזכיר ההתאגדות של רשות המים הארצית, תקנותיה ותקנונה, כאילו שונתה בהם זכות ההכרעה בכל הנוגע להנהלה ולניהולה של רשות המים הארצית, בהתאם להוראות סעיף 47 לחוק המים, כך שהיא נתונה לשר התשתיות הלאומיות.
(ו)
מועצת הרשות הממשלתית תקבע כללים לחישוב עלות ותעריפים, לפי הוראות חוק תאגידי מים וביוב, והיא רשאית להסתמך לענין זה על עבודת ההכנה שנעשתה בידי מועצת הרשות לשירותים ציבוריים עד המועד האמור בסעיף 42(ה) לשם קביעתם של כללים כאמור, לרבות על הצעות ועמדות שהובאו לפני מועצת הרשות לשירותים ציבוריים בענינים האמורים, ובכלל זה לפי סעיף 107 לחוק תאגידי מים וביוב, ויראו הצעות ועמדות כאמור שעליהם הסתמכה מועצת הרשות הממשלתית כאילו הובאו לפניה; מועצת הרשות הממשלתית לא תקבע כללים כאמור לפני יום י״ג בניסן התשס״ז (1 באפריל 2007).
(ז)
(בוטל).
(ח)
בסעיף זה –
”מועצת הרשות לשירותים ציבוריים“ – מועצת הרשות לשירותים ציבוריים – מים וביוב, שמונתה לפי סעיף 82 לחוק תאגידי מים וביוב, כנוסחו ערב תחילתו של פרק זה כאמור בסעיף 56;
”מנהל הרשות הממשלתית“, ”מועצת הרשות הממשלתית“ – כמשמעותם לפי חוק המים, כנוסחו בפרק זה.
פרק י״ב: מים – תחילה
תחילתו של פרק זה ביום י״א בטבת התשס״ז (1 בינואר 2007), אלא אם כן נקבע בו אחרת.

פרק י״ג: שונות

תחילתו של סעיף 4 לחוק שירות הציבור (מתנות), התש״ם–1979, כנוסחו בסעיף 57 לחוק זה, ביום ח׳ באלול התשס״ו (1 בספטמבר 2006).
חוק חובת המכרזים – חובת התקנת תקנות
תקנות ראשונות לפי חוק חובת המכרזים, כנוסחו בסעיף 60 לחוק זה, לענין עסקאות של מוסד להשכלה גבוהה, יובאו לאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת בתוך חודשים מיום פרסומו של חוק זה.
תחילתו של סעיף 2(א) לחוק חובת המכרזים, כנוסחו בסעיף 60(2) לחוק זה, ביום תחילתן של תקנות שיותקנו לפי סעיף 61 לחוק זה.
[תיקון: תשס״ו]
תחילתו של סעיף 49(ט) לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס״ה–2005, כנוסחו בסעיף 64(1)(ב) לחוק זה, ביום כ״א באדר ב׳ התשס״ה (1 באפריל 2005), והוא יחול על עדכון של קצבה המשולמת לגמלאי רשות הנמלים בפנסיה תקציבית, כאמור באותו סעיף, בעד חודש מרס 2005 ואילך.
תחילה
תחילתו של חוק זה ביום ה׳ בתמוז התשס״ו (1 ביולי 2006), אלא אם כן נקבע בו אחרת.


התקבל בכנסת ביום י׳ בסיון התשס״ו (6 ביוני 2006).
 • אהוד אולמרט
  ראש הממשלה
 • אברהם הירשזון
  שר האוצר
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • דליה איציק
  יושבת ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן