לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007)

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007) מתוך

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), התשס״ז–2007


תוכן עניינים

פרק א׳: מטרת החוק

מטרה
חוק זה בא לתקן חוקים שונים ולקבוע הוראות נוספות במטרה להשיג את יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007.

פרק ב׳: ביטוח לאומי

חוק הביטוח הלאומי – תחילה ותחולה
(א)
סעיפים 165(ד), 167(א), 171(א), 174(א) ולוח ז׳ לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחם בסעיף 2(1) עד (5) לחוק זה, יחולו על מי שהתאריך הקובע, כהגדרתו בסעיף 158 לחוק האמור, חל לגביו ביום י״א באדר התשס״ז (1 במרס 2007) ואילך.
(ב)
פסקאות (1), (1א) ו־(2) של סעיף 224(א) לחוק הביטוח הלאומי כנוסחו בסעיף 2(6) לחוק זה, יחולו על גמלה המשתלמת בעד יום תחילתו של חוק זה ואילך.
הנוסח שולב בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 כהוראת שעה לשנת 2007.
חוק הבטחת הכנסה – תחילה ותחולה
סעיף 14א לחוק הבטחת הכנסה, כנוסחו בסעיף 5(2) לחוק זה, יחול על גמלה המשתלמת בעד חודש ינואר 2007 ואילך.

פרק ג׳: בריאות

הנוסח שולב בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 כהוראת שעה לשנת 2007.

פרק ד׳: עובדים זרים

פרק ה׳: גמלאות וקופות גמל

תחילתם של סעיפים 92 ו־93 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, כנוסחם בסעיף 15(3) ו־(4) לחוק זה, ביום כ״ג בטבת התשס״ח (1 בינואר 2008) (בסעיף זה – יום התחילה), ואולם בקרן שהממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, אישרה לפני יום התחילה כקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית או כקופת גמל מרכזית לקצבה, ניתן יהיה לנהל את התשלומים שינוכו לפי סעיף 89 או 90 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל לפני יום התחילה, ואם התשלומים נוהלו כאמור – יחול סעיף 93 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל כנוסחו בסעיף 15(4) לחוק זה.

פרק ו׳: תקשורת

[תיקון: תשס״ז]
(א)
(ב)
תחילתו של פרט 32 לתוספת הראשונה בחוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש״ס–2000, כנוסחו בסעיף קטן (א), ביום פרסומו של חוק זה.

פרק ז׳: מסים

הנוסח שולב בפקודת מס הכנסה.
המס החל על סיווג של עתודה לסיכונים מיוחדים כהון עצמי – הוראת שעה
(א)
על אף הוראות סעיף 3(ב)(1) לפקודת מס הכנסה (בסעיף זה – הפקודה), בשנת המס 2007 יהא פטור ממס סיווגו כהון עצמי של 0.17% מהסכום בסיכון הקיים למבטח ישראלי, אשר היה רשום כעתודה לסיכונים מיוחדים בדוח לשנת המס 2006 שהגיש המבטח לפי סעיף 131 לפקודה.
(ב)
יתרת סכום העתודה לסיכונים מיוחדים תסווג כהון עצמי בשנות המס 2007 עד 2010, בחלקים שווים, והסכום המחולק ימוסה בכל אחת מהשנים האמורות בהתאם להוראות סעיף 3(ב)(1) לפקודה.
(ג)
בסעיף זה –
”הסכום בסיכון“ – סכום שהמפקח על הביטוח אישר למבטח ישראלי כסכום בסיכון;
”המפקח על הביטוח“ – כמשמעותו בסעיף 2 לחוק הפיקוח על הביטוח;
”מבטח ישראלי“ – מי שקיבל רישיון מבטח ישראלי לפי סעיף 15(א)(1) לחוק הפיקוח על הביטוח.
סעיף 28(ב) לפקודת מס הכנסה, כנוסחו בסעיף 20(1) לחוק זה, יחול על הפסד מעסק או ממשלח יד שנוצר בשנת המס 2007 ואילך.

פרק ח׳: מסים (גביה)

פרק ח׳ – תחילה

פרק ט׳: מים

חוק המים – הוראות שעה לשנים 2007 ו־2008
(א)
בסעיף זה –
”בסיס 2005“ – כמות המים שהופקה בידי מפיק בשנת 2005, בהפקה שאינה הפקת טיוב כהגדרתה בסעיף 7(2) לתוספת השניה לחוק המים, כנוסחו בסעיף 38(4) לחוק זה, או כמות המים שהוקצתה למפיק, למטרות צריכה ביתית או תעשיה ברישיון ההפקה לשנת 2005, לפי הכמות הנמוכה מביניהן;
”הפקה א׳“ – הפקת מים שפירים בידי מפיק עירוני, למטרות צריכה ביתית או תעשיה, בכמות שאינה עולה על 70 אחוזים מבסיס 2005;
”הפקה אחידה“ – כהגדרתה בסעיף 3 לתוספת השניה לחוק המים, כנוסחו בסעיף 38(4) לחוק זה;
”הפקה ב׳“ – כל אחת מאלה:
(1)
הפקת מים שפירים בידי מפיק עירוני, למטרות צריכה ביתית או תעשיה, בכמות העולה על כמות המים שהיתה מופקת בידי אותו מפיק בהפקה א׳;
(2)
(ב)
על אף הוראות סעיף 3 לתוספת השניה לחוק המים, כנוסחו בסעיף 38(4) לחוק זה, מיום י״א בטבת התשס״ז (1 בינואר 2007) עד יום כ״ב בטבת התשס״ח (31 בדצמבר 2007), ישלם מפיק מים בעד הפקת מים שפירים למטרות צריכה ביתית או תעשיה, באזור מערכת המים הארצית, אשר אינה אחת מהפקות המים המפורטות בסעיף 7 לתוספת השניה לחוק המים, כנוסחו בסעיף 38(4) לחוק זה, היטל הפקה בהתאם לסוג ההפקה כמפורט להלן, לפי הענין:
סוג ההפקה היטל ההפקה
(בשקלים חדשים למטר מעוקב)
הפקה א׳ 0.21
הפקה ב׳ 2.85
הפקה אחידה 1.00
(ג)
על אף הוראות סעיף 3 לתוספת השניה לחוק המים, כנוסחו בסעיף 38(4) לחוק זה, מיום כ״ג בטבת התשס״ח (1 בינואר 2008) עד יום ד׳ בטבת התשס״ט (31 בדצמבר 2008), ישלם מפיק מים בעד הפקת מים שפירים כאמור בסעיף קטן (ב) היטל הפקה בהתאם לסוג ההפקה כמפורט להלן, לפי הענין:
סוג ההפקה היטל ההפקה
(בשקלים חדשים למטר מעוקב)
הפקה א׳ 0.31
הפקה ב׳ 2.85
הפקה אחידה 1.07
(ד)
הוראות סעיף 3(ג) לתוספת השניה לחוק המים, כנוסחו בסעיף 38(4) לחוק זה, יחולו, בשינויים המחויבים, לענין היטלי ההפקה כאמור בסעיף זה.

פרק י׳: שונות

תיקון חוק ההגבלים העסקיים – תחילה
(א)
תחילתו של סעיף 3א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח–1988, כנוסחו בסעיף 41 לחוק זה, בתום חודשיים מיום פרסומו ברשומות של פטור סוג, שיקבע הממונה בהתאם להוראות סעיף 15א לחוק האמור לגבי הסדרים שענינם תובלה בין־לאומית באוויר, או ביום כ״ח בסיון התשס״ח (1 ביולי 2008), לפי המוקדם מביניהם.
(ב)
לא נקבע פטור סוג כאמור בסעיף קטן (א) עד ליום כ״ח בסיון התשס״ח (1 ביולי 2008) וכל עוד לא נקבע פטור הסוג, ידחה שר האוצר, בצו, את תחילתו של סעיף 3א האמור באותו סעיף קטן בשישה חודשים בכל פעם (בסעיף זה – תקופת דחייה).
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי שר האוצר להימנע מדחייה כאמור באותו סעיף קטן מטעמים מיוחדים, לאחר שנתן למובילים אוויריים ישראליים ולמובילים אוויריים שמקיימים פעילות בישראל או שהם בעלי נציגות בישראל, הזדמנות להשמיע את עמדותיהם.
(ד)
על החלטת שר האוצר בדבר דחייה או הימנעות מדחייה, לפי סעיף קטן (ב) או (ג), לפי הענין, תפורסם הודעה באתרי האינטרנט של משרד האוצר ושל רשות ההגבלים העסקיים לא יאוחר מיום כ״ו בניסן התשס״ח (1 במאי 2008) או חודשיים לפני תום כל תקופת דחייה, לפי הענין.
סעיפים 1, 17ו ו־18א לחוק התגמולים, כנוסחם בסעיף 45 לחוק זה, יחולו על פגיעת איבה כהגדרתה בחוק האמור שאירעה ביום פרסומו של חוק זה ואילך.
(א)
(ב)
חוק ערי ואזורי פיתוח, התשמ״ח–1988, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, לא יחול מיום י״א בטבת התשס״ז (1 בינואר 2007) ועד יום קבלתו של חוק זה בכנסת.
תחילה
תחילתו של חוק זה ביום י״א בטבת התשס״ז (1 בינואר 2007), אלא אם כן נקבע בו אחרת.


התקבל בכנסת ביום י״ג בטבת התשס״ז (3 בינואר 2007).
 • אהוד אולמרט
  ראש הממשלה
 • אברהם הירשזון
  שר האוצר
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • דליה איציק
  יושבת ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן