לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הסיוע המשפטי

חוק הסיוע המשפטי מתוך

חוק הסיוע המשפטי, תשל״ב–1972


הקמת לשכות סיוע משפטי
(א)
שר המשפטים מוסמך להקים לשכות סיוע משפטי; דבר הקמתה של לשכת סיוע משפטי יפורסם ברשומות, בציון מקום מושבה ואזור פעולתה.
(ב)
בראש כל לשכת סיוע משפטי יעמוד חבר לשכת עורכי הדין (להלן – ראש הלשכה).
מתן השירות [תיקון: תשס״ג]
לשכת סיוע משפטי תתן שירות משפטי, לרבות ההוצאות הכרוכות בו, בענינים ובהיקף שנקבעו בתקנות, למי שידו אינה משגת לשאת בהם, או למי שנקבע בתוספת בענינים ובהיקף שנקבעו בה; השירות יינתן על ידי עורך דין מבין עובדי לשכת הסיוע המשפטי או מחוצה לה או על ידי אדם אחר הכשיר כדין ליתן את השירות.
בקשה לקבלת שירות [תיקון: תשע״ח]
(א)
המבקש שירות משפטי יגיש ללשכת סיוע משפטי בקשה על כך בכתב.
(ב)
השירות המשפטי יינתן אם נוכח ראש הלשכה, לפי מבחנים ששר המשפטים, בהתייעצות עם שר הסעד, קבע בתקנות, שאין ידו של המבקש משגת לשאת בהוצאות השירות.
(ג)
ראש הלשכה רשאי לחקור את המבקש ולדרוש ממנו תצהיר ומידע, בעל פה ובכתב, להוכחת פרטי הבקשה.
(ד)
תעודה מטעם המחלקה לשירותים חברתיים של רשות מקומית תשמש ראיה לכאורה שידו של המבקש אינה משגת לשאת בהוצאות השירות.
דחיית הבקשה, הפסקת שירות והחזרת הוצאות
ראש הלשכה רשאי לדחות בקשת שירות משפטי, אם היה סבור שענינו של המבקש אינו אלא טרדני או קנטרני, או שאין לו על מה לסמוך, או שאין לו בסיס סביר מבחינת הדין, העובדות או הראיות, ורשאי הוא להורות שיופסק שירות שהוחל בו וכי המבקש יחזיר הוצאות שהוציאה הלשכה על שירות שנתנה, הכל כפי שנקבע בתקנות.
ערעור
(א)
על החלטה של ראש הלשכה לפי סעיפים 3 ו־4 רשאי המבקש לערער לפני בית המשפט המחוזי שבתחום סמכותו נמצאת הלשכה, בדרך ובמועד שנקבעו בתקנות.
(ב)
הערעור יהיה לפני שופט אחד, והחלטתו תהיה סופית.
(ג)
בית המשפט רשאי לשקול מחדש ענינו של המערער על סמך ההנחיות שבסעיפים 3 ו־4.
הוצאות המשפט
הוצאות ושכר טרחת עורך דין שנפסקו לטובת אדם שניתן לו סיוע משפטי, רואים כאילו נפסקו לטובת אוצר המדינה; הוצאות סבירות שהוציא אדם עצמו תשלם לו הלשכה מתוך הסכום שנפסק; והכל במידה שבית המשפט לא הורה הוראה אחרת.
ייחוד השכר [תיקון: תשמ״ה]
עורך דין שנתמנה לתת שירות משפטי לפי חוק זה, לא יקבל שכר טרחה והוצאות אלא לפי תקנות שהותקנו לפי חוק זה.
סייג לשחרור עורך דין [תיקון: תשמ״ה]
עורך דין שנתמנה לתת שירות משפטי לפי חוק זה, לא ישתחרר מהמינוי אלא באישור ראש הלשכה שמינה אותו.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשנ״ט, תשס״ה]
שר המשפטים ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות –
(1)
הקמת לשכות סיוע משפטי;
(2)
העניינים שבהם יינתנו שירותים משפטיים;
(3)
היקף השירותים המשפטיים לסוגיהם שיינתנו למבקשים והכללים למתן שירותים אלה וכן חובת השתתפות עצמית של המבקשים בהוצאות מתן השירות המשפטי;
(4)
הנסיבות שבהן רשאי ראש הלשכה להורות שיופסק מתן שירות שהוחל בו והנסיבות שבהן חייב המקבל שירות משפטי להחזיר הוצאות שהלשכה הוציאה על שירותים שניתנו;
(5)
הסדרים למתן שירות משפטי לפי חוק זה בידי עורכי דין שאינם מעובדי לשכת סיוע משפטי ולתשלום שכר טרחה והוצאות לעורכי דין כאלה;
תקנות לעניין פסקאות (1) עד (4) יתקין שר המשפטים בהתייעצות עם שר האוצר, תקנות לעניין פיסקה (3) גם בהתייעצות עם לשכת עורכי הדין, ותקנות לעניין פסקה (5) בהסכמת שר האוצר ובהתייעצות עם לשכת עורכי הדין.
שמירת דינים
אין בחוק זה כדי לגרוע מסמכותו של בית המשפט למנות סניגור בהתאם לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ״ה–1965.
תחילה ותחולה הדרגתית [תיקון: תשס״ג, תשס״ד, תשס״ט]
(א)
(בוטל).
(ב)
ייצוג כאמור בפרט 2 בתוספת יוחל בהדרגה לפי אזורים, בבתי חולים ובמועדים כפי שיקבע שר המשפטים בצווים ובלבד שההחלה תושלם לא יאוחר מיום י״ב בניסן התשס״ז (31 במרס 2007).
[תיקון: תשס״ג]

תוספת

(סעיף 2)

[תיקון: תשס״ז, תשס״ז־2, תשס״ט]
לאדם שנעברה נגדו עבירה לפי סעיף 375א או 377א(א) לחוק העונשין, התשל״ז–1977, או עבירות נלוות, בכל הנוגע –
(א)
(ב)
להליכים אזרחיים הנובעים מביצוע העבירות כאמור, וסעיף 3 לא יחול.
[תיקון: תשס״ד, תשס״ד־2]
לחולה המאושפז על פי הוראת אשפוז או הנמצא בטיפול מרפאתי על פי הוראה לטיפול מרפאתי, לפי הוראות חוק טיפול בחולי נפש, התשנ״א–1991, בכל הנוגע –
(א)
לייצוג לפי סעיף 29א בדיונים בפני ועדה פסיכיאטרית, וסעיפים 3 ו־4 לא יחולו;
(ב)
לייצוג לפי סעיף 29א בדיונים בערעור על החלטת ועדה פסיכיאטרית לפי הוראות סעיף 29 לחוק האמור, וסעיף 3 לא יחול.
[תיקון: תשס״ז־3]
לקטין שבן משפחתו הגיש בקשה למתן צו הגנה מפניו לפי הוראות סעיף 3א לחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ״א–1991, בכל הנוגע –
(א)
לייצוג בהליך לפי סעיף 3א(ב)(4) לחוק האמור, וסעיפים 3 ו־4 לא יחולו;
(ב)
לייצוג בערעור על החלטה לפי סעיף 3א(ב)(4) לחוק האמור, וסעיף 3 לא יחול.
[תיקון: תשס״ח]
למשתתף כהגדרתו בסעיף 37 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס״ד–2004, בכל הנוגע להליכים לפי סעיפים 46 ו־47 לחוק האמור ולהליכים אחרים הנובעים מהם, וסעיף 3 לא יחול.
[תיקון: תשע״א, תשע״א־2, תשע״ב]
להורה לפי הוראות סעיף 24 לחוק אימוץ ילדים, התשמ״א–1981, בכל הנוגע –
(א)
לייצוג בהליכים לפי סעיפים 10, 12(ג), 13 ו־13א לחוק האמורוסעיפים 3 ו־4 לא יחולו;
(ב)
לייצוג בערעור על החלטה בהליכים לפי סעיפים 10, 12(ג), 13 ו־13א לחוק האמורוסעיף 3 לא יחול.
[תיקון: תשע״ג, תשע״ה־2, תשע״ו, תשע״ו־2, תשע״ז־3, תשע״ח]
לאדם, בכל הנוגע –
(א)
לקבלת ייעוץ ראשוני בעניין זכויותיו לקבלת תגמולים כניצול שואה, וסעיף 3 לא יחול; לעניין זה, ”תגמולים“ – קצבה, מענק שנתי או הטבה כאמור בפסקה (ב), וכן קצבה, מענק שנתי או הטבה אחרים הניתנים בשל רדיפות הנאצים ועוזריהם;
(ב)
להליכים שהוא נוקט בבית משפט או בוועדת עררים לקבלת קצבה, מענק שנתי או הטבה לפי ההוראות המפורטות להלן, וסעיף 3 לא יחול:
(1)
חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד–1954 (להלן – חוק נכי המלחמה בנאצים);
(2)
חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי״ז–1957 (להלן – חוק נכי רדיפות הנאצים);
(3)
(4)
(5)
(נמחקה);
(ג)
להליכים בבית משפט או בלשכת ההוצאה לפועל שהוגשו בידי מי שייצג אותו בעניין זכויותיו לקבלת תגמולים כניצול שואה או בידי מי שסייע לו להגיש תביעה לקבלת תגמולים כאמור, וסעיף 3 לא יחול; לעניין זה, ”תגמולים“ – כהגדרתם בפרט משנה (א);
(ד)
להליכים בבית משפט או בלשכת ההוצאה לפועל שהוגשו בידי מי שייצג אותו בעניין זכויותיו לקבלת קצבה או תשלום לפי התיקון הראשון לחוק הגרמני לתשלום קצבאות לעובדי גטאות, שנכנס לתוקף ביום 1 באוגוסט 2014, או בידי מי שסייע לו להגיש תביעה לקבלת קצבה או תשלום כאמור;
(ה)
להליכים בבית משפט או בלשכת ההוצאה לפועל שעניינם תביעה של ניצול שואה להחזרת שכר טרחה כמפורט להלן, וסעיף 3 לא יחול:
(1)
החזרת סכום שנגבה כשכר טרחה העולה על סכום כאמור בסעיף 22א(ב) או (ה) לחוק נכי רדיפות הנאצים, בעילה לפי סעיף 22ג לחוק האמור;
(2)
החזרת סכום שנגבה כשכר טרחה בעילה של ניתוק הקשר בין הגשת התביעה ובין ההחלטה המינהלית כהגדרתה בסעיף 22א(ב) או (ה) לחוק נכי רדיפות הנאצים;
(3)
החזרת סכום שנגבה כשכר טרחה בעילה לפי סעיפים 14, 15, 17 או 18 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל״ג–1973;
(ו)
להליכים בבית משפט או בלשכת ההוצאה לפועל שעניינם תביעה להחזרת סכום שנגבה כשכר טרחה או הוצאות העולה על סכום כאמור בסעיף 10(ב)(2א) או (4) לחוק התביעות של קורבנות השואה (הסדר הטיפול), התשי״ז–1957, בעילה לפי סעיף 12 לאותו חוק, וסעיף 3 לא יחול.
לעניין פרט זה, ”ועדת עררים“ – ועדה שמונתה לפי סעיף 16 לחוק נכי רדיפות הנאצים או ועדה שמונתה לפי סעיף 3 לחוק נכי המלחמה בנאצים.
[תיקון: תשע״ה]
לעובד, בכל הנוגע להליכים המנויים להלן, וסעיף 3 לא יחול:
(א)
(ב)
(ג)
הליך אחר, בפני ערכאה שיפוטית, הנלווה להליך עיקרי כאמור בפסקאות (א) או (ב), ובלבד שהוא קשור לפגיעה בעובד שבעניינה הוגש ההליך העיקרי;
(ד)
הליך של שימוע בפני המעסיק, בעניין הקשור להליך כאמור בפסקאות (א) או (ב);
(ה)
הליך של ערעור או עתירה על החלטה בהליך לפי פסקאות (א) עד (ד).
[תיקון: תשע״ה־3]
לנפגע עבירת מין, בכל הנוגע להליכים לפי חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס״ה–2004, וסעיף 3 לא יחול.
[תיקון: תשע״ו־3, תשע״ז]
(א)
(ב)
לאדם שניתן לו ייצוג לפי פרט משנה (א) לשם ייצוג בערעור, וסעיף 3 לא יחול.
[תיקון: תשע״ז־2]
לאזרח שהוגשה בקשה לביטול אזרחותו לפי סעיף 11(ב)(2) לחוק האזרחות, התשי״ב–1952, ובית המשפט קבע כי הדיון ייערך שלא בנוכחותו כאמור בסעיף 11(ד)(4) לאותו חוק, בכל הנוגע לייצוג בעניין בקשה לביטול אזרחות כאמור, וסעיפים 3 ו־4 לא יחולו.
[תיקון: תשע״ז־4, תשפ״ב]
(א)
לנפגע עבירת מין לפי סעיפים 345, 346(א), 347(א) או (ב) או 351 לחוק העונשין, התשל״ז–1977, שהוגש בשלה כתב אישום, בכל הנוגע לליווי ולקבלת ייעוץ וסיוע במימוש זכויותיו לפי כל דין בהליך הפלילי, וכן בהליך מינהלי הנוגע למימוש זכויותיו כאמור, וסעיפים 3 ו־4 לא יחולו; לעניין זה, ”הליך פלילי“ – לרבות הליך הנוגע לריצוי העונש על ידי מי שהורשע בביצוע עבירת מין בנפגע כאמור.
(ב)
(החל מיום 10.4.2023, יחול על בקשות להסרת חסיון החל מיום זה בהליכים בהם הוגש כתב אישום החל מיום זה): לנפגע עבירה כאמור בסעיף קטן (א), בהליך הפלילי לרבות בשלב החקירה, בכל הנוגע לוויתור על חיסיון ולהליכי גילוי ראיה חסויה לפי סעיף 49 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל״א–1971, לעניין טיפול נפשי, או לפי סעיף 50, 50א או 50ב לפקודה האמורה, או לפי סעיף 13א לחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס״א–2001, או סעיף 513יג1 לחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו–1955 , וסעיפים 3 ו־4 לא יחולו.
[תיקון: תשע״ט]
(פקע).
[תיקון: תשפ״א]
להורה שהאפוטרופסות על ילדו נשללה מההורה האחר של הקטין או לאפוטרופוס שבית המשפט מינה לקטין, בכל הנוגע –
(א)
(ב)
לייצוג בערעור על החלטה שניתנה בהליך לפי פרט משנה (א), וסעיף 3 לא יחול.


נתקבל בכנסת ביום ח׳ בניסן תשל״ב (23 במרס 1972).
 • גולדה מאיר
  ראש הממשלה
 • יעקב ש׳ שפירא
  שר המשפטים
 • שניאור זלמן שזר
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן