לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הסכמים בנכסים פיננסיים

חוק הסכמים בנכסים פיננסיים מתוך

חוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס״ו–2006


הגדרות [תיקון: תשס״ח, תשע״ב, תשע״ז, תשע״ח]
בחוק זה –
”בעל תפקיד“ – כונס נכסים שמונה לפי פקודת החברות או נאמן שמונה לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי;
”הוראות לסיום מוקדם“, בהסכם מסגרת – ההוראות כמפורט להלן:
(1)
הוראה הקובעת כי הסכם המסגרת מהווה הסכם אחד לגבי כל העסקאות הכלולות בו;
(2)
הוראה הקובעת תנאים שבהתקיימם יבואו כל העסקאות הכלולות בהסכם המסגרת לכדי סיום מוקדם או שבהתקיימם רשאי צד להסכם להביא לסיום מוקדם של כל העסקאות כאמור;
(3)
הוראה הקובעת כי בעת סיום מוקדם של העסקאות הכלולות בהסכם המסגרת, כאמור בפסקה (2), שווי ההתחייבויות או הזכויות של צד אחד להסכם כלפי הצד האחר יהיה שווי התחייבויותיו או זכויותיו, בניכוי ההתחייבויות או הזכויות של הצד האחר כלפיו;
(4)
הוראה הקובעת דרכים לחישוב שווי הוגן של התחייבויות וזכויות הצדדים להסכם המסגרת, בעת סיום מוקדם של העסקאות הכלולות בו, כאמור בפסקאות (2) ו־(3), לרבות בדרך של הערכת שוויין של עסקאות חלופיות בשוק שבו מתנהלות עסקאות כאמור, ובלבד שדרכים אלה מבוססות על כללים מסחריים מקובלים להערכת התחייבויות וזכויות הצדדים בשוק כאמור;
(5)
הוראה הקובעת את אופן חישוב ההמרה של כל ערך שחושב לפי פסקה (4) למטבע מסוים;
”הליכי חדלות פירעון“ – הליכי חדלות פירעון לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי או הליכי כינוס נכסים לפי פקודת החברות;
”הסכם מסגרת“ – הסכם, לרבות התקשרות בין מסלקה לבין חבר מסלקה בין בעבור עצמו ובין בעבור אחר, במסגרת כללי מסלקה, המסדיר מספר עסקאות בנגזרים או עסקאות מכר חוזר בניירות ערך, והכולל את כל ההוראות המפורטות בפסקאות (1) עד (4) להגדרה ”הוראות לסיום מוקדם“, ביחס לעסקאות אלה, ובלבד שהצדדים להסכם כאמור הם תאגידים ולפחות אחד מהם הוא מוסד פיננסי או מדינת ישראל;
”העברה לתיחום חשיפה“ – העברת כספים או ניירות ערך (בחוק זה – הנכס המועבר) מאחד הצדדים להסכם מסגרת (בהגדרה זו – המעביר) לצד אחר לאותו הסכם (בהגדרה זו – הנעבר), לפי הוראות ההסכם, במועד שנקבע בהסכם או בהתקיימות תנאים שנקבעו בהסכם, המתבצעת לצורך תיחום גובה החשיפה של הנעבר, ואשר אינה מהווה פירעון מוקדם של התחייבות כלשהי של המעביר כלפי הנעבר על פי ההסכם, ובלבד שהנעבר רשאי לעשות בנכס המועבר כל עסקה, לרבות מכירתם לאחר; בהגדרה זו, ”חשיפה“ – סכום שיהיה על המעביר להעביר לנעבר, במועד סיום העסקאות לפי ההסכם או במועד סיומן המוקדם של כל העסקאות כאמור בפסקה (2) להגדרה ”הוראות לסיום מוקדם“, ואולם לענין זה רשאים הצדדים לקבוע דרכים לחישוב שווי הוגן של התחייבויות וזכויות הצדדים, השונות מהדרכים שנקבעו לענין סיומו המוקדם בפועל של ההסכם כאמור בפסקה (4) להגדרה ”הוראות לסיום מוקדם“, ובלבד שדרכים שונות אלה מבוססות על כללים מסחריים מקובלים להערכת התחייבויות וזכויות הצדדים בשוק שבו מתנהלות עסקאות כאמור;
”חבר מסלקה“ – כהגדרתו בסעיף 50א לחוק ניירות ערך;
”חוק החברות“ – חוק החברות, התשנ״ט–1999;
”חוק השקעות משותפות בנאמנות“ – חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994;
”חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי“ – חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע״ח–2018;
”חוק ניירות ערך“ – חוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;
”כללי מסלקה“ – הוראות שנקבעו בידי מסלקה, המסדירות את היחסים שבין המסלקה לבין חברי המסלקה, כפי שפורסמו באתר האינטרנט של בורסה כהגדרתה בחוק ניירות ערך;
”מוסד פיננסי“ – כל אחד מאלה:
(1)
תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981, לרבות תאגיד עזר כהגדרתו בחוק כאמור;
(2)
(3)
בנק ישראל כמשמעותו בחוק בנק ישראל, התשי״ד–1954;
(4)
חבר בורסה כהגדרתו בחוק ניירות ערך;
(5)
(6)
מנהל קרן כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות;
(7)
גוף דומה לגופים המפורטים בפסקאות (1) עד (6), שהתאגד מחוץ לישראל והמפוקח בידי הרשויות המוסמכות לענין זה במדינה שבה התאגד;
(8)
גופים נוספים שקיים לגביהם פיקוח על פי דין, שקבע שר האוצר, בצו, בהסכמת שר המשפטים;
”מכשיר פיננסי“ – ”נכס פיננסי“, ”התחייבות פיננסית“ או ”מכשיר הוני“ כמשמעותם לפי כללי חשבונאות מקובלים;
”מסלקה“ – כהגדרתה בחוק ניירות ערך;
”נגזר“ – מכשיר פיננסי שערכו נגזר מערכו של נכס בסיס, וכן חוזה עתידי ואופציה כהגדרתם בסעיף 64(ב) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, מסוג שמוסדות פיננסיים מתקשרים לגביו במהלך העסקים הרגיל ושקיים שוק שבמסגרתו ניתן לקבוע את שוויו;
”נכס בסיס“ – לרבות מטבע, הלוואה, התחייבות לתשלום, ריבית, שער חליפין, מוצרים ושירותים הנסחרים בשוקי סחורות (Commodities), ניירות ערך הנסחרים בישראל או מחוץ לישראל, מדדי מחירים ומדדי ניירות ערך;
”עסקת מכר חוזר בניירות ערך“ – עסקה שהצדדים לה הם תאגידים ולפחות אחד מהם הוא מוסד פיננסי או מדינת ישראל, שבה מעביר צד לעסקה (בהגדרה זו – המעביר) לצד אחר לעסקה (בהגדרה זו – הנעבר) ניירות ערך, בתמורה, ושלפיה –
(1)
הנעבר רשאי לעשות בניירות הערך כל עסקה, לרבות מכירתם לאחר;
(2)
בתום תקופה שהוסכמה מראש, או בהתקיים תנאי שנקבע מראש, יעביר הנעבר למעביר ניירות ערך מאותו סוג, או את ניירות הערך שהועברו לו במסגרת אותה עסקה, ככל שנותרו בידו, או מוקנית לנעבר או למעביר זכות להעביר או לקבל, לפי הענין, ניירות ערך כאמור, והכל תמורת סכום שנקבע מראש או על פי שיטת חישוב שנקבעה מראש;
”נייר ערך“, לענין ההגדרה ”עסקת מכר חוזר בניירות ערך“ – כל אחד מאלה:
(1)
התחייבות או תעודה, שאינה ניתנת להמרה למניות, הרשומה למסחר בשוק מוסדר כהגדרתו בחוק ניירות ערך, שמנפיק תאגיד, בסדרה, והמקנה זכות לתבוע מהתאגיד כסף בתאריך קבוע או בהתקיים תנאי מסוים ואינה מקנה זכות חברות או השתתפות בתאגיד;
(2)
התחייבות או תעודה כאמור בפסקה (1) שמנפיקה הממשלה;
(3)
נייר ערך כהגדרתו בחוק החברות, שקבע שר האוצר, בצו;
תוקף הוראות לסיום מוקדם בעת חדלות פירעון
הוראות לסיום מוקדם בהסכם מסגרת, לרבות הוראה הקובעת כי העסקאות הכלולות בהסכם יבואו לכדי סיום מוקדם עקב קיומם של הליכי חדלות פירעון כלפי צד להסכם, יהיו תקפות על אף קיומם של הליכי חדלות פירעון; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין לענין מועד הגשת תביעות חוב והמועד להערכת שוויין.
ויתור על נכס מכביד [תיקון: תשע״ח]
בעל תפקיד אינו רשאי לוותר על חלק מהעסקאות הכלולות בהסכם מסגרת, מכוח סמכותו לוותר על נכס מכביד לפי כל דין, לרבות לפי סעיפים 67 או 96 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
סיווג עסקת מכר חוזר בניירות ערך והעברה לתיחום חשיפה
(א)
עסקת מכר חוזר בניירות ערך והעברה לתיחום חשיפה ייחשבו לכל דבר וענין כעסקאות מכר, ולא יחולו עליהן הוראות חוק המשכון, התשכ״ז–1967, וזאת אף אם נותרו בידי מעביר ניירות הערך או הנכס המועבר זכויות כלשהן בניירות הערך או בנכס המועבר לאחר העברתן, והכל אם לא קבעו הצדדים מפורשות אחרת בהסכם שמכוחו נוצרו העסקה או ההעברה כאמור.
(ב)
אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בסיווגה של עסקת מכר חוזר, שחוק זה אינו חל עליה, כעסקת מכר בהתאם להוראות כל דין.
ביצוע ותקנות
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
הנוסח שולב בפקודת מס הכנסה.


התקבל בכנסת ביום א׳ באדר התשס״ו (1 במרס 2006).
 • אהוד אולמרט
  ממלא מקום ראש הממשלה
 • ציפי לבני
  שרת המשפטים
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן