לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית)

חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) מתוך

חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית), תשכ״ט–1969


הגדרות [תיקון: תשל״ה, תשנ״ו, תש״ס, תשע״א, תשע״ו, תשע״ז, תשפ״ב]
בחוק זה –
”אדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית“ – אדם שמחמת חוסר התפתחות או התפתחות לקויה של כשרו השכלי מוגבלת יכלתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לטיפול; חולה נפש כמשמעותו בחוק לטיפול בחולי נפש, תשט״ו–1955, אינו בבחינת אדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית לענין חוק זה;
”אחראי על אדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית“ – (תימחק ביום 3.1.2024): הורה, הורה חורג, אפוטרופוס או מי שהאדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית נמצא במשמורתו או בהשגחתו;
”גורם מטפל“ – (החל מיום 3.1.2024): כהגדרתו בחוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות;
”דרך טיפול“ – לרבות סידור חוץ ביתי וסידור יומי;
”דרך טיפול“ – (החל מיום 3.1.2024): לרבות שירותי רווחה לפי חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, ובכללם שירותי רווחה מותאמים כמשמעותם בפרק ו׳ לחוק האמור;
”חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות“ – (החל מיום 3.1.2024): חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ״ב–2022;
”נציג“ – (החל מיום 3.1.2024): אפוטרופוס או מי שיש בידו ייפוי כוח על פי דין;
”מעון נעול“ – מקום המשמש מגורים או משמורת לאנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית מחוץ למשפחתם, וחופש המוחזקים בו מוגבל, ושר הרווחה והשירותים החברתיים הכריז שהוא מעון נעול לענין חוק זה;
”סידור חוץ ביתי“ – (תימחק ביום 3.1.2024): החזקתו של אדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית במעון, במשפחה אומנת לרבות במשפחת אומנה כהגדרתה בחוק אומנה לילדים, התשע״ו–2016, בדיור בקהילה, או במקום אחר מחוץ לביתו כפי שקבע שר העבודה והרווחה;
”סידור יומי“ – (תימחק ביום 3.1.2024): שהותו של אדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית במרכז יום טיפולי, במסגרת תעסוקה מוגנת או במסגרת יומית–טיפולית אחרת, כפי שקבע שר העבודה והרווחה;
”בית משפט“ – בית משפט שלום, ולענין סעיפים 19א עד 19ט – בית המשפט המוסמך;
”עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית)“ – עובד סוציאלי שמונה לעניין חוק זה לפי סעיף 21;
”שירותי רווחה“ – (החל מיום 3.1.2024): שירותי רווחה לפי חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, לרבות שירותי רווחה מותאמים;
”שירותי רווחה מותאמים“ – (החל מיום 3.1.2024): כמשמעותם בפרק ו׳ לחוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות.
שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית [תיקון: תשע״א, תשע״ז]
(א)
שר הרווחה והשירותים החברתיים מופקד על השירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית כאמור בחוק זה.
(ב)
שר הרווחה והשירותים החברתיים, בהתייעצות עם שרי האוצר והפנים, רשאי בצו לחייב רשות מקומית לקיים שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית, למעט מתן חינוך במסגרת חוק לימוד חובה, תש״ט–1949; לענין זה, רשות מקומית – לרבות איגוד ערים כמשמעותו בחוק איגודי ערים, תשט״ו–1955, שמטרותיו כוללות עניני חינוך או סעד.
(ג)
צו לפי סעיף קטן (ב) יגדיר את השירותים שיינתנו לאנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית ויכול שיהיה מסווג לפי דרכי טיפול, גיל האנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית, אזור מגוריהם או מידת מוגבלותם השכלית–התפתחותית או כל סיווג אחר.
(ד)
ניתן צו כאמור, יקבע שר הרווחה והשירותים החברתיים, בהסכמת שרי האוצר והפנים, את מידת השתתפותה של המדינה בקיום השירותים האמורים ובמימונם ואת התשלומים שהרשות המקומית תגבה בעד מתן שירותים אלה.
הודעה על אדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית [תיקון: תשע״א, תשע״ז, תשפ״ב]
(א)
רופא או עובד של שירות סעד, בריאות או חינוך, שהיו סבורים כי אדם שעמו באו במגע בתחום עבודתם הוא אדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית, יודיע על כך לעובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית) או לרופא ששר הרווחה והשירותים החברתיים מינהו לכך והרופא יעביר את ההודעה לעובד סוציאלי כאמור.
(ב)
נמסרה הודעה כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית) מיד לאחראי על האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית.
(החל מיום 3.1.2024): נמסרה הודעה כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית) מיד לנציג של האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית.
סמכויות עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית) [תיקון: תשע״א, תשע״ז]
(א)
נודע לעובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית) על אדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית, בין על פי הודעה לפי סעיף 3 ובין בדרך אחרת, יבדוק את הענין; לצורך בדיקתו יהיה העובד הסוציאלי רשאי –
(1)
לבקש ידיעות הנוגעות לאדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית מכל אדם שיכול, לדעת העובד הסוציאלי, לעזור לו במילוי תפקידיו לפי חוק זה, והנשאל ישיב לו תשובות כנות ומלאות, זולת תשובה העלולה להפלילו;
(2)
להיכנס, על פי צו של בית המשפט, לכל מקום שבו נמצא האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית או שיש לעובד הסוציאלי יסוד להניח שהאדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית נמצא שם.
(ב)
לאחר בדיקה כאמור, רשאי עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית) להביא את עניינו של האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית לפני ועדת אבחון.
פנייה לוועדת אבחון [תיקון: תשפ״ב]
(החל מיום 3.1.2024):
בלי לגרוע מהוראות סעיף 4(ב), אדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית, נציגו או הגורם המטפל, רשאים להביא את עניינו של אדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית לפני ועדת אבחון כדי שתקבל החלטה לפי סעיפים 7 או 15.
ועדת אבחון [תיקון: תשע״א, תשע״ז]
(א)
שר הרווחה והשירותים החברתיים יקים ועדות אבחון ויקבע את אזורי פעולתן.
(ב)
ועדת אבחון תהיה של חמישה: עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית), פסיכולוג ומחנך, שמינה שר הרווחה והשירותים החברתיים, ורופא פסיכיאטר ורופא מומחה למחלות ילדים או רופא אחר, שמינה שר הרווחה והשירותים החברתיים, בהתייעצות עם שר הבריאות.
סמכויות ועדת אבחון [תיקון: תשע״א, תשע״ז, תשפ״ב]
ועדת אבחון רשאית –
(1)
להזמין את האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית, את האחראי עליו ואנשים אחרים שיש להם, לדעת הועדה, ידיעות הנוגעות לאותו אדם ולהציג להם שאלות;
(החל מיום 3.1.2024): להזמין את האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית, את נציגו ואנשים אחרים שיש להם, לדעת הועדה, ידיעות הנוגעות לאותו אדם ולהציג להם שאלות;
(2)
להורות כי האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית ייבדק בדיקות רפואיות ובדיקות בדבר כשרו השכלי;
(3)
להורות לעובד הסוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית) שערך את הבדיקה כאמור בסעיף 4 שיגיש לה תסקיר על בדיקתו או שיערוך בדיקות נוספות כפי שתמצא לנחוץ.
החלטת ועדת אבחון [תיקון: תשע״ז, תשפ״ב]
(א)
מצאה ועדת אבחון כי אדם שעניינו הובא בפניה הוא אדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית, תחליט, לאחר שנתנה לו ולאחראי עליו הזדמנות נאותה להשמיע את דבריהם, על דרכי הטיפול בו.
(החל מיום 3.1.2024): מצאה ועדת אבחון כי אדם שעניינו הובא בפניה הוא אדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית, תחליט, לאחר שנתנה לו, לנציגו, לגורם המטפל ולעובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית), לפי העניין, הזדמנות נאותה להשמיע את דבריהם, על דרכי הטיפול בו.
(ב)
בקביעת דרכי הטיפול תתחשב ועדת האבחון בדתו של האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית ובכל משאלה סבירה שלו ושל האחראי עליו ותתן את דעתה למידה שבה האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית עלול לסכן את עצמו או את הזולת.
(החל מיום 3.1.2024): בקביעת דרכי הטיפול תתחשב ועדת האבחון בדתו של האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית ובכל משאלה סבירה שלו ושל נציגו ותתן את דעתה למידה שבה האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית עלול לסכן את עצמו או את הזולת.
(ג)
ועדת אבחון תמסור לאדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית ולאחראי עליו הודעה בכתב בדבר החלטתה ובדבר זכותם לערור עליה כאמור בסעיף 8.
(החל מיום 3.1.2024): ועדת אבחון תמסור לאדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית, לנציגו, לגורם המטפל או לעובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית), לפי העניין, הודעה בכתב בדבר החלטתה ובדבר זכותם לערור עליה כאמור בסעיף 8.
(ד)
החליטה ועדת האבחון, במסגרת החלטתה בעניין דרכי טיפול כאמור בסעיף קטן (ג), על מתן שירותי רווחה לפי חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, יינתנו שירותי הרווחה כאמור לפי הוראות פרק ו׳ לחוק האמור; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מיתר סמכויותיה של ועדת האבחון לפי חוק זה.
הזכות לסידור חוץ ביתי ולסידור יומי (החל מיום 3.1.2024): לשירותי רווחה [תיקון: תש״ס, תשע״ז, תשפ״ב]
(א)
(יבוטל ביום 3.1.2024): החליטה ועדת אבחון על סידור חוץ ביתי או סידור יומי לאדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית מסוים תקבע גם את סוג הסידור המתאים לו ביותר.
(ב)
(יבוטל ביום 3.1.2024): בקביעת סוג הסידור החוץ ביתי תיתן ועדת האבחון עדיפות לדיורו של האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית בקהילה.
(ג)
(יבוטל ביום 3.1.2024): אדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית שועדת האבחון החליטה כי דרך הטיפול בו תהיה סידור חוץ ביתי או סידור יומי, זכאי לקבל אותו כפוף להוראות חוק זה, מהמדינה או מטעמה, במקום, באופן ולפי כללים שקבע שר העבודה והרווחה; כללים לפי סעיף קטן זה יכול שייקבעו לסוגים מסוימים של סידור חוץ ביתי או סידור יומי.
(ד)
שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע את שיעור השתתפותו של אדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית או של מי שחייב במזונותיו לפי סעיף 3 לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), התשי״ט–1959, ובמידת חיובו, בהוצאות הסידור החוץ ביתי או הסידור היומי שיינתן לו, הכל על פי כללים ובשיעורים שיקבע שר העבודה והרווחה דרך כלל או לסוגים.
(החל מיום 3.1.2024): שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע את שיעור השתתפותו של אדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית או של מי שחייב במזונותיו לפי סעיף 3 לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), התשי״ט–1959, ובמידת חיובו, בהוצאות שירותי הרווחה שיינתנו לו, הכל על פי כללים ובשיעורים שיקבע שר העבודה והרווחה דרך כלל או לסוגים.
(ה)
רשות מקומית שבתחום שיפוטה מתגורר אדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית כאמור בסעיף קטן (ג) תשתתף במימון העלות הכוללת של הסידור החוץ ביתי או הסידור היומי שיינתן לו, למעט שיעור ההשתתפות העצמית כאמור בסעיף קטן (ד), בשיעור של 25%; שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע הוראות לענין קביעת מקום מגוריו של האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית, וזאת בנוסף או במקום תקנות לפי חוק שירותי הסעד, התשי״ח–1958, שענינן קביעת מקום מגורים.
(החל מיום 3.1.2024): רשות מקומית שבתחום שיפוטה מתגורר אדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית כאמור בסעיף קטן (ג) תשתתף במימון העלות הכוללת של שירותי הרווחה שיינתנו לו, למעט שיעור ההשתתפות העצמית כאמור בסעיף קטן (ד), בשיעור של 25%; שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע הוראות לענין קביעת מקום מגוריו של האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית, וזאת בנוסף או במקום תקנות לפי חוק שירותי הסעד, התשי״ח–1958, שענינן קביעת מקום מגורים.
ערר [תיקון: תשע״ז, תשפ״ב]
תוך 45 ימים מיום מסירת ההודעה כאמור בסעיף 7(ג), רשאי האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית או האחראי עליו לערור על החלטת ועדת האבחון לפני ועדת ערר.
(החל מיום 3.1.2024): תוך 45 ימים מיום מסירת ההודעה כאמור בסעיף 7(ג), רשאי האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית, נציגו, הגורם המטפל ועובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית), לפי העניין, לערור על החלטת ועדת האבחון לפני ועדת ערר.
ועדות ערר [תיקון: תשע״א, תשע״ז]
(א)
שר הרווחה והשירותים החברתיים יקים ועדות ערר ויקבע את תחום שיפוטן.
(ב)
ועדת ערר תהיה של שלושה:
(1)
שופט או מי שכשיר להיות שופט בית משפט שלום, שמינה לכך שר המשפטים, והוא יהיה יושב ראש הועדה;
(2)
עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית) שמינה שר הרווחה והשירותים החברתיים;
(3)
רופא פסיכיאטר שמינה שר הרווחה והשירותים החברתיים, בהתייעצות עם שר הבריאות.
החלטת ועדת ערר [תיקון: תשע״ז, תשפ״ב]
לאחר שנתנה לאדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית ולאחראי עליו הזדמנות נאותה להשמיע את דבריהם, רשאית ועדת הערר –
(החל מיום 3.1.2024): לאחר שנתנה לאדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית, לנציגו, לגורם המטפל ולעובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית), לפי העניין, הזדמנות נאותה להשמיע את דבריהם, רשאית ועדת הערר –
(1)
לדחות את הערר;
(2)
לקבל את הערר ולקבוע כי האדם הנוגע בדבר אינו אדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית או כי אין צורך לקבוע לגביו דרכי טיפול לפי חוק זה;
(3)
לקבל את הערר ולהחזיר את הענין לועדת אבחון על מנת שתערוך בדיקות נוספות ותשוב ותקבע לפי תוצאותיהן את דרכי הטיפול.
אמצעי כפיה [תיקון: תשע״א, תשע״ז, תשפ״ב]
לא בא אדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית לפני ועדת אבחון, או לא עבר בדיקות בהתאם להוראותיה כאמור בסעיף 6, או לא דאג האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית או האחראי עליו לביצוען של דרכי הטיפול שעליהן החליטה ועדת אבחון, רשאי בית המשפט, על פי בקשת עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית), לצוות על נקיטת אמצעים – לרבות העמדת האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית תחת השגחתו של עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית) או החזקתו במעון – הדרושים, לדעת בית המשפט, להבטיח כי האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית יובא לפני ועדת אבחון, שייבדק בהתאם להוראותיה או שיבוצעו דרכי הטיפול שעליהן החליטה הועדה.
(החל מיום 3.1.2024): לא בא אדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית לפני ועדת אבחון, או לא עבר בדיקות בהתאם להוראותיה כאמור בסעיף 6, או לא דאג האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית או נציגו לביצוען של דרכי הטיפול שעליהן החליטה ועדת אבחון, רשאי בית המשפט, על פי בקשת עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית), לצוות על נקיטת אמצעים – לרבות העמדת האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית תחת השגחתו של עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית) או החזקתו במעון – הדרושים, לדעת בית המשפט, להבטיח כי האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית יובא לפני ועדת אבחון, שייבדק בהתאם להוראותיה או שיבוצעו דרכי הטיפול שעליהן החליטה הועדה.
הוצאה לפועל [תיקון: תשע״א, תשע״ז]
החלטת בית המשפט לפי סעיף 11 תוצא לפועל על ידי עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית), זולת אם בית המשפט הורה אחרת.
הוצאות טיפול [תיקון: תשע״ז, תשפ״ב]
בית משפט רשאי לחייב את האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית ואת האחראי עליו – אם הוא חייב במזונות האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית ובמידת חיובו – שישאו בהוצאות דרכי הטיפול שעליהן החליטה ועדת האבחון, כולן או מקצתן.
(החל מיום 3.1.2024): בית משפט רשאי לחייב את האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית ואת נציגו – אם הוא חייב במזונות האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית ובמידת חיובו – שישאו בהוצאות דרכי הטיפול שעליהן החליטה ועדת האבחון, כולן או מקצתן.
ערעור [תיקון: תשל״ה]
החלטה של בית משפט לפי חוק זה, למעט לפי סעיפים 19א עד 19ט, ניתנת לערעור לפני בית משפט מחוזי; בערעור על החלטה לפי סעיפים 11 או 12 ידון בית המשפט המחוזי בשופט אחד.
דיון מחודש [תיקון: תשע״א, תשע״ז, תשפ״ב]
(א)
לפחות פעם בכל שלוש שנים חייב העובד הסוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית) לשוב ולהביא את עניינו של אדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית לפני ועדת אבחון, ורשאי הוא לעשות כן בכל עת על דעת עצמו או לפי בקשת האחראי על האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית.
(החל מיום 3.1.2024): לפחות פעם בכל שלוש שנים חייב העובד הסוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית) לשוב ולהביא את עניינו של אדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית לפני ועדת אבחון, ורשאים הוא, האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית, נציגו והגורם המטפל, לעשות כן בכל עת.
(ב)
על ענין שהובא לפני ועדת אבחון כאמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיפים 6 עד 14, בשינויים המחוייבים.
אמצעי חירום [תיקון: תשע״א, תשע״ז, תשפ״ב]
(א)
היה עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית) סבור כי נשקפת סכנה תכופה לאדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית או לזולתו או שהאדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית זקוק לטיפול רפואי או אחר שאינו סובל דיחוי, רשאי הוא – אף לפני שעניינו של האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית הובא לפני ועדת אבחון ואף ללא הסכמת האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית או האחראי עליו – לנקוט כל האמצעים הדרושים, לדעת העובד הסוציאלי, למניעת אותה סכנה או למתן אותו טיפול, ובלבד שלא יוחזק אדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית יותר משבוע ימים מחוץ לרשותו של האחראי עליו בלי אישור בית המשפט.
(החל מיום 3.1.2024): היה עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית) סבור כי נשקפת סכנה תכופה לאדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית או לזולתו או שהאדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית זקוק לטיפול רפואי או אחר שאינו סובל דיחוי, רשאי הוא – אף לפני שעניינו של האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית הובא לפני ועדת אבחון ואף ללא הסכמת האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית או נציגו – לנקוט כל האמצעים הדרושים, לדעת העובד הסוציאלי, למניעת אותה סכנה או למתן אותו טיפול, ובלבד שלא יוחזק אדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית יותר משבוע ימים מחוץ לרשותו של נציגו בלי אישור בית המשפט.
(ב)
עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית) אשר נקט אמצעי חירום לפי סעיף קטן (א), יודיע על כך מיד לבית המשפט, שיהיה רשאי לשנותם או לבטלם.
(ג)
מי שעשה מעשה, אגב טיפול רפואי או אחר באדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית, על־פי בקשת עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית) בתוקף סמכותו לפי סעיף זה, לא יהיה אחראי בנזיקים בשל כך בלבד שלא קיבל את הסכמתו של האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית או האחראי עליו.
(החל מיום 3.1.2024): מי שעשה מעשה, אגב טיפול רפואי או אחר באדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית, על־פי בקשת עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית) בתוקף סמכותו לפי סעיף זה, לא יהיה אחראי בנזיקים בשל כך בלבד שלא קיבל את הסכמתו של האדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית או נציגו.
סודיות [תיקון: תשע״א, תשע״ז]
הגיעה לידי עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית) או אדם אחר הממלא תפקיד לפי חוק זה ידיעה הנוגעת לאדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית, ישמרנה בסוד ולא יגלנה אלא אם הורשה לכך על ידי בית המשפט או אם יש צורך בכך לשם ביצוע כל חוק או לאדם שיש לו ענין מוצדק לקבל את הידיעה.
עונשין [תיקון: תשע״א, תשע״ז]
(א)
אלה דינם מאסר ששה חדשים:
(1)
המפריע לעובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית) או לאדם אחר בביצוע תפקיד שהוטל עליו על פי חוק זה או על פי החלטת ועדת אבחון, ועדת ערר או בית משפט;
(2)
העובר על הוראות סעיף 17.
(ב)
אלה דינם קנס 500 לירות:
(1)
מי שאינו מוסר ההודעה לפי סעיף 3 כשהוא חייב לעשות כן;
(2)
מי שאינו מתייצב לפני ועדת אבחון או ועדת ערר כשהוזמן לעשות כן ומי שמסרב לענות לשאלות שהוצגו לו בועדות אלה;
(3)
מי שאינו מציית להוראות של עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית) לפי חוק זה, או שאינו משיב לשאלותיו של עובד סוציאלי כאמור בבדיקה שנערכה לפי סעיפים 4 או 6(3).
אי־תחולת החוק [תיקון: תשל״ה, תשע״ז]
חוק זה לא יחול על אדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית הנמצא במאסר או במעצר חוקי, אלא כפי שנקבע בסעיפים 19א עד 19ט.
מעצר אדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית [תיקון: תשל״ה, תשע״ז]
ציווה בית משפט על מעצרו של אדם ושוכנע שהעצור הוא אדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית, יורה שיוחזק במעצר נפרד ככל האפשר או במעון נעול, זולת אם סבר שטובת העצור אינה מחייבת זאת, אולם לא יועבר עצור למעון נעול אלא לאחר גמר החקירה.
טיפול בנאשם לוקה בשכלו או שאינו בר עונשין [תיקון: תשל״ה]
הועמד אדם לדין פלילי ובית המשפט מצא, אם על פי ראיות שהובאו לפניו מטעם אחד מבעלי הדין ואם על פי ראיות שהובאו לפניו ביזמתו שלו, אחת מאלה:
(1)
שהנאשם אינו מסוגל לעמוד לדין מחמת ליקוי בכשרו השכלי;
(2)
שהנאשם עשה את מעשה העבירה שהואשם בו, אך מחמת ליקוי בכשרו השכלי בשעת מעשה אין הוא בר עונשין,
יצווה בית המשפט שהנאשם יובא לפני ועדת האבחון כדי שתחליט על דרכי הטיפול בו, ויחולו הוראות חוק זה בשינויים המחוייבים.
טיפול בלוקה בשכלו שהורשע [תיקון: תשל״ה]
הורשע אדם ובית המשפט מצא שיש ליקוי בכשרו השכלי, רשאי הוא, במקום לגזור את דינו, לצוות שיובא לפני ועדת האבחון כדי שתחליט על דרכי הטיפול בו; החליט בית משפט כאמור, יחולו הוראות חוק זה בשינויים המחוייבים.
טיפול באדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית במאסר [תיקון: תשל״ה, תשע״ז, תשפ״ב]
נידון אדם למאסר ומצא בית המשפט שהוא אדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית, רשאי הוא, לפי בקשת האדם, בקשת האחראי עליו או בקשת התובע, לצוות שישא מאסרו במעון נעול.
(החל מיום 3.1.2024): נידון אדם למאסר ומצא בית המשפט שהוא אדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית, רשאי הוא, לפי בקשת האדם, בקשת נציגו או בקשת התובע, לצוות שישא מאסרו במעון נעול.
הוראות בדיקה [תיקון: תשל״ה]
כדי לאפשר לבית המשפט להכריע אם יש מקום ליתן צו לפי סעיפים 19א עד 19ד, רשאי הוא להורות, לפי בקשת בעל דין או מיזמתו שלו, שהאדם יובא לפני ועדת האבחון כדי שתתן חוות דעתה על מצבו.
מעמד תובע [תיקון: תשל״ה]
בהליכים לפני ועדת אבחון לפי סעיפים 19ב או 19ג רשאי תובע להשמיע דברו לפי סעיף 7 ולערור לפי סעיף 8 על ההחלטה.
ערעור [תיקון: תשל״ה]
החלטת בית משפט לפי סעיפים 19א עד 19ה ניתנת לערעור כפסק דין בפלילים.
ביצוע הצווים [תיקון: תשל״ה, תשע״א, תשע״ז]
צו לפי סעיפים 19א עד 19ה ישמש אסמכתה למשטרה להביא את האדם שעליו ניתן הצו בהתאם לצו, אלא שצו לפי סעיף 19ה לגבי אדם שאינו עצור או אסיר יבוצע בידי עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית), אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת.
משמורת [תיקון: תשל״ה]
עצור או אסיר שניתן עליו צו לפי סעיפים 19א, 19ד או 19ה יראוהו, בעת שהוא מוחזק במעון או במעון נעול או בעת שהוא נתון בבדיקה, כאילו הוא נמצא במשמורת כדין, ויחולו עליו הוראות סעיפים 18 ו־19 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל״ב–1972, בשינויים המחוייבים.
שמירת דינים אחרים
אין חוק זה בא לגרוע מחוק לימוד חובה, תש״ט–1949, מחוק חינוך ממלכתי, תשי״ג–1953, ומחיובים לפי כל דין אחר.
ביצוע, תקנות ומינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית) [תיקון: תשל״א, תשע״א, תשע״ז]
(א)
שר הרווחה והשירותים החברתיים (בסעיף זה – השר) ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, למעט תקנות בדבר סדרי דין.
(ב)
שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין להליכים לפי חוק זה בבתי משפט ובוועדות ערר.
(ג)
השר ימנה עובד סוציאלי ראשי וכן עובדים סוציאליים לעניין חוק זה, שיפעלו לפי הנחיותיו של העובד הסוציאלי הראשי, בדרך כלל או לעניין מסוים; חלק עובד סוציאלי על ההנחיות בעניין מסוים, ישוב העובד הסוציאלי הראשי ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בעניין זה עם העובד הסוציאלי ועם גופים אחרים שמצא לנכון.


נתקבל בכנסת ביום י״ח בסיון תשכ״ט (4 ביוני 1969).
 • יגאל אלון
  סגן ראש הממשלה
  ממלא מקום ראש הממשלה
 • יוסף בורג
  שר הסעד
 • שניאור זלמן שזר
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן