לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות

חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות מתוך

חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ״ד–1994


הגדרות [תיקון: תשס״ב, תשס״ח]
בחוק זה –
”אחראי“ – הורה, אפוטרופוס או כל מי שהקטין נמצא במשמרתו על פי דין;
”ארגון ציבורי“ – ארגון ארצי או ארגון מקומי של מתנדבים העוסק בטיפול בילדים עם מוגבלות מסוג מסוים או בקידום עניינם;
”חוק מעונות יום שיקומיים“ – חוק מעונות יום שיקומיים, התש״ס–2000;
”ילד עם מוגבלות“ – אדם בגיל שלוש עד עשרים ואחת שמחמת ליקוי בכשרו הגופני, השכלי, הנפשי או ההתנהגותי אינו מסוגל לנסוע בכוחות עצמו ונזקק להסעה;
”מוסד חינוך“ – מוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש״ט–1949;
”מעון יום שיקומי“ – מעון יום שיקומי בעל רישיון תקף על פי חוק מעונות יום שיקומיים;
”מפקח“ – מפקח על מעון יום שיקומי כמשמעותו בחוק מעונות יום שיקומיים;
”סל השירותים“ – סל שירותים לפעוט עם מוגבלות, כהגדרתו בחוק מעונות יום שיקומיים;
”פעוט עם מוגבלות“ – כהגדרתו בחוק מעונות יום שיקומיים;
”רכב בטיחותי“ – רכב להסעת ילדים עם מוגבלות שמתקיימות בו דרישות התקן והמפרט הטכני שנקבעו לפי סעיף 5(א);
”רשות מקומית“ – עיריה או מועצה מקומית;
”השר האחראי“ –
(1)
לענין ילדים עם מוגבלות – שר החינוך והתרבות;
(2)
לענין פעוטות עם מוגבלות – שר הרווחה והשירותים החברתיים.
זכאות להסעה [תיקון: תשנ״ז, תשס״ב, תשס״ח]
(א)
ילד עם מוגבלות זכאי להסעה ממקום מגוריו או ממקום סמוך לו למוסד חינוך וממנו, לפי צרכיו ובהתחשב בסוג המגבלה שלו.
(א1)
פעוט עם מוגבלות זכאי להסעה ולליווי בידי אדם מבוגר נוסף על הנהג, ממגוריו או ממקום סמוך לו, למעון יום שיקומי וממנו, לפי צרכיו ובהתחשב בסוג המגבלה שלו.
(ב)
השר האחראי יקבע כללים ומבחנים לענין סעיף זה, לרבות לענין הסעה של ילדים עם מוגבלות ופעוטות עם מוגבלות שתלווה בידי אדם מבוגר בנוסף לנהג, וכן הוראות ותנאים לביצוע ההסעה והליווי של הפעוטות עם המוגבלות.
הסעה בידי רשות מקומית [תיקון: תשס״ב, תשס״ה, תשס״ח, תשע״ז]
(א)
הרשות המקומית שבתחום שיפוטה גר הילד עם המוגבלות, תדאג להסעתו למוסד החינוך וממנו במשך שנת הלימודים ובהתאם לשעות הלימודים במוסד החינוך שבו הוא לומד, על פי הכללים והמבחנים שנקבעו לפי סעיף 2(ב).
(א1)
רשות מקומית ששלחה ילד עם מוגבלות למעון, הנמצא בתחום שיפוטה של רשות מקומית אחרת (בסעיף קטן זה – הרשות השולחת), תשתתף בהוצאות ההסעה והליווי של הילד, למוסד החינוך וממנו, החלות על הרשות המקומית האחרת לפי הוראות סעיף קטן (א); שר החינוך התרבות והספורט, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, יקבע, בצו, את שיעורי ההשתתפות של הרשות השולחת; בסעיף קטן זה, ”מעון“ – כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ״ה–1965.
(ב)
רשות מקומית שבתחום שיפוטה גר פעוט עם מוגבלות, אחראית לביצוע הסעה וליווי בהסעה של הפעוט עם המוגבלות למעון היום השיקומי וממנו במשך שנת הלימודים, בהתאם לימי פעילותו ולשעות פעילותו של מעון היום השיקומי ועל פי הכללים והמבחנים, ההוראות והתנאים שנקבעו לפי סעיף 2(ב); בסעיף קטן זה, ”שנת לימודים“ – שנת לימודים כמשמעותה בסעיף 14 לחוק חינוך מיוחד, התשמ״ח–1988, ואולם רשאי השר האחראי לקבוע שנת לימודים אחרת לעניין סעיף קטן זה, למקרה מסוים או לסוגי מקרים.
(ג)
(1)
הובא לידיעתו של מעון יום שיקומי, קיומו של ליקוי בהסעה או בליווי בהסעה של הפעוטות עם המוגבלות השוהים בו, יודיע על כך, בהקדם האפשרי, לרשות המקומית שבתחום שיפוטה גר הפעוט עם המוגבלות ולמפקח.
(2)
הובא לידיעתה של רשות מקומית קיומו של ליקוי כאמור בפסקה (1), בין בהודעה מאת מעון היום השיקומי לפי אותה פסקה ובין בדרך אחרת, תפעל הרשות המקומית לתיקונו בהקדם האפשרי ובהתחשב בחומרת הליקוי ובנזק הצפוי בעקבותיו לפעוטות עם המוגבלות, ותודיע, בכתב, למעון היום השיקומי ולמפקח, בתוך 30 ימים, על פעולתה כאמור.
הסעה ברכב בטיחותי [תיקון: תשס״ב]
(א)
רשות מקומית המסיעה, ברכב אחד, חמישה ילדים עם מוגבלות או פעוטות עם מוגבלות, או יותר, תדאג להסעתם ברכב בטיחותי המתאים לסוג המוגבלות כפי שנקבע לפי סעיף 5(א).
(ב)
רשות מקומית הצריכה להסיע פחות מחמישה ילדים עם מוגבלות או פעוטות עם מוגבלות, תתקשר עם רשות מקומית סמוכה לצורך הסעה משותפת ברכב בטיחותי; אין רשות סמוכה הצריכה להסיע ילדים עם מוגבלות או פעוטות עם מוגבלות, תהיה הרשות המקומית רשאית להסיע את הילדים עם המוגבלות או הפעוטות עם המוגבלות, ברכב שאינו בטיחותי, ובלבד שאופן הישיבה או השכיבה ברכב לא יפגע בבריאותם או בבטיחותם של הילדים עם המוגבלות או הפעוטות עם המוגבלות, לפי הענין; בסעיף קטן זה, ”רכב שאינו בטיחותי“ לענין ילדים עם מוגבלות – לרבות אוטובוס או מונית.
רכב בטיחותי [תיקון: תשס״ב, תשס״ח, תשע״ז]
(א)
שר התחבורה יקבע תקנים ומפרטים טכניים לרכב המיועד להסעת ילדים עם מוגבלות ופעוטות עם מוגבלות לפי סוג המוגבלות, באופן שיבטיחו את בריאותם ובטיחותם של הילדים עם המוגבלות או הפעוטות עם המוגבלות, לפי הענין.
(ב)
לא תסיע רשות מקומית פעוט עם מוגבלות לפי הוראות חוק זה, אלא אם כן סיפק האחראי על הפעוט עם המוגבלות מושב בטיחותי לשם הסעתו; שר התחבורה רשאי לקבוע תקנים ומפרטים טכניים למושב בטיחותי, בהתאם לסוג המוגבלות.
(ג)
תקנות לפי סעיף זה יותקנו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
הסעה על ידי ארגון ציבורי [תיקון: תשס״ב, תשס״ח]
(א)
ארגון ציבורי המסיע לפחות חמישה ילדים עם מוגבלות או פעוטות עם מוגבלות ברכב אחד, לצורך כלשהו, יסיע אותם ברכב בטיחותי המתאים לסוג המוגבלות כפי שנקבע לפי סעיף 5(א).
(ב)
ארגון ציבורי המסיע פחות מחמישה ילדים עם מוגבלות או פעוטות עם מוגבלות רשאי להסיע את הילדים עם המוגבלות או הפעוטות עם המוגבלות ברכב שאינו בטיחותי, ובלבד שאופן הישיבה או השכיבה ברכב כאמור לא יפגע בבריאותם או בבטיחותם של הילדים עם המוגבלות או הפעוטות עם המוגבלות, לפי הענין; בסעיף קטן זה, ”רכב שאינו בטיחותי“ לענין ילדים עם מוגבלות – לרבות אוטובוס או מונית.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשס״ב]
השר האחראי ושר התחבורה ממונים על ביצועו של חוק זה, והם רשאים, כל אחד בתחום עניניו, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
אישור תקנות לעניין הסעה וליווי [תיקון: תשס״ח, תשע״ז]
תקנות לפי חוק זה לעניין הסעה וליווי בהסעה של ילדים עם מוגבלות יהיו באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, ותקנות כאמור לעניין הסעה וליווי בהסעה של פעוטות עם מוגבלות יהיו באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.
מועד להגשת תקנות
התקנות לפי סעיפים 2 ו־5 יוגשו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת תוך שלושה חדשים מיום פרסומו של חוק זה.
תחילה
תחילתו של חוק זה ביום תחילת שנת הלימודים התשנ״ו.


 • ישראל קיסר
  שר התחבורה
 • אמנון רובינשטיין
  שר החינוך והתרבות
 • עזר וייצמן
  נשיא המדינה
 • יצחק רבין
  ראש הממשלה
 • שבח וייס
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן