לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הספורט

חוק הספורט מתוך

חוק הספורט, התשמ״ח–1988


תוכן עניינים

[תיקון: תשע״א]

פרק א׳: הגדרות

הגדרות [תיקון: תשנ״א, תשס״ג, תשע״א, תשע״א־3, תשע״ז־2, תשע״ז־3, תשע״ח]
בחוק זה –
”ספורט“ או ”פעילות ספורט“ – פעילות משחקית, בין תחרותית ובין שאינה תחרותית, אשר נדרש לה מאמץ גופני;
”אגודת ספורט“ – חבר־בני־אדם העוסק בענף או בענפי ספורט מסויימים והמסונף לארגון ספורט או הפועל כתאגיד עצמאי;
”ארגון ספורט“ – תאגיד שלא למטרות ריווח המאגד בתוכו אגודות ספורט העוסקות בענפי ספורט שונים;
”עונת ספורט“ – העונה הרשמית של פעילות בענף ספורט שנקבעה בידי ההתאחדות או האיגוד הנוגעים בדבר, ובלבד שלא תעלה על עשרה חדשים בשנה;
”פגרה“ – התקופה שבין שתי עונות ספורט;
”התאחדות“ ו”איגוד“, לענין ספורט – תאגיד שלא למטרות ריווח, המרכז והמייצג ענף או ענפי ספורט בישראל ושמכירים בו הגופים הבין־לאומיים המייצגים והמוכרים באותו ענף ספורט;
”מכון ספורט“ – מי שנותן שירותים של פעילות ספורט למטרות ריווח;
”מועדון ספורט“ – תאגיד שלא למטרות ריווח לצורך קיום פעולות ספורט במקום מוגדר;
”פעילות ספורט מאורגנת“ – פעילות ספורט המאורגנת על ידי אגודת ספורט או ארגון ספורט, התאחדות או איגוד;
”שופט ספורט“ – שופט שמונה על ידי התאחדות או איגוד לשפוט בפעילות ספורט מאורגנת;
”השר“ – שר החינוך והתרבות;
”תעודת הסמכה“ – תעודה המסמיכה אדם לעסוק כמאמן או כמדריך ספורט, שניתנה מאת אחד מאלה:
(1)
בית ספר בישראל שהכיר בו השר לענין זה; הכרה כאמור יכול שתהיה אף לגבי בית ספר המתנהל לפי חיקוק;
(2)
בית ספר מחוץ לישראל, ובלבד שועדה כאמור בסעיף 4 הכירה בתעודה;
(3)
מוסד מוכר המכשיר עובדי הוראה לחינוך גופני, ובלבד שהשר הכיר במוסד לענין זה ושהתעודה ניתנה לבוגר המוסד בתנאים שקבע השר, הכל בשים לב, בין השאר, לתכנית הלימודים של המוסד להכשרת עובדי הוראה כאמור ולהתמחויות המתקיימות בו;
”מוסד מוכר“ – מוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958, או מוסד שקיבל היתר לפי החוק האמור;
”המועצה“ – המועצה הלאומית לספורט שהוקמה לפי סעיף 17א;
”המועצה להסדר ההימורים בספורט“ – (בוטלה);
”המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל“ – המועצה שהוקמה לפי החלטת הממשלה 3416 מיום י׳ באדר ב׳ התשס״ה (21 במרס 2005);
”הקצבה מיוחדת“ – סכום שנקבע בהיתר שניתן למפעל הפיס לפי סעיף 231(א)(2) לחוק העונשין, התשל״ז–1977, שהוא הקצבה מיוחדת לתחום הספורט;
”הוועדה הציבורית“ – (בוטלה);
”חוק יסודות התקציב“ – חוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985;
”חוק להסדר ההימורים בספורט“ – (בוטלה);
”יתרת ההכנסות“ – (בוטלה);
”מיתקן ספורט“ – מיתקן המשמש או המיועד לשמש לפעילות ספורט;
”תכנית המיתקנים הלאומית“ – תכנית לאומית להקמה ולשדרוג של מיתקני ספורט שנקבעה לפי סעיף 17יד;
”השרים“ – השר ושר האוצר.
[תיקון: תשע״א]

פרק ב׳: הסדרת תחום הספורט

חיוב בתעודת הסמכה
(א)
השר רשאי לקבוע בצו כי בענף ספורט מסויים, כולו או חלקו, לא יוכל אדם לעסוק כמאמן או כמדריך ספורט, אלא אם כן יש בידו תעודת הסמכה לאותו ענף.
(ב)
מי שערב תחילתו של צו לפי סעיף קטן (א) עסק כמאמן או כמדריך ספורט בענף שהצו חל עליו, יהא רשאי להמשיך בעיסוקו, ללא תעודת הסמכה, במשך תקופה שלא תעלה על שנתיים מיום תחילתו של הצו.
הודעה על העדר תעודת הסמכה
מי שעוסק, בין בשכר ובין שלא בשכר, כמאמן או כמדריך ספורט במסגרת פעילות ספורט מאורגנת או פעילות ספורט במכון ספורט או במועדון ספורט, בענף ספורט שלא ניתן לגביו צו כאמור בסעיף 2, ואין בידו תעודת הסמכה, יודיע על כך מראש למי שמבקש להעסיקו או לקבל ממנו שירות.
הסמכת מאמנים ומדריכים מחוץ־לארץ
(א)
השר ימנה ועדה בת שלושה חברים שהם אנשי מקצוע בתחום הספורט (להלן – הועדה), שמתפקידה יהיה לבדוק תעודות שניתנו מאת בתי ספר שמחוץ לישראל ולהכיר בהן כתעודות הסמכה.
(ב)
הועדה רשאית לתת למאמן או למדריך ספורט מחוץ לארץ היתר זמני, לתקופה מוגבלת, לעסוק כמאמן או מדריך ספורט, גם אם אין בידו תעודה כאמור בסעיף קטן (א), בתנאים או בלעדיהם.
(ג)
הרואה עצמו נפגע מהחלטת הועדה, רשאי לערער עליה לפני בית משפט מחוזי בשבתו כדן יחיד.
בדיקות רפואיות
(א)
אגודת ספורט, מכון ספורט, ארגון ספורט והתאחדות או איגוד לא ישתפו ספורטאים בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם, אלא אם כן הספורטאים נבדקו תחילה בדיקות רפואיות ונמצאו כשירים.
(ב)
השר, בהסכמת שר הבריאות, רשאי לקבוע בתקנות, לאחר התייעצות בהתאחדות או באיגוד הנוגע לענין, את סוגי הבדיקות הרפואיות ותדירותן.
(ג)
הבדיקות הרפואיות ייערכו בתחנות לרפואת ספורט ששר הבריאות קבע לענין זה.
איסור שימוש בתכשירים ממריצים
(א)
לא ישתמש ספורטאי בסם או בתכשיר ממריץ להגברת הישגיו בספורט.
(ב)
השר, בהסכמת שר הבריאות, יקבע בתקנות את הסמים והתכשירים הממריצים האסורים בשימוש לפי סעיף קטן (א).
(ג)
השר רשאי, בהתייעצות עם שר הבריאות, לקבוע כללים לעריכת בדיקות רפואיות מדגמיות, בזמן תחרויות, לאיתור ספורטאי שעבר על הוראות סעיף זה; ספורטאי שקיבל הוראה להיבדק יציית להוראה.
(ד)
עבירה על הוראות סעיף זה היא גם עבירת משמעת.
ביטוח [תיקון: תשע״ב, תשע״ו, תשע״ח־3]
(א)
(1)
אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות ואיגוד (בסעיף זה – גופי ספורט), יבטחו את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם; ספורטאי רשאי לבטח את עצמו לפי חוק זה, ואולם גוף ספורט לא יבקש או ידרוש מספורטאי לבטח את עצמו ולא יתנה את החברות בגוף או את ההשתתפות בפעילות המאורגנת בידי הגוף או מטעמו בכך שהספורטאי ביטח את עצמו.
(2)
על אף האמור בפסקה (1), בוטח ספורטאי הנוטל חלק בתחרות ספורט מסוימת בידי אחד מגופי הספורט או שביטח את עצמו, או שבוטח בביטוח אחר שמתקיימים בו התנאים שנקבעו לפי סעיף קטן (ב), לפחות, יהיו שאר גופי הספורט שחלה עליהם חובת ביטוח לפי פסקה (1) פטורים מביטוח כאמור באותה פסקה, ובלבד שנמסר להם אישור המבטח על כך שמתקיימים בביטוח התנאים האמורים.
(3)
חלה על גוף ספורט חובת ביטוח כאמור בפסקה (1), יבדוק אם הספורטאי מבוטח כאמור בפסקה (2) בעת הצטרפותו של הספורטאי לגוף הספורט, ובתחילתה של כל עונת ספורט, ואם אינו מבוטח – יבטחו לפי סעיף זה.
(א1)
חובת הביטוח כאמור בסעיף קטן (א) לא תחול על אלה:
(1)
ספורטאים המקבלים שכר חודשי בגובה שכר המינימום לחודש הקבוע בחוק שכר מינימום, התשמ״ז–1987, לפחות, בתמורה להשתתפותם בתחרויות ספורט;
(2)
ספורטאים המשתתפים בפעילות ספורט שמעסיק מארגן או תומך בה כפעילות נלווית לעבודה, לרבות בליגה למקומות עבודה, המבוטחים לפי פרק ה׳ לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995, בענף ביטוח נפגעי עבודה;
(3)
ספורטאים שהם תלמידים המבוטחים בביטוח תאונות אישיות לפי סעיף 6(ד1) לחוק לימוד חובה, התש״ט–1949, לעניין פעילות שחלה לגביה חבות של המבטח לפי חוזה הביטוח שהתלמידים מבוטחים בו;
(4)
ספורטאים המשתתפים בפעילות ספורט שאין בעדה תשלום שכר או כל תמורה אחרת.
(ב)
השר רשאי לקבוע בתקנות, לאחר התייעצות בממונה על הביטוח במשרד האוצר ובארגוני הספורט, את סכומי הביטוח המזעריים ואת פרטי הביטוח, לענף ספורט, כולו או מקצתו.
בטיחות
השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר נהלי בטיחות לפעילות בענפי הספורט השונים, וכן לקבוע, בהסכמת שר הבריאות, הוראות לענין כוח אדם רפואי וציוד עזרה ראשונה שיימצאו במקומות בהם מתנהלת פעילות ספורט מאורגנת; הוראות כאמור יכול שיהיו כלליות ויכול שיהיו מיוחדות לענף ספורט מסויים, כולו או מקצתו.
ניהול פנקסים ועיון בהם
(א)
אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות, איגוד ומועדון ספורט חייבים לנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיהם ומצבם הכספי.
(ב)
השר או מי שהוא הסמיכו לכך רשאי לעיין בפנקסי החשבונות; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.
ייצוג הולם [תיקון: תשס״ד]
(א)
בקרב העובדים וההנהלה של אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות ואיגוד, המקבלים תמיכה לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985 (בסעיף זה – גופי ספורט), יינתן ביטוי הולם בנסיבות הענין, לייצוגן של נשים בסוגי המשרות השונים, ובלבד שאם לצורך ביצוע הוראות סעיף זה נדרשת העדפת אישה תינתן העדפה כאמור אם המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים.
(ב)
(1)
גופי ספורט ידווחו בכתב, אחת לשנה, לועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת על ביצוע הוראות סעיף זה (בסעיף זה – הדוח); הדוח יימסר לועדה לא יאוחר מיום 31 בדצמבר של שנת הדוח.
(2)
הועדה תקיים דיון בדוח לא יאוחר מ־60 ימים מיום מסירתו, תעיר את הערותיה ותגיש את המלצותיה לשר, כפי שתמצא לנכון.
חופש מידע [תיקון: תשע״ד, תשע״ח]
התאחדות או איגוד המקבלים תמיכה לפי חוק יסודות התקציב ומחזור העסקים השנתי שלהם עולה על מיליון וחצי שקלים חדשים, הם רשות ציבורית כהגדרתה בחוק חופש המידע, התשנ״ח–1998, למעט לגבי מידע שעניינו גילוי זהותם של תורמים שהביעו את דעתם שאינם מעוניינים בגילוי זה, שאין חובה לגלותו לפי כל דין; לעניין סעיף זה, ”התאחדות או איגוד“ – לרבות כל תאגיד שרשאי להפעיל, לנהל ולארגן תחרויות ספורט באותו ענף ספורט.
תקנונים [תיקון: תשנ״א, תשע״א־3]
(א)
התאחדות או איגוד יתקינו תקנונים שיסדירו את הניהול התקין של הענף או של ענפי הספורט שהם מרכזים, לרבות תקנונים בדבר משמעת, שיפוט פנימי ובכלל זה מוסדות השיפוט הפנימיים וסדרי הדין שלפיהם ידונו – בכפוף לסעיף 11, העברת ספורטאים – בכפוף לסעיף 11א, וכן בדבר שכר ותשלומים לספורטאים, למאמנים ולבעלי תפקידים אחרים.
(ב)
בתקנונים כאמור ייקבעו הוראות בענין מתן הזדמנות שווה לפעילות נשים בספורט וכן ייקבעו בהם כללי אתיקה מקצועית לשופטי ספורט, למאמנים, למדריכי ספורט ולספורטאים, בהתאמה לענפי הספורט, וכן לנושאי משרה, כהגדרתם בחוק החברות, התשנ״ט–1999, בהתאחדות או באיגוד, לפי העניין.
(ג)
התקנונים האמורים יחייבו את אגודות הספורט, הספורטאים ובעלי התפקידים שבאותו ענף או באותם ענפי ספורט.
מוסד לבחינת כשירות מינויים בספורט [תיקון: תשע״א־3]
(א)
מוקם בזה מוסד שמטרתו בחינת כשירות המינויים בספורט בישראל כמפורט בחוק זה (בחוק זה – המוסד לבחינת מינויים).
(ב)
המוסד לבחינת מינויים יבחן את כשירות המינוי של שופטי ספורט ושל חברי מוסד שיפוט פנימי בהתאחדויות או באיגודים לפי הוראות סעיפים 10ב ו־11(ב) עד (ד), תוך שמירה על עצמאות פעילותם של ההתאחדויות והאיגודים בהתאם לתקנונים של האיגודים הבין־לאומיים המייצגים והמוכרים באותו ענף ספורט.
(ג)
השר ימנה את חברי המוסד לבחינת מינויים, ואלה הם:
(1)
שופט בית המשפט העליון או שופט בית המשפט המחוזי, שיצא לקצבה או פרש, בהמלצת נשיא בית המשפט העליון, והוא יהיה ראש המוסד לבחינת מינויים;
(2)
אחד מאלה, לפי העניין, בהמלצת הגוף שהוא נציגו:
(א)
נציג ההתאחדות לכדורגל בישראל;
(ב)
נציג איגוד הכדורסל בישראל;
(ג)
נציג הוועד האולימפי בישראל;
(ד)
נציג איל״ת – התאחדות ישראלית לספורט תחרותי לא אולימפי;
(ה)
נציג ההתאחדות הישראלית לספורט נכים;
(3)
מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו להיות נציגו, ויכול שיהיה מי שאינו עובד המדינה.
(ג)
דין חברי המוסד לבחינת מינויים כדין עובדי המדינה לעניין חוק שירות הציבור (מתנות), התש״ם–1979, חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ״ט–1969, ולעניין ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור בחוק העונשין, התשל״ז–1977.
כשירות כהונה של שופט ספורט בהתאחדות או באיגוד [תיקון: תשע״א־3]
(א)
לא ימונה לשופט ספורט בהתאחדות או באיגוד אלא מי שניתן אישור לכשירות מינויו מטעם המוסד לבחינת מינויים, בהתאם להוראות חוק זה.
(ב)
המוסד לבחינת מינויים לא ייתן אישור כאמור בסעיף קטן (א) למועמד שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כשופט ספורט בהתאחדות או באיגוד.
(ג)
לא יכהן כשופט ספורט בהתאחדות או באיגוד מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת המוסד לבחינת מינויים, לכהן בתפקיד כאמור.
(ד)
מונה אדם לשופט ספורט בהתאחדות או באיגוד, והוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי המוסד לבחינת מינויים להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליך בעניינו, ורשאים ההתאחדות או האיגוד למנות לו ממלא מקום למשך תקופת ההשעיה.
מוסדות שיפוט פנימיים [תיקון: תשע״א־3]
(א)
הסמכות הבלעדית לדון ולהחליט בענינים הקשורים לפעילות במסגרת התאחדות או איגוד, תהיה בידי מוסדות השיפוט הפנימיים שנקבעו בתקנון לפי סעיף 10, ובהתאם להוראות שנקבעו בתקנון לפי אותו סעיף; החלטות ערכאת השיפוט הפנימית העליונה בענייני משמעת יהיו סופיות ואין לערער עליהן לפני בית משפט.
(ב)
לא ימונה לחבר מוסד שיפוט פנימי אלא מי שניתן אישור לכשירות מינויו מטעם המוסד לבחינת מינויים, בהתאם להוראות חוק זה.
(ג)
המוסד לבחינת מינויים לא ייתן אישור כאמור בסעיף קטן (א) למועמד שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לשמש כחבר מוסד שיפוט פנימי.
(ד)
לא יכהן כחבר מוסד שיפוט פנימי מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת המוסד לבחינת מינויים, לכהן בתפקיד כאמור.
(ה)
הוראות סעיפים 9, 10 ו־15 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב–1992, יחולו, בשינויים המחויבים, על מינוי, כהונה ופעילות של חבר מוסד שיפוט פנימי.
(ו)
בראש מוסד שיפוט פנימי עליון יכהן מי שהיה שופט כהגדרתו בסעיף 1(א) לחוק־יסוד: השפיטה, ויצא לקצבה או פרש.
(ז)
בראש מותב של מוסד שיפוט פנימי עליון יכהן מי שכשיר להיות שופט בית המשפט המחוזי.
(ח)
בכל עניין של סדרי דין שאין לגביו הוראות לפי חוק זה, בחיקוק אחר או בתקנון שנקבע לפי סעיף 10, ינהג מוסד שיפוט פנימי עליון בדרך הנראית לו הטובה ביותר לעשיית צדק.
העברת ספורטאים [תיקון: תשנ״א, תשנ״ד, תשס״א, תשע״ב]
(א)
ספורטאי שגילו פחות מ־15 שנה יוכל, באין הסכמה להעברתו, להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת, והוא יוכל לעבור לכל אגודה אחרת במועד כמפורט להלן:
(1)
מסר את ההודעה במחצית הראשונה של עונת ספורט – בתוך 30 ימים מתחילתה של המחצית השניה של עונת הספורט;
(2)
מסר את ההודעה במחצית השניה של עונת ספורט – בתוך 30 ימים מסיומה של עונת הספורט.
(א1)
(1)
ספורטאי שגילו 15 שנה ומעלה אך לא מעל 17 שנה יוכל, באין הסכמה להעברתו, להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת והוא יוכל לעבור לאותה אגודה כמפורט להלן: אם מסר את ההודעה בפגרה – בסיומה של עונת ספורט אחת, ואם מסר את ההודעה במחצית הראשונה של עונת ספורט – בסיומה של אותה עונה;
(2)
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א4), ספורטאי כאמור בפסקה (1) יוכל להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת במחצית השנייה של עונת ספורט אם ועדה מיוחדת אישרה כי התקיימו נסיבות חריגות המצדיקות זאת, הכל כפי שייקבע בתקנון לפי סעיף 10, והוא יוכל לעבור לאותה אגודה בסיומה של אותה עונה.
(א2)
בענפי ספורט אישיים רשאי השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, לקבוע הוראות בענין העברת ספורטאים מאגודה לאגודה, השונות מההוראות האמורות בסעיפים קטנים (א) ו־(א1); תקנות לפי סעיף זה יותקנו בהתחשב בגילאי הספורטאים, במועדי ההעברה השונים, ובענפי הספורט השונים.
(א3)
(1)
על אף ההוראות לפי סעיפים קטנים (א), (א1) ו־(א2) רשאים התאחדות או איגוד לכלול בתקנון, כמשמעותו בסעיף 10, הוראות אחרות בדבר העברת ספורטאים שגילם לא מעל 17 שנה ובלבד שנתקיימו בהן כל אלה:
(א)
השר, בהסכמת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אישר אותן, לאחר שמצא כי מתקיימות נסיבות המצדיקות זאת, בהתחשב בגילאי הספורטאים ובענף הספורט שבו מדובר;
(ב)
ההוראות, כפי שאושרו, פורסמו ברשומות.
(2)
תוקפו של אישור כאמור בפסקה (1) יהא לתקופה של חמש שנים ורשאי השר, אם מצא כי נסיבות הענין מצדיקות זאת ובהסכמת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, להאריכו מעת לעת, לתקופות נוספות של חמש שנים כל אחת.
(א4)
היה המשך פעילותו באגודה של ספורטאי שגילו פחות מ־18 שנה, בלתי סביר או בלתי אפשרי, מסיבות שאינן תלויות בו, או שהמשך פעילותו כאמור עלול לגרום לו נזק של ממש, רשאי הוא להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת והוא יוכל לעבור לכל אגודה אחרת בתוך 30 ימים מיום מתן הודעתו; לא הסכימה האגודה להעברתו של הספורטאי כאמור, וקבע שופט שמונה לפי הוראות סעיף 12, לפי בקשת הספורטאי, כי המשך פעילותו באגודה הוא בלתי סביר או בלתי אפשרי, מסיבות שאינן תלויות בו, או שהמשך פעילותו כאמור עלול לגרום לו נזק של ממש, יוכל הספורטאי לעבור מהאגודה לכל אגודה אחרת, בתוך 30 ימים מיום החלטת השופט ובתנאים שקבע;
(א5)
בעת הצטרפותו של ספורטאי שטרם מלאו לו 17 שנים לאגודת ספורט, תמסור לו האגודה מידע בכתב על זכויותיו לפי כל דין ובהתאם לתקנון לפי סעיף 10, לרבות מידע בעניין אפשרות המעבר לאגודה אחרת ותנאיו; השר יקבע תקנות בנוגע לאופן מסירת המידע ומועדיו.
(ב)
ספורטאי שמלאו לו 17 שנים המבקש לעבור לאגודת ספורט אחרת יוכל, באין הסכמה להעברתו ובכפוף לתנאים שייקבעו בתקנון לפי סעיף 10, להגיש, בפגרה, טופס הסגר, ולעבור לאגודה אחרת לאחר שנכנס להסגר; תקופת ההסגר תהיה כפי שייקבע בתקנון כאמור ולא תעלה על עונת ספורט אחת.
(ב1)
התנאים למעבר של ספורטאים מאגודת ספורט אחת לאחרת כאמור בסעיף קטן (ב), לרבות תשלום או גמול לאגודה שממנה מבקש הספורטאי לעבור, ותקופת ההסגר ייקבעו בתקנון לפי סעיף 10, על בסיס שיקולים אלה:
(1)
גיל הספורטאים;
(2)
תקופת פעילותם של הספורטאים באגודה שממנה הם מבקשים לעבור;
(3)
המשאבים שהושקעו באימונם ובקידומם של הספורטאים.
(ב2)
(נמחק).
(ג)
לענין סעיף זה, ”הסגר“ – איסור על השתתפות בתחרויות במסגרת אותו ענף ספורט בארץ ומחוצה לה.
טופס הרשמה לאגודה [תיקון: תשנ״א]
השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, יקבע בתקנות את המידע שעל אגודת ספורט לכלול בטופס ההרשמה לאגודה.
ערר בענין העברת ספורטאי [תיקון: תשנ״א]
(א)
אסרה או הגבילה אגודת ספורט את העברתו של ספורטאי בהתאם להוראות תקנון כאמור בסעיף 10, או שלא הסכימה להעברתו כאמור בסעיף 11א, רשאי הספורטאי, לערור על החלטת האגודה לפני שופט שמינהו השר, בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, לענין עררים כאמור.
(ב)
שופט כאמור בסעיף קטן (א) רשאי לאשר את החלטת אגודת הספורט, לבטלה או לשנותה.
שימוש במיתקני ספורט
(א)
השר רשאי, בהסכמת שר הפנים, לקבוע בתקנות תנאים שבהם ניתן לחייב רשות מקומית לאפשר פעילות ספורט במיתקני ספורט המצויים במוסדות חינוך, במבני ציבור או בשטחים ציבוריים השייכים לאותה רשות מקומית, בשעות שבהן המיתקנים אינם בשימוש, ובלבד שתינתן עדיפות לכל התושבים של אותה רשות מקומית.
(ב)
לא ישתמש אדם במיתקני ספורט כאמור בסעיף קטן (א) אלא אם כן שילם דמי שימוש כפי שקבעה הרשות המקומית.
(ג)
הוראות פקודת המסים (גביה) יחולו על גביית דמי שימוש לפי סעיף קטן (ב) כאילו היו מס.
(ד)
השר רשאי, בהסכמת שר הפנים ובהתייעצות עם הרשות המקומית הנוגעת בדבר, להורות בצו לרשות מקומית או למספר רשויות מקומיות במשותף, להקצות שטחים לפעילות ספורט ולמיתקני ספורט ולהקים מבני ספורט; צו כאמור יינתן בהתחשב בגודל האוכלוסיה ובסוגי הפעילויות המתאימים לה, ויוגדרו בו השטח, סוגי המיתקנים ומידותיהם.
(ה)
השר רשאי לקבוע תקנים למיתקני ספורט ולמכשירי ספורט במוסד חינוך, כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש״ט–1949.
הגנת סמלים
סמלי אגודות הספורט וארגוני הספורט יהיו מוגנים, ושימוש מסחרי בהם, שלא ברשות אגודה או ארגון כאמור, אסור.
עונשין [תיקון: תשע״א]
העובר על הוראה מהוראות פרק זה או תקנות שלפיו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל״ז–1977.
סייג לתחולה [תיקון: תשס״ג, תשע״א]
(א)
הוראות פרק זה לא יחולו על ספורטאים מחוץ לארץ, שאינם רשומים בהתאחדות או באיגוד, הבאים לישראל להשתתף בתחרויות ספורט.
(ב)
הוראות סעיפים 2, 3 ו־8 לא יחולו על מורה לחינוך גופני במוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש״ט–1949, בעת מילוי תפקידו עם תלמידי המוסד במסגרת פעילות ספורט הנערכת במוסד החינוך או מטעמו או במסגרת פעילות ספורט הנערכת בפיקוח משרד החינוך ולפי הנחיותיו.
שמירת דינים [תיקון: תשע״א]
פרק זה בא להוסיף על כל דין ולא לגרוע ממנו.
[תיקון: תשע״א]

פרק ג׳: המועצה הלאומית לספורט

[תיקון: תשע״א]

סימן א׳: הקמת המועצה ופעילותה

הקמת המועצה הלאומית לספורט והרכבה [תיקון: תשע״א, תשע״ח]
(א)
מוקמת בזה המועצה הלאומית לספורט.
(ב)
במועצה יהיו 20 חברים שימנו השרים והם:
(1)
שלושה עובדי משרד התרבות והספורט;
(2)
שני עובדי משרד האוצר;
(3)
עובד משרד המשפטים;
(4)
שלושה נציגי הוועד האולימפי בישראל;
(5)
(נמחקה);
(6)
נציג מבין עובדי הרשויות המקומיות שהוא מנהל מחלקת ספורט ברשות המקומית או נבחר ציבור בעל זיקה משמעותית לספורט שימונה בהמלצת מרכז השלטון המקומי;
(7)
נציג המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל;
(8)
נציג איל״ת – התאחדות ישראלית לספורט תחרותי לא אולימפי;
(9)
נציג ההתאחדות הישראלית לספורט נכים;
(10)
נציג איגוד הכדורסל בישראל;
(11)
נציג ההתאחדות לכדורגל בישראל;
(12)
שני נציגי ציבור בעלי רקע בתחום הספורט, שאחד מהם הוא מתחום הספורט למקומות עבודה;
(13)
נציג ציבור בעל רקע בתחום החברתי–כלכלי;
(14)
נציג של התאחדות או איגוד, שאינם מיוצגים על יד נציגים אחרים במועצה;
(15)
נציג של התאחדות או איגוד, שאינם מיוצגים על ידי נציגים אחרים במועצה, שייבחר על ידי הוועד האולימפי בישראל, הוועד הפאראלימפי הישראלי ואיל״ת – התאחדות ישראלית לספורט תחרותי לא־אולימפי; בהיעדר הסכמה בין הגופים האמורים, ימליץ כל אחד מהם על נציג, והשרים יקבעו את זהות הנציג שימונה לפי פסקה זו.
(ג)
במינוי לפי פסקאות (1), (2), (4) ו־(12) שבסעיף קטן (ב), תמונה לפחות אישה אחת לפי הוראות כל פסקה כאמור.
(ג1)
במינוי לפי פסקאות (4) עד (15) שבסעיף קטן (ב), לא ימונה מי שעוסק בתחום ההימורים וההגרלות.
(ג2)
בהרכב המועצה יינתן ביטוי הולם בנסיבות העניין לייצוגם של בני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ׳רקסית, ובכלל זה ימונו למועצה שני נציגים מקרב אוכלוסיה זו, אחד מקרב נציגי הממשלה, והאחר – מקרב יתר הגופים המיוצגים במועצה.
(ד)
לפחות אחד מבין חברי המועצה יהיה נציג מענפי הספורט האישי.
(ה)
(בוטל).
סייגים למינוי ולכהונה כחבר המועצה [תיקון: תשע״א, תשע״ז]
(א)
לא ימונה ולא יכהן כחבר המועצה מי שמכהן כנושא משרה ביותר מגוף אחד מהגופים המנויים בסעיף 17א(ב)(4) עד (11) (בפרק זה – חברות כפולה).
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), חברות בוועד האולימפי בישראל כנציג איגוד או התאחדות לא תיחשב כחברות כפולה.
(ג)
”התאחדות“ – לרבות התאחדות שקיבלה הכרה לפי סעיף 4 לחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס״ו–2005;
”נושא משרה“ – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ״ט–1999, וכל עובד הכפוף לו במישרין.
מינוי יושב ראש המועצה וסגנו [תיקון: תשע״א]
השר ימנה יושב ראש למועצה מבין חברי המועצה שהם נציגי ציבור, וכן סגן יושב ראש למועצה מבין חברי המועצה.
תקופת כהונה [תיקון: תשע״א]
חבר המועצה יתמנה לתקופה של שלוש שנים, וניתן לשוב ולמנותו לשתי תקופות כהונה רצופות נוספות, שכל אחת מהן לא תעלה על שלוש שנים.
הפסקת כהונה [תיקון: תשע״א, תשע״א־2]
(א)
חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:
(1)
התפטר במסירת כתב התפטרות לשרים;
(2)
הורשע בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה;
(3)
חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או חבר בגוף שאותו הוא מייצג במועצה;
(4)
היה למי שמתקיימת בו חברות כפולה.
(ב)
השרים, לאחר שנתנו לחבר המועצה הזדמנות לטעון את טענותיו, רשאים להעבירו מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו בשל אחת מאלה:
(1)
הוא נעדר בלא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה או משש ישיבות בתוך שנה;
(2)
נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(3)
התקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מלהיות חבר המועצה או כי אינו ממלא כראוי את תפקידו.
(ג)
התפטר חבר המועצה מתפקידו או חדל מסיבה אחרת לכהן כחבר המועצה לפני תום תקופת כהונתו, ימונה חבר אחר במקומו לפי סעיפים 17א ו־17ב.
סדרי עבודת המועצה [תיקון: תשע״א]
המועצה תקבע את סדרי עבודתה ודיוניה.
מניין חוקי [תיקון: תשע״א, תשע״ח]
מניין חוקי לקיום ישיבות המועצה הוא רוב חברי המועצה ובהם היושב ראש או סגן היושב ראש; החלטות המועצה יתקבלו ברוב דעות; היו הדעות שקולות, תכריע דעתו של היושב ראש.
תוקף פעולות [תיקון: תשע״א]
קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חברי המועצה מכהנים כדין.
ועדות המועצה [תיקון: תשע״א, תשפ״ב]
(א)
המועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה ולקבוע את תחומי פעולתן ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.
(ב)
(1)
המועצה תמנה ועדה למניעת אלימות בספורט (בסעיף קטן זה – הוועדה), שבין חבריה יהיו נציג ההתאחדות לכדורגל, נציג איגוד הכדורסל ונציג אוהדי ספורט, ולפחות שלושים אחוזים מבין חבריה יהיו נשים; המועצה רשאית למנות לוועדה חברים שאינם חברי המועצה, ובלבד שמספרם לא יעלה על מחצית מחברי הוועדה; לעניין חברי ועדה כאמור שאינם חברי המועצה יחולו הוראות סעיפים 17א(ג1), 17ד ו־17ה, בשינויים המחויבים.
(2)
הוועדה תפעל לגיבוש תוכנית לפעולה ולטיפול בנושא האלימות בספורט, ובכלל זה קידום של שיתוף פעולה בין משרדי הממשלה וגופים אחרים הפועלים בתחום הספורט, ריכוז ואיסוף של מידע ונתונים, פעולות הסברה וחינוך וכל פעולה אחרת לפי קביעת המועצה; הוועדה תדווח למועצה על פעילותה אחת לשנה; עיקרי הדיווח יפורסמו באתר האינטרנט של משרד התרבות והספורט.
(3)
הוועדה תתכנס לפחות אחת לרבעון, ובלבד שאחת מישיבותיה תתקיים לפני תחילת עונת ספורט, ובה יוצגו התוכנית כאמור בפסקה (2) והיעדים לאותה עונת ספורט.
[תיקון: תשע״א, תשע״ח]

סימן ב׳: תפקידי המועצה

תפקידי המועצה [תיקון: תשע״א, תשע״ד־2, תשע״ז־2, תשע״ח]
תפקידי המועצה –
(1)
לייעץ לשר בעניין קביעת מדיניות כוללת וארוכת טווח בתחום הספורט לשם קידומם ופיתוחם של הפעילות הגופנית והספורט בישראל;
(2)
לייעץ לשר בעניין קביעת סדרי העדיפויות להשקעת משאבים בתחום הספורט, לרבות באיתור ובטיפוח של ספורטאים;
(3)
לייעץ לשר בעניין קביעת אמות המידה לתמיכה בתחום הספורט;
(4)
לייעץ לשרים בעניין קביעת תכנית המיתקנים הלאומית כאמור בסעיף 17יד;
(5)
(נמחקה);
(6)
לגבש המלצות בנושאים בתחום הספורט שהשר או שר האוצר, ביקשו שתדון בהם, וההמלצות יובאו לעיון השרים.
[תיקון: תשע״א, תשע״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א, תשע״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א, תשע״ח, תשע״ח־2, תשע״ט]
(פקע).
תכנית המיתקנים הלאומית [תיקון: תשע״א, תשע״ח]
(א)
השרים, לאחר התייעצות עם השרים הממונים על משרדי הממשלה המקצים משאבים להקמה ולשדרוג של מיתקני ספורט ובהתייעצות עם המועצה, יקבעו את תכנית המיתקנים הלאומית, ויפרסמו אותה ברשומות.
(ב)
תכנית המיתקנים הלאומית תכלול, בין השאר:
(1)
תכנית כוללת וארוכת טווח להקמת מיתקני ספורט חדשים;
(2)
סדרי עדיפויות להקצאת משאבים להקמה ולשדרוג של מיתקני ספורט; בסעיף זה, ”הקצאת משאבים“ – לרבות באמצעות תמיכה, השתתפות בתקציב והקמה ושדרוג של מיתקני ספורט;
(3)
כללים לתקינות ולבטיחות של מיתקני ספורט, אשר יהיו הוראות התקנונים הרשמיים הנוהגים בגופים הבין־לאומיים המוכרים בענף מענפי הספורט, והוראות הכללים שעליהם החליטו התאחדות או איגוד לפי התקנונים האמורים, בשינויים ובתנאים שאישרו השרים (בחוק זה – כללי תקינות ובטיחות).
(4)
סכומי הכספים שייועדו להקצאה בעבור הקמתם או שדרוגם של תשתיות ספורט או מיתקני ספורט (בפסקה זו – תשתיות או מיתקנים), ולעניין זה רשאים להביא בחשבון, בין השאר, עניינים אלה:
(א)
סוגיהם ומספרם של התשתיות או המיתקנים;
(ב)
מיקומם של התשתיות או המיתקנים, בשים לב לפריסה גאוגרפית, לצורכי הפיתוח של הספורט בישראל או למצב הכלכלי של היישוב שבו הם נמצאים בהתאם חמדד החברתי–כלכלי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מדד אחר שייראה לשרים הולם;
(ג)
סוגי הגופים שיהיו זכאים להקצאת כספים לשם הקמתם או שדרוגם של תשתיות או מיתקנים (בפסקה זו – הגופים הזכאים);
(ד)
לוחות הזמנים לביצוע ההקמה או השדרוג של התשתיות או המיתקנים, שבהם יידרשו לעמוד הגופים הזכאים;
(ה)
סכום המימון המשלים שיידרש מהגופים הנתמכים, והוראות לעניין המרת הזכאות של הגופים הזכאים לתשתית או למיתקן אחרים.
(ג)
השרים יבחנו את תכנית המיתקנים הלאומית מפעם לפעם, ולפחות אחת לחמש שנים.
(ד)
תכנית המיתקנים הלאומית תחייב את המפורטים להלן:
(1)
משרד התרבות והספורט ומשרדי הממשלה כאמור בסעיף קטן (א) לעניין הקצאת משאבים להקמה ולשדרוג של מיתקני ספורט;
(2)
(נמחקה);
(3)
מפעל הפיס – לעניין הקצבה מיוחדת.
(ה)
על אף האמור בסעיף קטן (ד), השרים רשאים, מנימוקים שיפורטו ולאחר התייעצות עם המועצה, לאשר לגופים המפורטים בסעיף קטן (ד)(1) ו־(3) להשתמש בתקציבם כדי להקים או לשדרג מיתקני ספורט שלא לפי תכנית המיתקנים הלאומית, ובלבד שיעמדו בכללי התקינות והבטיחות.
(ו)
מפעל הפיס ידווח לשרים ולמועצה, עד לתחילת חודש ניסן בכל שנה, על תכנית העבודה שלו לאותה שנה לעניין הקצאת משאבים להקמה ולשדרוג של מיתקני ספורט שלא מכספי ההקצבה המיוחדת.
(ז)
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין לעניין תכנון, בנייה, רישוי, תקינות ובטיחות של מיתקני ספורט.
(ח)
לעניין סעיף זה, ”מיתקן ספורט“ – למעט מגרש, בור קפיצה ומסלול ריצה, הנבנה מתקציב משרד החינוך, בשטחו של מוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש״ט–1949.
[תיקון: תשע״א]

סימן ג׳: תקציב, גמול והחזר הוצאות

תקציב המועצה [תיקון: תשע״א]
תקציב המועצה השנתי ייקבע בתכנית נפרדת, במסגרת ההקצאה לתחום פעולה – מינהל ספורט, בסעיף תקציב משרד התרבות והספורט בחוק התקציב השנתי; לעניין זה, ”תכנית“, ”תחום פעולה“ ו”סעיף תקציב“ – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב.
גמול והחזר הוצאות [תיקון: תשע״א]
(א)
חבר המועצה שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או נציג של גוף שאותו הוא מייצג במועצה, זכאי לקבל גמול בעבור השתתפות בישיבות המועצה לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו זכאי לקבל, ממקור אחר, תמורה בעבור ההשתתפות.
(ב)
חבר המועצה שאינו זכאי לגמול לפי הוראות סעיף קטן (א), זכאי לקבל החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המועצה לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו זכאי לקבל, ממקור אחר, החזר הוצאות.
(ג)
השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע כללים ותנאים שלפיהם ישולם גמול או החזר הוצאות לחבר המועצה בהתאם להוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב) ואת שיעוריהם.
(ד)
בסעיף זה, ”עובד המדינה“, ”עובד גוף מתוקצב“ – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב.
[תיקון: תשע״א]

פרק ד׳: ביצוע ותקנות

ביצוע ותקנות
(א)
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
(ב)
תקנות כאמור יותקנו לאחר התייעצות עם ארגוני הספורט, אם לא נקבע בחוק זה כי הן טעונות הסכמה של אחר או התייעצות עמו.
(ג)
תקנות לפי חוק זה, למעט תקנות כאמור בסעיף קטן (א), יותקנו באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.


נתקבל בכנסת ביום ז׳ באב התשמ״ח (18 ביולי 1988).
 • חיים הרצוג
  נשיא המדינה
 • יצחק שמיר
  ראש הממשלה
 • יצחק נבון
  שר החינוך והתרבות
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן