לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הספנות (כלי שיט זר בשליטה של גורם ישראלי)

חוק הספנות (כלי שיט זר בשליטה של גורם ישראלי) מתוך

חוק הספנות (כלי שיט זר בשליטה של גורם ישראלי), תשס״ה–2005


הגדרות
בחוק זה –
”אמצעי שליטה“, בתאגיד – כל אחד מאלה:
(1)
זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל לה בתאגיד שאינו חברה;
(2)
הזכות למנות דירקטורים או מנהל כללי של חברה או בעלי תפקידים דומים בתאגיד שאינו חברה;
(3)
הזכות להשתתף ברווחי התאגיד;
(4)
הזכות לחלק ביתרת נכסי התאגיד, לאחר סילוק חובותיו בעת פירוקו;
”גורם ישראלי“, לגבי יחיד – אזרח ישראלי או תושב ישראל, ולגבי תאגיד – תאגיד שהתאגד בישראל, למעט חברת חוץ שנרשמה לפי הוראות סעיף 346 לחוק החברות, התשנ״ט–1999;
”הבעלים הרשום“ – התאגיד הרשום בתעודת הרישום של כלי שיט כבעל כלי השיט;
”החזקה“, לענין אמצעי שליטה בתאגיד – במישרין או בעקיפין, בין לבד ובין יחד עם אחרים, לרבות באמצעות אחר ובכלל זה נאמן או שלוח, או באמצעות זכות המוקנית לפי הסכם, או בכל דרך אחרת;
”הממונה על הרישום“ – מי שהשר מינהו להיות הממונה על הרישום לפי סעיף 3(ב);
”כלי שיט“ – כל כלי העשוי לשוט, שתפוסתו ברוטו למעלה מ־500 טון;
”כלי שיט זר“ – כלי שיט שאינו חייב ברישום במרשם הישראלי לפי הוראות חוק הספנות (כלי שיט), התש״ך–1960;
”פנקס הרישום“ – הפנקס המתנהל לפי הוראות סעיף 3(א);
”שליטה“, של גורם ישראלי בכלי שיט זר – היכולת של גורם ישראלי להורות על תפעולו של כלי השיט הזר, בין לבד ובין יחד עם אחרים או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות יכולת כאמור הנובעת מכוח החזקת אמצעי שליטה בבעלים הרשום או בתאגיד האחראי לתפעולו של כלי השיט, מכוח תקנון הבעלים הרשום או התאגיד האחראי לתפעולו של כלי השיט, מכוח חוזה בכתב או בעל פה או באופן אחר, או מכל מקור אחר, ולמעט יכולת כאמור הנובעת רק ממילוי תפקיד של נושא משרה בתאגיד; לענין הגדרה זו –
(1)
בלי לגרוע מכלליות האמור, חזקה היא כי גורם ישראלי הוא בעל יכולת להורות על תפעולו של כלי שיט אם הוא מחזיק בשיעור הגדול ביותר של אמצעי שליטה מסוג כלשהו בבעלים הרשום או בתאגיד האחראי לתפעולו של כלי השיט, או שבידו היכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות של הבעלים הרשום או של התאגיד האחראי לתפעולו של כלי השיט, למעט החלטות שענינן הנפקה של אמצעי שליטה בבעלים הרשום או בתאגיד האחראי לתפעולו של כלי השיט או החלטות שענינן מכירה או חיסול של רוב עסקי הבעלים הרשום או התאגיד האחראי לתפעולו של כלי השיט או שינוי מהותי בהם;
(2)
לשם בחינת היכולת של גורם ישראלי להורות על תפעולו של כלי שיט זר, יראו את ההחזקה של מספר גורמים ישראלים באמצעי שליטה בתאגיד רשום או בתאגיד האחראי לתפעולו של כלי השיט, במצטבר, כהחזקה של גורם ישראלי אחד, ויראו את יכולת ההשפעה של מספר גורמים ישראליים על תפעולו של כלי השיט, במצטבר, כיכולת של גורם ישראלי אחד;
”תפעול“, לענין כלי שיט – ציוות כלי השיט באנשי צוות, ותפעולו של גוף כלי השיט, מערכותיו ומיתקניו;
”השר“ – שר התחבורה.
חובת רישום
כלי שיט זר שהוא בשליטה של גורם ישראלי, חייב ברישום בפנקס הרישום.
פנקס הרישום והממונה על הרישום
(א)
הממונה על הרישום ינהל פנקס רישום לצורך רישום כלי שיט זרים שהם בשליטה של גורם ישראלי.
(ב)
השר ימנה את הממונה על הרישום מקרב עובדי משרדו; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.
הודעה על שליטה
(א)
גורם ישראלי שהוא בעל שליטה בכלי שיט זר, ימסור הודעה על כך לממונה על הרישום בתוך 30 ימים מיום שהיה לבעל שליטה כאמור (בחוק זה – הודעה על שליטה).
(ב)
גורם ישראלי שמסר הודעה על שליטה ימסור לממונה על הרישום, לפי דרישתו, פרטים, מסמכים או תעודות הנוגעים לכלי השיט הזר, ובין השאר בדבר גוף כלי השיט, מבנהו, מערכותיו וכל פרט אחר הנוגע להפעלתו, וכן כל פרט, מסמך או תעודה הנחוצים, לדעת הממונה על הרישום, לשם בחינת מידת השליטה בכלי השיט הזר והוכחתה; כמו כן יודיע הגורם הישראלי כאמור, לממונה על הרישום, על כל שינוי מהותי שחל בפרט מהפרטים שנמסרו לפי סעיף קטן זה ויצרף את המסמכים או התעודות הנוגעים לענין.
סמכויות הממונה על הרישום
(א)
היה לממונה על הרישום יסוד סביר להניח כי גורם ישראלי הוא בעל שליטה בכלי שיט זר, ואותו גורם ישראלי לא מסר הודעה על שליטה, רשאי הממונה על הרישום לדרוש מהגורם הישראלי האמור הסבר בקשר למידע שבידו בענין השליטה בכלי השיט הזר, וכן להורות לו על מסירת פרטים, מסמכים או תעודות כאמור בסעיף 4(ב).
(ב)
נוכח הממונה על הרישום, לאחר קבלת הסבר כאמור בסעיף קטן (א) או בדרך אחרת, כי גורם ישראלי הוא בעל שליטה בכלי שיט זר, רשאי הוא לרשום את כלי השיט הזר בפנקס הרישום לאחר שנתן לאותו גורם ישראלי הזדמנות להשמיע את טענותיו.
(א)
כלי שיט זר הרשום בפנקס הרישום, יחולו עליו, על הגורם הישראלי שהוא בעל שליטה בו, על איש צוות ישראלי המשרת בו, ועל איש צוות אחר המשרת בו אם הסכים לכך, הוראות חוק הספנות (ימאים), התשל״ג–1973 (בסעיף זה – חוק הספנות (ימאים)), כאילו היה כלי השיט הזר רשום בישראל; לענין זה, ”איש צוות ישראלי“ – כהגדרתו בחוק הספנות (ימאים).
(ב)
היה בהחלת הוראות חוק הספנות (ימאים) כאמור בסעיף קטן (א) כדי לסתור הוראה לענין אזרחותם או תושבותם של אנשי הצוות לפי חוק המדינה שבה רשום כלי השיט הזר, הוראת אותה מדינה עדיפה, והטוען לעדיפות זו – עליו הראיה.
הפסקת השליטה
(א)
גורם ישראלי שחדל להיות בעל שליטה בכלי שיט זר הרשום בפנקס הרישום, יודיע על כך לממונה על הרישום בתוך 30 ימים מיום שחדל להיות בעל שליטה כאמור; הודיע כאמור, רשאי הממונה על הרישום לדרוש ממנו פרט, מסמך, או תעודה הנחוצים לדעתו לשם הוכחת הפסקת השליטה בכלי השיט הזר.
(ב)
נוכח הממונה על הרישום, על סמך הודעה כאמור בסעיף קטן (א) או בדרך אחרת, כי גורם ישראלי חדל להיות בעל שליטה בכלי שיט זר הרשום בפנקס הרישום, ימחק את כלי השיט מפנקס הרישום לאחר שנתן לגורם הישראלי האמור הזדמנות להשמיע את טענותיו.
עונשין
גורם ישראלי שלא מסר לממונה על הרישום הודעה על שליטה, בניגוד להוראות סעיף 4(א), או שלא מסר לממונה על הרישום פרטים, מסמכים או תעודות שנדרש למסרם לפי הוראות סעיפים 4(ב) או 5, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל״ז–1977, ובעבירה נמשכת – קנס נוסף בשיעור הקבוע בסעיף 61(ג) לחוק האמור, לכל יום שבו נמשכת העבירה.
שמירת סמכויות וחובות
סמכויות לפי חוק זה אינן גורעות מסמכויות לפי חיקוק אחר, וקיום חובה לפי חוק זה אינו פוטר מקיום חובה לפי חיקוק אחר.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
הוראת מעבר
כלי שיט זר שהוא בשליטה של גורם ישראלי, אשר ערב תחילתו של חוק זה ניתנה לגביו הודעה לפי תקנה 7(ב) שבתוספת לחוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט) [נוסח משולב], התשל״ג–1973, יראו אותו כאילו נרשם בפנקס הרישום לפי הוראות חוק זה.


התקבל בכנסת ביום ג׳ בתמוז התשס״ה (27 ביולי 2005).
 • אריאל שרון
  ראש הממשלה
 • שאול מופז
  שר התחבורה
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן