לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק העיסוק באופטומטריה

חוק העיסוק באופטומטריה מתוך

חוק העיסוק באופטומטריה, התשנ״א–1991


ס״ח תשנ״א, 191; תש״ס, 185; תשס״ה, 744; תשע״ט, 153; תשפ״ג, 17.

שינוי שיעורי קנסות: ק״ת תשנ״ג, 488; תשנ״ו, 995; תשס״ג, 123; תש״ע, 948.


הגדרות
בחוק זה –
”אופטומטריה“ – מדידה של כושר הראייה או של טווח הראייה של אדם, קביעה של מצב ההסתגלות או השבירה של קרני האור בעינו של אדם, התאמת עדשות לשיפור הראייה, מתן מרשם או הוראה בדבר שימוש במכשיר אופטי לראייה ומתן מרשם לעדשות מגע, התאמתן או קביעתן לעינו של אדם;
”אופטומטראי“ – מי שהורשה לפי חוק זה לעסוק באופטומטריה;
”המנהל“ – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך לענין חוק זה;
”השר“ – שר הבריאות;
”ועדה מייעצת“ – הועדה המייעצת שמונתה לפי סעיף 18;
”רופא“ – רופא מורשה לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל״ז–1976.
זכאות לרשיון
(א)
המנהל יתן רשיון לעסוק באופטומטריה למבקש שהוא בעל הכשרה מקצועית באופטומטריה.
(ב)
בעל הכשרה מקצועית באופטומטריה ייחשב מי שהתקיימו בו כל אלה:
(1)
הוא בעל השכלה באופטומטריה;
(2)
סיים התמחות שנקבעה בתקנות;
(3)
עמד בהצלחה בבחינות ממשלתיות שנקבעו בתקנות.
בעל השכלה
בעל השכלה לענין סעיף 2(ב)(1) הוא מי שנתקיים בו אחד מאלה:
(1)
הוא קיבל תואר המעיד על סיום חוק לימודיו כאופטומטראי בבית ספר לאופטומטריה של מוסד מוכר כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958;
(2)
היא סיים את חוק לימודיו באופטומטריה באוניברסיטה או בבית ספר לאופטומטריה ברמה אוניברסיטאית בחוץ לארץ אשר המנהל הכיר בהם, ויש בידו דיפלומה שהמנהל הכיר בה.
הוראות לתקופת ביניים
כל עוד לא קיים בישראל בית ספר כאמור בסעיף 3(1), יתן המנהל רשיון גם למי שאינו בעל השכלה כאמור בסעיף 3, ובלבד שהתקיימו בו שני אלה:
(1)
בידו תעודה המעידה כי סיים בהצלחה לימודי אופטומטריה בישראל, במוסד ולפי תכנית לימודים שהכיר בהם המנהל לפני תחילתו של חוק זה;
(2)
הוא מילא אחר דרישות סעיף 2(ב)(2) ו־(3).
ייחוד העיסוק והכינוי
(א)
לא יעסוק אדם באופטומטריה ולא ישתמש בתואר אופטומטראי או תואר דומה המרמז על היותו אופטומטראי אלא אם כן יש בידו רשיון לפי חוק זה.
(ב)
הוראת איסור העיסוק באופטומטריה כמפורט בסעיף קטן (א) לא תחול –
(1)
על רופא מומחה במחלות עיניים, או מתמחה במחלות עיניים לפי תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל״ג–1973 (להלן – רופא עיניים), ועל רופא מורשה שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי בתקופה של 5 שנים לפני תחילתו של חוק זה ייחד עיסוקו לרפואת עיניים;
(2)
על מי שמתמחה בעבודה מעשית באופטומטריה בפיקוחו ובהדרכתו של אופטומטראי מורשה או של רופא מורשה.
רשיון לעסוק באורטופטיקה
(א)
בסעיף זה, ”אורטופטיקה“ – מדידה של פעילות השרירים של העין ומידת ההתאמה הדו־עינית, וכן טיפול – בפיקוחו של רופא עיניים – בפזילה ובעין עצלה בדרך של כיסוי עין, תירגולה ותיקונה במיכשור אופטי מתאים.
(ב)
המנהל רשאי להעניק רשיון לעסוק באורטופטיקה למי שהתקיימו בו כל אלה:
(1)
בידו תעודה המעידה כי סיים בהצלחה לימודי אורטופטיקה במוסד ולפי תכנית לימודים שהכיר בהם המנהל;
(2)
הוא עמד בהצלחה בבחינות שקבע המנהל.
(ג)
הוראות סעיפים 5, 8(ג) עד (ה) ו־9 עד 17 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על אורטופטיקאים.
מומחיות מוכרת
(א)
שר הבריאות רשאי לקבוע בתקנות –
(1)
שענף פלוני באופטומטריה יהיה מומחיות מוכרת וכן את התנאים, ההכשרה באותו ענף והבחינה הנדרשים לשם הכרה באופטומטראי כבעל תואר מומחה (להלן – בעל תואר מומחה);
(2)
שירותים מסויימים באופטומטריה שייוחדו לבעל תואר מומחה; בתקנות לפי פסקה זו רשאי השר לקבוע תנאים להרשאה להמשך מתן השירותים, למי שערב תחילתן של התקנות נתן כדין שירותים כאמור.
(ב)
לא ישתמש אופטומטראי בתואר מומחה או בתואר דומה המרמז על היותו בעל אותו תואר ולא יתן שירות שיוחד לבעל תואר מומחה, אלא אם כן הוכר כבעל תואר כאמור.
(ג)
(1)
לא יתן אופטומטראי שירות שיוחד לבעל תואר מומחה ולא ישתמש בתואר כאמור או בתואר דומה המרמז על היותו בעל תואר מומחה, אלא אם כן הוא הוכר כבעל תואר מומחה לאותו ענף באופטומטריה.
(2)
על אף האמור בפסקה (1), רשאי אופטומטראי לתת שירות שיוחד לבעל תואר מומחה לאחר הכשרה, בחינות ובהתאם לתנאים שקבע המנהל.
הליכות העיסוק
(א)
לא יטפל אופטומטראי באדם הסובל ממחלה או פגיעה בעינו, אלא אם כן נבדק אותו אדם לפני הטיפול בידי רופא עיניים והרופא קבע שאותו אדם יכול שיטופל בידי אופטומטראי.
(ב)
לא יטפל אופטומטראי בילד או בזקן, אלא אם כן הטיפול נעשה בפיקוחו או לפי הפנייתו של רופא עיניים; השר יקבע בתקנות כללים, על פי המלצת צוות מקצועי של רופאים ואופטומטראים שמינה, מיהו ילד או זקן לענין סעיף זה.
(ג)
לא יטפל אופטומטראי באדם בתרופות ובתכשירי רוקחות ולא יחזיק בהם, אלא בהתאם לכללים שקבע המנהל לענין זה.
(ד)
אופטומטראי יציין על כל מסמך או תעודה שהוא נותן במהלך עיסוקו כי הוא אופטומטראי מורשה.
(ה)
אופטומטראי יציג במקום גלוי במקום עסקו את הרשיון שניתן לו לפי סעיף 2.
מסירת תוצאות בדיקה ומרשם [תיקון: תשע״ט]
בדיקה ומרשם בסיום בדיקת ראייה להתאמת משקפיים או עדשות מגע שנערכה על ידי אופטומטראי, ימסור בעל בית העסק שבו נערכה הבדיקה, למטופל, את תוצאות הבדיקה ואת המרשם להתאמת משקפיים או עדשות מגע, לפי העניין.
סייגים לפרסומת [תיקון: תש״ס, תשפ״ג]
(א)
אופטומטראי לא יעשה, במישרין או בעקיפין, פרסומת לעיסוקו שיש בה כדי להטעות או שיש בה משום פגיעה בכבוד המקצוע או שהיא בניגוד לתקנות שהותקנו לפי סעיף קטן (ג).
(ב)
השר, בהתייעצות עם הארגון שלדעתו מייצג את המספר הגדול ביותר של אופטומטראים (להלן – הארגון המייצג) ובאישור ועדת הבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע סוגים, צורות, ודרכים של פרסומת –
(1)
שיש בהם כדי להטעות;
(2)
שיש בהם משום פגיעה בכבוד המקצוע.
(ג)
השר, בהתייעצות עם הארגון המייצג ובאישור ועדת הבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע איסורים על סוגים, צורות ודרכים של פרסומת שיש בהם משום פגיעה בציבור.
(ד)
לא יעשה אדם פרסומת לעיסוק באופטומטריה או לעיסוקו של אופטומטראי, אשר אילו נעשתה בידי אופטומטראי היתה אסורה לפי הוראות סעיף קטן (א).
(ה)
אופטומטראי, שאדם אחר עוסק בפרסום עיסוקו, חייב לעשות כל שאפשר כדי למנוע מאותו אדם לפעול בניגוד להוראות סעיף קטן (ד); המפר הוראה זו, דינו – מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל״ז–1977.
(ו)
הפר אדם את הוראות סעיף קטן (ד), לענין אופטומטראי מסוים, חזקה היא כי אותו אופטומטראי הפר את חובתו לפי סעיף קטן (ה), אלא אם כן הוכיח האופטומטראי כי עשה כל שאפשר כדי למלא את חובתו.
(ז)
הוראות לפי סעיף זה וסעיף 13 באות להוסיף על הוראות כל דין.
[תיקון: תש״ס]
(בוטל).
[תיקון: תש״ס]
(בוטל).
[תיקון: תש״ס]
(בוטל).
ביטול והתליה של רשיון או תעודת מומחה [תיקון: תש״ס]
מצא המנהל כי אופטומטראי פעל בחוסר יכולת או כושר מקצועי או ברשלנות, או שהשיג את רשיונו או את הכרתו כמומחה במצג שוא, או שהורשע בעבירה שיש עמה קלון או שהפר הוראות לפי סעיף 9, רשאי הוא לבטל את רשיונו או את תואר המומחה שלו, לפי הענין, או להתלותו לתקופה שלא תעלה על חמש שנים.
ועדת שמיעה
לא ינקוט המנהל אמצעי כאמור בסעיף 13 אלא אם כן ניתנה לאופטומטראי הזדמנות להשמיע את הסבריו לפני ועדה בת שלושה חברים שמינה המנהל; הועדה תורכב מנציג היועץ המשפטי לממשלה, שיהיה יושב ראש הועדה, מרופא עיניים וכן מאופטומטראי בעל רשיון של לא פחות מחמש שנים.
ערר
(א)
אופטומטראי הרואה עצמו נפגע מהחלטת המנהל לפי סעיף 13, רשאי לערור על החלטת המנהל לפני בית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצא מקום עיסוקו של האופטומטראי.
(ב)
על פסק דינו של בית משפט השלום בערר ניתן לערער לפני בית המשפט המחוזי, אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט המחוזי.
(ג)
שר המשפטים רשאי לקבוע סדרי דין לענין ערר לפי סעיף קטן (א), לרבות בדבר המועד להגשתו וסמכות בית המשפט להארכת המועד.
תשלום אגרות
(א)
אופטומטראי ישלם מדי שנתיים אגרת רשיון; כמו כן ישולמו אגרות עבור תעודות מומחה ובחינות, הכל כפי שייקבע בתקנות.
(ב)
לא שילם אופטומטראי אגרת רשיון כאמור בסעיף קטן (א) בשל תקופה של ארבע שנים, ישלח לו המנהל הודעה על חובתו לשלמה תוך חמישה עשר ימים מקבלת ההודעה; לא שולמה האגרה במועד האמור, רשאי המנהל לבטל את רשיונו של האופטומטראי.
(ג)
אגרות לפי סעיף זה תיועדנה למימון הטיפול בכל הקשור לביצוע הוראות חוק זה.
עונשין [תיקון: תש״ס, [ק״ת שינוי שיעורי קנסות]]
(א)
העוסק באופטומטריה ואין בידו רשיון תקף לפי חוק זה, דינו – מאסר שנה או קנס 123,000 שקלים חדשים.
(ב)
המשתמש בתואר אופטומטראי בניגוד להוראת סעיף 5(א) והעובר על הוראה מהוראות סעיפים 7(ב), 7(ג) ו־8, דינם – מאסר שלושה חדשים או קנס 35,500 שקלים חדשים.
(ג)
העובר על הוראות סעיף 9(א) ו־(ד), דינו – קנס.
ועדה מייעצת
השר ימנה ועדה מייעצת של חמישה חברים, ובהם עובד משרד הבריאות והוא יהיה יושב ראש הועדה, שני רופאי עיניים ושני אופטומטראים, וכן ימנה לכל חבר ממלא מקום.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשפ״ג]
(א)
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות בענינים אלה:
(1)
התנאים למתן הכרה במוסד ובתכנית לימודים לענין סעיפים 3(2), 4(1) ו־6(ב)(1), תקופת ההתמחות ותנאיה וכן נושאי הבחינות וסדריהן;
(2)
החובות המקצועיות החלות על אופטומטראי במסגרת עיסוקו;
(3)
חובת האופטומטראי למסור למנהל פרטים שלדעת המנהל עשויה להיות להם נפקות לעיסוקו באופטומטריה, וכל שינוי בהם;
(4)
הרישומים שאופטומטראי ינהל וישמור בקשר לשירותים שנתן במהלך עיסוקו;
(5)
שיעורי האגרות לרשיונות, לתעודות מומחה ולבחינות, לרבות הוראות בדבר הצמדה וריבית בשל פיגור בתשלום האגרה;
(6)
החלת ההוראות בפסקה (5) גם לענין אורטופטיקאים.
(ב)
תקנות לפי סעיף קטן (א)(1) ו־(5) ולפי סעיפים 7 ו־8(ב) טעונות אישורה של ועדת הבריאות של הכנסת.
(ג)
תקנות לפי סעיף קטן (א)(2) ו־(4) ולפי סעיף 7 יותקנו לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת.
תחילה והוראות מעבר
(א)
תחילתו של חוק זה ביום כ״א באב התשנ״א (1 באוגוסט 1991).
(ב)
מי שערב תחילתו של חוק זה היה רשום בפנקס לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באופטומטריה), התש״ם–1980, זכאי לקבל רשיון לעסוק באופטומטריה אם הגיש בקשה תוך שנה מיום פרסומו של חוק זה.
(ג)
מי שערב תחילתו של חוק זה היתה בידו תעודה ממשרד הבריאות המכירה בו כבעל מעמד במקצוע האורטופטיקה, זכאי לקבל רשיון לעסוק באורטופטיקה אם הגיש בקשה תוך ששה חדשים מיום פרסומו של חוק זה.
ביטול צו האופטומטראים
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באופטומטריה), התש״ם–1980 – בטל.


נתקבל בכנסת ביום כ׳ בתמוז התשנ״א (2 ביולי 1991).
 • יצחק שמיר
  ראש הממשלה
 • אהוד אולמרט
  שר הבריאות
 • חיים הרצוג
  נשיא המדינה
 • דב שילנסקי
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן