לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים

חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים מתוך

חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, התשס״ט–2008


מטרה
מטרת חוק זה היא להסדיר את פעילות המכונים הפסיכומטריים, לרבות מכונים כאמור שפעילותם ממומנת, בין השאר, מכספי הקרן לקליטת החייל המשוחרר.
הגדרות
בחוק זה –
”מבחן פסיכומטרי“ – מבחן פסיכומטרי לקבלה למוסד להשכלה גבוהה בישראל;
”מכון פסיכומטרי“ – מוסד ללימודי הכנה למבחנים פסיכומטריים;
”מכון פסיכומטרי מאושר“ – מכון פסיכומטרי שאושר לפי סעיף 3;
”קורס“ – קורס במכון פסיכומטרי;
”הקרן“ – הקרן לקליטת החייל המשוחרר כמשמעותה בחוק הקרן;
”השר“ – שר החינוך.
אישור מכון פסיכומטרי
השר יאשר מכון פסיכומטרי אם מצא כי הוא עומד בכל אלה:
(1)
הוא פרסם תנאי התקשרות כאמור בסעיף 6;
(2)
הוא הציג אישור בטיחות לפי הוראות שקבע השר.
תוקף האישור
אישור כאמור בסעיף 3 יעמוד בתוקפו שלוש שנים מיום שניתן, ואולם השר רשאי, אם שוכנע שמכון פסיכומטרי מאושר הפר הוראות לפי חוק זה, לרבות אי־מילוי התנאים שבסעיף 7, לשלול אישור שניתן או לקבוע לו סייגים, ובלבד שנתן למכון הזדמנות לטעון את טענותיו.
זכאות להשתתפות בתשלום למכון פסיכומטרי
חייל משוחרר, כהגדרתו בחוק הקרן, הלומד בקורס, זכאי להשתתפות בתשלום שכר לימוד בקורס במכון פסיכומטרי מאושר בלבד.
תנאי התקשרות
מכון פסיכומטרי יפרסם לציבור את תנאי ההתקשרות עמו, ויפעל לפיהם.
הסכם התקשרות
(א)
לא יתקשר מכון פסיכומטרי עם אדם לשם לימודיו בקורס אלא לפי תנאים הקבועים בהסכם בכתב, שנחתם בידי אותו אדם (בחוק זה – הסכם התקשרות); בהסכם ההתקשרות יפורטו, בין השאר, כל אלה:
(1)
המחיר הכולל לתשלום בפועל של לימוד בקורס, לרבות דמי ההרשמה (בחוק זה – המחיר הכולל), ואם ניתנת האפשרות ללמוד קורס נוסף – גם מחירו;
(2)
תנאי התשלום;
(3)
התנאים לביטול השתתפות בקורס לפי הוראות סעיף 8;
(4)
תנאי הלימוד העיקריים;
(5)
פרטי מוקד שירות מטעם המכון שיהיה מופקד על קבלת פניות ותלונות.
(ב)
התנאים המהותיים בהסכם ההתקשרות, לרבות הסייגים לחובות המכון הפסיכומטרי לפי ההסכם, יצוינו בהבלטה מיוחדת, ובין השאר יצוינו כאמור תנאים בדבר דחיית מועד הקורס, מעבר לקורס במתכונת שונה, שמירת הזכאות ללמוד בקורס במועד אחר והעברת הזכאות לקורס לאדם אחר.
(ג)
בסעיף זה, ”הסכם בכתב“ – לרבות הסכם המאושר באמצעים אלקטרוניים.
ביטול השתתפות בקורס
(א)
תלמיד רשאי לבטל את השתתפותו בקורס, בהודעה למכון הפסיכומטרי, לפי המפורט להלן:
(1)
עד שלושים ימים לפני תחילת הלימודים בקורס – בלא דמי ביטול; ביטל תלמיד את השתתפותו בקורס כאמור, ישיב, בלא דיחוי, למכון הפסיכומטרי את החומרים שקיבל ממנו כפי שקיבל אותם מהמכון ובלא שימוש; לא הוחזרו החומרים כאמור, או שנעשה בהם שימוש, ישלם התלמיד למכון את הסכום כפי שנקבע בתקנות;
(2)
מתום שלושים ימים לפני תחילת הלימודים בקורס ולא יאוחר מתחילת הלימודים – כנגד דמי ביטול בסכום שלא יעלה על עשרה אחוזים מהמחיר הכולל;
(3)
עד תום שליש מהמפגשים בקורס – כנגד דמי ביטול בסכום שלא יעלה על ארבעים אחוזים מהמחיר הכולל; קיבל תלמיד הנחה עקב התקשרות קבוצתית עם המכון – כנגד דמי ביטול בסכום שלא יעלה על מחצית מהמחיר הכולל.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), יהיה תלמיד זכאי להחזר התשלום על ההשתתפות בקורס, בכל מועד, אם ביטל את השתתפותו בנסיבות שלא היה ניתן לצפותן מראש, לרבות עקב בעיות בריאותיות, בעיות אישיות חריגות ובעיות משפחתיות חריגות, כפי שייקבע בתנאי ההתקשרות עם המכון הפסיכומטרי; הוראות כאמור יובאו לידיעת אדם המבקש להירשם לקורס לפני חתימת הסכם ההתקשרות.
(ג)
תלמיד זכאי להשתתף בשני שיעורי ניסיון בלא תשלום, לפני תחילת הלימודים בקורס.
(ד)
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 15(ב) לחוק הקרן, לעניין החזר סכום ששולם לקרן.
(ה)
שר התעשיה המסחר והתעסוקה, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין מסירת הודעה לפי סעיף קטן (א).
פרסום מבחנים ונתונים על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה
המרכז הארצי לבחינות והערכה יפרסם לציבור, לאחר כל מועד שבו התקיים מבחן פסיכומטרי, טופס מבחן מרכזי שניתן באותו מועד ואת פתרונו, וכן נתונים בדבר תוצאות המבחן, לרבות התפלגות התוצאות לפי מדדים שונים, כפי שיורה המרכז; אחת לשנה, יפרסם המרכז הארצי לבחינות והערכה טופס מבחן בכל שפה שבה התקיים מבחן פסיכומטרי באותה שנה; השר יקבע את דרך הפרסום לפי סעיף זה, ובכלל זה פרסום באינטרנט; בסעיף זה, ”טופס מבחן“ – החלק במבחן המשמש למתן ציון.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.


התקבל בכנסת ביום ה׳ בחשוון התשס״ט (3 בנובמבר 2008).
 • אהוד אולמרט
  ראש הממשלה
 • יולי תמיר
  שרת החינוך
 • שמעון פרס
  נשיא המדינה
 • דליה איציק
  יושבת ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן