לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הפיקוח על קידוחי מים

חוק הפיקוח על קידוחי מים מתוך

חוק הפיקוח על קידוחי מים, תשט״ו–1955


חוק קודם: ע״ר 1937, תוס׳ 1, 159.

חוק חדש: ס״ח תשט״ו, 84; תשכ״ב, 30; תשכ״ד, 140; תשס״ו, 349; תשע״ז, 407.


הגדרות [תיקון: תשכ״ב]
בחוק זה –
”באר“ – לרבות כל חפירה, קדיחה או מבנה המיועדים להעלאת מים תת־קרקעיים אל פני הקרקע, בין שהושלמו ובין שלא הושלמו;
”התקנת באר“ – לרבות כל שינוי במתקן, במבנה או בציוד שהותקנו בבאר, אם השינוי מיועד להגדיל את תפוקת מימיה;
”מנהל“ – (נמחקה);
”הנציב“ – (נמחקה);
”חוק המים“ – חוק המים, תשי״ט–1959;
”מועצת הרשות הממשלתית“ – מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב, שהוקמה לפי סעיף 124טו לחוק המים;
”מנהל הרשות הממשלתית“ – מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב, שמונה לפי סעיף 124יט לחוק המים;
”בית דין“ – בית דין לעניני מים שהוקם בהתאם לחוק המים.
[תיקון: תשכ״ב]
(בוטל).
[תיקון: תשכ״ב]
(בוטל).
התקנת באר [תיקון: תשכ״ב, תשס״ו]
לא יתקין אדם באר אלא לפי רשיון מאת המנהל הרשות הממשלתית ובהתאם לתנאי הרשיון (בחוק זה – רשיון קדיחה); מתן רישיון לפי סעיף זה וקביעת תנאים בו ייעשו על פי כללים שקבעה ממועצת הרשות הממשלתית.
רשיון קדיחה [תיקון: תשכ״ב, תשס״ו, תשע״ז]
(א)
המנהל הרשות הממשלתית רשאי שלא לתת רשיון קדיחה, בנימוק שקיימות נסיבות שלפיהן הוא יסרב לתת רישיון לפי סעיף 23 לחוק המים ושיפורשו בהחלטתו של המנהל הרשות הממשלתית.
(ב)
היה המנהל הרשות הממשלתית סבור שהדבר דרוש כדי למנוע דלדול מקורות המים או המלחתם או כדי להבטיח הספקת מים לצרכי בית, רשאי הוא לעשות אחת מאלה:
(1)
לא ליתן רשיון קדיחה;
(2)
להתנות ברשיון תנאים בנוגע לקטרה של הבאר, עמקה, ציודה או כמות המים שמותר להפיק ממנה, או בנוגע לתקופת ההפקה, או למטרה אשר לה ישמשו המים המופקים;
(3)
לבטל רשיון או להתנות את המשך תקפו בתנאים או בתנאים נוספים, והכל לא יאוחר מ־60 יום לאחר קבלת דין וחשבון על שאיבת הנסיון כפי שייקבע בכללים לפי סעיף 16.
(ג)
הפעלת הסמכויות לפי סעיף זה תיעשה לפי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית.
רשיון קדיחה לצורך חיפוש כריה וכד׳ [תיקון: תשכ״ב, תשס״ו]
מי שניתן לו לפי פקודת המכרות, רשיון חיפוש, זכות כריה או חוזה חכירה לכריה, והוא מבקש מאת המנהל הרשות הממשלתית רשיון קדיחה לצורך החיפוש, הכריה והטיפול במחצבים שנכרו, או לצרכים אחרים הקשורים בכך, במישרין – לא יחליט המנהל הרשות הממשלתית בבקשתו אלא לאחר התיעצות עם המפקח על המכרות.
פרסום והתנגדות [תיקון: תשכ״ב, תשס״ו]
(א)
הוגשה בקשה לרשיון קדיחה, יפרסם המנהל הרשות הממשלתית הודעה בכתב, שתפרט את שם המבקש, מהות ההתקנה המבוקשת ומקומה.
(ב)
ההודעה תונח שבעה ימים במשרד הרשות המקומית, ואם אין כזאת – במשרד הממונה על המחוז, שבתחומם מבקשים להתקין את הבאר, וכל אדם יהא רשאי לעיין בהודעה.
(ג)
כל המתנגד למתן רשיון הקדיחה כמבוקש, רשאי להגיש למנהל הרשות הממשלתית, תוך שבעה ימים מיום פרסום ההודעה, התנגדות בכתב, ויפרט בה את נימוקיו.
החלטת המנהל הרשות הממשלתית [תיקון: תשכ״ב, תשס״ו]
החליט המנהל הרשות הממשלתית ליתן רשיון – בין בתנאים ובין ללא תנאי – יודיע על החלטתו בכתב למבקש ולכל אדם שהגיש התנגדות. החליט המנהל הרשות הממשלתית שלא ליתן רשיון – יודיע על החלטתו בכתב למבקש.
ערר [תיקון: תשכ״ב, תשס״ו]
(א)
מבקש הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת המנהל הרשות הממשלתית, וכל אדם אחר שנמסרה לו הודעה כאמור בסעיף 8, רשאי תוך 21 יום מיום שנמסרה לו ההודעה לערור על ההחלטה לפני בית הדין.
(ב)
בית הדין מוסמך לדון, בנוסף לענינים המסורים לו לפי סעיף 140 לחוק המים, בכל הענינים המסורים לשיפוטו לפי חוק זה, והוראות הסעיפים 141 עד 147 לחוק המים יחולו על דיונים אלה.
פיקוח ובדיקה [תיקון: תשכ״ב, תשס״ו]
המנהל הרשות הממשלתית, או מי שהמנהל הרשות הממשלתית הסמיכו לכך, רשאי –
(1)
להיכנס לכל מקום שמצויה בו באר לשם פיקוח על קיום ההוראות לפי חוק זה או התנאים שברשיון קדיחה;
(2)
לבדוק כל באר, לערוך בה מדידות, לבצע בה ניסוי שאיבה, לקחת דוגמאות מן המים שבה וכן לעשות בה כל פעולת חקר אחרת שתורה עליה מועצת הרשות הממשלתית בכללים.
החזרת המצב לקדמותו [תיקון: תשכ״ב, תשכ״ד, תשס״ו]
(א)
הותקנה באר ללא רשיון או שלא בהתאם לתנאיו, רשאי שופט של בית משפט השלום, על פי בקשת המנהל הרשות הממשלתית לצוות על מי שהתקינה או על בעל הקרקע שבה היא נמצאת, או על כל אדם אחר ששופט של בית משפט השלום יראה לצוות עליו כך, לסתום את הבאר או להחזיר לקדמותו כל שינוי שנעשה בה, הכל לפי הענין.
(ב)
היו מתקינים באר שלא על פי רשיון קדיחה או שלא בהתאם לתנאיו, רשאי שופט של בית משפט השלום, על פי בקשת המנהל הרשות הממשלתית, לצוות על הפסקת ההתקנה תוך זמן שנקבע בצו.
(ג)
שר המשפטים יקבע בתקנות את סדרי הדין בבקשות על פי סעיף זה.
(ד)
שופט של בית משפט השלום הנותן צו לפי סעיף זה, רשאי למלא בו ידיו של המנהל הרשות הממשלתית או של בא כוחו לבצע את הצו, ואם עשו כך, גובים את הוצאות הביצוע ואת הוצאות המשפט ממי שניתן נגדו הצו, כאילו היו מס שפקודת המסים (גביה) – פרט לסעיף 12 שבה – חלה עליו.
(ה)
מי שניתן לו צו לפי סעיף זה, או מי שמילאו ידיו לבצע צו כאמור, רשאי להיכנס לכל מקום שבו מצויה הבאר ולעשות בה את הפעולות הדרושות לביצוע הצו.
עבירות ועונשין [תיקון: תשכ״ב, תשס״ו]
העובר על הוראה מהוראות חוק זה או על תקנה שהותקנה לפיו או על תנאי שברשיון קדיחה, וכן המפריע למנהל הרשות הממשלתית, או למי שהמנהל הרשות הממשלתית הסמיכו לכך. בהפעלת סמכויותיו לפי סעיף 10, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס אלף לירות.
אי־תחולה
בעל זכות נפט לפי חוק הנפט, תשי״ב–1952, רואים אותו בבעל רשיון קדיחה לפי חוק זה לגבי השטח הרשוי או שטח החזקה של זכותו, ולצורך פעולות שהן מטרות נפט כמשמעותן בסעיף 44 לחוק האמור, למעט פרט (6) שבו.
תחולת חוק התכנון והבניה, התשכ״ה–1965 [תיקון: תשס״ו]
בעל רשיון קדיחה כפוף בפעולותיו להוראות חוק התכנון והבניה, התשכ״ה–1965, אלא ששר התשתיות הלאומיות, בהתיעצות עם שר הפנים, רשאי להרשות סטיות מאותו חוק.
ביטול
בטלים –
(1)
פקודת ההגנה על הספקת המים הציבורית, 1937;
(2)
הנוסח שולב בפקודת המכרות.
כללים [תיקון: תשס״ו]
מועצת הרשות הממשלתית רשאית לקבוע כללים בענינין אלה:
(1)
רישום בארות והתקנות שנעשו בהן, ומסירת פרטים הנוגעים להן;
(2)
ביצוען של שאיבות נסיון והפיקוח עליהן;
(3)
ניהול רישום של עבודות התקנה בבאר ומסירת תסקירים על כך;
(4)
ביצוע מדידות ומסירת דוגמאות בקשר עם עבודות התקנה בבאר;
(5)
התקנתם והחזקתם של מתקנים למדידת המים המופקים מבארות ורמת מפלס המים בהם;
(6)
סתימתן של בארות;
(7)
אגרות בעד רשיונות.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשס״ו]
שר התשתיות הלאומיות ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, למעט בענינים שבהם מוסמכת מועצת הרשות הממשלתית, לפי חוק זה, לקבוע כללים.


נתקבל בכנסת ביום ט׳ בסיון תשט״ו (30 במאי 1955).
 • משה שרת
  ראש הממשלה
 • פרץ נפתלי
  שר החקלאות
 • יצחק בן־צבי
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן