לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום)

חוק הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) מתוך

חוק הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום), התשמ״ד–1984


הגדרות
בחוק זה –
”קיצבה“ – תשלום חדשי המשולם לפי אחד החוקים שבתוספת;
”מענק“ – תשלום שאינו קיצבה, המשולם לפי אחד החוקים שבתוספת, למעט תגמול לפי הכנסה;
”תגמול לפי הכנסה“ – תשלום המשולם לפי אחד החוקים שבתוספת ושהבסיס לחישובו הוא הכנסתו של הזכאי;
”רשות מוסמכת“ – רשות שנקבעה לפי אחד החוקים שבתוספת לדון ולהחליט בתביעה או בבקשה לקבלת קיצבה או מענק או תגמול לפי הכנסה;
”שיעור מעודכן“ – שיעור הקיצבה שבתוקף בחודש שקדם ליום התשלום;
”שיעור מקורי“ – שיעור הקיצבה שהיה בתוקף בתקופה שבעדה משולמת הקיצבה;
”בן זוג“ – לרבות מי שידוע בציבור כבן זוג;
”שכר ממוצע“ – כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח–1968 (להלן – חוק הביטוח הלאומי);
”יום התביעה“ – היום הראשון בחודש שבו התביעה או הבקשה הוגשה בפועל לרשות המוסמכת;
”יום התשלום“ – היום שבו נשלח שיק לזכאי לפי מען שמסר או זוכה חשבונו בבנק או הועמד סכום כסף לרשותו בדרך אחרת;
”הכנסה חדשית ממוצעת“ – הכנסת הזכאי והכנסת בן זוגו מן המקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה, במשך שלושת החדשים שקדמו למועד החלטת הרשות המוסמכת, מחולקת ב־3.
חישוב קיצבה המשולמת באיחור [תיקון: תש״ן]
(א)
על קיצבה המשולמת בעד תקופה שבין יום התביעה לבין יום התשלום יחולו הוראות אלה:
(1)
קיצבה המשולמת תוך שלושה חדשים מיום התביעה – תשולם בשיעור המקורי;
(2)
קיצבה המשולמת לאחר שחלפו שלושה חדשים מיום התביעה, אך בטרם חלפו 10 שנים – תשולם בשיעור המעודכן בעד התקופה המתחילה ביום התביעה ומסתיימת באחד לחודש שבו חל יום התשלום;
(3)
קיצבה המשולמת לאחר שחלפו 10 שנים מיום התביעה – תשולם בשיעור המעודכן בעד תקופת 10 השנים שמיום התביעה ובשיעור המקורי בעד יתרת התקופה.
(ב)
על קיצבה המשולמת בעד תקופה שקדמה ליום התביעה יחולו הוראות אלה:
(1)
אם התקופה האמורה היא 12 חדשים או פחות – תשולם הקיצבה בשיעור המעודכן;
(2)
אם התקופה האמורה עולה על 12 חדשים – תשולם הקיצבה בשיעור המעודכן בעד 12 חדשים ובשיעור המקורי בעד יתרת התקופה.
חישוב קיצבה במקרים מיוחדים [תיקון: תש״ן]
על אף האמור בסעיף 2
(1)
אם התביעה הוגשה לאחר שחלפו שנתיים מן המועד להגשת תביעה הקבוע בחוק שבתוספת, ייקראו פסקאות (2) ו־(3) שבסעיף 2(א) כאילו במקום ”10 שנים“ נאמר בכל מקום ”שנתיים“;
(2)
אם התביעה הוגשה לפני שחלפו שנתיים מהמועד להגשת תביעה הקבוע בחוק שבתוספת, אך במשך חמש שנים מיום התביעה לא נמסרו לרשות המוסמכת הידיעות והמסמכים הדרושים להחלטה בתביעה, ייקראו פסקאות (2) ו־(3) שבסעיף 2(א) כאילו במקום ”10 שנים“ נאמר בכל מקום ”חמש שנים“.
עיכוב שלא בתום לב [תיקון: תש״ן]
קבע בית משפט או בית דין כי הרשות המוסמכת גרמה בשרירות ושלא בתום לב לאיחור בתשלום הקיצבה, רשאי הוא לפסוק כי הקיצבה תשולם בשיעור המעודכן אף בעד תקופות ארוכות יותר מן הקבוע בסעיפים 2 ו־3.
קיצור תקופת פיצוי
הרשות המוסמכת רשאית לקבוע כי לא תשולם קיצבה בשיעור מעודכן כאמור בסעיפים 2(א) ו־3, או כי תשולם כאמור בעד תקופה קצרה מן האמור בהם, אם נוכחה שהתובע גרם לעיכוב ההכרעה בתביעתו בכך שלא מסר לרשות המוסמכת ידיעות ומסמכים שהיו ברשותו לאחר שנדרש לעשות כן או שנמנע מלשתף פעולה עם הרשות המוסמכת בכל דרך אחרת שנדרשה להכרעה בתביעתו או לביצוע תשלום הקיצבה.
חישוב מענק המשתלם באיחור
לא שולם מענק תוך שלושה חדשים מיום התביעה, ישולם המענק לפי השיעור שבתוקף ביום התשלום.
התשלום – סופי
שולמו קיצבה או מענק בשיעור מעודכן כאמור בסעיפים 2, 3 או 5 ולאחר מכן שונה שיעורם בתוקף למפרע, לא ישולמו לגביהם סכומים נוספים לפי החישוב האמור בסעיפים 2, 3 או 5.
ערעור
החלטת הרשות המוסמכת לפי חוק זה כמוה, לענין ערעור, כהחלטה שניתנה לפי חוק שבתוספת.
חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א–1961, לא יחול לענין קיצבה, מענק ותגמול לפי הכנסה.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשנ״ח]
(א)
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
(ב)
השר הממונה על ביצוע חוק שבתוספת רשאי, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות בדבר –
(1)
חישוב קיצבה המשולמת באיחור, אם לפני כן שולם לתובע חלק מן הקיצבה, כמקדמה, כמילווה, או בכל דרך אחרת;
(2)
מתן פיצוי בעד איחור בתשלום של תגמול לפי הכנסה, בדרך של ריבית, בדרך של הצמדה למדד המחירים לצרכן או לשכר הממוצע, או בכל דרך אחרת;
(3)
הוראות משלימות בדבר חישוב ההכנסה החדשית הממוצעת וכן בדבר הכנסות שלא יובאו בחשבון לענין חישוב הכנסה חדשית ממוצעת;
(4)
כללים למתן פיצוי בעד איחור בתשלום קיצבה, מענק או תגמול לפי הכנסה, שלקבלתם לא נדרשת הגשת תביעה;
(5)
כללים למתן פיצוי בעד איחור בתשלום קיצבה, מענק או תגמול לפי הכנסה לאחר שהתשלום חודש אחרי הפסקה שנגרמה שלא בשל מעשה או מחדל של הזכאי;
(6)
(נמחקה).
הרחבה
שר האוצר רשאי, בצו, להוסיף חוק לתוספת, בהסכמת השר הממונה על ביצוע אותו חוק ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.
תחולה
(א)
חוק זה יחול אף אם התביעה או הבקשה לתשלום קיצבה, מענק או תגמול לפי הכנסה הוגשו לרשות המוסמכת לפני יום תחילתו.
(ב)
הוראות סעיפים 2, 3, 5 ו־9(ב) לא יחולו על קיצבה, מענק או תגמול לפי הכנסה, ששולמו לפני יום תחילתו של חוק זה.
תחילה
תחילתו של חוק זה ביום כ״ז באדר א׳ התשמ״ד (1 במרס 1984).

תוספת

(סעיף 1)

[תיקון: תשנ״ח]
(נמחק);
[תיקון: תשנ״ח]
(נמחק);
[תיקון: תשנ״ח]
(נמחק);
[תיקון: תשנ״ח]
(נמחק);


נתקבל בכנסת ביום י״א באדר התשמ״ד (14 בפברואר 1984).
 • יצחק שמיר
  ראש הממשלה
 • יגאל כהן־אורגד
  שר האוצר
 • חיים הרצוג
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן