לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הרופאים הווטרינרים

חוק הרופאים הווטרינרים מתוך

חוק הרופאים הווטרינרים, התשנ״א–1991


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות [תיקון: תשע״ו]
בחוק זה –
”בעל חיים“ ו”גוויה“ – כהגדרתם בפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה–1985;
”הוועדה המייעצת“ – הוועדה שהוקמה לפי סעיף 10;
”המועצה המדעית“ – המועצה המדעית של הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל;
”המנהל“ – מנהל השירותים הווטרינריים במשרד;
”המשרד“ – משרד החקלאות ופיתוח הכפר;
”עיסוק ברפואה וטרינרית“ – טיפול רפואי בבעל חיים למניעת מחלה או ריפוייה, בדיקה, איבחון או ניתוח של בעל חיים או מתן מרשם עבורו, ולרבות בדיקה של גוויית בעל חיים לשם איבחון מחלה או לשם קביעת היותה ראויה למאכל אדם;
”רופא וטרינר“ – מורשה לעסוק ברפואה וטרינרית לפי סעיף 2;
”השר“ – שר החקלאות ופיתוח הכפר.
שליחות הרופא הווטרינר [תיקון: תשנ״ד]
שליחותו של הרופא הווטרינר היא למנוע ולהקל על סבלם של בעלי חיים, למנוע מחלותיהם ולרפא אותם, לסייע באחזקתו התקינה של משק בעלי החיים ולהגן על האדם מפני סכנות ונזקים שמקורם מחלות בעלי חיים או במזון או במוצרי מזון שמקורם בעלי חיים, וכן לפעול לשיפור איכותם של מוצרי מזון שמקורם בעלי חיים.

פרק ב׳: ייחוד העיסוק ברפואה וטרינרית

עיסוק ברפואה וטרינרית
מי שבידו רשיון, היתר זמני או היתר מוגבל לפי חוק זה רשאי לעסוק בדרך של משלח־יד ברפואה וטרינרית.
איסור העיסוק ברפואה וטרינרית למי שאינו וטרינר
(א)
מי שאינו רופא וטרינר לא יעסוק ברפואה וטרינרית ולא יתחזה, במפורש או מכללא, כעוסק ברפואה וטרינרית או ככשיר לעסוק בה; ואולם רשאי השר להתיר בתקנות באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ביצוע פעולות מסויימות של עיסוק ברפואה וטרינרית כמשלח־יד בידי מי שאינו רופא וטרינר, ובלבד שהוא בעל כשירויות שנקבעו בתקנות, לביצוע אותן פעולות, ורשאי השר בתקנות כאמור, לקבוע אילו פעולות תיעשינה בפיקוחו של רופא וטרינר.
(ב)
האמור בסעיף זה אינו בא למנוע מתן עצה או טיפול רפואי שלא במסגרת משלח־יד, או עבודה תחת פיקוחו האישי הישיר של רופא וטרינר.
הזכאים לקבל רשיון
(א)
מי שנתקיימו בו כל אלה זכאי לקבל רשיון לעסוק ברפואה וטרינרית (להלן – רשיון):
(1)
הוא אזרח ישראלי או בעל רשיון לישיבת קבע בישראל;
(2)
הוא בעל השכלה ברפואה וטרינרית;
(3)
הוא עמד בבחינות שקבע המנהל, בהתייעצות עם המועצה המדעית, זולת אם הוא בעל השכלה ברפואה וטרינרית כאמור בסעיף קטן (ב)(1);
(4)
הוא לא הורשע בישראל בעבירה פלילית שיש בה קלון.
(ב)
ואלה בעלי השכלה ברפואה וטרינרית לענין סעיף קטן (א):
(1)
מי שפקולטה או בית ספר לרפואה וטרינרית במוסד להשכלה גבוהה בישראל העניקו לו תואר המעיד על סיום חוק לימודיו כרופא וטרינר, ובלבד שהמועצה להשכלה גבוהה הכירה באותו מוסד ובאותו תואר;
(2)
מי שסיים לימודיו ברפואה וטרינרית בפקולטה או בבית ספר לרפואה וטרינרית בחוץ לארץ שהמנהל הכיר בהם וניתנה לו תעודת גמר שהמנהל הכיר בה.
ייחוד התואר
לא ישתמש אדם בתואר ”רופא וטרינר“ או בתואר דומה המרמז על היותו רופא וטרינר, אלא אם כן הוא מורשה לעסוק ברפואה וטרינרית לפי חוק זה.
העסקת עוזרים
רופא וטרינר רשאי להעסיק, בפיקוחו האישי, עוזרים בעבודתו המקצועית אך לא יתיר למי שאינו רופא וטרינר לבצע פעולות של עיסוק ברפואה וטרינרית כשהענין דורש שיקול דעת או מיומנות מקצועיים של רופא וטרינר.
רשות להחזיק סמים ותרופות
רופא וטרינר רשאי להחזיק סמים ותרופות הנחוצים לטיפול בבעלי חיים בחצריו ולהשתמש בהם לטיפול כאמור או לשעת חירום, אך לא ינפק ולא יספק סמים או תרופות לבעליו של בעל חיים חולה אלא לפי הוראות פקודת הרוקחות [נוסח חדש], התשמ״א–1981; רופא וטרינר יהיה כפוף להוראות כל חיקוק לענין החזקה ושימוש בסמים או ברעלים.
תארי מומחה
(א)
השר רשאי, לאחר התייעצות במועצה המדעית, להתקין תקנות בדבר –
(1)
קביעת מומחיות בענפי הרפואה הווטרינרית השונים והתנאים לאישור התארים;
(2)
חיוב מבקש אישור לשימוש בתואר מומחה לעמוד בבחינות ולקבוע את צורתן, תכניתן ומועדיהן.

פרק ג׳: רישוי רופאים וטרינרים

בקשת רשיון ונתינתו
(א)
בקשה לרשיון לעסוק ברפואה וטרינרית תוגש למנהל.
(ב)
מילא המבקש אחר התנאים המפורטים בסעיף 5, יתן לו המנהל רשיון.
(ג)
לא שוכנע המנהל כי נתקיימו במבקש התנאים הנדרשים, יעביר את הבקשה לחוות דעתה של הוועדה המייעצת.
(ד)
המנהל יפעל על פי המלצת הוועדה המייעצת אלא אם כן שוכנע, מטעמים שיפורטו, כי אין לקבל את המלצתה.
ועדה מייעצת לענין רשיונות
(א)
לענין מתן רשיונות לעיסוק ברפואה וטרינרית יקים השר ועדה מייעצת של שלושה, שחבריה הם:
(1)
רופא וטרינר מהשירותים הווטרינריים של משרד החקלאות;
(2)
שני רופאים וטרינרים, שלפחות אחד מהם חבר בסגל ההוראה במוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958, שדרגתו אינה נמוכה מדרגת מרצה בכיר, שיתמנו מתוך רשימה שהגישה הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל; לא הגישה ההסתדרות את הרשימה האמורה תוך חדשיים מיום שקיבלה דרישה לכך, ימנה השר שני רופאים וטרינרים ככל שייראה לו.
(ב)
השר ימנה את יושב ראש הוועדה מבין חבריה.
(ג)
לכל חבר של הוועדה המייעצת ימנה השר ממלא מקום בדרך ובתנאים שבהם מינה את החבר.
(ד)
הודעה על מינוי חברי הוועדה וממלאי מקומם תפורסם ברשומות.
תקופת כהונתו של חבר הוועדה
תקופת כהונתו של חבר הוועדה המייעצת תהא שלוש שנים ומותר לשוב ולמנותו, ובלבד שלא יכהן יותר משלוש תקופות כהונה רצופות; חבר הוועדה שתקופת כהונתו תמה, יוסיף לכהן עד למינוי חבר אחר במקומו.
תפקיד ממלא מקום
נפטר חבר הוועדה או התפטר או שנבצר ממנו למלא את תפקידו, יכהן ממלא מקומו במקומו.
סדרי עבודת הוועדה
(א)
תוקף החלטותיה של הוועדה המייעצת לא ייפגע מחמת שנתפנה מקומו של חבר הוועדה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.
(ב)
החלטותיה של הוועדה המייעצת יתקבלו ברוב דעות של חבריה.
(ג)
הוועדה המייעצת תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בחוק זה או בתקנות לפיו.
זימון
(א)
הוועדה המייעצת רשאית להזמין את המבקש להתייצב לפניה ולהשיב על שאלותיה בדבר לימודיו ברפואה וטרינרית ועיסוקיו בה.
(ב)
הוועדה המייעצת לא תמליץ על סירוב למתן רשיון אלא אם כן נתנה הזדמנות נאותה למבקש להופיע לפניה ולטעון את טענותיו.
היתר זמני
(א)
עד להשלמת הנוהל למתן רשיון רשאי המנהל לתת היתר זמני לעסוק ברפואה וטרינרית לתקופה שאינה עולה על שנה מדי פעם, ורשאי הוא לעשות כן אף בכל מקרה שראה צורך בכך.
(ב)
המנהל רשאי לפי שיקול דעתו לחדש היתר זמני.
(ג)
מי שקיבל היתר זמני יחזירנו למנהל ביום פקיעת תקפו.
(ד)
הוראות חוק זה לענין רשיונות, למעט סעיף 5(א)(1) ו־(3), יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על היתרים זמניים ועל המחזיקים בהם.
היתר מוגבל
(א)
המנהל רשאי לתת היתר מוגבל לעיסוק ברפואה וטרינרית למי שאינו אזרח ישראלי או בעל רשיון לישיבת קבע בישראל, ובלבד שנתקיימו בו התנאים שבסעיף 5(א)(2) ו־(4) והוא הגיע לישראל למטרת עיסוק בהוראה, במחקר או בייעוץ ברפואה וטרינרית.
(ב)
המנהל רשאי להגביל את תקפו של היתר לפי סעיף זה לזמן, לענף רפואי וטרינרי או למקום, וכן רשאי הוא לקבוע תנאים וסייגים אחרים ככל שייראה לו.
מועד למתן החלטה בבקשה לרישיון [תיקון: תשס״ה]
המנהל ייתן את החלטתו בבקשה למתן רישיון לעסוק ברפואה וטרינרית לא יאוחר מתום שישה חודשים מיום הגשת הבקשה; לא נתן המנהל את החלטתו בבקשה עד המועד האמור יראו את המבקש כמי שסורבה בקשתו.

פרק ד׳: אמצעי משמעת

סמכויות השר [תיקון: תשס״ג, תשס״ד, תשע״ב, תשע״ו]
(א)
השר רשאי בצו לבטל את רשיונו של רופא וטרינר, להתלותו לתקופה שקבע או לתת לרופא וטרינר נזיפה או התראה אם ראה, על יסוד קובלנה של המנהל או של אדם שנפגע, כי נתקיים ברופא הווטרינר אחד מאלה:
(1)
הוא נהג בדרך שאינה הולמת את מקצועו;
(2)
הוא השיג את רשיונו במצג שווא;
(3)
הוא גילה חוסר יכולת או רשלנות חמורה במילוי תפקידיו כרופא וטרינר;
(4)
הוא הורשע בעבירה שבנסיבות הענין יש בה משום קלון;
(5)
הוא עבר על הוראה מהוראות פרק ה׳;
(6)
בהיותו עובד של רשות מקומית או של התאגיד לפיקוח וטרינרי, עסק בעבודת חוץ כרופא וטרינר פרטי, בניגוד להוראות כל דין ותוך קיום ניגוד עניינים בין שני העיסוקים;
(7)
הוא סימן כלב בניגוד להוראות לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס״ג–2002, או לא מסר דיווח לפי הוראות החוק האמור;
(8)
הוא לא סימן חתול בניגוד להוראות סעיף 2ב(ב) לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ״ד–1994, או לא מסר דיווח לפי הוראות הסעיף האמור.
(ב)
רשיון שניתן עליו צו ביטול או התליה, יחזירנו בעל הרשיון למנהל.
הזדמנות להתגונן
(א)
לא יינתן צו לפי סעיף 19 אלא אם כן ניתנה לרופא הווטרינר הזדמנות להגיש את הגנתו בכתב ולטעון טענותיו בכתב ובעל פה לפני ועדה שמינה השר, בין דרך קבע ובין לענין פלוני (להלן – הוועדה).
(ב)
יראו כמתן הזדמנות לרופא הווטרינר להתגונן לפי סעיף קטן (א), אם שלושים ימים לפחות לפני שניתן הצו הומצאה לו אישית או נשלחה לו בדואר רשום הודעה המפרשת את מהות התלונה ופרטיה.
(ג)
הוועדה תהיה של שלושה, ובהם נציג היועץ המשפטי לממשלה והוא יהיה היושב ראש, המנהל ורופא וטרינר מתוך רשימה שהגישה הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל; לא הגישה הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל רשימה תוך חדשיים לאחר שקיבלה דרישה להגישה, ימנה השר כחבר הוועדה רופא וטרינר ככל שייראה לו.
סמכויות הוועדה
(א)
לוועדה יהיו סמכויות אלה:
(1)
לזמן אדם לבוא לפניה ולהעיד או להציג דבר;
(2)
לבקש מבית משפט מחוזי שבתחום שיפוטו היא יושבת ליתן צו לפי סעיף 13 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל״א–1971;
(3)
לפסוק דמי נסיעה ולינה ושכר בטלה לעדים שהוזמנו מכוח סעיף זה כמו לעד שהוזמן להעיד בבית משפט.
(ב)
סירב אדם ללא צידוק סביר להעיד או להציג דבר בפני הוועדה לאחר שנדרש לכך, רשאי בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו יושבת הוועדה, לכפות ציות להוראות הוועדה בדרך שכופים עד סרבן בבית המשפט, לרבות מאסרו של הסרבן.
(ג)
שר המשפטים יקבע סדרי דין לענין סעיף זה.
(ד)
הוועדה תגיש מסקנותיה והמלצותיה בכתב לשר.
ערעור
(א)
מי שניתן נגדו צו לפי סעיף 19 רשאי לערער עליו לפני בית המשפט המחוזי תוך 45 ימים מיום שקיבל הודעה על מתן הצו, אלא אם כן בית המשפט האריך את התקופה מטעמים מיוחדים שיירשמו; בית המשפט המחוזי ידון בערעור בדן יחיד.
(ב)
אין בהגשת ערעור כדי לעכב את ביצועו של הצו שעליו מערערים, אלא אם כן הורה אחרת בית המשפט שלערעור.
(ג)
שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בדבר סדרי הדין בערעור.
[תיקון: תש״ס]

פרק ה׳: פרסומת

סייגים לפרסומת [תיקון: תש״ס]
(א)
רופא וטרינר לא יעשה, במישרין או בעקיפין, פרסומת לעיסוקו שיש בה כדי להטעות או שיש בה משום פגיעה בכבוד המקצוע או שהיא בניגוד לתקנות שהותקנו לפי סעיף קטן (ג).
(ב)
השר, בהתייעצות עם הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע סוגים, צורות, ודרכים של פרסומת –
(1)
שיש בהם כדי להטעות;
(2)
שיש בהם משום פגיעה בכבוד המקצוע.
(ג)
השר, בהתייעצות עם הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע איסורים על סוגים, צורות ודרכים של פרסומת שיש בהם משום פגיעה בציבור.
(ד)
לא יעשה אדם פרסומת לעיסוק ברפואה וטרינרית או לעיסוקו של רופא וטרינר, אשר אילו נעשתה בידי רופא וטרינר היתה אסורה לפי הוראות סעיף קטן (א).
(ה)
רופא וטרינר, שאדם אחר עוסק בפרסום עיסוקו, חייב לעשות כל שאפשר כדי למנוע מאותו אדם לפעול בניגוד להוראות סעיף קטן (ד); המפר הוראה זו, דינו – מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל״ז–1977.
(ו)
הפר אדם את הוראות סעיף קטן (ד), לענין רופא וטרינר מסוים, חזקה היא כי אותו רופא וטרינר הפר את חובתו לפי סעיף קטן (ה), אלא אם כן הוכיח הרופא הווטרינר כי עשה כל שאפשר כדי למלא את חובתו.
שמירת דינים [תיקון: תש״ס]
הוראות לפי סעיף 23 באות להוסיף על הוראות כל דין.
[תיקון: תש״ס]
(בוטל).

פרק ו׳: עבירות, שפיטה ועונשין

דין המתחזה כרופא וטרינר
העובר על הוראות סעיף 4, דינו – מאסר שנה אחת.
איסור שימוש בתואר מומחה
רופא וטרינר המשתמש בתואר מומחה שלא לפי הוראות חוק זה, דינו – מאסר שלושה חדשים.
השגת רשיון במרמה
המשיג או מנסה להשיג לו או לזולתו במצג שווא, רשיון לעסוק ברפואה וטרינרית או אישור תואר מומחה לפי חוק זה, דינו – מאסר שלוש שנים.
העסקה שלא כדין
המעסיק בפעולה שהיא עיסוק ברפואה וטרינרית אדם שאינו רופא וטרינר ושסעיפים 4(א) או 36 אינם חלים עליו, דינו – מאסר שנה אחת.
עבירות [תיקון: תשע״ו]
המפר כל הוראה של חוק זה או של תקנות שהותקנו על פיו למעט הוראה של פרק ו׳1 או של התקנות שהותקנו על פיו, ושלא נקבע לה עונש אחר, דינו – קנס.
סמכויות אגב
בית משפט המרשיע אדם בעבירה לפי חוק זה רשאי, בנוסף להטלת עונש, לבטל או להתלות את רשיונו לעסוק ברפואה וטרינרית.
הודעה על הרשעת רופא וטרינר
הרשיע בית המשפט רופא וטרינר בעבירה שיש עמה קלון, ימציא למנהל העתק מפסק הדין.
[תיקון: תשע״ו]

פרק ו׳1: תאגיד לפיקוח וטרינרי

[תיקון: תשע״ו]

סימן א׳: הגדרות

הגדרות – פרק ו׳1 [תיקון: תשע״ו]
בחוק זה –
”אגרות ותשלומים“ – אגרות ותשלומים על פי החיקוקים המנויים בתוספת השלישית וכן תשלומים בעד פיקוח וטרינרי נוסף שנעשה לבקשתם של מפעלים המייצאים מזון מן החי;
”בעל עניין“ – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;
”חוק החברות“ – חוק החברות, התשנ״ט–1999;
”חוק החברות הממשלתיות“ – חוק החברות הממשלתיות, התשל״ה–1975;
”חוק יסודות התקציב“ – חוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985;
”המועצה“ – מועצת התאגיד לפיקוח וטרינרי שמונתה לפי סעיף 32ז;
”מזון מן החי“ – מזון שיוצר מבעל חיים או מתוצרתו;
”המנהל הכללי“ – המנהל הכללי של התאגיד שמונה לפי סעיף 32כג;
”נושא משרה“ – המנהל הכללי, משנה או סגן למנהל הכללי, כל ממלא תפקיד דומה בתאגיד אף אם תוארו שונה, וכן חבר המועצה, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי;
”עניין אישי“ – לרבות עניין אישי של קרובו ועניין אישי של תאגיד שהוא או קרובו הם בעלי עניין בו, במישרין או בעקיפין;
”פקודת מחלות בעלי חיים“ – פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה–1985;
”פקח וטרינרי“ – מי שאינו רופא וטרינר הממלא תפקיד לפי אחד מהחיקוקים המנויים בתוספת הראשונה לשם פיקוח על מזון מן החי;
”קרוב“ – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;
”רופא וטרינר מפקח“ – רופא וטרינר הממלא תפקיד לפי אחד מהחיקוקים המנויים בתוספת הראשונה לשם פיקוח על מזון מן החי וקיום דרישות בנוגע לייצוא מזון מן החי;
”התאגיד“ – התאגיד לפיקוח וטרינרי שהוקם לפי סעיף 32ב;
”השרים“ – השר ושר הבריאות.
[תיקון: תשע״ו]

סימן ב׳: הקמת התאגיד, מעמדו ותפקידו

הקמת התאגיד לפיקוח וטרינרי [תיקון: תשע״ו]
מוקם בזה התאגיד לפיקוח וטרינרי.
אישיות משפטית של התאגיד [תיקון: תשע״ו]
התאגיד הוא אישיות משפטית, הכשרה לכל חובה, זכות ופעולה המתיישבת עם אופיו וטבעו כגוף מאוגד.
התאגיד – גוף מבוקר [תיקון: תשע״ו]
תפקידי התאגיד [תיקון: תשע״ו]
תפקידי התאגיד הם אלה:
(1)
להעסיק פקחים וטרינריים ורופאים וטרינרים מפקחים לשם פיקוח לפי דין על מזון מן החי וכן לשם פיקוח וטרינרי נוסף הנעשה לבקשתם של מפעלים המייצאים מזון מן החי;
(2)
לייעץ לשרים בקשר להפעלת הפיקוח הווטרינרי על מזון מן החי וייעולו;
(3)
לגבות אגרות ותשלומים, בכפוף לאמור בסעיף 32מח ולהעבירם לפי הוראות סעיפים 218 ו־243 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015.
האורגנים של התאגיד [תיקון: תשע״ו]
האורגנים של התאגיד הם המועצה, המנהל הכללי וועדת הביקורת.
[תיקון: תשע״ו]

סימן ג׳: מועצת התאגיד

מועצת התאגיד [תיקון: תשע״ו]
(א)
השרים ימנו לתאגיד מועצה בת 12 חברים, והם:
(1)
מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א(1) לחוק החברות הממשלתיות, והוא בעל ניסיון של עשר שנים לפחות באחד מאלה, או בעל ניסיון מצטבר של עשר שנים לפחות בשניים אלה, והוא יהיה היושב ראש:
(א)
תפקיד ניהולי בכיר בתחום המזון או בריאות הציבור;
(ב)
תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
(2)
מנהל שירות המזון במשרד הבריאות או עובד שירות המזון במשרד הבריאות, לפי המלצת מנהל שירות המזון במשרד הבריאות, שיהיה נציג שר הבריאות;
(3)
מנהל היחידה הווטרינרית בשירות המזון במשרד הבריאות, או עובד היחידה הווטרינרית בשירות המזון במשרד הבריאות, לפי המלצת מנהל היחידה הווטרינרית בשירות המזון במשרד הבריאות, שיהיה נציג שר הבריאות;
(4)
המנהל או עובד השירותים הווטרינריים במשרד, לפי המלצת המנהל, שיהיה נציג השר;
(5)
הרופא הראשי לפיקוח על מוצרים מהחי בשירותים הווטרינריים במשרד או עובד השירותים הווטרינריים במשרד, לפי המלצת המנהל, שיהיה נציג השר;
(6)
עובד משרד האוצר, שיהיה נציג שר האוצר;
(7)
עובד משרד הכלכלה, שיהיה נציג שר הכלכלה;
(8)
עובד משרד הפנים, שיהיה נציג שר הפנים;
(9)
נציג ציבור בעל ניסיון משמעותי בייצור, מכירה או הובלה של מזון מן החי שימליץ שר הבריאות;
(10)
נציג ציבור בעל ניסיון משמעותי בהפעלה של מיתקן הטעון פיקוח וטרינרי לפי פקודת מחלות בעלי חיים או לפי חוק לפיקוח על ייצוא, שימליץ השר;
(11)
נציג ציבור מטעם ארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של הרופאים הווטרינרים העוסקים בפיקוח על מזון;
(12)
נציג ציבור מטעם גוף המייצג את מרבית הרשויות המקומיות בישראל.
(ב)
הודעה על מינוים של חברי המועצה או על הפסקת כהונתם תפורסם ברשומות.
(ג)
על מינוי חבר המועצה, ובכלל זה יושב ראש המועצה, יחולו הוראות סעיף 60א לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה: לא ימונה למועצה מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו, ולא יחולו הוראות סעיף 17(א)(5) לחוק החברות הממשלתיות.
(ד)
דין חברי המועצה שאינם עובדי המדינה, ובכלל זה יושב ראש המועצה, כדין עובדי המדינה לעניין החיקוקים המנויים בסעיף 32מו(1) עד (6).
חובת דין וחשבון, הגשת מסמכים וחובת הודעה של יושב ראש המועצה [תיקון: תשע״ו]
סעיפים 25, 34 ו־35 לחוק החברות הממשלתיות, לעניין חובת מתן דין וחשבון, הגשת מסמכים וחובת הודעה של יושב ראש הדירקטוריון, יחולו, בשינויים המחויבים, על יושב ראש המועצה.
תפקידי המועצה וסמכויותיה [תיקון: תשע״ו]
(א)
המועצה תתווה את מדיניות העסקת הרופאים הווטרינרים והפקחים הווטרינריים בתאגיד בהתאם להוראות פרק זה, תפקח על פעילות התאגיד ועל ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל זה –
(1)
תקבע את מדיניות התאגיד, לשם מילוי תפקידי התאגיד כאמור בסעיף 32ה ביעילות ובאופן המאפשר גמישות תפעולית בהתאם לצורכי המשק ובהתאם לתקציבו השנתי המאושר של התאגיד;
(2)
תעקוב ברציפות אחר הגשמת מדיניות התאגיד כאמור בפסקה (1), והתכניות והתקציבים של התאגיד כאמור בפסקה (4);
(3)
תמנה את המנהל הכללי לפי הוראות סעיף 32כג ותפקח על פעולותיו;
(4)
תקבע מדי שנה את אלה:
(א)
תקציבו השנתי של התאגיד ויישומו בהתאם למקורות העומדים לרשות התאגיד כאמור בסעיף 32מח;
(ב)
תכנית הפעולה השנתית של התאגיד, לרבות יעדים למילוי תפקידיו לפי סעיף 32ה ותכניותיו לטווח הארוך;
(ג)
המבנה הארגוני של התאגיד, מדיניות ההעסקה של העובדים, וכן שיא כוח האדם בתאגיד בהתאם להוראות סעיף 32מט;
(5)
(א)
תהיה אחראית לעריכת הדוחות המפורטים בסעיף 33(א) לחוק החברות הממשלתיות ולאישורם, ויחולו הוראות סעיפים 33(א1), (ב) ו־(ד) ו־33א עד 33ג לחוק האמור, לעניין דוחות כספיים והגשת מסמכים;
(ב)
הוראות סעיפים 171 ו־172 לחוק החברות החלות על חברה פרטית יחולו, בשינויים המחויבים, על דוחות כספיים של התאגיד;
(ג)
הדוחות הכספיים של התאגיד יאושרו בידי המועצה, ייחתמו בשמה, יוגשו לשרים ולשר האוצר ויפורסמו באתר האינטרנט של התאגיד.
(ב)
שר האוצר רשאי לקבוע כללים לעריכת התקציבים והתכניות האמורים בסעיף קטן (א)(4).
אי־הגשת דוחות ומסמכים כנדרש [תיקון: תשע״ו]
על הפרת החובות בסעיפים 32ח ו־32ט(א)(5)(א) יחולו הוראות סעיף 33ד לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים.
סמכות שיורית של המועצה [תיקון: תשע״ו]
סמכות של התאגיד שלא הוקנתה לפי חוק זה לאורגן אחר של התאגיד, רשאית המועצה להפעילה.
תקופת הכהונה של חבר מועצה [תיקון: תשע״ו]
חבר המועצה, למעט מי שמונה לפי סעיף 32ז(א)(2) עד (5), ימונה לתקופה של ארבע שנים, ואולם השרים רשאים להאריך את כהונתו לתקופת כהונה אחת נוספת בלבד.
הפסקת כהונה והשעיה של חבר המועצה [תיקון: תשע״ו]
(א)
חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1)
הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשרים; השרים רשאים לעכב את תוקף ההתפטרות בחודש לכל היותר;
(2)
השרים נוכחו כי נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו או כי אינו ממלא את תפקידו כראוי; נוכחו השרים כאמור, יעבירו את חבר המועצה מכהונתו בהודעה מנומקת בכתב;
(3)
השרים נוכחו כי הוא נעדר בלי סיבה סבירה משלוש ישיבות רצופות של המועצה או מיותר ממחצית הישיבות שקיימה במהלך שנה אחת; יושב ראש המועצה ידווח לשרים על חבר המועצה שנעדר מישיבותיה כאמור; נוכחו השרים כאמור, יעבירו את חבר המועצה מכהונתו בהודעה בכתב;
(4)
השרים מצאו כי התקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם, לפי דין, מלכהן כחבר המועצה;
(5)
הוא חדל לכהן בתפקיד שמכוחו מונה;
(6)
הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה.
(ב)
הוגש נגד חבר המועצה כתב אישום בעבירה כאמור בסעיף קטן (א)(6), רשאים השרים להשעותו מכהונתו, עד למתן פסק דין סופי בעניינו.
(ג)
חדל לכהן חבר המועצה, יפעלו השרים למינוי חבר אחר במקומו לפי הוראות סעיף 32ז, בהקדם האפשרי.
תוקף פעולות המועצה [תיקון: תשע״ו]
קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה, לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר בה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חבריה מכהנים בה כדין.
ישיבות המועצה [תיקון: תשע״ו]
(א)
ישיבות המועצה יתקיימו לפי צורכי התאגיד ולפחות אחת לארבעה חודשים.
(ב)
המניין החוקי לישיבות המועצה הוא רוב חבריה המכהנים; ככל שמונו כלל חברי המועצה, המניין החוקי לישיבות המועצה הוא רוב חבריה המכהנים ובהם לפחות נציג אחד של המשרד ונציג אחד של משרד הבריאות.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), ככל שמונו כלל חברי המועצה ולא התקיים מניין חוקי בשל היעדרותם של נציג המשרד ונציג משרד הבריאות לצורך דיון בעניין מסוים, לא יידחה הדיון באותו עניין ליותר מישיבה אחת.
(ד)
יושב ראש המועצה יזמן את ישיבותיה ויקבע את מועדיהן ואת סדר היום שלהן; שניים מחברי המועצה המכהנים או יושב ראש ועדת הביקורת רשאים לבקש מיושב ראש המועצה לזמן ישיבה או להעלות נושא לסדר היום; הוגשה בקשה כאמור, יכנס יושב ראש המועצה ישיבה בתוך 14 ימים מיום הגשת הבקשה.
(ה)
הזמנה לישיבת המועצה תימסר לכל מי שזכאי להשתתף בה שבעה ימים לפחות לפני מועד כינוסה; בהזמנה יצוינו המועד והמקום שבו תתקיים הישיבה וכן סדר היום ופירוט של הנושאים לדיון.
סדרי עבודת המועצה [תיקון: תשע״ו]
(א)
החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות של חברי המועצה המשתתפים בישיבה; היו הקולות שקולים, תכריע עמדתו של יושב ראש המועצה, אם השתתף בישיבה.
(ב)
התאגיד יערוך פרוטוקולים של ישיבות המועצה וישמור אותם לתקופה של שבע שנים ממועד הישיבה; פרוטוקול שאושר ונחתם בידי חבר המועצה שניהל את הישיבה וחבר מועצה נוסף שהשתתף בה, ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.
(ג)
החלטות המועצה יפורסמו באתר האינטרנט של התאגיד.
(ד)
המועצה תקבע לעצמה את סדרי עבודתה, ככל שלא נקבעו לפי פרק זה.
גמול והחזר הוצאות [תיקון: תשע״ו]
שר האוצר, בהתייעצות עם השרים, יקבע כללים ותנאים שלפיהם ישלם התאגיד גמול או החזר הוצאות לחברי המועצה שאינם עובדי המדינה, או עובדי גוף מתוקצב או עובדי גוף נתמך כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, ואת שיעוריהם.
הוראות לעניין חובת מתן ידיעות [תיקון: תשע״ו]
סעיף 20 לחוק החברות הממשלתיות לעניין חובת מתן ידיעות יחול, בשינויים המחויבים, על חברי המועצה.
זכות לקבל מידע [תיקון: תשע״ו]
חבר המועצה רשאי לבדוק את מסמכי התאגיד ואת רישומיו ולקבל העתקים מהם בתוך זמן סביר, וכן לבדוק את נכסי התאגיד והתחייבויותיו, ככל שהדבר דרוש למילוי חובותיו כחבר המועצה; העברת המסמכים והרישומים ובדיקת הנכסים וההתחייבויות לפי סעיף זה ייעשו באמצעות המנהל הכללי.
פיזור המועצה [תיקון: תשע״ו]
(א)
נוכחו השרים כי המועצה אינה ממלאת את התפקידים והחובות שהוטלו עליה לפי פרק זה, ובכלל זה כי המועצה לא הגישה הצעת תקציב שנתי מאוזן בהתאם לסעיף 22 לחוק יסודות התקציב או לא קיימה ישיבות בתדירות כאמור בסעיף 32טו(א), כך שהתנהלות התאגיד נפגעת באופן מובהק ומשמעותי ביותר, רשאים הם לפנות לממשלה בבקשה בכתב, כדי שתתרה במועצה בהודעה מנומקת בכתב, כי אם בתוך תקופה שקבעה לא תמלא המועצה את חובותיה, תפזרה הממשלה.
(ב)
לא מילאה המועצה את חובותיה כאמור בסעיף קטן (א) בתוך התקופה שקבעה הממשלה בהתראתה, רשאית הממשלה להורות על פיזורה.
(ג)
השרים ימנו בתוך 60 ימים מיום פיזור המועצה לפי סעיף קטן (ב), מועצה חדשה, לפי הוראות סעיף 32ז.
(ד)
מועצה שפוזרה תמשיך לכהן כמועצה זמנית עד למינויה של המועצה החדשה; מועצה זמנית תימנע ככל האפשר מקבלת החלטות משמעותיות שאינן נדרשות לשם תפקודו השוטף והתקין של התאגיד.
[תיקון: תשע״ו]

סימן ד׳: ועדת הביקורת

ועדת הביקורת ותפקידיה
(א)
המועצה תמנה מבין חבריה ועדת ביקורת בת שלושה חברים והם: שניים מבין נציגי הציבור ואחד מבין עובדי המדינה; יושב ראש המועצה לא יהיה חבר בוועדת הביקורת.
(ב)
ועדת הביקורת תמנה מבין חבריה יושב ראש.
(ג)
תפקידיה של ועדת הביקורת יהיו אלה:
(1)
לעמוד על ליקויים בניהול התאגיד, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של התאגיד או עם רואה החשבון המבקר, ולהציע למועצה דרכים לתיקונם; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון, בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון המבקר, לפי העניין, ובלא נוכחות של נושאי משרה בתאגיד שאינם חברי הוועדה; על אף האמור בסעיף זה, נושא משרה שאינו חבר הוועדה רשאי להיות נוכח לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו;
(2)
לבחון את מערך הביקורת הפנימית של התאגיד ואת תפקודו של המבקר הפנימי וכן אם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לשם מילוי תפקידו, בשים לב, בין השאר, לצרכיו המיוחדים של התאגיד ולגודלו;
(3)
לבחון את תכנית העבודה של המבקר הפנימי שהוגשה לה לפי סעיף 32מ ולהעבירה לאישור המועצה בצירוף הערותיה והמלצותיה;
(4)
לקבוע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי התאגיד בקשר לליקויים בניהולו ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור;
(5)
לדון בדוחות של המבקר הפנימי, דוחות מבקר המדינה ודוחות ביקורת אחרים, ולהעביר לאישור המועצה בצירוף הערותיה והמלצותיה.
(ד)
המועצה תעמיד לרשות ועדת הביקורת את הכלים הנדרשים לפעולתה ולמילוי תפקידיה.
עבודת ועדת הביקורת [תיקון: תשע״ו]
(א)
יושב ראש ועדת הביקורת יכנס את ועדת הביקורת לדיון בנושאים שיועמדו על סדר יומה על ידו או על ידי חבר ועדה אחר או על ידי המועצה, המנהל הכללי, או המבקר הפנימי.
(ב)
מי שאינו חבר בוועדת הביקורת לא יהיה נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון ובעת קבלת החלטות הוועדה, אלא אם כן קבע יושב ראש הוועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים או לשם ניהולה התקין של הישיבה.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), המבקר הפנימי והיועץ המשפטי של התאגיד יקבלו הודעות על קיום ישיבות ועדת הביקורת ויהיו רשאים להשתתף בהן.
(ד)
הודעה על קיום ישיבת ועדת הביקורת שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים תומצא לרואה החשבון המבקר, שיהיה רשאי להשתתף בה.
(ה)
ועדת הביקורת תגיש למועצה, למנהל הכללי ולכל גורם שייקבע על פי כל דין דוח על פעילותה לפחות אחת לשנה; הדוחות יפורסמו באתר האינטרנט של התאגיד בצירוף התייחסות והערות המועצה.
[תיקון: תשע״ו]

סימן ה׳: המנהל הכללי של התאגיד

מינוי המנהל הכללי [תיקון: תשע״ו]
המועצה תמנה את המנהל הכללי לאחר שתקיים הליך לאיתור מועמדים לפי עקרונות השוויון, השקיפות והפומביות.
כשירות המנהל הכללי [תיקון: תשע״ו]
(א)
כשיר להתמנות למנהל הכללי מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א(1) לחוק החברות הממשלתיות והוא בעל ניסיון של שבע שנים לפחות באחד מאלה או בעל ניסיון מצטבר של שבע שנים לפחות בשניים אלה:
(1)
תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
(2)
תפקיד ניהולי בכיר בארגון משמעותי בתחום המזון, בריאות הציבור או ניהול כוח אדם.
(ב)
על מינוי המנהל הכללי יחולו הוראות סעיף 60א לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה: לא ימונה כמנהל הכללי מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כמנהל הכללי או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו, ולא יחולו הוראות סעיף 17(א)(5) לחוק החברות הממשלתיות.
תקופת כהונתו של המנהל הכללי [תיקון: תשע״ו]
תקופת כהונתו של המנהל הכללי תהיה חמש שנים, וניתן לשוב ולמנותו לתקופת כהונה אחת נוספת בלבד.
הפסקת כהונה של המנהל הכללי [תיקון: תשע״ו]
(א)
על כהונתו של המנהל הכללי, השעייתה ופקיעתה יחולו הוראות סעיפים 42 ו־43 לחוק החברות הממשלתיות, לעניין פקיעת כהונה והשעיה, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה: המנהל הכללי יחדל לכהן אם הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כמנהל כללי או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו, ולא יחולו הוראות סעיף 42(א)(5א) ו־(6) לחוק החברות הממשלתיות.
(ב)
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), המנהל הכללי יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1)
התאגיד חרג באופן משמעותי משיא כוח האדם שאושר בהתאם להוראת סעיף 32ט(א)(4)(ג), לפי הודעת המנהל הכללי או החלטת שר האוצר כאמור בסעיף 32מט(ד);
(2)
שר האוצר או הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר מצא כי התאגיד הסכים על שינויים בשכר, בתנאי פרישה או בגמלאות, או על הטבות כספיות הקשורות לעבודה, בניגוד להוראות סעיף 29(א) לחוק יסודות התקציב, אלא אם כן מצאה המועצה כי המנהל הכללי נקט את כל הצעדים הנדרשים כדי להימנע מהשינויים או מההטבות כאמור.
הצהרת רכוש [תיקון: תשע״ו]
על מי שהתמנה למנהל הכללי של התאגיד תחול חובת ההצהרה החלה על מנהל כללי של חברה ממשלתית לפי סעיף 38 לחוק החברות הממשלתיות.
אחריות המנהל הכללי [תיקון: תשע״ו]
המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני התאגיד בהתאם למדיניות שקבעה המועצה ובכפוף להנחיותיה.
סמכויות המנהל הכללי [תיקון: תשע״ו]
(א)
למנהל הכללי יהיו נתונות כל סמכויות הניהול והביצוע הדרושות לניהול השוטף של התאגיד שאינן נתונות לפי חוק זה למועצה, והוא יהיה נתון לפיקוחה.
(ב)
המועצה רשאית להגביל או לסייג את סמכויותיו של המנהל הכללי, למעט סמכויות ותפקידים שהוקנו לו בפרק זה; החלטה על כך תוגש לשרים.
נטילת סמכויות המנהל הכללי [תיקון: תשע״ו]
המועצה רשאית להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מסוים; לא קיים המנהל הכללי את ההוראה, רשאית המועצה להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.
חובת דיווח של המנהל הכללי [תיקון: תשע״ו]
(א)
המנהל הכללי יודיע ליושב ראש המועצה, בלא דיחוי, על כל עניין מהותי בתאגיד הנוגע לתפקידי המועצה; היה העניין חורג או עשוי לחרוג ממה שקבעה המועצה לפי סמכויותיה כאמור בסעיף 32ט, יזמן יושב ראש המועצה בלא דיחוי ישיבה של המועצה ויביא לפניה את ההודעה.
(ב)
המנהל הכללי ימסור למועצה דוח על הפעילות השוטפת של התאגיד במועדים שקבעה לכך המועצה ולפחות אחת לארבעה חודשים.
[תיקון: תשע״ו]

סימן ו׳: חובות נושאי משרה בתאגיד

חובת זהירות [תיקון: תשע״ו]
(א)
נושא משרה בתאגיד חב כלפי התאגיד חובת זהירות כאמור בסעיפים 35 ו־36 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].
(ב)
אין בהוראת סעיף קטן (א) כדי למנוע את קיומה של חובת זהירות של נושא המשרה כלפי אדם אחר.
אמצעי זהירות ורמת מיומנות [תיקון: תשע״ו]
נושא משרה בתאגיד יפעל ברמת מיומנות שבה היה פועל נושא משרה סביר, באותה עמדה ובאותן נסיבות, ובכלל זה ינקוט, בשים לב לנסיבות העניין, אמצעים סבירים כדי להבטיח כי פעולות הנעשות על ידיו בתוקף תפקידו עולות בקנה אחד עם תכליות התאגיד ותפקידיו, וכדי לקבל מידע שיש לו חשיבות לצורך קבלת החלטה או ביצוע פעולה הנעשים על ידיו בתוקף תפקידו.
חובת אמונים וניגוד עניינים [תיקון: תשע״ו]
(א)
נושא משרה בתאגיד חב חובת אמונים לתאגיד, ינהג במילוי תפקידו בתום לב ויפעל להגשמת תכליות התאגיד ותפקידיו, ובכלל זה –
(1)
יימנע מכל פעולה שיש בה כדי להעמידו, במישרין או בעקיפין, במצב של חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידו בתאגיד לבין עניין אישי או תפקיד אחר שלו, ובכלל זה לא יטפל ולא ישתתף בדיון ובהצבעה בישיבות, בנושא העלול להעמידו, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים כאמור; לעניין פסקה זו, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה;
(2)
יימנע מכל פעולה שיש בה תחרות עם פעולות התאגיד;
(3)
יימנע מניצול הזדמנות עסקית של התאגיד במטרה להשיג טובת הנאה לעצמו או לאחר;
(4)
יגלה לתאגיד כל ידיעה וימסור לו כל מסמך הנוגעים לענייניו, שבאו לידיו בתוקף מעמדו בתאגיד.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א)(1), חבר המועצה שהוא עובד המדינה, רשאי להביא בחשבון במסגרת שיקוליו והחלטותיו, גם את מדיניות הממשלה ומדיניות המשרד הממשלתי שבו הוא עובד, ולא יראו אותו כמצוי בניגוד עניינים בשל כך בלבד.
(ג)
אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע את קיומה של חובת אמונים של נושא משרה כלפי אדם אחר.
הודעה על ניגוד עניינים [תיקון: תשע״ו]
התברר לנושא משרה כי נושא הנדון או המטופל על ידו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף 32לד, יודיע על כך ליושב ראש המועצה או למנהל הכללי, לפי העניין.
תרופות בשל הפרת חובת אמונים [תיקון: תשע״ו]
(א)
על הפרת חובת אמונים של נושא משרה כלפי התאגיד יחולו הדינים החלים על הפרת חוזה, בשינויים המחויבים.
(ב)
בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), רואים נושא משרה בתאגיד שהפר חובת אמונים כלפי התאגיד כמי שהפר את התקשרותו עם התאגיד.
(ג)
התאגיד רשאי לבטל פעולה שעשה נושא משרה בשם התאגיד כלפי אדם אחר או לתבוע מאותו אדם את הפיצויים המגיעים לו מנושא המשרה, אף בלא ביטול הפעולה, אם אותו אדם ידע על הפרת חובת האמונים של נושא המשרה, וידע או היה עליו לדעת על העדר אישור לפעולה.
[תיקון: תשע״ו]

סימן ז׳: רואה חשבון מבקר

מינוי, שכר וסמכויות של רואה חשבון מבקר [תיקון: תשע״ו]
(א)
לתאגיד ימונה רואה חשבון מבקר שיבקר את הדוחות הכספיים השנתיים של התאגיד ויחווה את דעתו עליהם; על מינוי רואה החשבון המבקר ועל שכרו יחולו ההוראות לפי סעיף 44(ב) ו־(ג) לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים.
(ב)
רואה החשבון המבקר רשאי לעיין בכל עת במסמכי התאגיד הדרושים לו לשם מילוי תפקידו ולקבל הסברים לגביהם.
(ג)
רואה החשבון המבקר רשאי להשתתף בכל ישיבת מועצה או ועדה מוועדותיה הדנה בדוחות הכספיים שלגביהם ביצע פעולות ביקורת או בישיבת ועדת הביקורת המתכנסת לפי סעיף 32כב(א); המועצה או ועדת הביקורת, לפי העניין יודיעו לרואה החשבון המבקר על המקום והמועד שבו תתכנס הישיבה.
חובת דיווח ואי־תלות של רואה החשבון המבקר [תיקון: תשע״ו]
(א)
על רואה החשבון המבקר יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיף 45 לחוק החברות הממשלתיות והוראות סעיפים 160 ו־161 לחוק החברות.
(ב)
נודע לרואה החשבון המבקר אגב פעולת הביקורת, על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של התאגיד, ידווח על כך ליושב ראש המועצה.
(ג)
הודיע רואה החשבון המבקר על ליקויים כאמור בסעיף קטן (ב), יזמן יושב ראש המועצה, ללא דיחוי, ישיבת מועצה לדיון בנושאים שהובאו לידיעתו.
(ד)
רואה החשבון המבקר אחראי כלפי התאגיד לאמור בחוות דעתו לגבי הדוחות הכספיים.
[תיקון: תשע״ו]

סימן ח׳: מבקר פנימי

מינוי מבקר פנימי, מעמדו וסמכויותיו [תיקון: תשע״ו]
(א)
המועצה תמנה מבקר פנימי.
(ב)
הוראות סעיף 49 לחוק החברות הממשלתיות וסעיפים 146(ב), 147, 150, 151 ו־153 לחוק החברות יחולו על המבקר הפנימי, בשינויים המחויבים.
תכנית עבודה של המבקר הפנימי [תיקון: תשע״ו]
המבקר הפנימי יגיש לוועדת הביקורת הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, לשם בחינתה לפי סעיף 32כא(ג)(3); ועדת הביקורת תגיש את הצעת תכנית העבודה לאישור המועצה בצירוף הערותיה והמלצותיה, והמועצה תאשרה בשינויים הנראים לה.
[תיקון: תשע״ו]

סימן ט׳: עובדי התאגיד

דרישות לכשירות של פקחים וטרינריים ושל רופאים וטרינרים מפקחים [תיקון: תשע״ו, תשפ״ג]
(א)
התאגיד לא יעסיק פקחים וטרינריים ורופאים וטרינרים מפקחים, אלא אם כן התקיימו בהם תנאי הכשירות שנקבעו בחלק א׳ לתוספת השנייה; השרים, באישור ועדת הבריאות של הכנסת (בסעיף זה – הוועדה), רשאים לשנות, בצו, את חלק א׳ לתוספת השנייה.
(ב)
השר, באישור הוועדה, רשאי לקבוע, בצו, בחלק ב׳ לתוספת השנייה, תנאי כשירות נוספים על אלה שנקבעו בחלק א׳ לתוספת האמורה, לרבות לעניין ותק וניסיון, לגבי פקחים וטרינריים ורופאים וטרינרים מפקחים העוסקים בפיקוח על מפעלי מזון מן החי לפי פקודת מחלות בעלי חיים וכן לגבי פקחים וטרינריים ורופאים וטרינרים מפקחים העוסקים בפיקוח על קיום דרישות בנוגע לייצוא מזון מן החי.
(ג)
שר הבריאות, באישור הוועדה, רשאי לקבוע, בצו, בחלק ג׳ לתוספת השנייה תנאים נוספים על אלה שנקבעו בחלק א׳ לתוספת האמורה, לגבי פקחים וטרינריים ורופאים וטרינרים מפקחים העוסקים בפיקוח באתרי השיווק של מזון מן החי ובפיקוח על מובילים של מזון כאמור, לגבי פקחים וטרינריים ורופאים וטרינרים מפקחים העוסקים בפיקוח על יצרני מזון הטעון פיקוח וטרינרי בהתאם לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015, וכן לגבי פקחים וטרינריים ורופאים וטרינרים מפקחים העוסקים בפיקוח על קיום דרישות בנוגע לייצוא מזון מן החי.
הכשרה והשתלמויות לפקחים וטרינריים ולרופאים וטרינרים מפקחים [תיקון: תשע״ו]
(א)
פקחים וטרינריים ורופאים וטרינרים מפקחים ישתתפו, במימון התאגיד ועל חשבון ימי העבודה, בהכשרות ובהשתלמויות מקצועיות, כפי שיורה המנהל ובמועדים שיורה, ורשאי הוא להורות הוראות שונות לסוגי פקחים או רופאים וטרינרים מפקחים, בהתחשב בין השאר בסוג הפיקוח בניסיון או בהכשרה אחרת; היקף ההשתלמויות המקצועיות שיקבע המנהל לא יעלה על חמישה ימים בשנה, אלא אם כן אישרה המועצה אחרת.
(ב)
רשימת ההכשרות וההשתלמויות המקצועיות תפורסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות או המשרד, לפי העניין, באתר האינטרנט של התאגיד, ובכל דרך נוספת שיקבע המנהל.
(ג)
המנהל רשאי לקבוע ניסיון מקצועי מספק לשם פטור מחובת ההשתתפות בהשתלמויות או בהכשרות המקצועיות, כולן או חלקן.
(ד)
בסעיף זה, ”המנהל“ – מנהל היחידה הווטרינרית במשרד הבריאות או המנהל, לפי העניין.
קבלה לעבודה בתאגיד [תיקון: תשע״ו]
קבלתו של אדם לעבודה בתאגיד תיעשה בהתאם לעקרונות השוויון והייצוג ההולם, השקיפות, הפומביות וטוהר המידות, על פי נהלים שיקבע התאגיד ולפי כל דין.
ניגוד עניינים [תיקון: תשע״ו]
(א)
לא יתקבל אדם לעבודה בתאגיד ולא יתחיל בעבודתו אם הוא עלול להימצא באופן תדיר, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כעובד התאגיד לבין עניין אישי שלו, או תפקיד אחר שלו.
(ב)
מי שהתקבל לעבודה בתאגיד לא יתחיל בעבודתו אלא לאחר שנבחן הצורך לערוך לו הסדר למניעת ניגוד עניינים, על פי הכללים המקובלים לעניין זה בשירות המדינה, ולאחר שהעובד הודיע על הסכמתו להסדר למניעת ניגוד עניינים, ככל שנערך לו.
(ג)
התברר לעובד התאגיד כי עניין המצוי בטיפולו עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, ימסור על כך הודעה לממונה עליו ולמנהל הכללי ויפעל בהתאם להנחיותיהם.
(ד)
לעניין סעיף זה, לא יראו מי שהוא עובד רשות מקומית המבצע בה פיקוח וטרינרי לפי דין, כמצוי בניגוד עניינים רק בשל עבודתו ברשות המקומית כאמור.
מינוי של עובד התאגיד שהוא פקח וטרינרי או רופא וטרינר מפקח [תיקון: תשע״ו]
(א)
עובד התאגיד שהוא פקח וטרינרי או רופא וטרינר מפקח לא יתחיל בעבודתו אלא לאחר שמונה לבצע פיקוח וטרינרי על מזון מן החי על פי החיקוקים המנויים בתוספת הראשונה; הוראה זו לא תחול על מי שהתאגיד העסיקו לצורך פיקוח וטרינרי נוסף הנעשה לבקשתם של מפעלים המייצאים מזון מן החי.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), ניתן להעסיק פקח וטרינרי או רופא וטרינר מפקח בתאגיד אף אם לא מונה כאמור באותו סעיף קטן, לצורך הכשרתו, ובלבד שתקופת ההכשרה כאמור לא תעלה על חודשיים.
החלת דינים [תיקון: תשע״ו]
דין עובד התאגיד כדין עובדי המדינה לעניין חיקוקים אלה:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
הוראות הנוגעות לעובדי הציבור בחוק העונשין, התשל״ז–1977;
(6)
(7)
ההוראות שלפי חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ״ג–1963, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
(א)
סמכויות השר יהיו נתונות בידי השרים, לפי העניין;
(ב)
סמכויות המנהל הכללי יהיו נתונות בידי המנהל הכללי של התאגיד;
(ג)
בכל מקום שמדובר בו בשירות המדינה יראו כאילו מדובר בשירות התאגיד;
(ד)
בכל מקום שמדובר בו במשרד יראו כאילו מדובר בתאגיד;
(ה)
בכל מקום שמדובר בו בעובדי המדינה יראו כאילו מדובר בעובדי התאגיד;
(ו)
בסעיף 32, במקום ”מנהל כללי וסגנו לעניני מינהל ומנהל יחידת סמך“ יקראו ”ומנהל כללי“;
(ז)
בסעיף 49(ב), במקום ”באוצר המדינה“ יקראו ”בקופת התאגיד“;
(ח)
בסעיף 64, המילים ”או לסגנו לענייני מינהל, למנהל יחידת הסמך“ – לא ייקראו.
[תיקון: תשע״ו]

סימן י׳: ניהול כספי של התאגיד

אישור עסקאות והוצאות כספיות [תיקון: תשע״ו]
(א)
התאגיד לא יתקשר בכל עסקה ולא יוציא כל הוצאה כספית, אלא באישור חשב התאגיד; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהצורך בקבלת אישורים אחרים להוצאה או להתקשרות כאמור לפי כל דין.
(ב)
חשב התאגיד ימונה בידי החשב הכללי במשרד האוצר ויהיה עובד משרד האוצר; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט–1959.
(ג)
הממונה על חשב התאגיד יהיה החשב הכללי במשרד האוצר בלבד.
תקציב התאגיד [תיקון: תשע״ו]
(א)
האגרות והתשלומים, והם בלבד, ישמשו במלואם לתקציב התאגיד לשם מילוי תפקידיו לפי סעיף 32ה.
(ב)
לשם היערכות התאגיד לתחילת פעילותו, תעמיד המדינה לרשותו תקציב הולם שישמש אותו להתקשר בעסקאות הנדרשות לשם כך, ובכלל זה עסקאות לרכישת שירותים וציוד, והכול על פי הסכם בין התאגיד ובין המדינה באמצעות החשב הכללי במשרד האוצר.
(ג)
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), שר האוצר, בהתייעצות עם השרים, רשאי לקבוע שהאגרות והתשלומים ייגבו על ידי המדינה.
(ד)
סכומי האגרות והתשלומים ייבחנו אחת לשלוש שנים לפחות ויעודכנו, ככל שיידרש, בשים לב לתכניות העבודה של התאגיד ולהוצאותיו בשלוש השנים האחרונות ומתוך מטרה שלא ייצברו בתאגיד, לאורך זמן, גירעונות או עודפים שהתאגיד לא עושה בהם שימוש למילוי תפקידיו.
(ה)
עדכון סכומי האגרות והתשלומים כאמור בסעיף קטן (ד) ייעשה רק לאחר קבלת המלצתה של ועדה מייעצת שבה יהיו חברים המנהל הכללי של המשרד, המנהל הכללי של משרד הבריאות והמנהל הכללי של משרד האוצר או נציגיהם; התאגיד יעביר לוועדה המייעצת כאמור כל מידע הדרוש לה לשם גיבוש ההמלצה.
(ו)
שיא כוח אדם [תיקון: תשע״ו]
(א)
שיא כוח האדם בתאגיד וכל שינוי בו יאושר בידי המועצה לאחר קבלת אישור הממונה על התקציבים במשרד האוצר (בפרק זה – מגבלת שיא כוח האדם); הממונה על התקציבים במשרד האוצר יקבל החלטה בדבר מגבלת שיא כוח האדם בתוך 21 ימים מיום שנמסרו לו כל הנתונים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת ההחלטה; לעניין זה, כחלק מכוח האדם יימנו עובד התאגיד וכל מי שעיקר עיסוקו דרך קבע מבוצע במיתקני התאגיד או מי שעבודתו בליבת עיסוקו של התאגיד, לרבות מי שמועסק על ידי קבלן כוח אדם ולמעט קבלן שירות; בסעיף קטן זה, ”קבלן כוח אדם“ ו”קבלן שירות“ – כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ״ו–1996.
(ב)
לא אישר הממונה על התקציבים במשרד האוצר את שיא כוח האדם בתאגיד, כאמור בסעיף קטן (א), לא תאשר המועצה את הצעת התקציב לפי סעיף 32ט(א)(4)(א).
(ג)
לא יאוחר מתום 45 ימים מתום שנת כספים, יודיע המנהל הכללי למועצה, לשרים ולשר האוצר, בדרך שיקבע שר האוצר, אם התקיימה מגבלת שיא כוח האדם בשנת הכספים שחלפה.
(ד)
הודיע המנהל הכללי בהודעתו לפי סעיף קטן (ג) כי התקיימה מגבלת שיא כוח האדם בשנת הכספים שחלפה, יבחן שר האוצר את הודעת המנהל הכללי ויחליט אם אכן התקיימה המגבלה כאמור, והוא רשאי לבקש מהמנהל הכללי כל מידע הדרוש לו לשם קבלת ההחלטה כאמור; ההחלטה לפי סעיף קטן זה תינתן לא יאוחר מתום 30 ימים ממועד קבלת הודעת המנהל הכללי, ואם נדרש מידע נוסף לפי סעיף קטן זה – ממועד קבלת המידע.
(ה)
הודיע המנהל הכללי בהודעתו לפי סעיף קטן (ג) כי לא התקיימה מגבלת שיא כוח האדם בשנת הכספים שחלפה או החליט כך שר האוצר לפי הוראות סעיף קטן (ד), לא יקבל התאגיד עובדים חדשים החל במועד ההודעה או ההחלטה, לפי העניין וכל עוד לא החליט שר האוצר אחרת.
[תיקון: תשע״ו]

סימן י״א: הוראות שונות

ביצוע ותקנות – פרק ו׳1 [תיקון: תשע״ו, תשפ״ג]
(א)
השרים ממונים על ביצוע פרק זה, והם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
(ב)
השרים, באישור ועדת הבריאות של הכנסת, רשאים לשנות, בצו, את התוספת הראשונה והתוספת השלישית; לעניין שינוי התוספת השנייה יחולו הוראות סעיף 32מא.

פרק ז׳: הוראות כלליות

בדיקת תעודות
המנהל רשאי בכל עת לדרוש מרופא וטרינר שיציג לפניו, תוך זמן סביר שקבע, את התעודות שעל יסודן ניתן לו רשיונו.
ביקורת
המנהל וכל רופא וטרינר ממשלתי שהוסמך על ידיו, רשאים בכל שעה סבירה להיכנס ולבדוק את מקום עבודתו המקצועית של רופא וטרינר.
פרסום ברשומות
דבר מתן רשיון לפי חוק זה, ביטולו או התלייתו – יפורסם ברשומות.
פטור [תיקון: תשע״ו]
המנהל רשאי לפטור מהוראה של חוק זה למעט הוראה של פרק ו׳1, את מי שהמנהל אישר שהם תלמידי רפואה וטרינרית במסגרת לימודיהם.
תקנות [תיקון: תשע״ו]
השר רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו של חוק זה למעט לעניין פרק ו׳1, ובכלל זה קביעת הסמים והתרופות שרשאי רופא וטרינר להחזיק בחצריו, כמויותיהם ודרך שמירתם.
אגרות
(א)
השר רשאי לקבוע בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, אגרות בעד רשיון, בעד החלפת רשיון ובעד היתר זמני וחידושו.
(ב)
ניתן לאדם רשיון לאחר שהיו לו בתכוף לפני כן היתר או היתרים זמניים רצופים – ינוכו מאגרת הרשיון האגרות ששולמו בעד ההיתרים הזמניים.
(ג)
השר בהתייעצות עם שר האוצר רשאי לקבוע אגרות בחינה לבחינות לפי חוק זה.
ביטול והוראות מעבר
(א)
פקודת הרופאים הווטרינריים, 1929 – בטלה.
(ב)
רשיון שניתן לפי פקודת הרופאים הווטרינריים, 1929, והיה בר תוקף ערב תחילתו של חוק זה יראוהו כאילו ניתן לפי חוק זה.
תחילה
תחילתו של חוק זה ששה חדשים מיום פרסומו.
[תיקון: תשע״ו]

תוספת ראשונה

(סעיף 32א, לעניין ההגדרה ”אגרות ותשלומים“)

חיקוקים לעניין פיקוח על מזון מן החי

[תיקון: תשע״ו]

תוספת שנייה

(סעיף 32מא(א))

חלק א׳ – דרישות כשירות של פקחים וטרינריים ורופאים וטרינרים מפקחים

בחלק זה, ”המנהל“ – מנהל היחידה הווטרינרית בשירות המזון במשרד הבריאות או הרופא הראשי לפיקוח על מוצרים מן החי בשירותים הווטרינריים במשרד, לפי העניין.
  גורם דרישות כשירות
1. פקחים וטרינריים
סיים 12 שנות לימוד במוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש״ט–1949, או המציא אישור ממשרד החינוך על השכלה כללית שוות ערך לכך.
2. רופאים וטרינרים מפקחים
(א)
בעל רישיון לעסוק ברפואה וטרינרית לפי חוק זה.
(ב)
(1)
סיים בהצלחה קורס רקע בבריאות הציבור, במוסד בארץ או בחו״ל שהוכר על ידי המנהל.
(2)
רשימת קורסי הרקע כאמור בפסקה (1) תפורסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות או המשרד, לפי העניין, ובכל דרך נוספת שיקבע המנהל.
(3)
המנהל רשאי לקבוע פטור מחובת השתתפות בקורס רקע כאמור בפסקה (1) בהתבסס על קיומו של ניסיון מקצועי מספק, כפי שיקבע.

חלק ב׳

(סעיף 32מא(ב))

חלק ג׳

(סעיף 32מא(ג))

[תיקון: תשע״ו]

תוספת שלישית

(סעיף 32א, ההגדרה ”אגרות ותשלומים“)

אגרות ותשלומים


התקבל בכנסת ביום ז׳ בשבט התשנ״א (22 בינואר 1991).
 • יצחק שמיר
  ראש הממשלה
 • רפאל איתן
  שר החקלאות
 • חיים הרצוג
  נשיא המדינה
 • דב שילנסקי
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן