לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים)

חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים) מתוך

חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), התשס״ח–2008


ס״ח תשס״ח, 534, 785; תשס״ט, 146; תשע״א, 299, 749, 1067; תשע״ב, 559; תשע״ז, 502.

שינוי התוספת: ק״ת תשע״ב, 1554.


הגדרות [תיקון: תשע״א־2]
בחוק זה –
”חיקוק סביבה“ – הוראה לפי חיקוק המנוי בתוספת;
”פקח“ – עובד רשות מקומית שהוסמך בהתאם להוראות חוק זה, לפקח על ביצוע חיקוקי סביבה, כולם או חלקם;
”רשות מקומית“ – עיריה, מועצה מקומית, או איגוד ערים שעיקר עיסוקו שמירה על איכות הסביבה;
”רשות מקומית גדולה“ – עיריה או מועצה מקומית שמספר תושביה הרשומים במרשם האוכלוסין עולה על 20,000;
”רשות מקומית קטנה“ – עיריה או מועצה מקומית שמספר תושביה הרשומים במרשם האוכלוסין אינו עולה על 20,000;
”השר“ – שר הפנים.
סמכות רשות מקומית
(א)
רשות מקומית גדולה או איגוד ערים שעיקר עיסוקו שמירה על איכות הסביבה, לפי העניין, יפעלו בתחום שיפוטם לאכיפת חיקוקי הסביבה בהתאם להוראות חוק זה.
(ב)
רשות מקומית קטנה רשאית לפעול בתחום שיפוטה לאכיפת חיקוקי הסביבה, כולם או חלקם, בהתאם להוראות חוק זה.
הסמכת פקחים
(א)
ראש רשות מקומית רשאי להסמיך, מבין עובדי הרשות המקומית, פקחים בסמכויות לפי חוק זה, כולן או חלקן, ובלבד שלא יוסמך פקח, אלא אם כן התקיימו בו כל אלה:
(1)
משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מפנייתו של ראש הרשות המקומית אליה, כי היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי;
(2)
הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה, כפי שהורה השר בהסכמת השר לביטחון הפנים, ולפי החיקוק שעל ביצועו הוא יפקח, כפי שהורה השר בהסכמת השר הממונה על אותו חיקוק;
(3)
הוא עומד בתנאי כשירות נוספים ככל שהורה השר, בהסכמת השר הממונה על אותו חיקוק והשר לביטחון הפנים.
(ב)
הודעה על הסמכת פקח לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.
סמכויות פקח
(א)
לשם פיקוח על ביצוע חיקוק סביבה, רשאי פקח שהוסמך לפקח על ביצועו בתחום הרשות המקומית שבה הוא עובד, לאחר שהזדהה לפי סעיף 6
(1)
לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג בפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;
(2)
לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל על ביצוע חיקוק סביבה; בפסקה זו, ”מסמך“ – לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ״ה–1995;
(3)
לערוך בדיקות או מדידות או ליטול דוגמאות לשם בדיקה וכן להורות על מסירת דוגמאות לבדיקת מעבדה או על שמירתן לתקופה שיורה, או לנהוג בהן בדרך אחרת;
(4)
להיכנס למקום, לרבות לכלי טיס או לכלי רכב, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט.
(ב)
התעורר חשד לביצוע עבירה על חיקוק סביבה רשאי פקח שהוסמך לפקח על ביצועו, בתחום הרשות המקומית שבה הוא עובד:
(1)
לחקור כל אדם הקשור לעבירה כאמור, או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור; על חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 2 ו־3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), בשינויים המחויבים;
(2)
לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה כאמור; על תפיסה לפי פסקה זו יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת מעצר וחיפוש, בשינויים המחויבים;
(3)
לבקש מבית משפט צו חיפוש על פי סעיף 23 לפקודת מעצר וחיפוש, ולבצעו; על חיפוש לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 24(א)(1), 26 עד 28 ו־45 לפקודת מעצר וחיפוש, בשינויים המחויבים.
(ג)
סירב אדם להיענות לדרישת פקח, על פי סמכותו בהתאם להוראות סעיף זה, והיה חשש שיימלט או שזהותו אינה ידועה, רשאי הפקח לעכבו עד לבואו של שוטר, ויחולו על עיכוב כאמור הוראות סעיף 75(ב) ו־(ג) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ״ו–1996, בשינויים המחויבים.
(ד)
אין בסמכויות פקח לפי חוק זה כדי לגרוע מסמכויות פיקוח שניתנו לו לפי כל דין אחר, אולם פקח שהוסמך לפי חוק זה לא יוסמך לפי כל דין אחר לעניין חיקוק הסביבה שהוסמך לפקח על ביצועו.
(ה)
בביצוע תפקידיו לפי סעיף זה, לעניין חיקוק סביבה שעל ביצועו ממונה שר החקלאות ופיתוח הכפר, יפעל פקח על פי הנחיותיו של עובד מוסמך.
עבירת קנס [תיקון: תשע״ז]
נקבע כי עבירה על חיקוק סביבה היא עבירת קנס לפי סעיף 221(א) לחוק סדר הדין הפלילי, לא יעשה ראש רשות מקומית שימוש בסמכותו להסמיך עובד רשות מקומית למסור הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228(ב) לחוק האמור ביחס לאותה עבירה, אלא אם כן הוסמך אותו עובד כפקח לפי הוראות חוק זה.
זיהוי פקח
פקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה, אלא בהתקיים כל אלה:
(1)
הוא בעת מילוי תפקידו;
(2)
הוא לובש מדי פקח, בצבע ובצורה שהורה לעניין זה ראש הרשות המקומית, ובלבד שלא יהיה בהם כדי להטעות כנחזים להיות מדי משטרה, והוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;
(3)
יש בידו תעודה החתומה בידי ראש הרשות המקומית, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו שאותה יציג על פי דרישה.
ייעוד קנסות
על אף האמור בכל דין, קנס שהטיל פקח או שהוטל בבית משפט עקב הפעלת סמכותו של פקח, ישולם לקופת הרשות המקומית.
דיווח לעובד מוסמך [תיקון: תשע״ז]
(א)
שר הממונה על ביצוע חיקוק סביבה, יסמיך, מבין עובדי משרדו, עובד בכיר לעניין חוק זה (בחוק זה – עובד מוסמך); עובד מוסמך ימונה דרך כלל או לגבי רשות מקומית מסוימת; הודעה על הסמכה כאמור תפורסם ברשומות ותימסר לרשות המקומית הנוגעת בדבר.
(ב)
רשות מקומית תודיע לעובד מוסמך הנוגע בדבר על חקירה של עבירה על חיקוק סביבה שפתחה בה ועל כתב אישום שהוגש עקב חקירה כאמור, לא יאוחר מ־14 ימים ממועד פתיחת החקירה או הגשת כתב האישום, לפי העניין; לעניין סעיף זה, ”כתב אישום“ – למעט הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228(ב) לחוק סדר הדין הפלילי.
(ג)
עובד מוסמך רשאי לפטור רשות מקומית מחובת הדיווח לפי סעיף קטן (ב), דרך כלל או לגבי עבירה מסויימת, ביוזמתו או על פי בקשת הרשות המקומית.
(ד)
השר רשאי להורות על מתכונת ההודעה לפי סעיף זה ועל הפרטים שייכללו בה.
חקירה וכתב אישום על ידי גורם אחר
(א)
עובד מוסמך רשאי להורות, דרך כלל או לגבי עניין מסוים, כי לא תיפתח חקירה על ידי רשות מקומית, ואם החלה חקירה כאמור, רשאי הוא להורות על הפסקתה והעברתה לידי גורם אחר שעליו יורה, המוסמך לחקור בעבירה.
(ב)
קצין משטרה בכיר כהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א–1971, שהסמיך לעניין זה המפקח הכללי של המשטרה (בסעיף זה – קצין מוסמך), רשאי להודיע לרשות מקומית כי עניין מסוים או סוג עניינים שפירט בהודעתו, נחקר או מטופל על ידי המשטרה; הודיע קצין מוסמך כאמור, לא תפתח רשות מקומית בחקירה באותו עניין או סוג עניינים שפורטו בהודעה, ואם נפתחה חקירה כאמור – תופסק החקירה.
(ג)
היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לעניין זה רשאי להורות על העברת הטיפול בכתב האישום כאמור בסעיף 8(ב), לתובע אחר כמשמעותו בחוק סדר הדין הפלילי.
סייג לסמכויות פקח
פקח לא ישתמש בסמכויותיו לפי חוק זה כלפי אלה:
(1)
מוסד ממוסדות המדינה למעט בית חולים ממשלתי;
(2)
רשות מקומית;
(3)
ספקים ומפעלים המפתחים או מייצרים ציוד ביטחוני בעבור כוחות הביטחון, שקבע לעניין זה, מטעמי ביטחון המדינה, ראש הממשלה או שר הביטחון, בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה ועם שר הפנים; לעניין זה, ”כוחות הביטחון“, ”ציוד ביטחוני“ – כהגדרתם בחוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים), התשס״ו–2006.
אכיפה באמצעות חוקי עזר
(א)
רשות מקומית גדולה לא תחיל חוק עזר הקובע עבירה שיסודותיה דומים ליסודות עבירה על חיקוק סביבה; אין בהוראה זו כדי למנוע החלת חוק עזר הקובע עבירות אחרות או נוספות.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), מועצת רשות מקומית גדולה רשאית לקבוע, לפי הצעת ראש הרשות המקומית האמורה ובהסכמת היועץ המשפטי שלה, כי הרשות המקומית תחיל את הוראות חוק העזר כאמור באותו סעיף קטן, ורשאית היא לקבוע הוראה שונה לגבי אזורים שונים בתחומה; קבעה רשות מקומית כאמור, לא יחולו סמכויותיה לפי חוק זה לעניין חיקוק הסביבה כאמור בסעיף קטן (א).
(ג)
החליטה רשות מקומית קטנה לפעול כאמור בסעיף 2(ב), יחולו הוראות סעיף קטן (א), בשינויים המחויבים, לעניין חיקוק הסביבה שלגביו החליטה כאמור.
(ד)
החלטה של רשות מקומית לפי סעיפים קטנים (ב) או (ג) תיכנס לתוקף מיום פרסומה ברשומות.
שינוי התוספת
השר, בהסכמת השר הממונה על החיקוק שלגביו מתבקש השינוי והשר לביטחון הפנים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת.
שמירת דינים
הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת.
ביצוע
השר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה, והוא רשאי, בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה ועם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.
תחילה [תיקון: תשס״ט]
תחילתו של חוק זה 18 חודשים מיום פרסומו ואולם תחילתו של פרט 10(ב) לתוספת, שנתיים מיום פרסומו של חוק זה.

תוספת

(חיקוקי סביבה)

[תיקון: ק״ת תשע״ב]
עבירות לפי חוק למניעת מפגעים, התשכ״א–1961, למעט עבירה לפי סעיף 11(א)(2).
[תיקון: תשע״א־2]
(א)
עבירות לפי סעיף 15(א) לחוק החומרים המסוכנים, התשנ״ג–1993, וכן עבירות לפי סעיף 16ב לחוק האמור לעניין העבירות האמורות.
(ב)
עבירות לפי סעיף 15(ב) ו־(ג) לחוק החומרים המסוכנים, התשנ״ג–1993, וכן עבירות לפי סעיף 16ב לחוק האמור לעניין העבירות האמורות.
(ג)
(בוטל).
עבירות לפי סעיף 18(א)(3) לחוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ״ט–1999, וכן עבירות לפי סעיף 19 לחוק האמור לעניין העבירות האמורות.
עבירות לפי סעיף 15(א)(1), (3) ו־(4) לחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס״ז–2007, ולפי סעיף 15(א)(5) לחוק האמור, לעניין דיווח לפי סעיף 9(ב) לאותו חוק, וכן עבירות לפי סעיף 16 לחוק האמור לעניין העבירות האמורות.
[תיקון: תשס״ח]
חוק אוויר נקי, התשס״ח–2008, ואולם בביצוע תפקידיו לעניין מקור פליטה טעון היתר כהגדרתו בחוק האמור יפעל פקח על פי הנחיותיו של עובד מוסמך.
[תיקון: תשע״א]
[תיקון: תשע״ב]


התקבל בכנסת ביום כ״ט באייר התשס״ח (3 ביוני 2008).
 • אהוד אולמרט
  ראש הממשלה
 • מאיר שטרית
  שר הפנים
 • שמעון פרס
  נשיא המדינה
 • דליה איציק
  יושבת ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן