לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הרשויות המקומיות (בחירות)

חוק הרשויות המקומיות (בחירות) מתוך

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה–1965


תוכן עניינים

פרק א׳: הוראות יסוד

הגדרות [תיקון: תשכ״ו, תשכ״ט, תשל״ג־2, תשנ״ח, תשס״א, תשס״ג, תשס״ג־2, תשס״ג־4, תשע״ב־2, תשע״ז־2, תשע״ח]
בחוק זה –
”רשות מקומית“ – עיריה או מועצה מקומית, למעט מועצה אזורית;
”שנת פנקס“ – (נמחקה);
”היום הקובע“ – (נמחקה);
”מפלגה“ – מפלגה אשר רואים אותה לענין סעיף 12(א) לחוק מימון מפלגות, התשל״ג–1973 (להלן – חוק המימון), כסיעה נפרדת, ויש לה לפחות נציג אחד בכנסת;
”בחירות“ – בחירות לרשות מקומית ולראש הרשות, או בחירות מיוחדות לראש רשות מקומית לפי חוק בחירת ראש הרשות;
”הועדה המרכזית“ – כהגדרתה בחוק הבחירות לכנסת;
”בית משפט לעניינים מינהליים“ – כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים;
”חוק בתי משפט לעניינים מינהליים“ – חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש״ס–2000;
”יום שליפת הפנקס“ – היום ה־40 שלפני יום הבחירות;
”מרשם האוכלוסין“ – המרשם המתנהל לפי חוק המרשם;
”מנהל בחירות“ – מי שמונה לפי הוראות סעיף 29;
”פנקס הבוחרים“ – פנקס הבוחרים שהוכן לפי הוראות חוק זה, הכולל את כלל רשימות הבוחרים ברשות מקומית מסוימת;
”רשימת בוחרים“ – רשימה של בעלי זכות לבחור לרשות מקומית או לראש רשות מקומית שהוכנה לפי הוראות חוק זה;
”שליפת הפנקס“ – גזירת פנקס הבוחרים מתוך מרשם האוכלוסין;
”יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית“ – יושב ראש הועדה המרכזית שנבחר לפי סעיף 17 לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], התשכ״ט–1969;
”השר“ – שר הפנים;
לשאר המונחים תהא המשמעות שיש להם בפקודת העיריות.
שיטת הבחירות
מועצה של רשות מקומית (להלן – המועצה) תיבחר בבחירות כלליות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות.
מועד הבחירות הראשונות [תיקון: תשנ״ד־2, תשס״ח־5]
הבחירות הראשונות למועצה לאחר כינונה ייערכו תוך ששים ימים מתום ארבע שנים להקמת המועצה, ואולם השר רשאי, בהתייעצות עם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לקבוע לכך מועד יותר מאוחר בשנה החמישית להקמת המועצה, ובמקרים מיוחדים, באישור הועדה האמורה – בשנה השישית להקמת המועצה; קבע השר מועד מאוחר יותר בשנה החמישית או השישית כאמור, ידווח לוועדה האמורה, בכתב, מדי שישה חודשים, על ההיערכות לעריכת הבחירות למועצה ברשות המקומית האמורה.
מועד הבחירות לכל המועצות [תיקון: תשמ״ו, תשנ״ח־2]
בכפוף לאמור בסעיף 5, הבחירות לכל המועצות (להלן – הבחירות הכלליות) יקוימו כל חמש שנים, ביום ג׳ השלישי לחודש חשון; אולם אם היתה השנה הרביעית שלאחר הבחירות האחרונות שנה מעוברת, יקויימו הבחירות ביום ג׳ הראשון לאותו חודש.
דחיית מועד הבחירות [תיקון: תשנ״ח־2, תשס״ג־4]
(א)
נוכח השר כי אי אפשר לקיים בחירות במועדן ברשות מקומית פלונית, או היו נסיבות מיוחדות אשר לדעת השר מצדיקות דחייתן, או לא קויימו בחירות במועדן, יקבע השר מועד חדש לבחירות, שיהיה קרוב ככל האפשר לאחר שחלפה הסיבה לאי־קיום הבחירות במועדן ולא יאוחר ממועד הבחירות הכלליות הקרוב.
(ב)
קוימו בחירות למועצה מסוימת שלא ביום הבחירות הכלליות, יחולו על הבחירות הבאות למועצה האמורה הוראות אלה:
(1)
קוימו הבחירות האחרונות למועצה שנה או פחות לפני יום הבחירות הכלליות הקרוב, יתקיימו הבחירות הבאות למועצה ביום הבחירות הכלליות הבא אחרי יום הבחירות הכלליות הקרוב (להלן – יום הבחירות הכלליות השני);
(2)
קוימו הבחירות האחרונות למועצה יותר משנה ופחות משנתיים לפני יום הבחירות הכלליות הקרוב, יקבע השר את יום הבחירות הבאות למועצה, ככל האפשר, באמצע התקופה שבין היום שבו נערכו הבחירות האחרונות למועצה לבין יום הבחירות הכלליות הבא אחרי יום הבחירות הכלליות השני (בסעיף זה – יום הבחירות הכלליות השלישי), והבחירות למועצה שלאחר מכן יתקיימו ביום הבחירות הכלליות השלישי;
(2א)
קוימו הבחירות האחרונות למועצה שנתיים עד שלוש שנים לפני יום הבחירות הכלליות הקרוב, יקבע השר את יום הבחירות הבאות למועצה, ככל האפשר, בסוף השליש הראשון של התקופה שבין היום שבו נערכו הבחירות האחרונות למועצה לבין יום הבחירות הכלליות השלישי, ואת יום הבחירות שלאחר מכן יקבע, ככל האפשר, בסוף השליש השני של התקופה האמורה; הבחירות למועצה שלאחר הבחירות שקבע השר לפי פסקה זו ייערכו ביום הבחירות השלישי;
(2ב)
קוימו הבחירות האחרונות למועצה יותר משלוש שנים ופחות מארבע שנים לפני יום הבחירות הכלליות הקרוב, יקבע השר את יום הבחירות הבאות למועצה, ככל האפשר, באמצע התקופה שבין היום שבו נערכו הבחירות האחרונות למועצה לבין יום הבחירות הכלליות השני, והבחירות למועצה שלאחר מכן ייערכו ביום הבחירות הכלליות השני;
(3)
קוימו הבחירות האחרונות למועצה ארבע שנים או יותר לפני יום הבחירות הכלליות הקרוב, יתקיימו הבחירות הבאות למועצה ביום הבחירות הכלליות הקרוב.
הקדמת הבחירות בשל איחוד רשויות [תיקון: תשס״ג־3]
(א)
בסעיף זה, ”איחוד רשויות“ – כל אחד מאלה:
(1)
הכרזה לפי סעיף 3 לפקודת העיריות, שענינה הקמת עיריה במקום מספר רשויות מקומיות, או הרחבת תחום עיריה לפי סעיפים 8, או 9 לפקודה האמורה;
(2)
צו כינון לפי סעיף 1 לפקודת המועצות המקומיות, שענינו כינון מועצה מקומית במקום מספר רשויות מקומיות, או הרחבת תחום מועצה מקומית לפי סעיף 7 לפקודה האמורה.
(ב)
(1)
הכריז השר על איחוד רשויות רשאי הוא באישור הממשלה ובהתייעצות עם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לקבוע מועד לבחירות ברשות המקומית שאיחד, המוקדם ממועד הבחירות הקבוע לכל אחת מהרשויות המקומיות שאוחדו, ובלבד שהמועד שיקבע יחול לאחר תום שלוש שנים ממועד הבחירות האחרונות שנערכו בכל אחת מהרשויות המקומיות כאמור.
(2)
הבקשה להתייעצות כאמור בפסקה (1), תוגש לא יאוחר משישה חודשים ממועד הבחירות שמציע השר.
(3)
על אף האמור בפסקה (1), בנסיבות מיוחדות ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאי השר לקבוע מועד בחירות שיחול עוד בטרם חלפו שלוש שנים ממועדי הבחירות האחרונות, כאמור.
(ג)
פרסום מועדי בחירות
מועדי הבחירות לפי סעיפים 3 ו־5 יפורסמו ברשומות, על לוחות המודעות של הרשות המקומית ובמשרדה הראשי.
הזכות לבחור [תיקון: תשס״ג]
זכאי להצביע בבחירות ברשות מקומית מסוימת מי שרשום בפנקס הבוחרים של אותה רשות מקומית.
הזכות להיבחר [תיקון: תשל״ג, תשל״ג־4, תשמ״ט, תשס״א, תשס״ט, תשע״א]
(א)
זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה מי שנתקיימו בו הוראות סעיף קטן זה וכפוף להוראות סעיפים קטנים (א1), (א2) ו־(ב):
(1)
שמו רשום בפנקס הבוחרים לאותה מועצה;
(2)
ביום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו הוא בן עשרים ואחת שנה ומעלה;
(3)
מקום מגוריו הקבוע ביום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו הוא בתחום אותה רשות מקומית;
(4)
(5)
(6)
(נמחקה);
(7)
(8)
הוא לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל 1936, ואם ניתן לו צו שחרור החלטי לפי הפקודה האמורה או צו המבטל את ההכרזה משום שחובותיו של פושט הרגל שולמו במלואן – עברו שנתיים ממועד תחילתו.
(א1)
(1)
מי שכיהן כיושב ראש ועדה או כחבר ועדה למילוי תפקידי ראש רשות מקומית ומועצת הרשות, או למילוי תפקידי המועצה, בהתאם להוראות לפי סעיף 143, 143א או 206 לפקודת העיריות, או לפי סעיף 38 או 38א לפקודת המועצות המקומיות, אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר כחבר המועצה בבחירות שייערכו באותה רשות מקומית לראשונה לאחר מינויו.
(2)
הוראות פסקה (1) יחולו גם על מי שהשר מינה למלא את תפקידי ראש הרשות המקומית או חברי המועצה עד לבחירת המועצה הראשונה לפי הוראות סעיף 3.
(א2)
מי שכיהן כמנהל הכללי של רשות מקומית שלושים חודשים לפחות, אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר לחבר המועצה בבחירות שייערכו באותה רשות מקומית במהלך כהונתו ובבחירות כאמור שייערכו בשנתיים שמיום סיום כהונתו.
(ב)
אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה מי שנידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל, לתקופה העולה על שלושה חודשים וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לשאת את עונש המאסר בפועל, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון.
(ג)
מועמד ברשימת מועמדים, שנידון למאסר כאמור בסעיף קטן (ב) ופסק הדין נהיה סופי אחרי הגשת רשימת המועמדים ולפני שהחל לכהן כחבר המועצה, דינו כדין מי שהתפטר מרשימת המועמדים שבה כלול שמו או מחברותו במועצה, לפי הענין, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית שאין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון.
(ד)
קביעת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לפי סעיפים קטנים (ב) ו־(ג) לא תידרש אם קבע בית המשפט, לפי דין, כי יש עם העבירה, בנסיבות הענין, משום קלון.
(ה)
בסעיף זה –
”מאסר בפועל“ – סך כל תקופות המאסר בפועל שעל הנידון לשאת ברצף אחד, אף אם הוטלו בגזרי דין שונים, לרבות מאסר על תנאי שהופעל;
”עבירה“ – כל אחת מהעבירות שעליהן נידון לעונש של מאסר בפועל.
הוראות לענין שלילת הזכות להיבחר בשל עבירה שיש עמה קלון [תיקון: תשס״א, תשס״ג־4, תשע״ח]
לעניין שלילת זכאותו של מועמד להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה, בשל עבירה שיש עמה קלון, יחולו הוראות אלה:
(1)
מועמד יגיש למנהל הבחירות יחד עם כתב הסכמתו בכתב להיות מועמד לפי סעיף 35(ח) הצהרה לעניין סעיף 7(ב), ואם הגיש המועמד בקשה לפי פסקה (2)(א) – גם אישור מאת הוועדה המרכזית על הגשת הבקשה;
(2)
(א)
מועמד או מי שרוצה להיות מועמד, שנידון למאסר בפסק דין סופי כאמור בסעיף 7(ב), המבקש כי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יחליט כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון, יגיש ליושב ראש הועדה בקשה לכך, לפני הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו; לבקשה יצורפו כתב האישום, פסק הדין וכל חומר אחר הנוגע לענין;
(ב)
החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית תהיה סופית; ההחלטה המנומקת תימסר למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה־12 שלפני יום הבחירות;
(3)
(א)
(1)
נידון מועמד למאסר בפסק דין סופי כאמור בסעיף 7(ג), ימסור על כך הודעה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, ואם ביקש מהיושב ראש לקבוע כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון, יגיש בקשה, בצירוף כל החומר כאמור בפסקה 2(א);
(2)
ההודעה, הבקשה וכל החומר המצורף יוגשו ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בתוך שבעה ימים מהיום שפסק הדין נהיה סופי;
(3)
לא הגיש מועמד בקשה, דינו כדין מי שהתפטר ביום מסירת ההודעה, אף אם נבחר ואף אם החל לכהן; הודעה על כך תפורסם ברשומות, ובכל דרך שיקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית;
(ב)
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ייתן את החלטתו בתוך 10 ימים מיום הגשת הבקשה והחלטתו תהיה סופית;
(ג)
החליט היושב ראש לדחות את הבקשה, דינו של המועמד כדין מי שהתפטר ביום מתן ההחלטה, אף אם נבחר ואף אם החל לכהן; הודעה על החלטת היושב ראש כאמור תפורסם ברשומות ובכל דרך שיקבע;
(4)
(נמחקה).
ייחוד המועמדות
אדם יכול להיות מועמד לבחירות ברשות מקומית אחת בלבד.
ההצבעה [תיקון: תשס״ג]
(א)
ההצבעה תהיה בעד רשימות מועמדים שפורסמו בהתאם לסעיף 48.
(ב)
בכפוף להוראות סעיף 31א ולהוראות פרק ח׳, רשאי כל בוחר להצביע רק בקלפי אשר רשימת הבוחרים השייכת לה כוללת את שמו ורק אם זיהה את עצמו בהתאם לסעיף 60.
הוצאות הבחירות
ההוצאות הכרוכות בעריכת הבחירות ישולמו מתוך קופת הרשות המקומית.
מפת הבחירות [תיקון: תשס״ג, תשס״ג־2, תשע״ח]
סעיפים 9 עד 13 בפרק ג׳ בחוק הבחירות לכנסת יחולו גם על הבחירות לפי חוק זה, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בסעיפים 11 עד 13 שבו, בכל מקום במקום ”הועדה המרכזית על פי הצעת שר הפנים“, ”הועדה המרכזית“ או ”יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו“ יבוא ”השר“.

פרק ב׳: פנקס הבוחרים

פנקס בוחרים [תיקון: תשמ״ג, תשמ״ח, תשמ״ח־3, תשנ״ח־4, תשס״ג, תשס״ג־2, תשס״ג־4, תשס״ח־4]
(א)
לכל בחירות יוכן פנקס בוחרים שיכלול כל אדם שיום הולדתו ה־17 חל לא יאוחר מיום הבחירות והיה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של אותה רשות מקומית ביום שליפת הפנקס, למעט מי שבתוך 18 החודשים שקדמו ליום הבחירות היה רשום כבוחר בפנקס הבוחרים של רשות מקומית אחרת, לרבות מועצה אזורית, ובאותה רשות התקיימו בחירות בתקופה האמורה; לענין פרק זה, ”מען“ – לרבות ציון במרשם האוכלוסין של יישוב בלבד.
(ב)
פנקס הבוחרים ייכנס לתוקפו שלושה ימים לאחר יום שליפת הפנקס; על כניסת פנקס הבוחרים לתוקף יפרסם השר הודעה ברשומות.
(ג)
(בוטל).
אין לשנות את הפנקס [תיקון: תשכ״ו, תשכ״ט, תשס״ג, תשס״ג־2, תשס״ג־4]
אין להכניס שינוי בפנקס בוחרים שנכנס לתוקף אלא לפי הוראות סעיף 23ג או החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית שניתנה לפי הוראות סעיף 39ה.
רשימות הבוחרים [תיקון: תשכ״ט, תשל״ג־3, תשנ״ו־3, תש״ס־2, תשס״ג, תשס״ג־2]
(א)
לשם הכנת פנקס הבוחרים תוכן לכל אזור קלפי רשימת בוחרים שתכלול כל אדם שמענו רשום במרשם האוכלוסין בתחומי אזור הקלפי והעומד גם בשאר התנאים הקבועים בסעיף 11(א).
(ב)
רשימת בוחרים תפרט את שם המשפחה של כל בוחר, שמו הפרטי, שם אביו או אמו, שנת לידתו, מענו ומספר זהותו במרשם האוכלוסין; באין לבוחר שם משפחה, יפורט גם שם אבי אביו, והכל לפי הרשום במרשם האוכלוסין ביום שליפת הפנקס.
סדר השמות ברשימה [תיקון: תשכ״ט, תשל״ג־3, תש״ס־2, תשס״ג, תשס״ג־2]
ברשימת בוחרים יהיו שמות הבוחרים ערוכים זה מתחת לזה לפי סדר האלף־בית של שמות המשפחה ומסומנים במספרים סידוריים; שמם של בוחרים שאין להם שם משפחה יהיו ערוכים לפי סדר האלף־בית של שמם הפרטי.
מסירת מידע לציבור [תיקון: תשכ״ט, תשל״ג־3, תש״ס־2, תשס״ג, תשס״ג־2]
(א)
כל אדם זכאי לפנות בכתב או בטלפון למשרד הפנים, ולברר אם הוא או זולתו נכללים בפנקס הבוחרים ביום הפניה, וכן את מקום הקלפי שברשימת הבוחרים שבה כלול שמם ואם הקלפי נגישה לאנשים המוגבלים בניידות.
(ב)
השר יפרסם מעת לעת, ולפחות אחת לשנה, את הדרך לקבל מידע לפי סעיף זה.
(ג)
השר יקבע הוראות לביצוע סעיף זה, בין השאר, בהתחשב בצנעת הפרט.
מסירת מידע מפנקס הבוחרים למתמודדים [תיקון: תשכ״ט, תשמ״ח־3, תשס״ג, תשס״ג־2, תשס״ג־4, תשע״ח]
(א)
בסעיף זה –
”היום הקובע“ – היום ה־150 שלפני יום הבחירות ואם נוצרה עילה לקיום בחירות מיוחדות לפי סעיף 24א לחוק בחירת ראש הרשות – יום היווצרות העילה;
”מידע פנקס“ – רשימה הכוללת את שם המשפחה, השם הפרטי, שם האב או האם, המען ומספר הזהות במרשם האוכלוסין של בעלי הזכות לבחור ברשות מקומית שביום הבחירות ימלאו להם 17 שנים לפחות;
”סיעה במועצת הרשות המקומית“ – סיעה שהגישה לשר אישור בכתב מראש הרשות המקומית, או ממי שהוא מינה לכך, שהיא סיעה במועצת הרשות המקומית;
”נציג רשימת מועמדים“ – אחד מאלה:
(1)
לעניין סעיף קטן (ב)(1) – מי שאינו חבר מועצה של רשות מקומית והודיע בכתב לשר כי בכוונתו להגיש רשימת מועמדים בבחירות או הצעת מועמד לראש המועצה, וצירף חתימות במספר הנדרש של אנשים הזכאים להצביע בבחירות באותה רשות מקומית, המאשרים כי בדעתם להיות בין מגישי הרשימה לפי סעיף 35 או בין מגישי הצעת המועמד לראש רשות לפי סעיף 5(א) לחוק בחירת ראש הרשות;
(2)
לעניין סעיף קטן (ב)(2) – בא כוח רשימת מועמדים שהוגשה לפי הוראות חוק זה;
לענין סעיף זה, ”במספר הנדרש“ – 50 לגבי מועצה מקומית ו־100 לגבי עיריה.
(ב)
השר ימסור למפלגה, לסיעה בכנסת, לסיעה במועצת הרשות המקומית או לנציג רשימת מועמדים, באמצעי אלקטרוני או מגנטי, מידע כמפורט להלן:
(1)
מידע פנקס, וכן רשימה של אזורי הקלפי ותחומיהם ושל מקומות הקלפי הנוגעים לרשות המקומית, הנכונים ליום הקובע, לרבות בדבר מקומות של קלפיות הנגישות לאנשים המוגבלים בניידות;
(2)
מידע כאמור בפסקה (1) הנכון ליום שליפת הפנקס.
(ג)
(1)
מידע כאמור בסעיף קטן (ב), יימסר בתוך 7 ימים מיום שתוגש לשר בקשה בכתב לכך, אך לא לפני שחלפו 10 ימים מהיום הקובע או מיום שליפת הפנקס, לפי הענין; לבקשת מידע פנקס תצורף התחיבות בכתב בנוסח שקבע השר, של מבקש המידע ושל האחראי מטעמו לטיפול במידע שלא יעשו שימוש במידע פנקס, לרבות העברתו לאחר, אלא לצורכי התמודדות בבחירות ולצורכי קשר עם ציבור הבוחרים.
(2)
התחייבות כאמור בפסקה (1) תיחתם בידי בא כוח המפלגה שמונה לפי סעיף 19ב לחוק המפלגות, או בידי בא כוח הסיעה שמונה לפי סעיף 25 לחוק הבחירות לכנסת או ממלאי מקומם, בידי חברי הסיעה במועצה המקומית, או בידי נציג רשימת המועמדים לפי הענין וכן בידי האחראי לטיפול במידע מטעם אותו הגוף.
(ד)
השר רשאי להורות כי באמצעי האלקטרוני או המגנטי הנמסר לפי סעיף זה ייכלל אמצעי הגנה; לענין זה, ”אמצעי הגנה“ – לרבות הוספת מידע לזיהוי הקובץ.
(ה)
השר יודיע לרשם מאגרי המידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981, למי נמסר מידע פנקס לפי סעיף זה.
בקשה לתיקון פרטי בוחר [תיקון: תשכ״ט, תשס״ג, תשס״ג־2, תשע״ח]
(א)
נוכח אדם כי אינו זכאי להיות כלול בפנקס הבוחרים או כי פרט מהפרטים האמורים בסעיף 13(ב) המתייחסים אליו נרשם באופן לא נכון, רשאי הוא להגיש לשר בקשה מנומקת בכתב לתיקון הרישום, לאחר שפעל לפי חוק המרשם ובהתאם לדין לתיקון המידע ששימש בסיס להכנת הפנקס.
(ב)
חבר מועצה של רשות מקומית רשאי להגיש לשר בקשה שלא לכלול בפנקס הבוחרים של אותה רשות מקומית אדם שייכלל בו שלא כדין מפאת טעות במרשם האוכלוסין, או להוציא את שמו של בוחר מרשימת הבוחרים שבה ייכלל ולכללו ברשימת הבוחרים של אזור קלפי שבתחום יישוב אחר שהוא תושב בו.
(ג)
לבקשה לפי סעיף קטן (א) יצורפו ראיות, לרבות פסק דין וצילום הספח של תעודת הזהות המעיד על שינוי מען אם נעשה.
(ד)
לבקשה לפי סעיף קטן (ב) יצורפו ראיות ואם נסבה הבקשה על מענו של הבוחר – ראיות על מענו; העתק הבקשה והראיות יישלחו לאדם שאת שמו מבקשים שלא לכלול בפנקס הבוחרים בדואר רשום לפי המען הרשום במרשם האוכלוסין והמען המפורט בבקשה, והעתק אישור המשלוח יצורף לבקשה.
(ה)
בקשה כאמור בסעיף זה יכול שתוגש בכל עת אך לא יאוחר –
(1)
מהיום ה־68 שלפני יום הבחירות אם הוגשה הבקשה לפי סעיף קטן (א);
(2)
מהיום ה־73 שלפני יום הבחירות אם הוגשה הבקשה לפי סעיף קטן (ב).
(ו)
השר יתקין תקנות לביצוע סעיף זה, לרבות קביעת סדרי הגשת בקשות, וכן יפרסם לציבור מעת לעת, ולפחות אחת לשנה, את הוראות סעיף זה ואת סדרי הגשת הבקשות.
בקשה בנוגע לבוחר לאחר כניסת פנקס הבוחרים לתוקף [תיקון: תשכ״ט, תשס״ג, תשס״ג־2]
(א)
חבר מועצה של רשות מקומית רשאי להגיש לשר בקשה כאמור בסעיף 17(ב) שמקורה בשינויים שחלו במרשם האוכלוסין בין היום הקובע כהגדרתו בסעיף 16 לבין יום שליפת הפנקס; בקשה כאמור יכול שתוגש עד היום ה־26 שלפני יום הבחירות ויחולו הוראות סעיפים קטנים (ד) ו־(ו) של סעיף 17, בשינויים המחויבים.
(ב)
מצא אדם כי הוא אינו כלול בפנקס הבוחרים של רשות מקומית כלשהי רשאי הוא, עד היום ה־26 שלפני יום הבחירות, לבקש מהשר לכללו בפנקס הבוחרים של רשות פלונית; ואולם לא יהיה אדם זכאי להגיש בקשה לפי סעיף זה שעניינה הוא שינוי מענו הרשום בפנקס הבוחרים או במרשם האוכלוסין.
הכרעה בבקשות [תיקון: תשכ״ט, תשס״ג, תשס״ג־2, תשע״ח]
(א)
השר יכריע בבקשות לפי סעיף 17 ויודיע את החלטתו בכתב למבקש ולאדם שלגביו נסבה הבקשה בתוך 10 ימים מיום הגשת הבקשה ולא יאוחר מהיום ה־58 שלפני יום הבחירות.
(ב)
השר יכריע בבקשות לפי סעיף 18 ויודיע את החלטתו בכתב למבקש ולאדם שלגביו נסבה הבקשה, לפי הענין, לא יאוחר מהיום ה־19 שלפני יום הבחירות.
עתירה בעניין פנקס הבוחרים [תיקון: תשכ״ט, תשס״ג, תשס״ג־2, תשע״ב־2, תשע״ח]
(א)
מי שבקשתו נדחתה או לא קיבל הודעה על החלטת השר, כאמור בסעיפים 18 ו־19, ולענין בקשה שהתקבלה לגבי אדם אחר לפי סעיפים 17(ב) או 18, גם אותו אדם, רשאי לעתור נגד החלטת השר או נגד אי קבלת הודעה.
(ב)
(1)
העתירה נגד החלטה לפי סעיף 19(א) תוגש בתוך שבוע מיום החלטת השר, או מהיום שבו הייתה אמורה להימסר, אך לא יאוחר מהיום ה־50 שלפני יום הבחירות.
(2)
העתירה נגד החלטה לפי סעיף 19(ב) תוגש לא יאוחר מהיום ה־17 שלפני יום הבחירות.
(ג)
(בוטל).
(ד)
העתירה תוגש לבית המשפט לענינים מינהליים שבאזור שיפוטו נמצא היישוב שבו רשום מענו של הבוחר שעל פרטי רישומו במרשם האוכלוסין נסבה העתירה, ולגבי מי שאינו כלול בפנקס בוחרים של רשות כלשהי – בכל בית משפט לענינים מינהליים.
ראיות [תיקון: תשכ״ט, תשס״ג, תשס״ג־2]
כל רשות מרשויות המדינה וכל רשות מקומית חייבות לתת, ללא אגרה, כל תעודה וכל אישור הדרושים לצורך העתירה כאמור בסעיף 20.
הרכב בית המשפט ופסק דין [תיקון: תשכ״ט, תשס״ג]
(א)
בית המשפט לענינים מינהליים ידון בעתירה לפי סעיף 20 בשופט אחד; פסק דינו יהיה סופי ואין לערער עליו.
(ב)
פסק הדין יינתן ויימסר לשר –
(1)
בעתירה לפי הוראות סעיף 20(ב)(1) – בתוך 14 ימים מיום הגשת העתירה ולא יאוחר מהיום שלפני יום שליפת הפנקס;
(2)
בעתירה לפי הוראות סעיף 20(ב)(2) – לא יאוחר מהיום ה־12 שלפני יום הבחירות.
פטור מאגרות ומסים [תיקון: תשכ״ט, תשס״ג]
(א)
עתירה לפי סעיף 20 פטורה מאגרות בית משפט וממס בולים על יפוי כוח.
(ב)
(בוטל).
[תיקון: תשכ״ט, תשס״ג]
(בוטל).
הוראות בנוגע לחיילים [תיקון: תשכ״ט, תשס״ג]
השר רשאי, בהתייעצות עם שר הבטחון, להורות הוראות מיוחדות לגבי חיילים בכל הנוגע להגשת בקשות לפי סעיפים 17 ו־18, לדיון בהן ולמסירת החלטות לפי סעיף 19, ושר המשפטים רשאי, בהתייעצות עם שר הבטחון, להורות הוראות מיוחדות לגבי חיילים בכל הנוגע להגשת עתירות לפי סעיף 20, לדיון בהן ולמסירת פסקי דין; הוראות לפי סעיף זה אינן טעונות פרסום ברשומות או כל פרסום אחר, והן יובאו לידיעת החיילים ושאר הנוגעים בדבר בדרך שיקבע השר בהתייעצות עם שר הבטחון.
השלמת פרטים [תיקון: תשכ״ט, תשס״ג]
השר יתקן פרטים במרשם האוכלוסין או בפנקס הבוחרים, לפי הענין, בהתאם להחלטותיו לפי סעיף 19 ולפסק דין לפי סעיף 22 בתוך 3 ימים מיום מתן ההחלטה או מיום מתן פסק הדין, אך לא יאוחר –
(1)
מיום שליפת הפנקס – לגבי פסק דין שניתן במועד כאמור בסעיף 22(ב)(1);
(2)
מהיום ה־11 שלפני יום הבחירות – לגבי פסק דין שניתן במועד כאמור בסעיף 22(ב)(2).
הודעה לקראת בחירות [תיקון: תשכ״ט, תשס״ג]
לא יאוחר מהיום ה־21 שלפני יום הבחירות ישלח השר לכל מי ששמו נכלל בפנקס הבוחרים הודעה בדבר מען הקלפי ששמו נכלל ברשימת הבוחרים שלה והאם הקלפי נגישה לאנשים המוגבלים בניידות.
[תיקון: תשכ״ט, תשס״ג]
(בוטל).
[תיקון: תשכ״ט, תשס״ג]
(בוטל).
[תיקון: תשכ״ט, תשס״ג]
(בוטל).

פרק ג׳: הכנת הבחירות

בחירת ועדת הבחירות והרכבה [תיקון: תשמ״ג־2, תשס״ג־4]
(א)
לא יאוחר מ־60 יום לפני יום הבחירות תבחר המועצה ועדת בחירות שתהא מורכבת מנציגי הסיעות המיוצגות במועצה והם בעלי זכות בחירה באותה רשות מקומית; מספר נציגי כל סיעה בוועדה כמספרם במועצה; כן תבחר המועצה אחד מחברי הועדה להיות יושב ראש; עד לבחירת יושב ראש כאמור ישמש כיושב ראש הועדה מנהל הבחירות שנתמנה לרשות המקומית לפי סעיף 29.
(ב)
כל סיעה תגיש לראש המועצה ולמנהל הבחירות, לא יאוחר מהיום ה־65 שלפני יום הבחירות, רשימה של נציגיה בועדת הבחירות ושל ממלאי מקומם, על שמות משפחותיהם, שמותיהם הפרטיים ומעניהם.
(ג)
ראש המועצה יודיע לשר על בחירת ועדת הבחירות, שמות חבריה ומעניהם, לא יאוחר מ־58 ימים לפני יום הבחירות.
(ד)
לא הוקמה ועדת בחירות תוך המועד שנקבע בסעיף קטן (א), ימנה אותה השר לא יאוחר מ־59 יום לפני יום הבחירות.
(ה)
ועדת הבחירות מוסמכת לפעול אף אם מספר חבריה אינו שלם.
(ו)
לכל חבר ועדת הבחירות יהיה ממלא מקום קבוע.
קביעת סיעות המועצה [תיקון: תשכ״ט־3, תשמ״ד, תשנ״ח־2, תשס״ג־4]
(א)
שמות הסיעות של המועצה היוצאת, מספר חבריה של כל סיעה ושמותיהם של באי־כוחה ושל ממלאי מקומם יירשמו, לענין חוק זה, על ידי המועצה, לא יאוחר מהיום ה־66 לפני יום הבחירות.
(א1)
חבר המועצה שנעדר מישיבת המועצה שבה נרשמו סיעות המועצה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי להודיע בכתב למנהל הבחירות, לחברי המועצה ולראש הרשות, לא יאוחר מהמועד כאמור בסעיף קטן (א), את שמה של הסיעה שבה הוא חבר ואת שמו של בא־כוחה.
(א2)
לא כונסה המועצה, או לא נרשמו הסיעות עד המועד כאמור בסעיף קטן (א), רשאי כל חבר מועצה להודיע בכתב למנהל הבחירות, לחברי המועצה ולראש הרשות, לא יאוחר מהיום השישים וארבעה שלפני יום הבחירות, את שמה של הסיעה שבה הוא חבר ואת שמו של בא־כוחה.
(ב)
כל סיעה רשאית בכל עת, על ידי הודעה בכתב לראש הרשות המקומית ולמנהל הבחירות שנתמנה לפי סעיף 29, להחליף את בא־כוחה ואת ממלא מקומו.
(ג)
לענין הרכבה הסיעתי של ועדת הבחירות ולענין הגשת רשימת מועמדים לא יובא בחשבון כל שינוי בהרכבה הסיעתי של המועצה היוצאת שחל לאחר היום ה־66 שלפני יום הבחירות.
(ד)
(פקע).
ועדת בחירות ממונה [תיקון: תשכ״ט, תשל״ח, תשנ״ח־2]
ברשות מקומית שבה אינה מכהנת מועצה נבחרת ימנה השר, לא יאוחר מ־60 יום לפני יום הבחירות, ועדת בחירות שמספר החברים בה כמספר חברי המועצה העומדת לבחירה, והיא תורכב לאחר התייעצות עם גופים המייצגים לדעת השר, את תושבי המקום ובהתחשב ככל האפשר בתוצאות הבחירות האחרונות למועצה; חלפו יותר מחמש שנים מיום שנערכו הבחירות האחרונות למועצה, או לא קויימו כלל בחירות למועצה באותה רשות מקומית, תורכב ועדת הבחירות לאחר התייעצות כאמור, בהתחשב ככל האפשר בתוצאות הבחירות האחרונות לכנסת בתחומי הרשות המקומית.
השר ימנה, לאחר התייעצות כאמור, אחד מחברי ועדת הבחירות להיות יושב־ראש הועדה.
ועדת בחירות שאינה פועלת כראוי
(א)
ועדת בחירות שאינה ממלאת את תפקידה כראוי באופן שלדעת השר קיים חשש שהבחירות לא ייערכו במועדן, רשאי השר להתרות בה; לא שעתה ועדת הבחירות לאתראה רשאי השר, לאחר זמן סביר ממתן האתראה, לפטרה ולמנות ועדה אחרת במקומה; הרכב הועדה החדשה אינו חייב להיות כהרכבה הסיעתי של המועצה.
(ב)
השר רשאי לצוות שועדת בחירות שנתמנתה על ידיו כאמור בסעיף קטן (א) תשלים את העבודה שהתחילה בה הועדה הקודמת.
מנין רוב וכו׳
(א)
המנין החוקי בישיבה של ועדת הבחירות יהיה שליש מחברי הועדה וביניהם היושב ראש, ובלבד שכל חברי הועדה הוזמנו בכתב לפחות 24 שעות מראש; לא נוכח מנין כזה כעבור שעה מן הזמן שנקבע להתחלת הישיבה, תהיה הישיבה חוקית בכל מספר של נוכחים והזקן שבהם ימלא את תפקידי יושב ראש הועדה עד בואו של היושב ראש.
(ב)
החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולות המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות, יכריע יושב ראש הישיבה.
(ג)
לישיבות של ועדת הבחירות יוזמנו להשתתף בזכות דעה מייעצת נציג אחד של כל רשימת מועמדים שאושרה ושאינה מיוצגת בוועדה.
מנהל הבחירות [תיקון: תשס״ג־4, תשע״ח]
(א)
השר ימנה מנהל בחירות לרשות מקומית בה עומדים לקיים בחירות ורשאי הוא למנות סגן למנהל הבחירות; המינויים יפורסמו ברשומות.
(ב)
סגן מנהל הבחירות רשאי לבצע כל פעולה שמנהל הבחירות מוסמך לבצעה על פי חוק זה, אם מנהל הבחירות הסמיכו לעשות כן.
[תיקון: תשס״ג־2, תשס״ג־4]
(בוטל).
מקומות קלפי [תיקון: תש״ן, תשנ״ח־2, תשס״ג־4]
(א)
לכל אזור קלפי יקבע מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, מקום קלפי אחד; הקלפי תעמוד בתחום אזור הקלפי אם לא החליט מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, על מקום אחר בשים לב לנסיבות שבאזור; מקום הקלפי ייקבע, ככל האפשר, תוך מגמה להקטין את המרחק בין הקלפי לבין מקום המגורים של הזכאים לבחור בה.
(ב)
מקום קלפי לא יהיה במועדון מפלגתי או במקום המשמש בקביעות לתפילה; לא ייקבע מקום קלפי במוסד ציבורי־פוליטי אלא אם הסכימו לכך כל חברי ועדת הבחירות.
(ג)
(נמחק).
הצבעת אנשים המוגבלים בניידות [תיקון: תש״ן, תשס״ג, תשס״ג־2, תשס״ג־4, תשע״ח]
(א)
בכל רשות מקומית יהיה לפחות מקום קלפי אחד שיש בו ואליו סידורי גישה והצבעה מתאימים לאנשים המוגבלים בניידות וביישוב שמספר הקלפיות בו עולה על 20 יהיו לפחות שני מקומות קלפי כאמור; שר הפנים יקבע בתקנות את הסידורים הנדרשים.
(ב)
ברשות מקומית שיש בה יותר מעשרת אלפים תושבים ביום ה־60 שלפני יום הבחירות יהיה, לפחות, מקום קלפי אחד כאמור בסעיף קטן (א), לכל שטח גיאוגרפי רצוף שבו עד כעשרת אלפים תושבים.
(ג)
מנהל הבחירות יקבע מקום קלפי כאמור בסעיף קטן (א) שישמש להצבעת אנשים המוגבלים בניידות, ואולם נוכחו מנהל הבחירות וועדת הבחירות כי ברשות מקומית פלונית אין מקום קלפי כאמור בסעיף קטן (א) ולא ניתן להתקין, באמצעים סבירים, מקום קלפי כאמור, רשאי הוא להורות כי האמור בסעיף קטן (א) לא יחול על אותה רשות מקומית; האמור בסעיף קטן זה יחול גם לגבי מקום קלפי כאמור בסעיף קטן (ב).
(ד)
בכל מקום קלפי כאמור בסעיף קטן (א) תציב הרשות המקומית תמרור זמני שיהיה בתוקף ביום הבחירות, ויבטיח שני מקומות חניה המיועדים לאנשים המוגבלים בניידות; ראש הרשות המקומית או מי שהוא מינה לכך ינקוט את כל האמצעים הדרושים לקיום הוראה זו.
(ה)
אדם המוגבל בניידות ששמו כלול בפנקס הבוחרים של רשות מקומית מסוימת, רשאי להצביע בכל קלפי שקבע מנהל הבחירות לפי הוראות סעיף זה באותה רשות מקומית.
(ו)
אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים המוגבלים בניידות יזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי, כאמור בסעיף 60(א) ו־(ב), ישים את מעטפות ההצבעה לתוך מעטפה חיצונית, וועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שם הבוחר, את מספר זהותו במרשם האוכלוסין ואת מענו, והבוחר יטיל את המעטפה לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.
(ז)
בעת ספירת הקולות כאמור בסעיף 62, תספור ועדת הקלפי את המעטפות החיצוניות בלי לפתחן, תארוז את המעטפות החיצוניות במעטפת אריזה, תרשום את מספרן על מעטפת האריזה ותעבירן למנהל הבחירות יחד עם כל חומר ההצבעה.
(ח)
בדיקת המעטפות, ספירת הקולות וסיכום מנין הקולות יהיו כאמור בסעיפים 82(א1) עד (ד), 83 ו־84, בשינויים המחויבים.
(ט)
מידע בדבר דרכי ההצבעה לפי סעיף זה ובדבר מיקום הקלפיות לאנשים המוגבלים בניידות, יפורסם לציבור כמפורט להלן:
(1)
ברשות מקומית – בהודעת הבחירות האמורה בסעיף 48, באתר האינטרנט של משרד הפנים ושל הרשות המקומית אם יש לרשות אתר אינטרנט, וכן פעם בשבוע בחודש שלפני הבחירות בכלי תקשורת מקומיים כתובים ואלקטרוניים כפי שיקבע מנהל הבחירות של אותה רשות מקומית;
(2)
בבחירות כלליות כאמור בסעיף 4 – כפי שיקבע השר.
(י)
בסעיף זה, ”אדם המוגבל בניידות“ – אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים שלה.
(יא)
סעיף זה, מטרתו להבטיח את מימוש זכותם של אנשים המוגבלים בניידות, להצביע, למשך פרק הזמן שיעבור עד למתן אפשרות גישה עצמאית ובטוחה, בכל מקומות הקלפי בארץ.
בחירות למועצה ביום הבחירות לכנסת [תיקון: תש״ן]
מתקיימות הבחירות למועצה ביום שבו מתקיימות הבחירות לכנסת, יהיו מקומות הקלפי לצורך הבחירות למועצה במקומות הקלפי שנקבעו לצורך הבחירות לכנסת, ובלבד שלא יוצבו שתי הקלפיות בחדר אחד; לא ניתנת הוראה זו לביצוע במקום פלוני, או היו נסיבות אחרות שהצדיקו זאת, ייקבע מקום קלפי אחר לפי הוראות סעיפים 31(א) ו־(ב) ו־31א(ג).
הוראות במקרים מיוחדים [תיקון: תשע״ח]
(א)
על אף האמור בסעיף 11 לחוק הבחירות לכנסת כפי שהוחל בסעיף 10א, נוכח השר כי שיעור ההצבעה באזור קלפי פלוני בבחירות הכלליות הקודמות היה נמוך מ־5%, רשאי הוא להורות, על פי המלצת המפקח הארצי על הבחירות, לא יאוחר מהיום ה־30 שלפני יום הבחירות, כי אותו אזור קלפי יכלול יותר מ־900 בוחרים, אך לא יותר מ־4500 בוחרים.
(ב)
הורה השר כאמור בסעיף קטן (א), תפורסם על כך הודעה באתר האינטרנט של משרד הפנים לא יאוחר מ־26 ימים לפני יום הבחירות.
(ג)
הוראות סעיף 70(ב) לחוק הבחירות לכנסת יחולו גם על הבחירות לפי חוק זה, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
(1)
ברישה, במקום ”נוכחו יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו“ יבוא ”נוכח מנהל הבחירות“, במקום ”רשאים הם“ יבוא ”רשאי הוא“ ובמקום ”יעשו היושב ראש וסגניו“ יבוא ”יעשה מנהל הבחירות“;
(2)
בפסקאות (1), (2) ו־(5), במקום ”יקבעו“ יבוא ”יקבע“;
(3)
בפסקה (3), במקום ”יודיעו, במקום ובצורה שימצא לנכון“ יבוא ”יודיע, במקום ובצורה שימצא לנכון“;
(4)
בפסקה (4), במקום ”יקבעו“ יבוא ”יקבע“, במקום ”ורשאים הם“ יבוא ”ורשאי הוא“, במקום ”בועדה המרכזית“ יבוא ”בוועדת הבחירות“ ובמקום ”הכנסת היוצאת“ יבוא ”המועצה היוצאת ומהן סיעה אחת לפחות מתוך אלה שאינן מיוצגות בוועדת ההנהלה“;
(5)
בפסקה (6), במקום ”ימנו“ יבוא ”ימנה“.
ועדות קלפי [תיקון: תשכ״ט, תשנ״ח־2, תשס״ג־4, תשע״ח־3]
(א)
ועדת קלפי תמנה שלושה חברים; הרכבה הסיעתי ייקבע על ידי ועדת הבחירות מבין כל הסיעות המיוצגות בועדת הבחירות, ובלבד שבכל ועדת קלפי יהיו מיוצגות שלוש סיעות, במידה וישנן, ובאופן שיובטח ייצוג הולם בכל ועדות הקלפי לכל הסיעות האמורות וכן שיובטח שבכל אחת מועדות הקלפי תהיה מיוצגת לפחות סיעה אחת מתוך אלה שאינן מיוצגות בועדת ההנהלה.
(ב)
נקבע הרכבה הסיעתי של ועדת קלפי כאמור בסעיף קטן (א) וסיעה לא הודיעה לועדת הבחירות את שם נציגה בועדת קלפי תוך תקופה סבירה שנקבעה על ידי ועדת הבחירות, תורכב ועדת הקלפי בלא נציג אותה סיעה.
(ג)
ועדת הבחירות תמנה את ועדות הקלפי בהתאם להוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב) לא יאוחר מהיום ה־14 שלפני יום הבחירות; המינוי ייעשה בדרך שיקבע השר.
(ד)
(בוטל).
(ה)
ועדת הבחירות תמנה לכל ועדת קלפי, מבין חברי אותה ועדה, יושב ראש וסגן יושב ראש, באופן שבכלל ועדות הקלפי יובטח ייצוג הולם לסיעות המיוצגות בועדת הבחירות; המינוי ייעשה בדרך שיקבע השר.
(ו)
לא מינתה ועדת בחירות ועדות קלפי כאמור בסעיף קטן (ג), ימנה מנהל הבחירות את חברי ועדות הקלפי, את היושבי־ראש שלהן ואת סגניהם; על מינויים אלה לא יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ה).
(ז)
ברשות מקומית שבה לא מכהנת מועצה נבחרת יחולו הוראות סעיף זה בשינויים המחויבים ובשינויים אלה: בכל מקום שנאמר בו ”סיעה“ או ”סיעות“ יראו כאילו נאמר בו ”רשימת מועמדים שאושרה כאמור בסעיף 41“.
(ח)
(1)
מי שהועסק כחבר ועדת קלפי במשך כל יום הבחירות זכאי לתשלום מאוצר המדינה, באמצעות סיעתו, בסכום, בתנאים ולפי הוראות שקבעה הוועדה המרכזית לפי חוק הבחירות לכנסת, לעניין חבר ועדת קלפי בבחירות לכנסת שהתקיימו לאחרונה לפני מועד הבחירות הכלליות כאמור בסעיף 4, בשינויים המחויבים ובתיאומים שיקבע השר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.
(2)
על אף האמור בפסקה (1), מי שהועסק כחבר ועדת קלפי במשך חלק מיום הבחירות זכאי לתשלום מאוצר המדינה, בסכום השווה לכפל שכר המינימום לשעה, כהגדרתו בחוק שכר מינימום, בעד כל שעה שבה הועסק כאמור, אך בכל מקרה לא יותר מהסכום לפי פסקה (1).
מזכיר ועדת קלפי [תיקון: תשל״ג־5, תשנ״ח־2, תשס״ג־4]
(א)
מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, ימנה מזכיר לכל ועדת קלפי, ואם ראה לנכון לעשות כן, רשאי הוא למנות מזכירים שאינם תושבי אותה הרשות המקומית.
(א1)
מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, ימנה מזכירים נוספים שמספרם לא יעלה על שליש ממספר מקומות הקלפי ברשות המקומית ואשר ישמשו, במקרה הצורך, לפי הוראות סעיף 34(א1), כחברי ועדת קלפי או כמזכירי ועדת קלפי.
(א2)
המזכירים שימונו לפי הוראות סעיפים קטנים (א) ו־(א1) יקיימו את תנאי הכשירות שיקבע השר בתקנות, ומינוים ייעשה בדרך שיקבע.
(ב)
המזכיר יהיה נוכח בישיבות ועדת הקלפי ויעמוד לרשותה בכל הקשור במילוי תפקידיה.
חילופי גברי [תיקון: תשס״ג־4]
כל סיעה רשאית להחליף את נציגיה בועדת הבחירות ואת ממלאי מקומם על ידי מתן הודעה של בא־כוחה לראש הרשות המקומית ולמנהל הבחירות, וכל סיעה רשאית להחליף את נציגה בועדת קלפי על ידי מתן הודעה בדרך שתיקבע בתקנות.
מנין חוקי בועדת קלפי רוב וכו׳ [תיקון: תשכ״ט, תשס״ג־4]
(א)
(1)
ישיבת ועדת קלפי תהיה חוקית בכל מספר של חברים ובלבד שנוכח במקום גם מזכיר הועדה; לא נוכח במועד האמור בסעיף 55(א) לפתיחת ההצבעה אף חבר ועדת קלפי אחד, תחל ההצבעה בקלפי האמורה בנוכחותו של מזכיר הועדה בלבד; נוכח מזכיר הועדה בלבד, לא תתקיים ספירת הקולות עד שיגיע חבר ועדת קלפי שהתמנה לפי סעיף קטן (א1).
(2)
נעדרו מישיבת ועדת קלפי יושב ראש הועדה וסגנו, ימלא הקשיש שבין החברים את תפקיד יושב ראש הועדה או סגנו.
(א1)
ראה מנהל הבחירות כי בקלפי מסוימת לא נוכח אף חבר ועדת קלפי אחד, או שקלפי לא נפתחה להצבעה במועד האמור בסעיף 55(א) עקב העדרו של מזכיר הועדה, או שיש צורך להחליף מזכיר ועדת קלפי, ימנה מנהל הבחירות לקלפי האמורה, חבר ועדת קלפי או מזכיר ועדת קלפי, לפי הענין, מבין המזכירים הנוספים שמונו לפי הוראות סעיף 32א(א1).
(ב)
החלטות של ועדת קלפי יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות, יכריע יושב ראש הישיבה.
(ג)
בהעדר היושב ראש של ועדת קלפי ימלא סגנו את מקומו.
(ד)
(בוטל).
(ה)
בישיבות של ועדת קלפי רשאים להיות נוכחים, כמשקיפים בלבד, נציג אחד של כל רשימת מועמדים שאושרה כדין ושאינה מיוצגת בועדה.

פרק ד׳: רשימות מועמדים

רשימות מועמדים [תיקון: תשמ״ג־2, תשנ״ג־2, תשנ״ח, תשנ״ח־2, תשס״א, תשס״ג־4, תשע״ב־3, תשע״ג]
(א)
רשאיות להגיש רשימת מועמדים אחת בלבד כל קבוצת בוחרים המונה 200 איש או שני אחוזים ממספר הבוחרים שבמידע הפנקס ביום הקובע, כהגדרתם בסעיף 16(א), הכל לפי המספר הקטן יותר, וכן כל סיעה של הכנסת, כל מפלגה וכל סיעה של המועצה היוצאת.
(ב)
רשימת מועמדים תכיל שמות של זכאים להיבחר שהסכימו להכללת שמם ברשימה; מספר המועמדים לא יפחת משליש מספר חברי המועצה העומדת לבחירה ולא יהיה יותר מכפל אותו מספר; השמות יהיו מסומנים כל אחד במספר סידורי; הרשימה תפרט ביחס לכל מועמד את הפרטים שייקבעו בתקנות.
(ג)
רשימת מועמדים המוגשת על ידי קבוצת בוחרים תיחתם בידי המגישים על גבי טופס שנקבע בתקנות כשכל הפרטים ממולאים כראוי וכינוי הרשימה ושמות מועמדיה מפורשים כסדרם; אל הרשימה יצורף תצהיר של בא־כוח הרשימה המאמת את כל החתימות; בלא תצהיר כאמור לא תקובל הרשימה.
(ד)
מי שחתם על יותר מרשימת מועמדים אחת – חתימותיו בטלות.
(ה)
מי שחתם על רשימת מועמדים לא יוכל לחזור בו מחתימתו; מותו לא יפסול את חתימתו.
(ו)
הוגשה רשימת מועמדים על ידי קבוצת בוחרים, כל החתימות אחרי 250 הראשונות לא יתחשבו בהן לצורך סעיף זה.
(ז)
רשימת מועמדים המוגשת על ידי סיעה של הכנסת או על ידי סיעה של המועצה היוצאת, או על ידי מפלגה, תיחתם בידי בא־כוח הסיעה או המפלגה או ממלאי מקומם; רשימת מועמדים המוגשת על ידי שניים או יותר מהגופים המפורטים כאמור, תיחתם בידי באי־כוחם של כל אחד מגופים אלה, בצירוף הסכמתם להגשת הרשימה במשותף עם כל אחד מיתר הגופים.
(ח)
רשימת מועמדים, בצירוף הסכמת המועמדים בכתב או במברק, תוגש למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה־33 לפני יום הבחירות; ימי ההגשה, שעותיה ומקומה, ייקבעו בתקנות.
(ט)
מנהל הבחירות לא יקבל רשימת מועמדים שנעשה בה אחד משינויים אלה: החלפת מועמד פלוני במועמד אחר, מחיקה או הוספה של שם מועמד, שינוי סדר רישומו של מועמד ברשימה או שינוי המספר הסידורי שליד שם המועמד.
(י)
עם קבלת רשימת מועמדים יאשר מנהל הבחירות בכתב את הגשתה, בציון היום והשעה.
סיעות ומפלגות הכנסת [תיקון: תשנ״ח, תשנ״ח־2]
(א)
שמות הסיעות של הכנסת והשמות של בא כוחה של כל סיעה וממלא מקומו יהיו, לענין חוק זה, כפי שנקבעו לפי חוק הבחירות לכנסת, תשי״ט–1959, במידה שנקבעו.
(ב)
(1)
לענין הבחירות לפי חוק זה, שמה של מפלגה יהיה שמה הרשום בפנקס המפלגות והשמות של בא כוחה וממלא מקומו יהיו, לעניין חוק זה, כפי שנקבעו לפי סעיף 14 לחוק המימון אם נקבעו.
(2)
מפלגה רשאית לקבוע את אחת מאותיות האלף־בית העברי כסימון למפלגה.
(3)
המפלגה תודיע על קביעתה כאמור בפסקה (2) ליושב ראש הכנסת, לא יאוחר מהיום החמישה־עשר שלפני תום המועד להגשת רשימות המועמדים; יושב ראש הכנסת יעביר את ההודעה לשר הפנים לא יאוחר מהיום העשירי שלפני תום המועד להגשת רשימות המועמדים.
כל מועמד – ברשימה אחת בלבד [תיקון: תשס״ג־4]
אדם יוכל להיות מועמד ברשימת מועמדים אחת בלבד; מי שהסכים להכללת שמו בשתי רשימות מועמדים או יותר, ימחק מנהל הבחירות את שמו מכל הרשימות.
באי כוח רשימות המועמדים [תיקון: תשכ״ט, תשס״ג־2, תשס״ג־4]
(א)
המגישים רשימת מועמדים רשאים לציין בה שני אנשים, אחד כבא־כוח הרשימה ואחד כממלא מקומו; באין ציון כזה יראו את המועמד הראשון ברשימת המועמדים כבא כוח הרשימה, ואת השני – כממלא מקומו.
(ב)
בא כוח רשימת מועמדים שצוין ברשימת מועמדים כאמור בסעיף קטן (א) רשאי להתפטר בכל עת, במתן הודעה בכתב למנהל הבחירות; התפטר בא כוח רשימה כאמור, ואין לו ממלא מקום, יראו את המועמד הראשון ברשימת המועמדים כבא כוח הרשימה.
ערבון [תיקון: תשכ״ט, תשל״ח, תשמ״ג־2, תשנ״ח־2, תשס״ג־4, [הודעות]]
(א)
עם הגשת רשימת מועמדים על ידי קבוצת בוחרים כאמור בסעיף 35(א) יתן בא־כוח הרשימה או ממלא מקומו בידי מנהל הבחירות ערבון, בשיק בנקאי, בסכום לפי הטבלה הנתונה להלן בהתאם למספר התושבים שהיו רשומים ביום הקובע כהגדרתו בסעיף 16(א) במרשם האוכלוסין כתושבי הרשות המקומית; תעודה מאת השר המעידה על מספר זה, תשמש ראיה חותכת לתכנה; וזו הטבלה:

מספר התושבים סכום הערבון
עד 5,000 4,000 שקלים חדשים
5001 עד 25,000 8,000 שקלים חדשים
25,001 עד 100,000 21,000 שקלים חדשים
למעלה מ־100,000 25,000 שקלים חדשים
(א1)
הערבון כאמור בסעיף קטן (א) יינתן למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה־30 שלפני יום הבחירות.
(ב)
לא ניתן ערבון כאמור בסעיפים קטנים (א) או (א1) יראו את רשימת המועמדים כאילו לא הוגשה למנהל הבחירות.
(ג)
סעיף זה אינו חל בבחירות הראשונות לאחר כינונה של הרשות המקומית.
(ד)
(1)
בסעיף קטן זה –
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם ב־15 ביולי 1983;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם בחודש הרביעי שלפני החודש בו יתקיימו הבחירות.
(2)
עלה המדד החדש לעומת המדד היסודי יוגדלו סכומי הערבון הקבועים בסעיף קטן (א) בהתאם לשיעור העליה.
(3)
סכום מוגדל כאמור בפסקה (2) יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של אלף שקלים; סכום של חמש מאות שקלים יעוגל כלפי מטה.
(4)
שר הפנים יפרסם ברשומות את שיעורי הערבון כפי שהוגדלו עקב עליית המדד לא יאוחר מ־60 ימים לפני יום הבחירות.
כינוי ואות של רשימות המועמדים [תיקון: תשכ״ט, תשכ״ט־2, תשל״ט־2, תשמ״ד, תשנ״ג־4, תשנ״ח, תשס״ג־4]
(א)
כל רשימת מועמדים תישא כינוי עם אות או עם שתי אותיות שונות של האלף־בית העברי, להבדילה מרשימות מועמדים אחרות.
(ב)
סיעה מסיעות הכנסת או המועצה היוצאת, זכות עדיפות לה לסמן את רשימתה בכינוי, באות או באותיות, כולם או מקצתם, שבהם הייתה מסומנת רשימת המועמדים שלה בבחירות לכנסת או למועצה היוצאת; שתי סיעות או יותר של הכנסת או של המועצה היוצאת, בין שהתאחדו לסיעה אחת ובין אם לאו, המגישות רשימת מועמדים אחת, זכות עדיפות להן לסמן את רשימתן בכינויים או באותיות, כולם או מקצתם, שבהם היו מסומנות רשימות המועמדים שלהן בבחירות לכנסת או למועצה היוצאת, והוא אף אם המספר הכולל של האותיות עולה על שתים.
(ב1)
למפלגה זכות עדיפות לסמן את רשימתה בכינוי שהוא שמה הרשום בפנקס המפלגות ובאות שצוינה כאות הסימון של המפלגה בהודעה ליושב ראש הכנסת לפי סעיף 36.
(ג)
לא תישא רשימת מועמדים את הכינוי, האות או האותיות, כולם או מקצתם, שבהם היתה מסומנת רשימת מועמדים של סיעה מסיעות הכנסת או המועצה היוצאת, או שמפלגה היתה מסומנת בהם, אלא בהסכמתו בכתב של בא־כוח אותה סיעה או אותה מפלגה, ואם התאחדה אותה סיעה עם סיעה אחרת – בהסכמתו בכתב של בא־כוח הסיעה המאוחדת.
(ג1)
הוראת סעיף קטן (ג) בדבר קבלת הסכמה לסימון רשימת מועמדים באחת מהאותיות שבהן היתה מסומנת רשימת מועמדים של סיעה מסיעות הכנסת, לא תחול על רשימת מועמדים המוגשת מטעם סיעה מסיעות המועצה היוצאת אם נתקיימו כל אלה:
(1)
בבחירות למועצה היוצאת סימנה הסיעה את רשימת המועמדים שלה ביותר מאות אחת וסיעה זו מבקשת לסמן את רשימתה גם בבחירות הקרובות באותן אותיות;
(2)
רק אחת מהאותיות כאמור בפסקה (1) שימשה לסימון רשימת מועמדים של סיעה מסיעות הכנסת, ורשימה זו היתה מסומנת ביותר מאות אחת.
(ד)
על זכות מפלגה לענין סעיפים קטנים (ב) עד (ג), זכותן של סיעות של הכנסת עדיפה על זכותן של סיעה או סיעות של המועצה, וזכותה של מפלגה עדיפה על זכותה של סיעה מסיעות המועצה היוצאת; ואולם אם הסיעה היוצאת סומנה בבחירות האחרונות למועצה בכינוי או באות שבמחלוקת – זכותה עדיפה על זכות מפלגה.
(ה)
בכפוף להוראות סעיפים (א) עד (ד), מי שהקדים להגיש את רשימתו, זכותו לבחור כינוי ואות או שתי אותיות – קודמת.
(ו)
רשימת מועמדים שלא ניתנו לה כינוי או אות על ידי מגישיה, יתן לה מנהל הבחירות, בכפוף להוראות סעיף זה, כינוי ואות או שתי אותיות.
(ז)
רשימת מועמדים לא תישא כינוי, אות או אותיות העלולים להטעות.
מניעת השתתפות רשימת מועמדים [תיקון: תשנ״ח־3]
רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לרשויות המקומיות לפי חוק זה אם יש במטרותיה או במעשיה, במפורש או במשתמע, אחד מאלה:
(1)
שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי;
(2)
שלילת האופי הדמוקרטי של המדינה;
(3)
הסתה לגזענות.
קביעה בדבר רשימה מנועה [תיקון: תשנ״ח־3, תשס״א]
(א)
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית רשאי, בהתייעצות עם סגניו, לקבוע כי רשימת מועמדים שהוגשה לפי חוק זה היא רשימה המנועה מלהשתתף בבחירות לפי סעיף 39א (להלן – רשימה מנועה).
(ב)
קביעה לפי סעיף קטן (א) תיעשה על פי עתירה של ועדת הבחירות של הרשות המקומית הנוגעת בדבר, שעל הגשתה החליטה הועדה ברוב חבריה, או של היועץ המשפטי לממשלה; העתירה תוגש לא יאוחר מהיום העשרים וחמישה שלפני יום הבחירות.
(ג)
לא תינתן החלטה בעתירה אלא לאחר שניתנה לבא־כוח הרשימה שלגביה הוגשה העתירה הזדמנות להשמיע את טענותיו.
(ד)
החלטה בעתירה לפי סעיף זה, תינתן לא יאוחר מהיום התשעה עשר שלפני יום הבחירות.
(ה)
(1)
בא־כוח רשימה מנועה או היועץ המשפטי לממשלה רשאים לערער לפני בית המשפט העליון על החלטה של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, לפי סעיף זה, ובלבד שניתנה על כך רשות מאת נשיא בית המשפט העליון;
(2)
הערעור יוגש לא יאוחר משלושה ימים מיום מתן ההחלטה;
(3)
החלטה בערעור תינתן לא יאוחר מהיום השמיני שלפני יום הבחירות והיא תהיה סופית.
הוראות סדרי דין [תיקון: תשנ״ח־3, תשס״ג]
(א)
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית רשאי לקבוע הוראות סדרי דין בעתירה לקביעת רשימת מועמדים כרשימה מנועה.
(ב)
(בוטל).
ייחוד הסמכות [תיקון: תשנ״ח־3]
הליך למניעת השתתפות של רשימת מועמדים בבחירות לרשויות המקומיות, מהטעמים המנויים בסעיף 39א, יהיה רק לפי הוראות סעיפים 39ב ו־39ג.
תיקון רישום לגבי מועמד [תיקון: תשס״ג]
(א)
נכלל שמו של אדם ברשימת מועמדים למועצה של רשות מקומית או לראש רשות מקומית, ושמו נעדר שלא כדין מרשימת הבוחרים, או שהוא רשום שלא כדין ברשימת הבוחרים של רשות מקומית אחרת, רשאי יושב ראש הועדה המרכזית, בהתייעצות עם סגניו, להורות, על פי בקשתו של אותו אדם, כי שמו יירשם ברשימת הבוחרים או יועבר לרשימת הבוחרים של הרשות המקומית שבה היה זכאי להיות רשום, וכל זאת על אף הוראות סעיף 12.
(ב)
בקשה לפי סעיף קטן (א) תוגש לא יאוחר מהיום ה־29 שלפני יום הבחירות, והחלטת יושב ראש הועדה המרכזית תינתן לא יאוחר מהיום ה־12 שלפני יום הבחירות.
תיקון רשימות המועמדים [תיקון: תשנ״ג־2, תשס״ג־4, תשע״ח]
הוגשה רשימת מועמדים שלא בהתאם לפרק זה, יודיע מנהל הבחירות, לא יאוחר מהיום ה־26 שלפני יום הבחירות, לבא־כוח הרשימה ולממלא מקומו על הליקוי, והם רשאים לתקן את הליקוי לא יאוחר מהיום ה־23 שלפני יום הבחירות, בכפוף להוראות אלה:
(1)
היה בין החותמים על רשימת מועמדים מי שלא היה זכאי לבחור, ייחשב הדבר לליקוי, אולם מספר בלתי מספיק של חותמים פוסל את הרשימה;
(2)
שינוי כאמור בסעיף 35(ט) פוסל את הרשימה.
אישור של רשימות המועמדים [תיקון: תשס״ג־4]
רשימת מועמדים שהוגשה כהלכה או שתוקנה לפי סעיף 40, יאשר אותה מנהל הבחירות, לאחר התייעצות עם ועדת הבחירות, ויודיע על כך לא יאוחר מהיום ה־20 שלפני יום הבחירות לבא־כוח הרשימה, לממלא מקומו ולועדת הבחירות.
שינויים ברשימות מועמדים [תיקון: תשכ״ט, תשנ״ו, תשס״א, תשס״ג־4]
(א)
לא אישר מנהל הבחירות מועמד פלוני, או שנשללה זכותו של מועמד להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה בשל עבירה שיש עמה קלון לפי סעיפים 7 ו־7א, ומספר המועמדים שבאותה רשימה פחת בשל כך משליש של מספר חברי המועצה העומדת לבחירה, לא יהא בכך בלבד כדי לפסול את הרשימה.
(ב)
אין להחליף או להוסיף מועמדים ברשימת מועמדים לאחר שהוגשה, ואין להביא בה שינויים אחרים, אלא אם כן הוחלף או נוסף מועמד לפי הוראות סעיף 6ב(ג) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה–1975.
עתירה בעניין רשימות ומועמדים [תיקון: תשכ״ט, תשמ״ג־2, תשס״ג, תשס״ג־4, תשע״ב־2]
(א)
סירב מנהל הבחירות לאשר רשימת מועמדים כולה או חלקה או את הכינוי או את האות של הרשימה, יודיע על כך בכתב בצירוף נימוקיו, לא יאוחר מהיום ה־20 לפני יום הבחירות, לבא־כוח הרשימה ולממלא מקומו, ולמועמד שסירבו לאשרו והם רשאים לעתור נגד הסירוב, לא יאוחר מהיום ה־17 שלפני יום הבחירות, בפני בית המשפט לענינים מינהליים שבאזור שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית.
(א1)
(בוטל).
(א2)
לא תשולם אגרת בית משפט בקשר לעתירה.
(ב)
חבר ועדת הבחירות רשאי לעתור, לא יאוחר מהיום ה־17 שלפני יום הבחירות, נגד אישור רשימת מועמדים על ידי מנהל הבחירות.
(ג)
בעתירה לפי סעיף זה ידון בית המשפט לענינים מינהליים בשופט אחד ופסק דינו יהיה סופי; פסק הדין יימסר למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה־12 שלפני יום הבחירות.
חילוט חלקי של ערבון [תיקון: תשכ״ט]
רשימת מועמדים שהוגשה על ידי קבוצת בוחרים ולא אושרה סופית, תחולט לקופת המועצה, מתוך הערבון שניתן עם הגשתה, חמישית מסכום הערבון, והיתרה תוחזר לנותן הערבון.
הפסקת שירות [תיקון: תשכ״ט־3]
עובד המדינה וחייל בשירות קבע של צבא־הגנה לישראל, ששמו נכלל ברשימת מועמדים, יופסק שירותו מיום הגשת רשימת מועמדים ועד יום הבחירות.
התפטרות מועמד [תיקון: תשס״ג־4, תשע״ח]
(א)
מועמד יכול להתפטר בכל עת; ההתפטרות תוגש לידי מנהל הבחירות ואם התפטר מועמד לאחר יום הבחירות – לידי השר, בכתב על ידי המועמד בעצמו או, מחוץ לארץ, תישלח על ידיו במברק או במסמך אחר מאושר על ידי קונסול ישראלי או על ידי נוטריון.
(ב)
התפטר או נפטר מועמד אחרי פרסום רשימות המועמדים ולפני יום הבחירות, יפרסם מנהל הבחירות הודעה על כך בתחום הרשות המקומית.
הפחתת מספר חברי המועצה העומדת לבחירה
היה מספר המועמדים שהוצעו כדין פחות ממספר חברי המועצה העומדת לבחירה, יודיע זאת מנהל הבחירות לשר והשר רשאי להפחית את מספר חברי המועצה כדי מספר המועמדים שהוצעו, ובלבד שמספר המועמדים אינו פחות ממחצית מספר חברי המועצה העומדת לבחירה.
התקשרות בין רשימות מועמדים [תיקון: תשנ״ח־2, תשס״ג־4]
(א)
רשימות מועמדים רשאיות להתקשר ביניהן לשם חלוקת המנדטים, אך אין רשימה רשאית להתקשר אלא עם רשימה אחת בלבד, ואין תוצאה להתקשרות אלא זו הקבועה בסעיף 68.
(ב)
על התקשרות של רשימות מועמדים יש למסור למנהל הבחירות הודעה בכתב חתומה על ידי באי־כוח שתי הרשימות או ממלאי מקומם לפחות 10 ימים לפני יום הבחירות; מנהל הבחירות יקבע את מקום מסירת ההודעות ואת השעות לכך ובלבד שלא יפחתו משעתיים.
(ג)
רשימות מועמדים שהתקשרו ביניהן לשם חלוקת המנדטים, רשאיות לבטל קשר זה על ידי מסירת הודעה בכתב חתומה על ידי באי־כוח שתי הרשימות או ממלאי מקומם, לא יאוחר מ־8 ימים לפני יום הבחירות.
פרסום הסכמים [תיקון: תשנ״ה]
(א)
נעשה הסכם בכתב בין סיעות, בין חברי מועצה מסיעות שונות או בין חבר מועצה לבין סיעה, בקשר לאחד מאלה:
(1)
בחירת ראש רשות מקומית;
(2)
הרכבה הסיעתי של מועצת רשות מקומית;
(3)
צירוף חברי מועצה אחרי כינון המועצה;
(4)
מינוי סגן ראש המועצה,
ימסרו הצדדים את נוסחו המלא למזכיר הרשות המקומית, תוך שלושה ימים מיום החתימה ולא יאוחר מ־48 שעות לפני יום הבחירות, הצגת המועצה או הצבעת הדחה של חבר מועצה או של ראש רשות, לפי הענין, והמזכיר ימסור את הנוסח האמור לחברי המועצה תוך 24 שעות מהמועד שבו נמסר לו ההסכם.
(ב)
במנין הימים והשעות האמורים בסעיף קטן (א), לא יבואו בחשבון ימי מנוחה או שבתון על פי חיקוק.
סייג להסכם [תיקון: תשנ״ה]
(א)
מקום שעל פי חוק נתונה סמכות להעביר אדם מתפקידו –
(1)
במועצה של רשות מקומית;
(2)
בחברה של רשות מקומית;
(3)
בכל מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר שהרשות המקומית משתתפת, במישרין או בעקיפין, בהנהלתו או בהונו,
לא ייעשה הסכם ולא תינתן התחייבות בענין אי העברתו של אותו אדם מתפקידו.
(ב)
לא תינתן ערבות, במישרין או בעקיפין, בכסף, בשווה כסף, בשירות או בכל טובת הנאה אחרת, להבטחת ביצוע הסכם או התחייבות כאמור בסעיף זה, ולא יהיה תוקף לערבות כאמור.

פרק ה׳: הצבעה וספירת הקולות

נבחרים בלי הצבעה בקלפי [תיקון: תשס״ג־4]
אושרה רשימת מועמדים אחת בלבד, יכריז מנהל הבחירות, על דעת ועדת הבחירות, ביום הבחירות, על מספר המועמדים מתוך אותה רשימה השווה למספר חברי המועצה העומדת לבחירה, ולפי סדרם ברשימה, כעל האנשים שנבחרו חברי המועצה, ויפרסם הודעה על כך ברשומות.
בחירות בקלפי
אושרה יותר מרשימת מועמדים אחת, יקויימו בחירות בקלפי לפי הוראות פרק זה.
הודעת בחירות [תיקון: תשכ״ט, תשס״ג־4, תשע״ב־2]
לא פחות מ־6 ימים לפני יום הבחירות יפרסם מנהל הבחירות על לוחות המודעות של הרשות המקומית ובמשרדה הראשי הודעה ובה יצויינו:
(1)
יום הבחירות;
(2)
שעות ההצבעה;
(3)
מקומות הקלפי, המספרים בהם סומנו ותחומו של כל אזור קלפי;
(4)
רשימות המועמדים, כינוייהן ואותיותיהן כפי שאושרו על ידיו או על ידי בית המשפט כאמור בסעיף 42, וכן שמותיהם ומעניהם של באי כוח הרשימות וממלאי מקומם;
(5)
ההתקשרויות בין הרשימות.
הודעה על שינויים [תיקון: תשס״ג־4]
חל שינוי באחד העניינים האמורים בסעיף 48 לפני יום הבחירות או ביום הבחירות, יפרסם מנהל הבחירות מיד הודעה על כך.
מעטפות הצבעה [תיקון: תשס״ג־4]
(א)
מעטפות ההצבעה יהיו אטומות ובצורה אחידה שקבע השר בתקנות; סמוך לבחירות יספק השר לכל מועצה, על חשבונה, כמות מספקת של מעטפות הצבעה.
(ב)
מנהל הבחירות יקבע סימן מיוחד שיוטבע על מעטפות ההצבעה.
פתקי הצבעה [תיקון: תשנ״ח־2, תשס״ג־4]
(א)
פתקי הצבעה יהיו מודפסים על פי דוגמה שאישר מנהל הבחירות ועליהם אות, או כינוי ואות ותו לא.
(ב)
רשימת מועמדים רשאית להוסיף לאות הרשימה ולכינויה העבריים את האות ואת הכינוי הערביים שמנהל הבחירות בהסכמת ועדת הבחירות אישר כמקבילים לאות ולכינוי העבריים, והבוחר רשאי להשתמש בפתק הצבעה בעברית בלבד או בעברית עם תרגום לערבית.
(ב1)
מנהל הבחירות יאשר לכל רשימת מועמדים דוגמה אחת בלבד של פתק ההצבעה בעברית, ואם ביקשה זאת הרשימה – גם דוגמה אחת בלבד של פתק ההצבעה בעברית בתוספת התרגום לערבית כאמור בסעיף קטן (ב).
(ב2)
צורת הפתק וההדפסה ייקבעו על ידי השר בתקנות.
(ג)
מנהל הבחירות יודיע בכתב לבאי־כוח רשימות המועמדים ולממלאי מקומם, לפחות 14 יום לפני יום הבחירות, על הצורה שנקבעה לפתקי ההצבעה לפי סעיף קטן (א).
(ד)
באי־כוח הרשימות יספקו למנהל הבחירות פתקי הצבעה של רשימותיהם, בצורה שנקבעה, לא יאוחר מ־3 ימים לפני יום הבחירות.
קלפיות ומנעולים [תיקון: תשע״ח]
הרשות המקומית תכין קלפיות כפי שיקבע השר בתקנות; כל קלפי תצוייד במנעול שאושר על ידי השר; הקלפי תהיה עשויה כך שאפשר להכניס לתוכה מעטפות הצבעה אך אי אפשר להוציאן מתוכה אלא בהסרת מנעולה.
הספקת ציוד [תיקון: תשכ״ט, תשל״ח, תשס״ג־2, תשס״ג־4]
לא יאוחר מיום לפני יום הבחירות ימסור מנהל הבחירות לכל ועדת קלפי –
(1)
רשימת הבוחרים והנספח הכוללים את שמות הבוחרים הרשאים להצביע באותה קלפי, בשני עותקים;
(2)
קלפי ומנעול;
(3)
פתקי הצבעה לכל רשימה, פתקים ריקים ומעטפות הצבעה מסומנות כאמור בסעיף 50(ב), הכל בכמויות שקבע השר בתקנות.
הציוד האמור יימסר לידי יושב ראש ועדת הקלפי, וניתן למסרו למזכיר הועדה על מנת שיעבירו לידי היושב ראש או ממלא מקומו.
פרסומים במקומות הקלפי [תיקון: תשס״ג־4]
(א)
מנהל הבחירות יציג במקום בולט בכל מקום קלפי –
(1)
מודעה המכילה את כל רשימות המועמדים, כינוייהן והאותיות בהן סומנו;
(2)
מודעה המציינת את הוראות סעיף 63 בדבר קולות פסולים.
(ב)
עותק נוסף של המודעה המציינת את הוראות סעיף 63 יוצג גם בתא ההצבעה.
שעות ההצבעה [תיקון: תשכ״ט, תשל״ט־4, תשמ״ג־2]
(א)
מקום הקלפי יהיה פתוח להצבעה ביום הבחירות ללא הפסקה מ־7 בבוקר עד 10 בלילה, אך ברשות מקומית שמספר הזכאים להצביע בה אינו עולה על 350, יהיה מקום הקלפי פתוח מ־7 בבוקר עד 8 בלילה; מקום הקלפי ייסגר לפני השעות האמורות אם כבר הצביעו כל הזכאים להצביע בו.
(ב)
מי שהגיע למקום הקלפי תוך שעות ההצבעה, זכאי להצביע גם אם נתעכבה הצבעתו עד אחרי גמר שעות ההצבעה.
מי רשאי להימצא במקום קלפי [תיקון: תשכ״ט, תשל״ג־5, תשס״ג־4]
בעת הצגת הקלפי, בשעות ההצבעה ובשעת ספירת הקולות לא יימצא אדם במקום הקלפי זולת חברי ועדת הקלפי, משקיפים כאמור בסעיף 34(ה), מזכיר ועדת הקלפי, חברי ועדת הבחירות, נציגי רשימות מועמדים כאמור בסעיף 28(ג), מנהל הבחירות, השר או בא־כוחו, שוטרים הדרושים לדעת ועדת הקלפי לשמירת הסדר ובשעות ההצבעה בלבד – בוחרים שהותרו להיכנס לשם הצבעה.
הצגת קלפי
לפני שהתחילה ההצבעה, יציג יושב ראש ועדת הקלפי לעיני האנשים המצויים במקום הקלפי את הקלפי כשהיא פתוחה וריקה; אחר כך ינעל אותה במעמדם ויחתמנה באופן שלא תהא ניתנת לפתיחה אלא בשבירת החותמת והמנעול.
האחראי לסדר
יושב ראש ועדת הקלפי יהיה אחראי להסדרת הכניסה של הבוחרים אל מקום הקלפי לשם הצבעה וכן לסדר במקום הקלפי.
סמכות להרחיק אדם
(א)
יושב ראש ועדת הקלפי רשאי להרחיק כל אדם המתנהג במקום קלפי שלא כשורה או שאינו מציית להוראותיו, ואותו אדם לא יוחזר למקום בלא רשותו של היושב ראש; אך אין להשתמש בכוח זה כדי למנוע בוחר הזכאי להצביע מלהשתמש בזכותו זו.
(ב)
הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על חבר ועדת הקלפי.
זיהוי הבוחרים [תיקון: תשמ״ג־2, תשס״ג־2, תשס״ג־4, תשע״ז־2]
(א)
הרוצה להצביע חייב לזהות את עצמו לפני מזכיר ועדת הקלפי.
(ב)
כאמצעי זיהוי ישמשו רק תעודת זהות תקפה שניתנה לפי פקודת מרשם התושבים, התש״ט–1949, או לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965, דרכון ישראלי תקף שניתן לפי חוק הדרכונים, התשי״ב–1952, או רישיון נהיגה תקף, הכולל את תמונת בעל הרישיון, שניתן לפי פקודת התעבורה, או תעודה צבאית כהגדרתה בסעיף 74(ב)(5) לחוק הבחירות לכנסת, תקפה.
(ג)
מי שהצביע, תמחק ועדת הקלפי את שמו מרשימת הבוחרים.
אופן ההצבעה [תיקון: תשנ״ח־2, תשס״ג־4, תשע״ב, תשע״ח]
(א)
וכך מצביעים: בתא המסתיר את הבוחר מעיני זולתו נותן הבוחר פתק הצבעה לתוך מעטפה שניתנה לו על ידי ועדת הקלפי, ואת המעטפה הוא מטיל לעיני ועדת הקלפי לתוך הקלפי.
(ב)
מי שמחמת מחלה או מום אינו מסוגל לבצע את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה לבדו, רשאי להביא אתו מלווה, שפרטיו יירשמו בפרוטוקול, כדי לעזור לו בפעולת ההצבעה; ואולם המלווה –
(1)
לא יהיה מנהל או עובד בית אבות או מוסד אחר שבו שוהה המצביע;
(2)
לא ילווה ביום הבחירות יותר משני בוחרים.
(ב1)
התעורר ספק בדבר קיום התנאים שבסעיף קטן (ב), יכריע בו מזכיר ועדת הקלפי.
(ג)
במקום פתק מודפס בהתאם להוראות סעיף 51, יכול בוחר להשתמש להצבעה גם בפתק ריק שצורתו נקבעה על ידי השר בתקנות, שעליו מסומנים בכתב ידו של אותו בוחר אות הרשימה או האות עם הכינוי, ותו לא ובלבד שסומנו כאמור בעט בצבע כחול; הרישום בכתב יד ייעשה בעברית, בערבית או בשתי השפות; כל בוחר רשאי לקבל מועדת הקלפי פתק ריק.
(ד)
מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, רשאי להורות כי במקום קלפי יוצבו שני תאי הצבעה המסתירים את הבוחר מעיני זולתו.
סמכויות מיוחדות [תיקון: תש״ל, תשנ״ח־2, תשס״ג־4]
(א)
נוכח שר הפנים בערב יום הבחירות, או ביום הבחירות, כי קיימות באזור קלפי מסוים נסיבות מיוחדות המונעות או העלולות למנוע לדעתו את המהלך התקין של ההצבעה, רשאי הוא להורות על דחיית פתיחת הקלפי, על הפסקת ההצבעה ועל חידושה וכן על הוספת זמן להצבעה, ובלבד שלא תותר הצבעה כעבור יותר מ־24 שעות מהשעה הנקובה בסעיף 55 לסגירת הקלפיות.
(ב)
הוראות השר לפי סעיף זה יקבעו את הסידורים להבטחת קיום הבחירות באותו אזור קלפי, לרבות מקום הקלפי, הרכב ועדת הקלפי וכל דבר אחר המתחייב מן ההוראה העיקרית.
(ג)
שר הפנים יודיע על ההוראות לבוחרים, ליושב ראש ועדת הבחירות, למנהל הבחירות ולוועדת הקלפי הנוגעים בדבר, במקום ובצורה שימצא לנכון; ההוראות האמורות אינן טעונות פרסום ברשומות.
ספירת הקולות [תיקון: תשכ״ט]
(א)
ספירת הקולות תהיה בכל מקום קלפי על ידי ועדת הקלפי מיד אחרי גמר ההצבעה ותימשך ללא הפסקה עד תומה.
(ב)
בפתק הצבעה שיש עליו אות של אחת מרשימות המועמדים עם כינוי שונה מן הכינוי שאושר לפי חוק זה לאותה רשימה – ייחשב הקול על פי האות.
קולות פסולים [תיקון: תשכ״ט־3, תשל״ג־5, תשל״ה, תשנ״ב, תשנ״ג, תשנ״ח־2, תשס״ג־4, תשע״ח]
אלה יהיו קולות פסולים –
(1)
פתק הצבעה הנמצא במעטפה שאינה נושאת סימון כאמור בסעיף 50(ב), במעטפה שלא נחתמה בהתאם להוראות לפי חוק זה או במעטפה שלא סופקה בידי מנהל הבחירות;
(2)
פתק הצבעה הנמצא במעטפה שהוסף עליה סימן העלול לזהות את המצביע;
(3)
מעטפת הצבעה שנמצא בה דבר כלשהו זולת פתק ההצבעה;
(4)
מעטפת הצבעה של בוחר לפי פרק ח׳ אשר הגיעה לוועדת הבחירות אחרי היום החמישי שלאחר יום הבחירות;
(5)
מעטפת הצבעה לבחירת המועצה שנמצא בה פתק הצבעה לראש הרשות;
(6)
מעטפת הצבעה לבחירת המועצה שנמצאו בה פתק הצבעה למועצה ופתק הצבעה לראש רשות – פסולים שני הקולות;
(7)
מעטפת הצבעה שנמצאו בה יותר מפתק הצבעה אחד; אולם אם היו במעטפת ההצבעה לא יותר משלושה פתקי הצבעה זהים לרשימת מועמדים אחת, לא ייפסל הקול בשל כך, אך הפתקים הנוספים לא יובא בחשבון;
(8)
פתק הצבעה שהוסף עליו סימן כלשהו העלול לזהות את המצביע;
(9)
פתק ריק שאין עליו ולא כלום;
(10)
פתק שאין עליו אות או אותיות של רשימת מועמדים שאושרה;
(11)
פתק ועליו רק כינוי הרשימה ואין עליו אות;
(12)
(א)
פתק הצבעה שאינו מתאים להוראות סעיף 51 או סעיף 61(ג);
(ב)
נמצאו בכלל פתקי ההצבעה של רשימה אחת כמה פתקי הצבעה בכתב יד אשר לא נפל בהם פסול מהפסילות האמורות בפסקאות (1) עד (11), ואולם הוכח כי יותר מפתק הצבעה אחד כאמור נכתב בכתב ידו של אדם אחד, ייחשב רק אחד מהפתקים האמורים ככשר ויתר הפתקים בכתב ידו של אותו אדם ייפסלו.
פרוטוקול של ועדת קלפי [תיקון: תשכ״ט־3, תשל״ח, תשמ״ג־2, תשנ״ח־2, תשס״ג־4, תשע״ח]
(א)
ועדת הקלפי תערוך פרוטוקול, בטופס שייקבע בתקנות, על פתיחת הקלפי, על מהלך ההצבעה ועל ספירת הקולות, ותעביר מיד את הפרוטוקול למנהל הבחירות או למי שמנהל הבחירות מינה לכך, עם כל חומר ההצבעה כפי שיקבע שר הפנים בתקנות; רישום של הקולות הנערך על גבי טופס שנקבע כאמור בתקנות, לשם ספירת הקולות, לא יהווה חלק מפרוטוקול ועדת הקלפי לפי סעיף זה; יושב ראש ועדת הקלפי רשאי להטיל על מזכיר הועדה את עריכת הפרוטוקול.
(ב)
פרוטוקול של ועדת קלפי ייחתם על ידי חברי הועדה; נערך הפרוטוקול בידי מזכיר הועדה, ייחתם גם בידו; כל אחד מחברי הועדה וכל משקיף וכל חבר של ועדת הבחירות רשאי להוסיף בפרוטוקול את הערותיו; לא חתם חבר ועדת הקלפי על הפרוטוקול, לא ייפגם הפרוטוקול בשל כך.
בדיקת חומר הבחירות [תיקון: תשס״ג־4]
מנהל הבחירות יבדוק, יחד עם ועדת הבחירות ובפני באי־כוח הרשימות או ממלאי מקומם, את הפרוטוקולים שהועברו אליו לפי סעיף 64 מיד אחרי קבלתם, וכן – אם יראה צורך בכך – גם את יתר הניירות שהועברו אליו לפי הסעיף האמור, ומנין הקולות יסוכם.
הפרוטוקול של מנהל הבחירות [תיקון: תשס״ג־4]
(א)
מנהל הבחירות ינהל פרוטוקול, בטופס שייקבע בתקנות, על הבדיקה והסיכום של מנין הקולות כאמור בסעיף 65, ועל חלוקת המנדטים וקביעת חברי המועצה בהתאם לסעיפים 67 עד 69.
(ב)
הפרוטוקול ייערך בשני עותקים; עותק אחד ימסור מנהל הבחירות לשר, והשני – למזכיר המועצה.
(ג)
כל חבר ועדת הבחירות ובא־כוח כל רשימת מועמדים או ממלא מקומו יחתמו על הפרוטוקול; היו מהם שלא חתמו, לא ייפגם הפרוטוקול בשל כך.

פרק ו׳: תוצאות הבחירות

חלוקת המנדטים [תיקון: תשס״ג־4]
וכך תיערך חלוקת המנדטים:
(1)
המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות יחולק למספר חברי המועצה העומדת לבחירה והמספר השלם היוצא מחילוק זה יהיה ”המכסה“;
(2)
בחלוקת המנדטים ישתתפו רק רשימות המועמדים שקיבלו, כל אחת, קולות כשרים במספר שאינו פחות מ־75% מהמכסה (להלן – הרשימות המשתתפות);
(3)
סך כל הקולות הכשרים של הרשימות המשתתפות יחולק למספר חברי המועצה העומדת לבחירה והמספר השלם היוצא מחילוק זה יהיה ”המודד“;
(4)
כל רשימה משתתפת תזכה במספר מנדטים כמספר השלם היוצא מחילוק קולותיה הכשרים למודד;
(5)
לכל רשימה משתתפת ייקבע ”עודף קולות“ על ידי שינוכה ממספר קולותיה הכשרים, המספר היוצא מהכפלת המודד במספר המנדטים שזכתה בו לפי פסקה (4);
(6)
הרשימות המשתתפות יהיו זכאיות לקבל כל אחת מנדט אחד נוסף מן המנדטים שנשארו אחרי חלוקתם לפי פסקה (4) ולפי תור גודלם של עודפי קולותיהן;
(7)
היו לשתי רשימות או יותר עודפי קולות שווים ולא נשארו מנדטים לכולן, יכריע ביניהן מנהל הבחירות על פי גורל.
התקשרות בדבר חלוקת מנדטים
(א)
שתי רשימות מועמדים שהתקשרו ביניהן בהסכם בדבר חלוקת המנדטים כאמור בסעיף 45(א) ייחשבו, לענין סעיף 67(4) עד (7), כרשימה אחת בעלת מספר הקולות הכשרים שקיבלו שתיהן יחד ובעלת המנדטים שזכו בהם שתיהן יחד, ובלבד שכל אחת מהן בפני עצמה קיבלה את מספר הקולות האמור בסעיף 67(2).
(ב)
המנדטים שזכו בהם שתי הרשימות הקשורות יחולקו ביניהן לפי שיטת החלוקה הקבועה בסעיף 67 לגבי חלוקת כל המנדטים בין כל הרשימות.
קביעת חברי המועצה
רשימת מועמדים שזכתה במנדטים, יהיו האנשים ששמותיהם נקובים בראש הרשימה, בזה אחר זה, חברי המועצה.
מנדטים פנויים
זכתה רשימת מועמדים במספר מנדטים העולה על מספר המועמדים שבה, ימנה השר, על פי הצעת ארגון הציבור שמטעמו הוגשה רשימת המועמדים, ומבין אנשים הזכאים להיבחר חברי מועצה, חברי מועצה כדי מספר המנדטים שזכתה בו הרשימה כאמור; באין ארגון כזה, ייעשה המינוי בהתחשב עם רצונם של האנשים שהשר רואה אותם כנציגיו של אותו ציבור.
חילוט ערבון [תיקון: תשכ״ט, תשע״ח]
רשימת מועמדים שהוגשה על ידי קבוצת בוחרים ולא קיבלה 50% לפחות מהמודד כמשמעותו בסעיף 67(3), יחולט לקופת המועצה הערבון שניתן עם הגשתה.
פרסום תוצאות הבחירות [תיקון: תשס״ג־4]
(א)
מיד לאחר עריכת הפרוטוקול לפי סעיף 66 ימסור מנהל הבחירות לפרסום ברשומות הודעה על תוצאות הבחירות שתפרט –
(1)
את כינוייהן ואותיותיהן של רשימות המועמדים שאושרו ואת ההתקשרויות בין רשימות המועמדים;
(2)
את המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית;
(3)
את המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות;
(4)
את המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים;
(5)
את מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים;
(6)
את מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים;
(7)
את שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה ורשימה.
(א1)
ההודעה האמורה בסעיף קטן (א) תפורסם ברשומות בתוך 21 ימים מיום הבחירות; התקיימו בחירות חוזרות לראש רשות כאמור בסעיף 9(ב) לחוק בחירת ראש הרשות, תפורסם ההודעה בתוך 21 ימים מיום הבחירות החוזרות.
(ב)
בכפוף להוראות סעיף 72 תהיה הודעה לפי סעיף זה ראיה חותכת לחלוקת המנדטים ולבחירת האנשים הנזכרים בהודעה.
החזרת ערבון [תיקון: תשכ״ט, תשמ״ג־2]
ערבון שניתן עם הגשתה של רשימת מועמדים ואין לחלטו לפי סעיף 70א, יוחזר לנותנו במועד שיקבע השר בתקנות.
ערעור בחירות [תיקון: תשנ״ה־2, תשנ״ו־2, תשנ״ו־3, תשס״ג, תשס״ג־4]
(א)
כל אדם שהיה זכאי לבחור למועצה פלונית רשאי להגיש ערעור לבית המשפט לענינים מינהליים שבתחום שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית על תוצאות הבחירות לאותה מועצה בטענה –
(1)
שהבחירות בכללן או בקלפי מסוימת לא התנהלו כחוק, או שחלוקת הקולות בין רשימות המועמדים לא היתה נכונה;
(2)
שהמנדטים לא חולקו כחוק;
(3)
שקולות שניתנו בעד רשימת מועמדים מסוימת הושגו שלא כחוק;
(4)
שהצביעו בוחרים אשר שינו מענם כאמור בסעיף 85א;
ובלבד שהליקוי שטוענים עליו לפי סעיף קטן זה עלול היה להשפיע על חלוקת המנדטים.
(ב)
היועץ המשפטי לממשלה או בא־כוחו זכאי גם הוא להגיש ערעור בחירות כאמור בסעיף קטן (א).
(ג)
ערעור לפי סעיף זה יוגש תוך 14 יום מיום פרסום ההודעה על תוצאות הבחירות.
(ד)
ועדת הבחירות, מנהל הבחירות וכל אדם שמערערים על בחירתו, יהיו משיבים בערעור בחירות.
(ה)
ערעור בחירות ידון כערעור מינהלי לפי הוראות חוק בתי משפט לענינים מינהליים, בכפוף להוראות חוק זה, ולא ישולמו אגרות בית משפט בקשר אליו.
(ו)
ערעור בחירות לא יעכב את המועצה הנבחרת מהיכנס לתפקידה.
פסק דין בערעור [תיקון: תשכ״ט, תשל״ה, תשנ״ו־3, תשס״ג, תשס״ג־4, תשס״ח, תשע״ח]
(א)
בית המשפט יפסוק בערעור בחירות תוך שלושים יום מיום הגשתו; פסק דינו ניתן לערעור לבית המשפט העליון ברשות שופט של בית המשפט העליון, בשאלה משפטית; בקשת הרשות תוגש תוך 14 יום מיום מתן פסק הדין.
(א1)
נטען בערעור כי נעברה עבירה על סעיפים 85א או 88 וסבר בית המשפט כי אין ביכולתו לבחון את חומר הראיות, תוך התקופה האמורה בסעיף קטן (א), רשאי הוא להעביר את החומר לחקירת המשטרה; עשה כן, רשאי הוא לפסוק בערעור תוך שנה מיום הגשתו.
(ב)
בערעור בחירות רשאי בית המשפט –
(1)
לבטל את הבחירות בכלל או באזור קלפי מסוים ולצוות על עריכתן שנית; אולם בית המשפט לא יבטל בחירות אלא אם נראה לו שהליקוי המשמש עילה לערעור עלול היה להשפיע על התוצאות;
(2)
להכריז – מיד או אחרי עריכתן של הבחירות שנית – שפלוני לא נבחר חבר המועצה וכי אדם אחר נבחר;
(3)
אם החליט כאמור בפסקה (1), להורות כי ראש הרשות או חברי המועצה, כולם או חלקם, לפי העניין, יועברו מכהונתם, ובלבד שמצא שלראש הרשות או לחברי המועצה, לפי העניין, בעצמם או על ידי אחר, היתה השפעה על הליקוי שבשלו החליט בית המשפט כאמור בפסקה (1).
(ב1)
הורה בית המשפט כאמור בסעיף קטן (ב)(3) והוגשה בקשת רשות לערער על פסק הדין, רשאי בית המשפט העליון לעכב את ביצוע ההוראה כאמור עד מתן פסק דין סופי, ואולם רשאי הוא להורות כי ראש הרשות או חברי המועצה, כולם או חלקם, לפי העניין, יושעו מכהונתם עד למתן פסק דין סופי.
(ג)
פסק בית המשפט שהבחירות בטלות בכלל, יקויימו בחירות חדשות תוך שלושים יום מיום שפסק הדין היה לסופי, במועד שיקבע השר; הועברו ראש הרשות או כל חברי המועצה מכהונתם לפי הוראות סעיף קטן (ב)(3), ימנה השר ועדה למילוי תפקידי ראש הרשות או המועצה, לפי העניין, עד לאחר הבחירות החדשות; דין ועדה כזאת והיושב ראש שלה – כדין מועצה וראש רשות מקומית.
(ג1)
(1)
הושעו ראש הרשות או כל חברי המועצה לפי הוראות סעיף קטן (ב1), ימנה השר ועדה כאמור בסעיף קטן (ג) עד למתן פסק דין סופי, או עד לאחר בחירות חדשות, לפי העניין.
(2)
הושעה חבר המועצה כאמור בסעיף קטן (ב1), ימלא את מקומו מי שהיה בא במקומו, על פי כל דין, במקרה שבו הייתה כהונתו פוקעת; בוטלה ההוראה בדבר השעיה כאמור או ההוראה בדבר העברה מכהונה כאמור בסעיף קטן (ב)(3), יחזור חבר המועצה לכהן בתפקידו וממלא המקום יחדל לכהן, ואולם לא תיפגע בשל כך בלבד זכותו של האחרון על פי דין לשוב ולהתמנות לתפקיד.
(ד)
פסק בית המשפט שהבחירות באזור קלפי מסוים בטלות, יקויימו בחירות חדשות באותו אזור קלפי תוך שלושים יום מיום שפסק הדין היה לסופי, במועד שיקבע השר; עד לאחר הבחירות החדשות כאמור תמשיך המועצה לכהן לפי ההרכב שפורסם בהתאם לסעיף 71.
(ד1)
פנקס הבוחרים אשר ישמש בבחירות לפי סעיף זה יהיה פנקס הבוחרים אשר הוכן ונכנס לתוקף לקראת הבחירות שעל תוצאותיהן נסב הערעור שממנו ייגרעו הבוחרים שנפטרו.
(ד2)
על אף האמור בסעיפים קטנים (ג) ו־(ד1), פסק בית המשפט כאמור בסעיף קטן (ב)(1), לאחר שהתקיים לגבי הערעור האמור בסעיף קטן (א1) סיפה, רשאי הוא, אם ראה טעם מוצדק לכך, להורות כי יחולו לעניין הבחירות החדשות הוראות סעיף 73א(1) או (3).
(ה)
מנהל הבחירות יפרסם ברשומות הודעה על כל שינוי בתוצאות הבחירות שעליו החליט בית המשפט בערעור בחירות.
ביטול בחירות [תיקון: תשנ״ח־2, תשס״ג, תשס״ג־4, תשס״ח]
פסק בית המשפט, שלא בערעור כאמור בסעיף 73, כי הבחירות בכלל או באזור קלפי מסוים בטלות, יחולו הוראות אלה:
(1)
פסק בית המשפט שהבחירות בטלות בכלל יקוימו בחירות חדשות בתוך 120 ימים מיום שפסק הדין היה לסופי, במועד שיקבע השר; בית המשפט רשאי להורות כאמור בסעיף 73(ב)(3); הורה בית המשפט כאמור, יחולו הוראות סעיפים 73(ב1), (ג) ו־(ג1), בשינויים המחויבים;
(2)
פסק בית משפט שהבחירות באזור קלפי מסוים בטלות, יחולו הוראות סעיף 73(ד);
(3)
למועד בחירות לפי סעיף זה יוכן פנקס בוחרים לפי הוראות חוק זה;
(4)
מנהל הבחירות יפרסם ברשומות הודעה על תוצאות הבחירות החדשות.

פרק ז׳: תעמולת הבחירות

איסור תהלוכות וכו׳ ביום הבחירות
משעה 7 בערב לפני יום הבחירות ובכל יום הבחירות לא תהיה בתחום הרשות המקומית שבה מתקיימות הבחירות תעמולת בחירות על ידי אסיפות, תהלוכות, רמקולים או שידורים ברדיו.
תעמולת בחירות על ידי עובדי המדינה וחיילים [תיקון: תשכ״ט־3, תשס״ח־2, תשע״ד־2, תשע״ה, תשע״ו, תשע״ו־2, תשע״ז־3]
(א)
עובד המדינה, כולל עובד שירות התעסוקה, רשות הפיתוח וכן עובד של רשות מקומית, של הסוכנות היהודית, של הקרן הקימת לישראל או של תאגיד השידור הישראלי, אשר יש להם סמכות מינהלית, לרבות סמכות לפי תקנות ההגנה (שעת חרום), 1945, או תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל, לא יקחו חלק בתעמולת הבחירות בתחום רשות מקומית שבה מתקיימות בחירות.
(ב)
מתקיימות הבחירות למועצה ביום שבו מתקיימות גם הבחירות לכנסת, לא ייקחו חלק העובדים המפורטים בסעיף קטן (א) בתעמולת הבחירות בשום רשות מקומית.
(ג)
חיילים בשירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ״ו–1986 או בשירות מילואים לפי חוק שירות המילואים, התשס״ח–2008, או בשירות קבע של צבא־הגנה לישראל, לא יקחו חלק בתעמולת הבחירות.
(ד)
בית משפט שהרשיע אדם בשל עבירה על הוראות סעיפים קטנים (א) או (ב), יורה, בנוסף על כל עונש, על השעייתו מעבודתו או ממילוי תפקידו, ללא תשלום, עד ליום הבחירות; אין בהוראה זו כדי למנוע העמדת אותו אדם לדין משמעתי.
תעמולת בחירות על ידי חברי ועדת קלפי
חבר ועדת קלפי וממלא מקומו לא יקחו חלק בתעמולת הבחירות ביום הבחירות בתחום אזור הקלפי שאליו נתמנו.
הגבלת שכר אולמות
לא ידרוש ולא יקבל אדם, בעד השכרה של אולם לשם אסיפת בחירות, שכר העולה על השכר הממוצע שקיבל בשנה שקדמה לשנת הבחירות בעד השכרת אותו אולם למטרות דומות.

פרק ח׳: הוראות מיוחדות לבחירות בין חיילים

בחירות בקרב חיילים [תיקון: תשכ״ט־3, תשמ״ג־2, תשס״ג־2, תשס״ח־2]
(א)
חיילים בשירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ״ו–1986 או בשירות מילואים לפי חוק שירות המילואים, התשס״ח–2008, או בשירות קבע של צבא־הגנה לישראל וכן הנמנים על חיל המשטרה או עם שירות בתי הסוהר (בפרק זה – חיילים), רשאים להצביע, בבחירות לכל המועצות כאמור בסעיף 4, בקלפיות מיוחדות לחיילים, שייקבעו על ידי השר לפי המלצת ראש המטה הכללי או בא־כוחו; מקומות הקלפי לחיילים יובאו לידיעת החיילים ושאר הנוגעים בדבר בדרך שיקבע שר הפנים לפי המלצת ראש המטה הכללי או בא־כוחו.
(ב)
חייל הרוצה להצביע בקלפי לחיילים אינו מרותק לקלפי מסויימת.
הוראות בדבר בחירות בקרב חיילים [תיקון: תשס״ג־2]
שר הפנים יקבע, בהתייעצות עם שר הבטחון, הוראות בכל הנוגע לבחירות בקרב חיילים. הוראות אלה אינן טעונות פרסום ברשומות והן יובאו לידיעת החיילים ושאר הנוגעים בדבר בדרך שיקבע שר הפנים בהתייעצות עם שר הבטחון.
הצבעה וועדות קלפי [תיקון: תשכ״ט־3, תשס״ג־2, תשס״ג־4, תשע״ז]
(א)
ההצבעה בקלפיות לחיילים תהיה בשעות שייקבעו בהוראות לפי סעיף 79.
(ב)
בשעות ההצבעה לא יימצא אדם במקום קלפי לחיילים זולת חברי ועדת הקלפי, נציג ראש המטה הכללי או בא־כוחו, בוחרים שהותרו להיכנס לשם הצבעה, שר הפנים או בא־כוחו, וחיילים הדרושים לדעת ועדת הקלפי לשמירת הסדר.
(ג)
לכל קלפי לחיילים תמונה ועדת קלפי בת שני חברים שהם חיילים בשירות חובה אשר דרגתם אינה גבוהה מדרגת סמל ראשון; החייל בעל הדרגה הגבוהה ביותר ישמש יושב ראש ועדת הקלפי; דרכי מינוים של חברי ועדות הקלפי ייקבעו בהוראות לפי סעיף 79.
(ד)
על ועדת קלפי לחיילים לא יחולו הוראות סעיף 34(ה).
הצבעה של חיילים [תיקון: תשכ״ט־3, תשמ״ג־2, תשנ״ח־2, תשס״ג־2, תשס״ג־4, תשע״ז־2]
(א)
חייל הרוצה להצביע בקלפי לחיילים חייב לזהות את עצמו כאמור בסעיף 60 או בתעודת החייל שלו או בתעודת השוטר או תעודת הסוהר שלו.
(ב)
חייל המצביע בקלפי לחיילים ישים את מעטפת ההצבעה שלו לתוך מעטפה שניה, וועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שם המצביע, את מספר תעודת הזהות שלו, את שם הרשות המקומית המתאימה ופרטים אחרים שייקבעו בהוראות לפי סעיף 79.
(ג)
על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) רשאי שר הפנים, בהתייעצות עם שר הבטחון, לתת הוראות בדבר הזיהוי של חיילים הנמצאים באזורים שקבע לענין זה בהתייעצות כאמור ובדבר האמצעי שיעיד כי החייל הצביע; קביעת האזורים וההוראות האמורות יובאו לידיעת הנוגעים בדבר כפי שימצא שר הפנים לנכון, בהתייעצות כאמור; הן אינן טעונות פרסום ברשומות.
מיון מעטפות של חיילים וספירת הקולות [תיקון: תשס״ג־2, תשס״ג־4, תשע״ח]
(א)
מיון המעטפות של אלה שהצביעו בקלפיות לחיילים (בסעיף זה – מעטפות החיילים) והעברתן לוועדות הקלפי המיוחדות שמונו לפי הוראות סעיף קטן (א1) ברשויות המקומיות המתאימות יהיו בהתאם להוראות לפי סעיף 79.
(א1)
(1)
לא יאוחר מיומיים לפני יום הבחירות, תבחר ועדת הבחירות שליד כל רשות מקומית ועדת קלפי מיוחדת בת חמישה חברים לכל היותר, שתהיה מורכבת מחברי ועדת הבחירות מחמש סיעות שונות, אם ישנן, שאחת מהן לפחות תהיה מתוך אלה שאינן מיוצגות בוועדת ההנהלה; לא בחרה ועדת הבחירות ועדה כאמור עד המועד האמור, ימנה מנהל הבחירות ועדה כאמור מקרב מי שמתקיימים לגביהם תנאי הכשירות למינוי למזכיר ועדת קלפי שנקבעו לפי סעיף 32א(א2) (בפרק זה – ועדת קלפי מיוחדת); מנהל הבחירות ימנה, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, מזכיר לוועדת קלפי מיוחדת.
(2)
ועדת קלפי מיוחדת תהיה אחראית לקבלת מעטפות החיילים, לבדיקת קולות החיילים ולספירתם.
(ב)
בהגיע מעטפות החיילים לוועדת הקלפי המיוחדת, תיגש הועדה ללא דיחוי לבדיקתן, כדי לברר אם החיילים, ששמותיהם רשומים על המעטפות החיצוניות, הם בעלי זכות לבחור למועצה ואם לא הצביעו בקלפיות האזרחיות.
(ג)
עם סיום הבדיקה וגניזת המעטפות שנמצאו פסולות יופרדו מעטפות ההצבעה מן המעטפות החיצוניות הכשרות, ולא יוחל בספירת הקולות אלא לאחר גניזת המעטפות החיצוניות.
(ד)
במעמד בדיקת המעטפות של חיילים ומנין הקולות לא יימצא אדם זולת אלה: חברי ועדת הקלפי המיוחדת, חברי ועדת הבחירות, מנהל הבחירות, באי־כוח רשימות המועמדים או ממלאי מקומם, השר או בא־כוחו ושוטרים הדרושים, לדעת ועדת הקלפי המיוחדת, לשמירת הסדר.
פרוטוקול [תיקון: תשס״ג־4, תשע״ח]
(א)
ועדת קלפי מיוחדת תנהל פרוטוקול, בטופס שייקבע בתקנות, על הבדיקה לפי סעיף 82 ועל מנין הקולות, ותמסור את הפרוטוקול לידי מנהל הבחירות.
(ב)
על חתימת הפרוטוקול ועל הערות לפרוטוקול יחולו הוראות סעיף 64(ב).
סיכום מניין הקולות
בסיכום מנין הקולות לפי סעיף 65 יובאו בחשבון גם הקולות של חיילים, בהתאם לפרטים שבפרוטוקול לפי סעיף 83.
הצבעת עובדים מסוימים [תיקון: תשכ״ט־3, תש״ל־2, תשנ״ח־2]
שר הפנים, בהתייעצות עם שר הבטחון, רשאי לתת הוראות בכל הנוגע לסדרי הצבעתם של:
(1)
מי שנמצאים ביום הבחירות באזורים שנקבעו לענין פסקה זו על ידי שר הפנים, בהתייעצות כאמור, בתוך השטחים המוחזקים על ידי צבא הגנה לישראל, והם עובדי צבא הגנה לישראל המועסקים באותם אזורים;
(2)
עובדים אחרים הנמצאים ביום הבחירות באזורים שנקבעו לענין פסקה זו על ידי שר הפנים, בהתייעצות כאמור, מתוך השטחים המוחזקים על ידי צבא הגנה לישראל;
הוראות אלה יובאו לידיעת הנוגעים בדבר כפי שימצא לנכון שר הפנים בהתייעצות כאמור; הן אינן טעונות פרסום ברשומות.
הצבעת הנמצאים במשמורת הצבא [תיקון: תשס״ג־4]
שר הפנים בהתייעצות עם שר הביטחון רשאי לתת הוראות, בין בתקנות ובין בדרך אחרת, בכל הנוגע לסדרי הצבעתם של מי שביום הבחירות נמצאים כדין במשמורת הצבא; ההוראות האמורות יובאו לידיעת הנוגעים בהן בדרך ששר הפנים יראה לנכון, בהתייעצות ובהסכמה כאמור; ההוראות האמורות אינן טעונות פרסום ברשומות.
הצבעה של שוטרים [תיקון: תשל״ג־5, תשמ״ג־2, תשס״ג־2]
(א)
לא יאוחר מ־45 יום לפני יום הבחירות ימציא שר המשטרה לשר רשימה שתפרט את שמו של כל שוטר הכלול בפנקס הבוחרים ואשר נראה לשר המשטרה שהוא עשוי להיות מוצב ביום הבחירות בתפקיד בישוב שרשימת הבוחרים של אזור קלפי שבתחומו כוללת את שמו אך מחוץ לאותו אזור קלפי, ושמחמת זאת יימנע ממנו להצביע בקלפי שבאותו אזור.
(ב)
ברשימת השוטרים כאמור בסעיף קטן (א) יצוינו, ליד שמו של כל שוטר, אזור הקלפי שרשימת הבוחרים שלו כוללת את שמו, הפרטים המתייחסים אליו כפי שהם רשומים באותה רשימת בוחרים, ומספרו האישי של השוטר במשטרה.
(ג)
השר, או מי שהוא הסמיך לכך בהתייעצות עם שר המשטרה, ימחק את השמות הכלולים ברשימת השוטרים כאמור בסעיף קטן (א) מרשימות הבוחרים שבהן הם רשומים.
(ד)
השר, או מי שהוא הסמיך לכך בהתייעצות עם שר המשטרה, יוציא לכל שוטר אשר שמו נכלל ברשימה האמורה בסעיף קטן (א) והוצא מרשימת בוחרים כאמור בסעיף קטן (ג) תעודת־הצבעה־לשוטר שתכלול את מספר תעודת הזהות שלו, את מספרו האישי במשטרה, ואת שם הרשות המקומית שבתחומה נמצא אזור הקלפי אשר מרשימת הבוחרים שלו נמחק שמו לפי סעיף קטן (ג); התעודה תימסר לשוטר שהיא נועדה לו, נגד קבלה בכתב, על ידי מי שמינה לכך השר באחד המקומות שקבע לכך השר בהתייעצות עם שר המשטרה.
(ה)
שוטר שהוצאה לו תעודת־הצבעה־לשוטר רשאי להצביע בכל קלפי בתחום אותה רשות מקומית, ובלבד שהופיע במדי שוטר והזדהה בתעודת זהות ובתעודת שוטר, ומשהצביע כאמור ימסור ליושב ראש ועדת הקלפי את תעודת־ההצבעה־לשוטר; יושב ראש ועדת הקלפי יחתום על התעודה ויצרף אותה לפרוטוקול ועדת הקלפי, והועדה תטביע את החותמת המעידה שהצביע לרשות המקומית.
סמכויות מיוחדות לעניין בחירות בקרב חיילים [תיקון: תשע״ז]
הוראות סעיף 61א יחולו, בשינויים המחויבים, על הבחירות בקרב חיילים.
[תיקון: תשע״ז]

פרק ח׳1: בחירות בבתי סוהר ובמקומות מעצר

הגדרות [תיקון: תשע״ז]
בפרק זה –
”אסיר“ – מי שביום הבחירות נתון במשמורת בבית סוהר;
”בית סוהר“ – בית סוהר או בית סוהר ארעי כמשמעותם בפקודת בתי הסוהר;
”סוהר“ – כמשמעותו בפקודת בתי הסוהר;
”עצור“ – מי שביום הבחירות נתון במשמורת במקום מעצר;
קלפיות לאסירים ועצורים [תיקון: תשע״ז]
(א)
(1)
לא יאוחר מהיום ה־53 שלפני יום הבחירות לכל המועצות כאמור בסעיף 4, ימסור השר לביטחון הפנים לשר רשימה של כל בתי הסוהר ומקומות המעצר ויציין לגביהם פרטים נוספים כפי שייקבע בתקנות.
(2)
השר יקבע, על פי הרשימה האמורה בפסקה (1) ולאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים או מי שהוא מינה לכך, מקומות קלפי מיוחדים לאסירים ולעצורים (בפרק זה – קלפיות לאסירים); קלפי לאסירים יכול שתהיה ניידת.
(ב)
אסיר או עצור רשאי להצביע בבחירות לכל המועצות כאמור בסעיף 4, בקלפיות לאסירים בבית הסוהר או במקום המעצר שבו הוא נמצא ביום הבחירות או בקלפי לאסירים הקרובה לאותו מקום; מקומות הקלפי לאסירים יובאו לידיעת האסירים, העצורים ושאר הנוגעים בדבר בדרך שיקבע השר, לפי המלצת השר לביטחון הפנים; האחראי על החזקת אסיר או עצור יעשה את הסידורים שיאפשרו לו להגיע לקלפי לאסירים כדי להצביע ויודיע לאסיר או לעצור על סידורים אלו ככל האפשר לפני יום הבחירות.
(ג)
סוהר או שוטר הנמצא ביום הבחירות בבית סוהר או במקום מעצר יהיה רשאי להצביע בקלפי לאסירים, וכן יהיה רשאי להצביע בקלפי לאסירים חבר ועדת הקלפי ומזכיר ועדת הקלפי.
ועדות קלפי לאסירים [תיקון: תשע״ז]
(א)
לכל קלפי לאסירים תמונה ועדת קלפי בת שני חברים שהם עובדי המדינה שאינם סוהרים וכן, ימונה מזכיר ועדת קלפי; אחד מחברי ועדת הקלפי שמונה כאמור יהיה היושב ראש; דרכי מינויים של חברי ועדות הקלפי לאסירים ומזכיריהן ייקבעו בהוראות לפי סעיף 84ז.
(ב)
מינוי חברי ועדות הקלפי לאסירים ומזכיריהן טעון אישור השר לביטחון הפנים או מי שהוא מינה לכך; השר או מי שהוא מינה לכך יעביר לשר לביטחון הפנים או למי שהוא מינה לכך את פרטיהם של מי שמועמדים להתמנות לחברי ועדת קלפי ולמזכירים כאמור בסעיף קטן (א), והוא יחליט, לא יאוחר מ־20 ימים לפני יום הבחירות, על אישור מינוים של המועמדים או על סירוב לאשרם.
(ג)
על ועדות קלפי לאסירים לא יחולו הוראות סעיף 34(ה).
הוראות בדבר בחירות בקרב אסירים ועצורים [תיקון: תשע״ז]
השר, לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים, יקבע הוראות בכל הנוגע לבחירות בקרב אסירים ועצורים, ובכלל זה סדרי הפעלתן ועבודתן של הקלפיות לאסירים ושעות ההצבעה בקלפיות בכלל או בקלפי מסוימת; בנסיבות חריגות הנוגעות לצורך דחוף לתקן הוראות שנקבעו, סמוך למועד הבחירות, רשאי השר לקבוע בהוראות שיפורסמו באתר האינטרנט של משרד הפנים כי הן ייכנסו לתוקף במועד הפרסום באתר כאמור, ובלבד שהוראות כאמור יפורסמו ברשומות בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום שני ימי עבודה ממועד הפרסום באתר האינטרנט.
סדרי הצבעה [תיקון: תשע״ז]
(א)
ההצבעה בקלפיות לאסירים תהיה בשעות שייקבעו בהוראות לפי סעיף 84ז.
(ב)
בשעות ההצבעה לא יימצא אדם במקום הקלפי לאסירים זולת חברי ועדת הקלפי, נציג המשרד לביטחון הפנים, בוחרים שהותר להם להיכנס לשם הצבעה, השר או בא־כוחו וסוהרים או שוטרים הדרושים לשמירת הסדר, הביטחון ושלום הציבור.
(ג)
הרוצה להצביע בקלפי לאסירים חייב לזהות את עצמו כאמור בסעיף 60 או בכרטיס אסיר שהונפק על ידי שירות בתי הסוהר, בתעודת השוטר או בתעודת הסוהר שלו.
(ד)
המצביע בקלפי לאסירים ישים את מעטפת ההצבעה שלו לתוך מעטפה שנייה, וועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שם המצביע, את מספר הזהות שלו במרשם האוכלוסין, את שם הרשות המקומית המתאימה ופרטים אחרים שייקבעו בהוראות לפי סעיף 84ז.
(ה)
בתא ההצבעה וכן סמוך למקום הקלפי לאסירים תוצג הודעה הכוללת את רשימות המועמדים שאושרו כאמור בסעיף 41, בכל הרשויות המקומיות, בצירוף האות והכינוי שאושרו לכל רשימה וכן את שמותיהם של כל המועמדים לראש הרשות שאושרו לפי חוק בחירת ראש הרשות.
מיון מעטפות של אסירים ועצורים וספירת הקולות [תיקון: תשע״ז, תשע״ח]
(א)
ועדת קלפי מיוחדת שמונתה לפי סעיף 82(א1) (בפרק זה – ועדת קלפי מיוחדת) תהיה אחראית לקבלת המעטפות של אלה שהצביעו בקלפיות לאסירים, לבדיקת קולותיהם ולספירתם; מיון המעטפות של אלה שהצביעו בקלפיות כאמור והעברתן לוועדות הקלפי המיוחדות שמונו ברשויות המקומיות המתאימות יהיו בהתאם להוראות לפי סעיף 84ז.
(ב)
בהגיע המעטפות של המצביעים כאמור בסעיף קטן (א) לוועדת הקלפי המיוחדת, תיגש הוועדה ללא דיחוי לבדיקתן כדי לברר אם המצביעים, ששמותיהם רשומים על המעטפות החיצוניות, הם בעלי זכות לבחור למועצה ואם לא הצביעו בקלפיות אחרות.
(ג)
עם סיום הבדיקה וגניזת המעטפות שנמצאו פסולות, יופרדו מעטפות ההצבעה מן המעטפות החיצוניות הכשרות, ולא יוחל בספירת הקולות אלא לאחר גניזת המעטפות החיצוניות.
(ד)
במעמד בדיקת המעטפות של המצביעים כאמור בסעיף קטן (א) ומניין הקולות לא יימצא אדם זולת אלה: חברי ועדת הקלפי המיוחדת, חברי ועדת הבחירות, מנהל הבחירות, באי־כוח רשימות המועמדים או ממלאי מקומם, השר או בא־כוחו ושוטרים הדרושים, לדעת ועדת הקלפי המיוחדת, לשמירת הסדר.
פרוטוקול [תיקון: תשע״ז, תשע״ח]
(א)
ועדת קלפי מיוחדת תנהל פרוטוקול, בטופס שייקבע בתקנות, על הבדיקה לפי סעיף 84ט ועל מניין הקולות, ותמסור את הפרוטוקול לידי מנהל הבחירות.
(ב)
על חתימת הפרוטוקול ועל הערות לפרוטוקול יחולו הוראות סעיף 64(ב).
סיכום מניין הקולות [תיקון: תשע״ז]
בסיכום מניין הקולות לפי סעיף 65 יובאו בחשבון גם הקולות של מי שהצביעו לפי פרק זה בהתאם לפרטים שבפרוטוקול לפי סעיף 84י.
תעמולת בחירות [תיקון: תשע״ז]
(א)
תעמולת בחירות המתפרסמת ומשודרת בכלי התקשורת תהיה מותרת בין כתלי בתי הסוהר ומקומות המעצר, במידת האפשר, אולם אין בכך כדי להטיל חובה על שירות בתי הסוהר או המשטרה לספק כלי תקשורת כאמור; השר, בהסכמת השר לביטחון הפנים, יקבע הוראות לעניין הדרך שבה תופעל הוראה זו ומידת הפעלתה.
(ב)
פרט לאמור בסעיף קטן (א), אסורה כל תעמולת בחירות בין כתלי בית סוהר או מקום מעצר, בין בכתב ובין בעל פה.
(ג)
שום תעמולה לא תהיה מכוונת לאסירים או לעצורים בלבד.
סמכויות מיוחדות לעניין בחירות בבתי סוהר ובמקומות מעצר [תיקון: תשע״ז]
הוראות סעיף 61א יחולו, בשינויים המחויבים, על הבחירות בבתי סוהר ובמקומות מעצר.
[תיקון: תשע״ז־4]

פרק ח׳2: בחירות במוסדות

הגדרה – פרק ח׳2 [תיקון: תשע״ז־4]
בפרק זה, ”מוסד“ – מקום שבו שוהים לפחות 50 אנשים ששמם נכלל בפנקס הבוחרים של הרשות המקומית שהמקום נמצא בתחומה, והוא אחד מאלה:
(1)
בית דיור מוגן כהגדרתו בחוק הדיור המוגן, התשע״ב–2012;
(2)
מעון לזקנים כמשמעותו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ״ה–1965.
קלפיות לשוהים במוסדות [תיקון: תשע״ז־4]
(א)
(1)
לא יאוחר מהיום ה־53 שלפני יום הבחירות הכלליות כאמור בסעיף 4, ימסור שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לשר רשימה של כל המוסדות ויציין לגביהם פרטים נוספים כפי שייקבע בתקנות.
(2)
מנהל הבחירות יקבע, לפי סעיף 31(א), את המוסדות שבהם יוצבו קלפיות לשוהים במוסדות מתוך הרשימה האמורה בפסקה (1) (בפרק זה – מקום קלפי לשוהים במוסדות).
(3)
על אף האמור בפסקה (2), לא יקבע מנהל הבחירות מקום קלפי לשוהים במוסדות במוסד שאינו מופעל על ידי המדינה או רשות מקומית או מי מטעמן אלא בהסכמת המחזיק במקרקעי המוסד.
(4)
נקבע מקום קלפי לשוהים במוסדות שיש בו ואליו סידורי גישה והצבעה מתאימים לאנשים המוגבלים בניידות, יראו אותו, בכפוף לקביעת מנהל הבחירות לעניין זה, כמקום קלפי כאמור בסעיף 31א; קבע מנהל הבחירות כאמור, יחולו על מקום הקלפי הוראות סעיף 31א לעניין הצבעת אנשים המוגבלים בניידות.
(ב)
שוהה במוסד ששמו נכלל בפנקס הבוחרים של רשות מקומית מסוימת רשאי להצביע בבחירות הכלליות כאמור בסעיף 4, במקום קלפי לשוהים במוסדות באותה רשות מקומית, במוסד שהוא שוהה בו, על פי כללים שיקבע השר; מקומות הקלפי יובאו לידיעת השוהים במוסדות ושאר הנוגעים בדבר בדרך שיקבע השר, לפי המלצת שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
סדרי הצבעה [תיקון: תשע״ז־4]
(א)
השר, בהתייעצות עם שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, יקבע הוראות בדבר סדרי הפעלתם ועבודתם של מקומות הקלפי לשוהים במוסדות, ובכלל זה שעות ההצבעה בקלפיות בכלל או בקלפי מסוימת, וכן הוראות לעניין פרסום רשימות המועמדים לרשות המקומית שאושרו כאמור בסעיף 41.
(ב)
ביום הבחירות, לפני פתיחת הקלפי במוסד, ייתן המוסד לכל שוהה אישור בכתב בדבר היותו שוהה במוסד לפי טופס שייקבע בתקנות.
(ג)
שוהה במוסד המבקש להצביע במקום קלפי לשוהים במוסדות יזהה את עצמו כאמור בסעיף 60 ויציג אישור כאמור בסעיף קטן (ב).
(ד)
על הצבעת שוהים במוסדות במקום קלפי לשוהים במוסדות יחולו הוראות סעיף 31א(ו) עד (ח), בשינויים המחויבים.
[תיקון: תשע״ז־4]

פרק ח׳3: בחירות בבתי חולים

הוראות פרק זה יחולו לעניין בחירות כלליות לרשויות המקומיות שייתקימו החל מהבחירות הכלליות בשנת 2023.
הגדרות – פרק ח׳3 [תיקון: תשע״ז־4]
בפרק זה, ”בית חולים“ ו”מאושפז“ – כהגדרתם בסעיף 116יב לחוק הבחירות לכנסת.
קלפיות למאושפזים [תיקון: תשע״ז־4]
(א)
מאושפז רשאי להצביע בבחירות הכלליות כאמור בסעיף 4, בקלפי למאושפזים המוצבת בבית חולים שבו הוא מאושפז.
(ב)
בקלפי למאושפזים יהיו רשאים להצביע גם שוטרים המוצבים בה לשם שמירת הסדר, וכן עובדי הצוות הרפואי של בית החולים, אם נוכח מנהל בית החולים או מי שמנהל בית החולים הסמיכו לכך, כי קרוב לוודאי שאותו עובד לא יוכל לממש את זכות ההצבעה שלו בדרך אחרת; לעובד כאמור יינתן אישור בכתב המעיד על זכאותו להצביע בקלפי למאושפזים, לפי טופס שייקבע בתקנות.
(ג)
לא יאוחר מהיום ה־53 שלפני יום הבחירות הכלליות כאמור בסעיף 4, ימסור שר הבריאות לשר רשימה של כל בתי החולים ויציין לגביהם פרטים נוספים כפי שייקבע בתקנות.
(ד)
השר, לאחר התייעצות עם שר הבריאות, יקבע, לא יאוחר מהיום ה־30 שלפני יום הבחירות, את בתי החולים שבהם יוצבו קלפיות למאושפזים; הקלפי תעמוד, במידת האפשר, במקום מרכזי בבית החולים שהוא נוח לגישה למאושפזים; השר יקבע את מקום הקלפי בתוך בית החולים, לאחר התייעצות עם שר הבריאות או מי שהוא מינה לכך, ורשאי הוא לקבוע כי בבית חולים יוצבו יותר מקלפי אחת או שקלפי אחת תוצב במקומות שונים בבית החולים או בבתי חולים שונים, בשעות שייקבעו על ידו.
הרכב ועדות הקלפי [תיקון: תשע״ז־4]
(א)
לכל קלפי למאושפזים תמונה ועדת קלפי בת שני חברים שהם עובדי המדינה וכן ימונה מזכיר ועדת קלפי; אחד מחברי ועדת הקלפי שמונה כאמור יהיה היושב ראש; דרכי מינוים של חברי ועדות הקלפי למאושפזים ומזכיריהן ייקבעו בהוראות לפי סעיף 84כ.
(ב)
על ועדות קלפי למאושפזים לא יחולו הוראות סעיף 34(ה).
סדרי ההצבעה [תיקון: תשע״ז־4]
(א)
השר, לאחר התייעצות עם שר הבריאות, יקבע הוראות בדבר סדרי הפעלתן ועבודתן של הקלפיות למאושפזים, ובכלל זה שעות ההצבעה בקלפיות בכלל או בקלפי מסוימת, וכן הוראות בדבר דרך הפרסום בבתי החולים של שעות ההצבעה ושל מקום הקלפי בבית החולים.
(ב)
ביום הבחירות, לפני פתיחת הקלפי בבית החולים, ייתן בית החולים לכל מאושפז אישור בכתב בדבר היותו מאושפז לפי טופס שייקבע בתקנות; מאושפז שהתקבל לבית החולים ביום הבחירות עד לשעות שיקבע השר, לאחר התייעצות עם שר הבריאות או מי שהוא מינה לכך, יקבל אישור כאמור עם אשפוזו.
(ג)
מאושפז המבקש להצביע בקלפי למאושפזים יזהה את עצמו כאמור בסעיף 60 ויציג אישור כאמור בסעיף קטן (ב).
(ד)
על הצבעת מאושפזים בקלפיות למאושפזים יחולו הוראות סעיפים 82, 83, 84 ו־84ח(ה), בשינויים המחויבים.
תעמולת בחירות [תיקון: תשע״ז־4]
(א)
חומר תעמולה לא יודבק ולא ייתלה בבית חולים.
(ב)
תעמולת בחירות ברבים, בעל פה, על כל צורותיה, אסורה בבית חולים.
סמכויות מיוחדות לעניין בחירות בבתי חולים [תיקון: תשע״ז־4]
הוראות סעיף 61א יחולו, בשינויים המחויבים, על הבחירות בבתי חולים.

פרק ט׳: עבירות

זיוף של רשימות בוחרים [תיקון: תשס״ג־4]
המזייף רשימת בוחרים שנמסרה על ידי השר למנהל הבחירות או שנמסרה על ידי מנהל הבחירות לועדת קלפי, או המשנה או המשמיד רשימה כזאת שלא כדין, דינו – מאסר שבע שנים או קנס 10,000 לירות; נעברה העבירה על ידי חבר של ועדת הבחירות, חבר ועדת קלפי או על ידי אדם הממונה על החזקת הרשימה או שמירתה או על קלפי, נציגי רשימות מועמדים כאמור בסעיף 28(ג), משקיפים כאמור בסעיף 34(ה), או על שמירת הסדר במקום הקלפי, דינו – מאסר ארבע־עשרה שנה או קנס 10,000 לירות.
שינוי מען [תיקון: תשנ״ו־3, תשנ״ו־4, תשס״ג־4]
(א)
המודיע למרשם האוכלוסין על שינוי מענו לישוב שבו הוא אינו תושב, ביודעו שהודעת השינוי אינה נכונה וכתוצאה מההודעה התקיימו כל אלה:
(1)
הוצא שמו מרשימת בוחרים שבה היה כלול;
(2)
הוכנס שמו לרשימת בוחרים של אזור קלפי שבתחום הישוב שבו הוא אינו תושב;
(3)
בבחירות שהתקיימו בתוך שנה לאחר שינוי מענו כאמור הצביע באותו יישוב מבלי שהוא תושב בו,
דינו – מאסר 3 שנים או קנס.
(ב)
לענין סעיף זה, אין נפקה מינה אם שינוי המען נגרם על דרך בקשה או ערר לפי סעיפים 40 או 41 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט–1969, או על דרך הודעה לפי סעיף 17 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965.
שימוש שלא כדין במידע פנקס [תיקון: תשס״ג]
העושה שימוש במידע פנקס או המוסר מידע ממידע פנקס כהגדרתו בסעיף 16 שלא לצורכי התמודדות בבחירות או לצורכי קשר עם ציבור הבוחרים, דינו – מאסר שנתיים או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל״ז–1977.
הפרעת בחירות [תיקון: תשכ״ט, תשל״ג־5, תשל״ח, תשמ״ג־2, תשס״ג־4]
(א)
(1)
הגורם ביודעין להפרעה או להפסקה במהלך הסדיר של הבחירות או של ספירת הקולות;
(2)
המכין או המפיץ פתקי הצבעה שאינם בהתאם להוראות חוק זה;
(3)
המפריע לבוחר בהצבעה או המונע אותו מהצביע;
(4)
המטפל בקלפי בלי רשות או המוציא קלפי מרשות הממונים עליה;
(5)
המתערב בלי רשות בפתיחת קלפי או בספירת הקולות;
(6)
המשמיד, המלכלך, המעלים או הלוקח שלא כדין פתק הצבעה המצוי בתא ההצבעה במקום הקלפי, באופן העשוי להפריע להצבעה;
(7)
המשמיד, המעלים או הלוקח שלא כדין חומר הצבעה שיש להעבירו למנהל הבחירות לפי סעיף 64;
(8)
המשמיד מעטפת הצבעה מן המעטפות שהוצאו מן הקלפי לפני שנכללה בספירת הקולות;
(9)
המשמיד פתק הצבעה מן הפתקים שהוצאו מן הקלפי לפני שנכלל בספירה או המטיל פגם ביודעין בפתק כאמור וגורם בכך לפסילתו;
דינו – מאסר שנתיים או קנס 10,000 לירות.
(ב)
נעברה עבירה לפי סעיף זה על ידי חבר של ועדת הבחירות, נציג של רשימת מועמדים כאמור בסעיף 28(ג), משקיף כאמור בסעיף 34(ה), חבר ועדת קלפי, מזכיר ועדת קלפי או על ידי אדם הממונה על קלפי או על שמירת הסדר במקום הקלפי, דינו – מאסר חמש שנים או קנס 20,000 לירות.
נטישת חומר ההצבעה [תיקון: תשל״ח]
יושב ראש ועדת קלפי הנוטש, לאחר גמר ספירת הקולות, את פרוטוקול ההצבעה ואת חומר ההצבעה האמורים בסעיף 64, דינו – מאסר חמש שנים או קנס 20,000 לירות.
שחיתות ואיום [תיקון: תשל״ח, תש״ס]
(1)
הנותן או המציע שוחד על מנת להשפיע על בוחר להצביע או להימנע מהצביע בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת;
(2)
המקבל או המסכים לקבל שוחד, לעצמו או לאדם אחר, כדי שיצביע או יימנע מהצביע בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת;
(3)
המאיים על בוחר בגרימת נזק, לו או לאדם אחר, אם הבוחר יצביע או יימנע מהצביע בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת;
(4)
המבטיח לבוחר עבודה, אם יצביע או יימנע מהצביע בעד רשימת מועמדים מסויימת;
(5)
המפטר או המאיים לפטר אדם מעבודה או המונע או המאיים למנוע ממנו לקבל עבודה כדי שיצביע או לא יצביע או משום שהצביע או לא הצביע בעד רשימת מועמדים מסויימת או משום שנמנע או לא נמנע מהצבעה, או כדי שיימנע או לא יימנע או משום שנמנע או לא נמנע מתעמולת בחירות, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת;
(6)
המשדל אדם להצביע או להימנע מלהצביע, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסוימת, בדרך של השבעה, קללה, נידוי, חרם, נדר, התרת נדר, הבטחה להעניק ברכה, או מתן קמיע; לענין זה, ”קמיע“ – לרבות כל חפץ שבעיני חלק מהציבור יש ביכולתו להיטיב או להרע עמו;
דינו – מאסר חמש שנים או קנס 20,000 לירות.
דרכי שוחד
אין נפקא מינה בשוחד –
(1)
אם היה כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת, למעט הובלת הבוחר בכלי רכב אל מקום הקלפי וממנו לצורך הצבעתו;
(2)
אם היה בעד פעולה של הלוקח עצמו או בעד השפעתו על פעולת אדם אחר;
(3)
אם ניתן מידי הנותן או באמצעות אדם אחר, אם ניתן לידי הלוקח או בשביל הלוקח לידי אדם אחר, אם ניתן מתחילה או בדיעבד, ואם הנהנה מן השוחד היה הלוקח או אדם אחר.
הצבעה שלא כחוק [תיקון: תשל״ח]
(1)
המשתמש לזהותו בפני ועדת הקלפי בפנקס זיהוי או בתעודת זהות שאינם שלו, או בתעודה שבה נעשה רישום או שינוי שלא כדין העשויים להשפיע על זיהויו ולא הוכיח כי השימוש היה בתום לב;
(2)
המצביע יותר מפעם אחת, בין באותה קלפי ובין בקלפיות שונות;
(3)
המטיל בכוונה לתוך הקלפי יותר ממעטפה אחת, בין שיש בה פתק הצבעה ובין שהיא ריקה;
דינו – מאסר שנתיים או קנס 10,000 לירות.
פרסום תוצאות בחירות בקרב חיילים [תיקון: תשל״ח]
המפרסם תוצאות הבחירות בקרב חיילים, דינו – מאסר שנתיים או קנס 10,000 לירות.
הפקעת שכר אולמות [תיקון: תשל״ח]
הדורש או המקבל שכר בעד אולם לאסיפות בניגוד להוראות סעיף 77, דינו – מאסר שנתיים או קנס 10,000 לירות.
עבירות אחרות [תיקון: תשל״ח, תשנ״ח־2, תשס״ג־4]
(1)
המפריע למהלך הסדיר של אסיפת תעמולה לבחירות לאחר המועד להגשת רשימות מועמדים לפי סעיף 35(ח);
(2)
המסיר, המשמיד או המלכלך מודעה בעניני בחירות מטעם מנהל בחירות, או ועדת בחירות או מודעה שיש בה תעמולת בחירות מטעם רשימת מועמדים שאושרה כדין, למעט מודעה שהודבקה בלי הסכמתו בביתו, בחנותו או במשרדו או שעבר זמנה;
(3)
המשמיד או המעלים חומר תעמולה לבחירות מטעם רשימת מועמדים שאושרה כדין, או המונע באופן אחר חומר כזה מלהגיע לתעודתו החוקית;
(4)
המנהל ביום הבחירות תעמולת בחירות בכתב, בעל פה או בצורה אחרת, במקום קלפי או במרחק של פחות מ־25 מטרים ממקום הקלפי או מהקיר החיצוני או הגדר החיצונית של המבנה שבו נמצא מקום הקלפי, הכל לפי הרחוק יותר;
(5)
המפר הוראה מהוראות חוק זה שלא נזכרה בפרק זה,
דינו – מאסר ששה חדשים או קנס 1,000 לירות.
סמכות וכו׳
(א)
הסמכות לדון בעבירות לפי פרק זה ולהטיל את הענשים הקבועים בו תהיה בידי בתי משפט השלום.
(ב)
לגבי עבירות לפי פרק זה לא יהיה היועץ המשפטי לממשלה רשאי לצוות על הפסקת הדיון.

פרק י׳: הוראות שונות

שמירת מסמכים [תיקון: תשנ״ג־3, תשס״ג־4]
משנגמר סיכום מנין הקולות, ימיין מנהל הבחירות את המסמכים הנוגעים לבחירות לסוגיהם וישמרם – כל סוג בצרור לחוד – במקום בטוח עד לאחר תום המועד להגשת ערעורי בחירות, ואם הוגשו ערעורי בחירות – עד לאחר מתן פסקי הדין בהם; אחרי המועדים האמורים ידאג להשמדתם של הצרורות, אם לא נצטווה על ידי בית משפט מוסמך לנהוג באופן אחר; ואולם את רשימות המועמדים ימסור למזכיר המועצה ללא החתימות של קבוצות הבוחרים כאמור בסעיף 35(ג), אם היו כאלה; כן ימסור מנהל הבחירות למזכיר המועצה את ההודעה בכתב בדבר צירוף סיעות וארגונים כאמור בסעיף 125א(ד) לפקודת העיריות, אם היתה כזו; מזכיר המועצה ישמור את רשימות המועמדים ואת ההודעות האמורות עד לבחירות הבאות.
עיון במסמכים [תיקון: תשנ״ח־2, תשס״ג־4]
כל המעוניין זכאי לעיין בנוכחות מנהל הבחירות במסמכים הנוגעים לבחירות וכן זכאי לקבל, תמורת תשלום, צילומים מאותם מסמכים.
עיון בפתקי הצבעה [תיקון: תשנ״ח־2, תשע״ב־2]
(א)
עיון בפתקי הצבעה לא יורשה אלא בצו של בית משפט לעניינים מינהליים.
(ב)
צו כאמור בסעיף קטן (א) יינתן על יסוד בקשה, הנתמכת בתצהיר, כאמור בסעיף קטן (ג), של אדם המעוניין בהגשת ערעור על תוצאות הבחירות או בהגשת תביעה פלילית בקשר לבחירות.
(ג)
בתצהיר יפרט המבקש –
(1)
בפתקי הצבעה של אילו רשימות מועמדים הוא רוצה לעיין ובאילו קלפיות;
(2)
מהם הליקויים אשר לדעתו נפלו בפתקי ההצבעה שבהם הוא מבקש לעיין והיקף הליקויים;
(3)
מהן הראיות למידע שבידו על הליקויים לכאורה והיקפם.
(ד)
בית המשפט ייתן צו לעיון בפתקים אם מצא שקיימות ראיות לכאורה לליקוי כנטען בתצהיר וכי היקפו של ליקוי זה היה עלול להשפיע על חלוקת המנדטים.
(ה)
בצו כאמור יקבע בית המשפט בפתקים של אילו רשימות ואילו קלפיות המבקש זכאי לעיין.
(ו)
החלטת בית משפט לעניינים מינהליים לפי סעיף זה ניתנת לערעור לפני בית המשפט העליון; ערעור לפי סעיף קטן זה יוגש בתוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטה שעליה מבקשים לערער כאמור ויידון לפני דן יחיד.
עתירה נגד החלטה אחרת של מנהל הבחירות [תיקון: תשע״ב־2]
(א)
מי שרואה את עצמו נפגע במישרין מהחלטה של מנהל הבחירות, שלא נקבעו בחוק זה הוראות אחרות בדבר עתירה נגדה, וכן כל חבר של ועדת הבחירות, רשאים לעתור לבית משפט לעניינים מינהליים נגד החלטה כאמור; אין בהגשת עתירה לפי סעיף קטן זה כדי לעכב את ביצוע ההחלטה שנגדה הוגשה העתירה.
(ב)
עתירה נגד החלטה כאמור בסעיף קטן (א) תוגש בתוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטה שנגדה הוגשה העתירה או מיום הבחירות, לפי המוקדם; מנהל הבחירות וכל צד הנוגע בדבר יהיו משיבים בעתירה.
(ג)
בית המשפט לעניינים מינהליים ייתן את החלטתו בעתירה לפי סעיף זה בהקדם האפשרי, בהתחשב בנסיבות העניין, ולא יאוחר משבעה ימים ממועד הגשת העתירה, והחלטתו תהיה סופית.
ימי מנוחה
חל מועד מהמועדים הנקובים בחוק זה באחד מימי המנוחה כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, יידחה המועד ליום חול הראשון שאחרי אותו יום.
הוראות לענין קיום הבחירות [תיקון: תשס״ג]
אי הצבת תמרור כאמור בסעיף 31א(ד) לא ימנע את קיום הבחירות ולא יהווה עילת ערעור על תוצאות הבחירות לפי סעיף 72.
יום הבחירות הכלליות – שבתון והזכות לשכר [תיקון: תשע״ד]
(א)
יום הבחירות הכלליות יהיה יום שבתון בתחומן של הרשויות המקומיות שבהן נערכות הבחירות במועד האמור, וכן לגבי עובדים הרשומים בפנקס בוחרים של רשויות מקומיות כאמור, אף אם מקום עבודתם הוא ברשות מקומית שלא חל בה יום שבתון, אך שירותי תחבורה ושאר שירותים ציבוריים יפעלו כסדרם.
(ב)
השר יחליט על סוגי השירותים שייחשבו שירותים ציבוריים לעניין סעיף זה, ושעות הפעלתם, ויפרסם הודעה בדבר החלטתו האמורה ברשומות וכן בכל דרך אחרת הנראית לו, לא יאוחר מהיום ה־35 שלפני יום הבחירות.
(ג)
עובד שעבד אצל מעביד 14 ימים רצופים לפחות סמוך ליום הבחירות הכלליות, ישלם לו המעביד את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות הכלליות אילולא שבת.
הארכת מועדים [תיקון: תשע״ח]
(א)
כל מקום שחוק זה קובע שפעולה מסוימת תיעשה מספר מסוים של ימים לפני יום הבחירות, רשאי השר, לא יאוחר מהיום ה־100 שלפני יום הבחירות, אם ראה סיבה מספקת לכך, להאריך את המועד לאותה פעולה עד לחמישה ימים נוספים; הודעה על החלטה כאמור תפורסם ברשומות.
(ב)
הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על עתירות וערעורים לפי חוק זה.
הנוסח שולב בפקודת העיריות.
הוראת מעבר
הבחירות הבאות לכל המועצות שלאחר קבלת חוק זה בכנסת יקויימו ביום שבו יקויימו הבחירות לכנסת השישית; אולם הוראה זו לא תתפרש כאילו היא באה לגרוע מכל סמכות שהוענקה בחוק לקבוע לרשות מקומית פלונית מועד בחירות אחר במקום המועד האמור.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשנ״ח־2]
שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, וכן בהתייעצות עם השר לבטחון הפנים, בכל ענין הנוגע לשמירת הסדר ולמניעת הפרעה לבוחרים, פגיעה בהליכי הצבעה תקינים ושיבוש הליכי הבחירות, במבנה שבו נמצא מקום קלפי.
תקנות סדרי דין בענין עתירות מינהליות וערעורים [תיקון: תשס״ג]
שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין בכל הנוגע לעתירות מינהליות ולערעורים לפי חוק זה; הותקנו תקנות בענין עתירה מינהלית או ערעור מינהלי לפי סעיף זה, לא יחולו באותו ענין התקנות שהותקנו לפי חוק בתי משפט לענינים מינהליים.
הוראות מיוחדות בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה [תיקון: תשפ״א, תשפ״ב]
(הוראת שעה בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום או על מצב בריאותי מיוחד בשל נגיף הקורונה לפי סעיף 2 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020):
(א)
בסעיף זה –
”חייב בבידוד“ – אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי הוראות סעיף 20 לפקודת בריאות העם, 1940, לעניין נגיף הקורונה, לרבות חולה כמשמעותו לפי הוראות הסעיף האמור;
”נגיף הקורונה“ – נגיף הקורונה החדש 2019 (Novel Coronavirus 2019-nCoV).
(ב)
חייב בבידוד רשאי להצביע בבחירות בקלפי ייעודית לפי הוראות סעיף זה.
(ג)
מנהל הבחירות יקבע בכל רשות מקומית שנערכות בה בחירות שני מקומות קלפי לפחות שיהיו בהם קלפיות ייעודיות לחייבים בבידוד כאמור בסעיף קטן (ב) – אחת לפחות לחולים ואחת לפחות לחייבים בבידוד שאינם חולים.
(ד)
השר, לאחר התייעצות עם שר הבריאות, רשאי לקבוע הוראות המסדירות את ההצבעה בקלפיות ייעודיות של חייבים בבידוד, ובכלל זה קביעת מקומות הקלפיות, סדרי הפעלתן ועבודתן של הקלפיות, סדרי ההצבעה בהן, שעות ההצבעה, הרכב ועדת קלפי ומינויה ומינוי מזכיר ועדת הקלפי; הוראות סעיף 61א יחולו על הבחירות בקלפיות ייעודיות.
(ה)
מנהל הבחירות ימנה לכל קלפי ייעודית ועדת קלפי בת שלושה חברים ומזכיר ועדת קלפי; אחד מחברי ועדת הקלפי שמונה כאמור יהיה היושב ראש; דרכי מינוים של חברי ועדות הקלפי לקלפיות הייעודיות ומזכיריהן ייקבעו בהוראות לפי סעיף קטן (ד).
(ו)
חייב בבידוד המבקש להצביע בקלפי ייעודית יצהיר על היותו בבידוד בדרך שתיקבע בהוראות לפי סעיף קטן (ד).
(ז)
על הצבעת חייבים בבידוד במקום קלפי ייעודית יחולו הוראות סעיף 31א(ו) עד (ח), בשינויים המחויבים, בשינויים שייקבעו בהוראות לפי סעיף קטן (ד) ובשינוי זה: ברשות מקומית שלא מכהנת בה מועצה נבחרת תמונה ועדת הקלפי המיוחדת, כהגדרתה בסעיף 82(א1)(1) בהתאם להוראות סעיף 32(ז).
(ח)
השר יפרסם הודעה בדבר מקומות הקלפיות הייעודיות, שעות ההצבעה וסדרי ההצבעה בהן לפי הוראות סעיף זה באתר האינטרנט של משרד הפנים, באתר האינטרנט של הרשות המקומית שנערכות בה בחירות ובכל דרך אחרת לפי הוראות סעיף קטן (ד).
(ט)
המצביעים בקלפי ייעודית והשוהים במקום הקלפי, ובכלל זה חברי ועדת הקלפי ומזכיר ועדת הקלפי, יפעלו בהתאם להוראות שיקבע המנהל הכללי של משרד הבריאות לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, 1940, לעניין אמצעים למניעת הדבקה בנגיף הקורונה, ובין היתר הוראות לעניין הגעה למקום הקלפי וחזרה ממנו; הוראות המנהל הכללי כאמור יינתנו בכפוף להוראות לפי סעיף זה.
תחילה
חוק זה תחילתו עם קבלתו בכנסת.


נתקבל בכנסת ביום כ״א בתמוז תשכ״ה (21 ביולי 1965).
 • לוי אשכול
  ראש הממשלה
 • חיים משה שפירא
  שר הפנים
 • שניאור זלמן שזר
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן