לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים)

חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים) מתוך

חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים), התשמ״ז–1987


תוכן עניינים

פרק א׳: הגדרות

הגדרות
בחוק זה –
”בעל“ – לרבות מחזיק, כמשמעותם בסעיף 1 לפקודת העיריות;
”גינון“ – למעט נטיעת עצים ושתילת צמחים שהוכרזו כערך טבע מוגן לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום, התשכ״ג–1963;
”היתר“ – כמשמעותו בחוק התכנון והבניה, התשכ״ה–1965 (להלן – חוק התכנון והבניה);
”התחום המאוכלס“ – שטח השיפוט של רשות, למעט שטח המיועד למטרה חקלאית על פי תכנית בת תוקף;
”מגרש חניה פרטי“ – מגרש המשמש לחניה לבעליו, למוזמנים וכן לציבור הרחב תמורת תשלום לבעל המגרש;
”מגרש ריק“ – מגרש שאין עליו בניה למעט גדר, ושאינו משמש בפועל למטרה שלמענה מותר להשתמש במגרש על פי תכנית בת תוקף או על פי היתר;
”צו לשימוש ארעי“ – צו שהרשות נתנה לפי סעיף 2 או לפי סעיף 5;
”רשות“ – עיריה או מועצה מקומית;
”תכנית“ – כמשמעותה בחוק התכנון והבניה.

פרק ב׳: צו גינון

צו גינון
סבורה הרשות כי מגרש ריק שבתחומה המאוכלס, דרוש לציבור כל עוד הוא ריק, רשאית היא לצוות כי על אותו מגרש יינקטו פעולות לגינון זמני של המגרש, הכל כפי שתפרט בצו (להלן – צו גינון).
חובת ציות לצו
בעל מגרש ריק שקיבל צו גינון, חייב להתיר את ביצועו ולהימנע מלגרום, במישרין או בעקיפין, נזק לכל מה שנשתל או נעשה על פי צו הגינון.
הוצאות הגינון
הוצאות הגינון כאמור בסעיף 2, והוצאות האחזקה השוטפת של המגרש המגונן – יחולו על הרשות.

פרק ג׳: שימוש במגרש ריק כמגרש חניה

שימוש זמני במגרש חניה
הרשות רשאית במקום לתת צו לפי סעיף 2, לצוות על השימוש הזמני במגרש ריק כמגרש חניה ציבורי; ציוותה הרשות כך, ירשה בעל המגרש לציבור להחנות כלי רכב במגרש ללא תשלום, אולם הוצאות הכשרת המגרש לצרכי חניה והחזקתו התקינה יחולו על הרשות.
הפיכת מגרש ריק למגרש חניה פרטי
(א)
מי שנצטווה כאמור בסעיף 5, ימלא אחר הצו, אולם רשאי הוא בהודעה שתימסר לראש הרשות תוך ששים ימים ממועד קבלת ההודעה, להודיע כי ישתמש במגרש כמגרש חניה פרטי ויראו הודעה זו כבקשה לרשיון לניהול מגרש חניה פרטי, לפי כל דין.
(ב)
רשות שקיבלה הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תאשר לבעל המגרש כי הוא רשאי לנהל מגרש חניה פרטי על המגרש ויראו אישור זה כרשיון לפי חוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968 (להלן – חוק רישוי עסקים), ולפי כל חוק עזר המחייב היתר לניהול מגרש חניה; לאישור כאמור רשאית הרשות לצרף תנאים לניהול המגרש ויראו תנאים אלה כתנאים לרשיון לפי סעיף 7(א) לחוק רישוי עסקים ותחול עליהם זכות הערעור לפי סעיף 7(ה), (ו) ו־(ז) לחוק האמור.
(ג)
ניתן אישור כאמור בסעיף קטן (ב) והוחל, תוך ששים ימים מיום מתן האישור, בשימוש בפועל במגרש כמגרש חניה, לא יראו עוד את המגרש כמגרש ריק, כל עוד המגרש משמש כמגרש חניה פרטי, אולם לא יפסיק אדם את השימוש במגרש כאמור כמגרש חניה פרטי אלא לאחר שהודיע על כך לראש הרשות, או לאחר שקיבל היתר לגבי המגרש כולו או רובו.
(ד)
הזכות כאמור בסעיף קטן (א), תעמוד לבעל המגרש גם לאחר תום ששים ימים ממועד קבלת ההודעה, ויחולו הוראות סעיף קטן (ב), ובלבד שנתן את ההודעה לראש הרשות ששים ימים לפחות לפני מועד תחילת השימוש במגרש כמגרש חניה פרטי והחזיר לרשות את ההוצאות שהוציאה להכשרת המגרש כמגרש חניה ציבורי.

פרק ד׳: הבטחת זכויות הבעלים

צו לשימוש ארעי אינו מעניק זכויות לרשות
מתן צו לשימוש ארעי וביצועו אינם מקנים לרשות או לציבור, זכויות כלשהן במגרש הריק, אולם כל מה שניטע, הוקם או נסלל על המגרש הריק בידי הרשות על פי צו כאמור, הוא רכוש הרשות והיא רשאית להעבירו למקום אחר לאחר ביטול הצו או תום תקפו.
תקופת תוקף הצו
תקפו של צו לשימוש ארעי הוא לחמש שנים והוא ניתן להארכה על ידי הוצאת צו חדש לפי סעיף 2 או סעיף 5; על הארכה כאמור יחול סעיף 9.
ערר
מי שרואה את עצמו נפגע על ידי צו לשימוש ארעי רשאי, תוך שלושים ימים מיום קבלתו, לערור עליו לפני בית המשפט לעניינים מקומיים, ובאיזור בו אין בית משפט כזה מכהן, לפני בית משפט השלום, ובית המשפט רשאי לבטל את הצו או לאשר את הצו, בשינויים או בלי שינויים, הכל כפי שיקבע, ורשאי הוא לחייב את הרשות בהוצאות שגרמה לבעל המגרש, לרבות שיפוי על נזקים שהיו לו.
אין צו לשימוש ארעי מונע בניה
(א)
אין במתן צו לשימוש ארעי כדי למנוע מבעל מגרש ריק להשתמש במגרש לשימוש המותר על פי חוק התכנון והבניה, לרבות כל בניה או עבודה טעונת היתר, ובלבד שניתן לכך היתר כדין (להלן – עבודה מותרת) ורשות התכנון לא תימנע ממתן היתר כאמור או מאישור תכנית בשל סיבה הקשורה בשימוש הארעי במגרש.
(ב)
ניתן היתר לעבודה מותרת במגרש, יתבטל הצו לשימוש ארעי בשטח שלגביו ניתן ההיתר ורשאי בעל המגרש לדרוש מהרשות להסיר מהשטח האמור כל דבר שניטע, נסלל או הוקם על המגרש על פי צו לשימוש ארעי ולהחזיר את מצב השטח לקדמותו, והרשות תעשה כן מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מששים ימים ממועד ביטול הצו לשימוש הארעי; לא פעלה הרשות כאמור תוך התקופה האמורה, לאחר שנדרשה לכך בידי בעל המגרש, רשאי בעל המגרש לבצע את ההסרה על חשבון הרשות.
שימוש לפי חוק זה אינו שימוש חריג
שימוש במגרש ריק על פי חוק זה לא ייחשב כשימוש האסור על פי חוק התכנון והבניה.
מס רכוש ותשלומי שכר
כל עוד צו לשימוש ארעי עומד בעינו לגבי מגרש, תהא הרשות חייבת במס הרכוש המוטל על המגרש, ולא תחייב הרשות את בעל המגרש בתשלומי חובה לרשות בשל המגרש והיא תיחשב כמחזיקה במגרש לענין כל דין המטיל חובה או אחריות על מחזיק.
תוכן של צו לשימוש ארעי
בצו לשימוש ארעי יפורטו:
(1)
המקרקעין שעליהם הוא חל;
(2)
העובדה שהמגרש הוא מגרש ריק ודרוש לציבור באופן ארעי כל עוד הוא ריק וכי מתן הצו אינו פוגע בזכויות הקנין של בעל המגרש;
(3)
תוכן פרק ד׳.
שילוט
ניתן צו לשימוש ארעי לגבי מגרש ריק ולא בוטל או שונה בערר כאמור בסעיף 9, תציב הרשות שלט במגרש, במקום הנראה לעין, המודיע על כך כי המגרש משמש כגינה ארעית או כמגרש חניה ארעי; הרשות תחזיק את השלט במצב תקין ותסיר אותו עם ביטול הצו או תום תקפו.

פרק ה׳: כללי

עונשין
(א)
העובר על הוראות חוק זה או שאינו מציית לצו לשימוש ארעי, דינו – קנס.
(ב)
זכות כניסה למקרקעין
מי שהורשה לכך בידי הרשות, יהיו לו, לענין חוק זה, הסמכויות שיש למי שהורשה לכך בידי הועדה המקומית על פי סעיף 257 לחוק התכנון והבניה.
מסירה
(א)
על מסירת הודעה לאדם לפי חוק זה יחולו סעיפים 344 ו־345 לפקודת העיריות, ויראו צו לשימוש ארעי כאילו היה הודעה לפי הפקודה האמורה.
(ב)
מבלי לגרוע מיתר דרכי המסירה כאמור בסעיף קטן (א), תדביק הרשות את הצו לשימוש ארעי במקום הנראה לעין במגרש עליו הוא חל.
(ג)
היה ידוע לרשות כי לבעל המגרש יש בא כח לענין ניהול המגרש, תמסור הרשות גם לו הודעה לפי חוק זה.
כניסה לתוקף
צו לשימוש ארעי יכנס לתוקף עם תום תקופת הערר כאמור בסעיף 9, ואם הוגש ערר עליו, בתום חמישה עשר ימים מיום שהצו אושר בידי בית המשפט וכפי שאושר.
שמירת דינים
הסמכויות על פי חוק זה באות להוסיף על כל סמכות של הרשות לפי דין ולא לגרוע ממנה.


נתקבל בכנסת ביום ב׳ באדר התשמ״ז (3 במרס 1987).
 • יצחק שמיר
  ראש הממשלה
 • יצחק שמיר
  שר הפנים
 • חיים הרצוג
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן