לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הרשויות המקומיות (תרנים לאנטנות טלוויזיה ורדיו)

חוק הרשויות המקומיות (תרנים לאנטנות טלוויזיה ורדיו) מתוך

חוק הרשויות המקומיות (תרנים לאנטנות טלוויזיה ורדיו), תשל״ו–1975


הגדרות
בחוק זה –
”בית“, ”בית משותף“, ”דירה“ ו”רכוש משותף“ – כמשמעותם לפי סעיף 52 לחוק המקרקעין, תשכ״ט–1969 (להלן – חוק המקרקעין);
”בעל תורן“ – מי שתורן משמש את מקלט הרדיו או הטלוויזיה שלו.
הגבלת תרנים
רשות מקומית רשאית להחליט שבתחומה, או בחלק ממנו, לא יהיה יותר מתורן אחד עם אנטנות לטלוויזיה או רדיו (להלן – תורן) לכל חדר מדרגות שבבית, ורשאית היא בהחלטתה לקבוע בתים מסויימים או סוג של בתים, ולהורות לגבי אלה, שלא יהיה בהם יותר מתורן אחד אפילו יש בהם יותר מחדר מדרגות אחד.
פרסום הצעת החלטה
לא תחליט רשות מקומית בהצעת החלטה כאמור בסעיף 2 אלא לאחר שפורסמה ההצעה ברשומות והודבקה על לוחות המודעות שבתחום הרשות המקומית שלושה חדשים לפחות לפני קבלת ההחלטה; הוצעה ההחלטה לגבי חלק מתחום הרשות המקומית בלבד, יפורטו בפרסום הן מספרי הגושים והחלקות והן השכונות והרחובות ומספרי הבתים, לפי הענין, שעליהם תחול.
התנגדות
פורסמה הצעת החלטה כאמור בסעיף 3, רשאי כל מי שההחלטה עלולה לפגוע בו להגיש לרשות המקומית התנגדות בכתב להצעה תוך המועד שנקבע בתקנות; הרשות המקומית תחליט בהתנגדות לאחר שנתנה למתנגד הזדמנות להשמיע את טענותיו, בכתב או בעל פה, בפניה או בפני מי שמינתה לכך, הכל כפי שיפורט בתקנות.
הודעה על ביצוע החלטה
(א)
תם המועד להגשת התנגדויות והחליטה הרשות המקומית בהתנגדויות שהוגשו, רשאית הרשות המקומית לקבל את ההצעה, עם או בלי שינויים, או לדחותה; אך לא תחליט הרשות המקומית בשלב זה להרחיב את החלק מתחומה שעליו תחול החלטתה מעבר למפורט בהצעה כפי שפורסמה.
(ב)
החליטה הרשות המקומית לקבל את ההצעה, עם או בלי שינויים, יפרסם ראש הרשות המקומית או מי שהוסמך לכך מטעמו הודעה על כך בדרך שפורסמה הצעת ההחלטה, וימציא לכל בעל תורן המחוייב לפי ההחלטה בהסרתו הודעה אישית הדורשת להסיר את התורן תוך שלושה חדשים מיום המצאת ההודעה.
(ג)
באין לזהות את בעל התורן, תומצא ההודעה לנציגות הבית בבית משותף ולכל דיירי הבית בבתים אחרים, וניתן גם להמציא את ההודעה על ידי הדבקה במקום בולט על חזית הבית או בחדר המדרגות של הבית.
(ד)
לא היה באזור תורן אזורי כאמור בסעיף 12, תדרוש הרשות המקומית בהודעה לפי סעיף זה הקמתו של תורן מרכזי אחד לבית או תורן מרכזי לכל חדר מדרגות שבבית, הכל בהתאם להחלטתה לפי סעיף 2; תקן התורן המרכזי יהיה לפי האמור בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש״ל–1970.
הסרת תורן בידי הרשות המקומית
(א)
מי שהומצאה לו הודעה לפי סעיף 5 ולא הסיר את התורן כאמור בסעיף 5(ב), רשאית הרשות המקומית להסיר את התורן על ידי עובדיה, ובלבד שנתמלאו יתר התנאים המפורטים בסעיף זה.
(ב)
מקום שיש חובה להסיר את התורן מכוח חוק זה, רשאית הרשות המקומית, במקרה הצורך, גם להקים תורן מרכזי.
(ג)
רשות מקומית לא תסיר תורן לפי סעיף זה אלא אם נתקיימה אחת מאלה:
(1)
קיים באותו בית תורן מרכזי שניתן עליו היתר על פי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה–1965, או שקיים באותו אזור תורן אזורי, וניתן לחבר לתורן מרכזי או אזורי כאמור את האנטנות שעל התרנים שהוחלט להסירם, או הוקם תורן כאמור בידי הרשות המקומית;
(2)
כל אחד מבעלי התורן או כל מי שמקלטו מחובר לתורן הודיע, בדרך שנקבעה בתקנות, כי אינו מעונין בהמשך חיבורו לתורן מרכזי או אחר;
(3)
הבית הוא כולו בית משותף ונקבע בתקנונו שלא יהיו תרנים על הגג.
(ד)
להסרת התרנים כאמור יהיו לעובדי הרשות המקומית שנתמנו לענין חוק זה סמכויות אלה ולא יזדקקו לביצוען להחלטת בית משפט:
(1)
כניסה לבית – למעט דירה;
(2)
הקמת תרנים מרכזיים חדשים;
(3)
שימוש בכוח סביר.
תוצאות הסרת התורן בידי הרשות המקומית
(א)
תורן שהרשות המקומית הסירה אותו לפי חוק זה, לרבות אבזרי אנטנה המחוברים בו, יחולט ויעמוד לקנינה של הרשות המקומית, והוצאות ההסרה יחולו על בעל התורן.
(ב)
הקימה הרשות המקומית תורן או תרנים מרכזיים כאמור בסעיף 6, יחולו הוצאות ההקמה על דיירי הבית לפי היחס שבו עליהם להשתתף בהוצאות כאמור בסעיף 8.
הקמת תורן מרכזי [תיקון: תשל״ו]
(א)
דרשה רשות מקומית להקים תורן מרכזי לפי חוק זה, ויש להקימו או הוקם בידי מי שקיבל הודעה לפי סעיף 5(ב) או (ג) או בידי הרשות המקומית, יחולו הוראות אלה:
(1)
היה הבית כולו בית משותף, הרי באין הסכם אחר בין כלל בעלי דירות, יהיה התורן המרכזי רכוש משותף, והוראות חוק המקרקעין בדבר החזקת רכוש משותף יחולו גם על חובת הקמת התורן וגם על חלוקת הוצאות הקמתו והחזקתו;
(2)
בית שאינו כולו בית משותף תחול בו חובת ההקמה וחלוקת ההוצאות, באין הסכם אחר בין המחזיקים, על המחזיקים בדירות כאילו היו בעלי הדירות והבית כולו היה בית משותף;
לענין זה –
(א)
באין נציגות לדיירים – יראו את כלל המחזיקים כנציגות הבית לצרכי הקמת התורן המרכזי והחזקתו;
(ב)
הוכח שמחזיק דירה אינו דייר שעל שכירותו או החזקתו חל חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל״ב–1972 (להלן – חוק הגנת הדייר), יבוא במקומו בעל הדירה לענין הזכויות והחובות לפי חוק זה;
(ג)
התורן יהיה רכושם של הדיירים שהקימוהו, על אף האמור בחוק המקרקעין, ואין בהצבתו על הגג כדי לחייב את בעל הגג בנזיקין כדין בעלים או להרשות לו לנהוג בתורן מנהג בעלים בלי הסכמת מחזיקי הדירות;
(ד)
בעל הבית רשאי להסיר את התורן כדי לאפשר את ביצוען של עבודות בניה על הגג מכוח היתר בניה על פי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה–1965, והוא חייב להקימו מחדש עם גמר הבניה, עם הפסקתה שלא לשעה בלבד או כשלא הוחל בבניה תוך זמן סביר לאחר הסרת התורן; פסקה זו אינה גורעת מאיסורים וחיובים המוטלים בהסכם על בעל הבית;
(ה)
אם הוציא מחזיק שעל שכירותו או החזקתו חל חוק הגנת הדייר הוצאות על הקמת התורן המרכזי או על החזקתו, ינוכו הוצאות אלה בחלוקת דמי המפתח בשעת יציאתו או בשעת יציאת חליפו כאילו הוציאן על שינויים יסודיים במושכר;
(ו)
הקמת התורן וכן הקמתו מחדש תהיה מותרת על אף התנגדותו של בעל הבית, ואין צורך בחתימתו על הבקשה להיתר הבניה לפי כל דין;
(ז)
רשאי שר הפנים, בהסכמת שר המשפטים, להתקין תקנות לתיאום תחולת ההוראות של חוק המקרקעין בדבר בתים משותפים, על בתים שאינם משותפים.
(ב)
היה מספר הדורשים הקמת תורן מרכזי בבית משותף פחות מ־25% מכלל בעלי הדירות שבו, רשאי המפקח שנתמנה לפי חוק המקרקעין, על פי בקשה של בעל דירה מעונין, לקבוע הסדרים מיוחדים בדבר מימון הקמתו בידי בעלי הדירות המעונינים בכך, לרבות זכותם לשיפוי חלק מהוצאותיהם אם אחד מבעלי הדירות האחרות ירצה לאחר מכן להתחבר אל התורן המרכזי שהקימו.
פיצויים
(א)
תורן שהוסר לפי חוק זה לאחר שהוקם על פי היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה–1965, תפצה הרשות המקומית את בעל התורן.
(ב)
שיעור הפיצוי לפי סעיף זה יהיה עלות הקמתו של התורן או דמי השתתפותו של בעל התורן בהקמתו או הוצאות החיבור לתורן אזורי, הכל לפי הסכום הגבוה יותר.
(ג)
פיצויים לפי סעיף זה ניתנים לקיזוז כנגד חובו של הזכאי להם לרשות המקומית.
(ד)
חובת תשלום הפיצויים במקרה כאמור בסעיף קטן (א) תפורט בהודעה לפי סעיף 5.
שיעור יציב להוצאות
הרשות המקומית רשאית לקבוע בחוק עזר שיעור יציב להוצאותיה בהסרת תורן ובהקמת תורן מרכזי במקומו; נקבע שיעור כאמור, יהיו הוצאות שהוצאו לפי שיעור זה ניתנות לגביה בדרך שגובים את הארנונה הכללית; סמכות זו אינה גורעת מזכותה של הרשות המקומית להיפרע את ההוצאות הממשיות בדרך תובענה לבית המשפט.
הארכת מועד
הוכח להנחת דעתו של ראש הרשות המקומית, תוך תקופת שלושת החדשים שנקבעה בהודעתו לבעל תורן בבית פלוני, שנערך הסכם עם קבלן להקמת תורן מרכזי לאותו בית, יאריך את התקופה להסרת התורן לתקופה נוספת של שלושה חדשים או עד להתקנת התורן המרכזי, הכל לפי המוקדם.
תורן אזורי [תיקון: תשמ״ו]
(א)
רשות מקומית, באישור שר התקשורת, רשאית להקים תורן אזורי לאנטנות טלוויזיה או להתיר הקמתו.
(ב)
שר התקשורת רשאי להתנות את אישורו בתנאים, לשנות את תנאיו של אישור שניתן או לא לאשר את הקמת התורן, בהתחשב, בין היתר, באפשרות שילובו של התורן בתחנת שידור שהוקמה או שמתוכננת להקמה בהתאם לפרק ב׳1 לחוק הבזק, התשמ״ב–1982.
(ג)
הוקם תורן אזורי, לא יינתנו עוד היתרים לפי כל דין להקמת תורן בתחום שהתורן משמש לו; חוק עזר יסדיר את הקמת התורן האזורי, ההתחברות אליו, החזקתו והאגרות או התשלומים האחרים בעד השימוש בתורן.
(ד)
האמור בסעיף קטן (ג) אין בו כדי לגרוע מסמכויות הנתונות לשר התקשורת לפי חוק הבזק, התשמ״ב–1982, ולפי פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל״ב–1972, ככל שהן נוגעות לשידורים לפי פרק ב׳1 לחוק הבזק.
סייגים לחובת הסרת תרנים
(א)
חובת ההסרה של תרנים אינה חלה לגבי אלה:
(1)
תורן של אנטנה לקליטת שידורים שאינם מיועדים לציבור הרחב;
(2)
תורן של אנטנה המשמשת בעיקר לשידור.
(ב)
הודעה ברשומות לפי סעיף 5 תפרט את הפטורים המפורטים בסעיף קטן (א).
עונשין
בעל תורן הנדרש להסירו לפי חוק זה ואינו מקיים את המוטל עליו, דינו – קנס 1,000 לירות, ולכל יום של פיגור בקיום החובה – קנס 20 לירות; הקמת התורן בידי הרשות המקומית אין בה כדי לשחרר את בעל התורן כאמור מאחריותו לפי סעיף זה.
תקנות
שר הפנים רשאי להתקין תקנות בכל דבר הנוגע לביצועו של חוק זה.


נתקבל בכנסת ביום ב׳ בכסלו תשל״ו (24 בנובמבר 1975).
 • יצחק רבין
  ראש הממשלה
 • יוסף בורג
  שר הפנים
 • אפרים קציר
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן