לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים

חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים מתוך

חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים, התשס״ח–2008


מטרה
מטרתו של חוק זה להקים את הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים, שתפעל לקידום קשרים בין־לאומיים עם ארגונים וגופים דומים במדינות אחרות ולעידוד חילופי נוער וצעירים בין ישראל למדינות אחרות.
הגדרות
בחוק זה –
”הוועדה“ – ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת;
”הרשות“ – הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים שהוקמה לפי סעיף 3;
”השרים“ – שר החינוך ושר החוץ.
הקמת הרשות
מוקמת בזה הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים.
מעמד הרשות
(א)
הרשות תהיה תאגיד.
(ב)
הרשות תהיה גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי״ח–1958 [נוסח משולב].
תפקידי הרשות
(א)
תפקידי הרשות –
(1)
לעודד חילופים של משלחות נוער וצעירים בין ישראל למדינות אחרות;
(2)
לנהל משא ומתן עם ארגונים וגופים מוסמכים דומים המופקדים על חילופי נוער וצעירים בעולם, ולחתום על מזכרי הבנה לשיתוף פעולה בתחום חילופי נוער וצעירים, בכפוף לאישור שר החוץ;
(3)
לשמש כתובת לציבור הרחב בנושא פיתוח קשרים בין־לאומיים של נוער וצעירים ושל יחסי גומלין בתחום חילופי משלחות;
(4)
להמליץ על קווים למדיניות הממשלה בעניין חילופי נוער וצעירים;
(5)
לייעץ לארגונים ולגופים בישראל העוסקים בחילופי נוער וצעירים בכל הנוגע לפעילות כאמור.
(ב)
הרשות רשאית, במסגרת תקציבה המאושר, לסייע למי שידו אינה משגת להשתתף במשלחת לחילופי נוער וצעירים הנכללת בתכנית העבודה השנתית של הרשות, על פי אמות מידה שוויוניות שתקבע ותפרסם, ובלבד שלא התקבל סיוע אחר ממשרד ממשלתי או ממוסד ממוסדות המדינה להשתתפות כאמור.
המועצה
לרשות תהיה מועצה של 11 חברים (בחוק זה – המועצה), שימנו השרים, ואלה חבריה:
(1)
נציג משרד ראש הממשלה, לפי המלצת ראש הממשלה;
(2)
נציג משרד החינוך, לפי המלצת שר החינוך;
(3)
נציג משרד האוצר, לפי המלצת שר האוצר;
(4)
נציג משרד החוץ, לפי המלצת שר החוץ;
(5)
נציג משרד התיירות, לפי המלצת שר התיירות;
(6)
נציג מועצת תנועות הנוער;
(7)
נציג מרכז השלטון המקומי;
(8)
נציג ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה;
(9)
שלושה נציגי ציבור.
יושב ראש המועצה
המועצה תמנה, באישור השרים, את יושב ראש המועצה ואת ממלא מקומו מבין חבריה המנויים בסעיף 6(9).
תפקידי המועצה
תפקידי המועצה –
(1)
לקבוע את מדיניות הרשות ולהתוות את קווי פעולתה;
(2)
לאשר את תקציב הרשות ואת תכנית העבודה השנתית שלה שהוכנו על ידי המנהל;
(3)
לעקוב אחר יישום מדיניות הרשות, לפקח על ביצוע קווי הפעולה שלה ולקבל דוחות על פעילותה מהמנהל;
(4)
לדון בדוחות שהמבקר הפנימי של הרשות יגיש לה ולקבוע מסקנות;
(5)
לאשר את הדוח השנתי שהכין המנהל ולהגישו לשרים, כאמור בסעיף 23.
סדרי עבודת המועצה
(א)
המועצה תתכנס לפחות ארבע פעמים בשנה, וכן לפי דרישה של לפחות מחצית מחבריה.
(ב)
יושב ראש המועצה ינהל את ישיבותיה; הוא יזמן את ישיבות המועצה ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן.
(ג)
המועצה תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בחוק זה או לפיו, לרבות לעניין סדרי העבודה של ועדותיה, אופן ניהול ישיבותיה ובכלל זה הנושאים שיועלו על סדר יומה לבקשת חבריה, מניין החברים הנדרש להחלטותיה ודרכי שיתוף הפעולה עם ארגונים וגופים בישראל העוסקים בחילופי נוער וצעירים.
תקופת כהונה
חבר המועצה יתמנה לתקופה של ארבע שנים, וניתן לשוב ולמנותו לתקופות כהונה נוספות.
פקיעת כהונה, העברה מכהונה והשעיה
(א)
חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1)
הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשרים;
(2)
הוא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה;
(3)
הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או עובד או חבר בגוף שהוא מייצג במועצה;
(4)
לגבי נציג הציבור – אם נתמנה להיות עובד המדינה או עובד או חבר בגוף אחר המיוצג במועצה;
(5)
נתקיימו נסיבות אחרות, אשר לדעת השרים פוסלות אדם מהיות חבר המועצה.
(ב)
השר רשאי להעביר חבר מועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו אם נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו.
(ג)
הוגש כתב אישום נגד חבר המועצה בשל עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר המועצה, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליך בעניינו, ולמנות לו ממלא מקום במשך תקופת ההשעיה לפי הוראות סעיף 6; לא יושעה חבר המועצה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה.
תוקף פעולות
קיום המועצה, סמכויותיה, תוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חברי המועצה מכהנים כדין.
המנהל הכללי של הרשות
(א)
המועצה, באישור השרים, תמנה מנהל כללי לרשות לאחר שקיימה הליך לאיתור מועמדים (בחוק זה – המנהל).
(ב)
המנהל ימונה לתקופה של חמש שנים, וניתן לשוב ולמנותו כאמור בסעיף קטן (א) לתקופת כהונה אחת נוספת.
(ג)
המועצה תקבע, באישור השרים ושר האוצר ובכפוף לכל דין, את שכרו ואת תנאי העסקתו של המנהל.
תפקידי המנהל
תפקידי המנהל –
(1)
ניהול הרשות ויישום החלטות המועצה;
(2)
הכנת תכנית העבודה השנתית והתקציב השנתי והבאתם לאישור המועצה;
(3)
דיווח למועצה על פעילויות הרשות;
(4)
הכנת דוח שנתי לשרים על פעילויות הרשות והבאתו לאישור המועצה.
פקיעת כהונת המנהל והשעייתו
(א)
המנהל יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1)
הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשרים וליושב ראש המועצה;
(2)
הוא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כמנהל.
(ב)
הוגש כתב אישום נגד המנהל בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כמנהל, רשאים השרים להשעותו מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בעניינו, וימונה לו ממלא מקום לתקופת ההשעיה לפי הוראות סעיף 13(א); לא יושעה המנהל אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה.
העברה מכהונה
המועצה רשאית להעביר את המנהל מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו בשל אחת מאלה:
(1)
נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו;
(2)
המועצה החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של שני שלישים לפחות מכלל חבריה המכהנים כדין, לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו.
מבקר פנימי
המועצה תמנה לרשות מבקר פנימי, והוא יפעל בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ״ב–1992; המבקר הפנימי יגיש למועצה ולמנהל, בכל שנה, דוח על ממצאיו.
ניגוד עניינים
(א)
לא יתמנה ולא יכהן כחבר המועצה או כמנהל מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כאמור לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו.
(ב)
חבר המועצה, המנהל או עובד הרשות (בסעיף זה – חבר) יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא העלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות.
(ג)
התברר לחבר כי נושא הנדון או המטופל על ידו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יודיע על כך ליושב ראש המועצה או למנהל, לפי העניין.
(ד)
לעניין סעיף זה, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה.
(ה)
בסעיף זה –
”עניין אישי“ – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;
”קרוב“ – בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של החבר, ובן זוגו של כל אחד מהם.
מימון פעילות
פעילות הרשות תמומן, בכפוף להוראות סעיף 20, מתקציב המדינה ומתרומות ומהכנסות שיהיו לרשות, כפי שדרוש להוצאות קיומה, החזקתה וניהול מכלול פעילויותיה.
תקציב
המועצה תאשר את התקציב השנתי של הרשות ותגישו לשרים לשם אישורם; התקציב טעון אישור שר האוצר.
גמול והחזר הוצאות
חבר המועצה לא יהיה זכאי לשכר או לגמול בעד חברותו במועצה, אך יהיה זכאי להחזר הוצאות שהוציא לצורך מילוי תפקידו, ובלבד שאינו זכאי לקבל ממקור אחר החזר הוצאות; השרים, בהסכמת שר האוצר, יקבעו כללים ותנאים שלפיהם ישולם החזר הוצאות כאמור ואת שיעוריו.
עובדים
תנאי עבודתם של עובדי הרשות יהיו כשל עובדי המדינה בתפקידים מקבילים, בתיאומים שיקבעו השרים, לאחר התייעצות עם המועצה ובאישור שר האוצר.
הגשת דוח שנתי
הרשות תגיש לשרים דוח שנתי, שאישרה המועצה, על פעילותה.
ביצוע
השרים ממונים על ביצוע חוק זה.
תחילה והוראות מעבר
(א)
תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 6, ביום פרסום הודעה כאמור בסעיף קטן (ב) (להלן – יום התחילה); עד יום התחילה ימנו השרים את המועצה לפי הוראות סעיף 6.
(ב)
אישר רשם העמותות את סיום הליכי הפירוק מרצון של עמותת ”המועצה הציבורית לחילופי נוער וצעירים ע.ר.“ (להלן – העמותה), לאחר שקיבל לידיו את הדין וחשבון על הפירוק ואת אישורו בידי האסיפה הכללית של העמותה לפי סעיף 47(ב) לחוק העמותות, התש״ם–1980, יפרסם על כך הודעה ברשומות.
(ג)
(1)
מי שהיה עובד העמותה ערב יום התחילה, יהיה לעובד הרשות החל ביום התחילה.
(2)
על אף האמור בכל דין, עובד העמותה שעבר כאמור בפסקה (1) (בסעיף קטן זה – עובד עובר), לא יהיה זכאי להטבות פרישה כלשהן בשל המעבר.
(3)
כל הזכויות ותנאי העבודה שהיו לעובד עובר ערב יום התחילה יישמרו לו ויראו אותן כזכויות הנובעות מעבודתו ברשות, בכפוף להוראות כל דין ולהוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985.


התקבל בכנסת ביום כ״ו בתמוז התשס״ח (29 ביולי 2008).
 • אהוד אולמרט
  ראש הממשלה
 • יולי תמיר
  שרת החינוך
 • ציפי לבני
  שרת החוץ
 • שמעון פרס
  נשיא המדינה
 • דליה איציק
  יושבת ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן