לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב

חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב מתוך

חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב, תשס״ז–2007


הגדרות
בחוק זה –
”המועצה“ – מועצת הרשות שמונתה לפי סעיף 6;
”המנהל“ – המנהל הכללי של הרשות שמונה לפי סעיף 13;
”הרשות“ – הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב שהוקמה לפי הוראות חוק זה;
”השר“ – שר המדע התרבות והספורט;
”מורשת יהדות לוב“ – לרבות תרבות, שפה, אמנות, דת, מסורת ומנהגים של קהילת יהדות לוב.
הקמת הרשות
מוקמת בזה הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב.
מטרות הרשות וסמכויותיה
(א)
הרשות תפעל לקידום מטרות אלה:
(1)
הנצחת מורשת יהדות לוב והנחלתה לדורות הבאים;
(2)
מחקר ותיעוד של מורשת יהדות לוב.
(ב)
לשם קידום מטרותיה לפי חוק זה, רשאית הרשות, בין השאר, לייעץ בנוגע לפעולות חינוך, הסברה והדרכה, לקיים ימי עיון כנסים ואירועים, לקדם, בתיאום עם מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה ומוסדות מחקר אחרים, מחקרים אקדמיים ולקדם הוצאה לאור של פרסומים וספרים; בחוק זה, ”מוסד מוכר“ – כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958.
הרשות – תאגיד
הרשות היא תאגיד.
הרשות – גוף מבוקר
הרשות היא גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי״ח–1958 [נוסח משולב].
המועצה
לרשות תהיה מועצה של 13 חברים שימנה השר, ואלה חבריה:
(1)
נציג משרד המדע התרבות והספורט, מבין עובדי המשרד;
(2)
נציג משרד החינוך, לפי המלצת שר החינוך, מבין עובדי משרדו;
(3)
נציג משרד האוצר, לפי המלצת שר האוצר, מבין עובדי משרדו;
(4)
שני אנשי הסגל האקדמי במוסדות מוכרים בארץ בעלי ידע בתחום מורשת יהדות לוב, לפי המלצת המועצה להשכלה גבוהה;
(5)
שלושה יוצרים בתחום הספרות, המוסיקה, התאטרון, המחול או האמנות של מורשת יהדות לוב, בהתייעצות עם המועצה לתרבות ואמנות לפי חוק התרבות והאמנות, התשס״ג–2002 (להלן – חוק התרבות והאמנות);
(6)
שני רבנים העוסקים בתחום מורשת יהדות לוב;
(7)
שני נציגי ציבור בעלי ידע בתחום מורשת יהדות לוב או בעלי זיקה לתחום;
(8)
נציג בית התפוצות לפי חוק בית התפוצות, התשס״ו–2005 (להלן – חוק בית התפוצות).
סייג למינוי חבר מועצה
לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה.
יושב ראש המועצה
השר ימנה יושב ראש למועצה וממלא מקום קבוע מבין חברי המועצה האמורים בפסקאות (4) עד (7) שבסעיף 6.
תפקידי המועצה
אלה תפקידי המועצה:
(1)
לקבוע את מדיניות הרשות ולהתוות את קווי פעולתה;
(2)
לאשר את תקציב הרשות;
(3)
לפקח על ביצוע המדיניות של הרשות ועל ביצוע קווי פעולתה.
תקופת כהונה
חבר המועצה יתמנה לתקופה של ארבע שנים, והשר רשאי לשוב ולמנותו לתקופת כהונה רצופה נוספת אחת.
פקיעת כהונה
(א)
חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:
(1)
הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה;
(2)
חדל להתקיים בו התנאי שמכוחו מונה;
(3)
לגבי נציג הציבור – אם נתמנה להיות עובד המדינה;
(4)
נתקיים בו הסייג הקבוע בסעיף 16(א);
(5)
נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(6)
הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 7.
(ב)
הוגש כתב אישום נגד חבר המועצה בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בענינו, ולמנות לו ממלא מקום לתקופת ההשעיה; לא יושעה חבר המועצה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להביא לפני השר את טענותיו לענין ההשעיה, בתוך תקופה שהורה השר.
(ג)
השר רשאי להעביר חבר מועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו אם הוא נעדר בלא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה או מיותר משליש מהישיבות שקיימה המועצה בשנה אחת.
(ד)
התפטר חבר המועצה או חדל מסיבה אחרת לכהן כחבר המועצה לפני תום תקופת כהונתו, ימונה חבר אחר במקומו, באותה הדרך שבה נתמנה אותו חבר לפי סעיף 6, וליתרת תקופת כהונתו.
סדרי עבודת המועצה
(א)
המנין החוקי בישיבות המועצה הוא רוב חבריה, ובהם יושב ראש המועצה או ממלא מקומו הקבוע.
(ב)
החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה; היו הקולות שקולים, יהיה ליושב ראש המועצה, או לממלא מקומו הקבוע אם הוא מנהל את הישיבה, קול נוסף.
(ג)
המועצה תקבע את סדרי עבודתה ואת סדרי הדיונים בה, ככל שאלה לא נקבעו לפי חוק זה.
מנהל הרשות
(א)
המועצה, באישור השר, תמנה מנהל כללי לרשות.
(ב)
המנהל ממונה על ביצוע תפקידי הרשות ויישום החלטות המועצה.
כהונת המנהל
(א)
תקופת כהונתו של המנהל תהיה ארבע שנים; המועצה, באישור השר, רשאית לשוב ולמנותו לתקופה נוספת אחת.
(ב)
המנהל יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:
(1)
התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה;
(2)
נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(3)
הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כמנהל הרשות;
(4)
המועצה החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של לפחות שני שלישים מכלל חבריה בשל כך שאינו ממלא את תפקידו כראוי.
(ג)
הוגש כתב אישום נגד המנהל בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כמנהל, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בענינו, ולמנות לו ממלא מקום לתקופת ההשעיה; לא יושעה המנהל אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להביא לפני השר את טענותיו לענין ההשעיה, בתוך תקופה שהורה השר.
תוקף פעולות
קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.
ניגוד ענינים
(א)
לא יתמנה ולא יכהן כמנהל או כחבר המועצה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כמנהל או כחבר המועצה, לפי הענין, לבין ענין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו.
(ב)
חבר המועצה יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות המועצה אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין ענין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר המועצה לא יטפל במסגרת תפקידו ברשות בנושא כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה.
(ג)
נתברר לחבר המועצה כי הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד ענינים כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יודיע על כך ליושב ראש המועצה.
(ד)
בסעיף זה –
”ענין אישי“ – לרבות ענין אישי של קרובו או ענין של גוף שחבר המועצה או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או ענין של גוף שיש להם בו חלק בהון המניות, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;
”קרוב“ – בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה.
תקציב הרשות
המנהל יכין בכל שנה, במועד שתקבע המועצה, הצעת תקציב שנתי; התקציב טעון אישור המועצה, השר ושר האוצר.
דין וחשבון שנתי
המנהל יכין דין וחשבון שנתי על פעולות הרשות לפי חוק זה ויגישו לשר, באישור המועצה.
גמול
שר האוצר רשאי לקבוע הוראות בדבר תשלום גמול לחבר המועצה בעבור השתתפות בישיבות המועצה או בדבר תשלום החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המועצה, והוא רשאי לקבוע כללים, תנאים ושיעורים לענין זה.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם המועצה, להתקין תקנות לביצועו.
שמירת סמכויות
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מסמכויות יד יצחק בן־צבי לפי חוק יד יצחק בן־צבי, התשכ״ט–1969, המועצה לתרבות ואמנות לפי חוק התרבות והאמנות ובית התפוצות לפי חוק בית התפוצות.
תחילה
תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.


התקבל בכנסת ביום ד׳ בשבת התשס״ז (23 בינואר 2007).
 • אהוד אולמרט
  ראש הממשלה
 • יולי תמיר
  ממלאת מקום
  שר המדע התרבות והספורט
 • דליה איציק
  ממלאת מקום נשיא המדינה
 • דליה איציק
  יושבת ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן