לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הרשות לפיתוח הגליל

חוק הרשות לפיתוח הגליל מתוך

חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ״ג–1993


הגדרות
בחוק זה –
”הרשות“ – הרשות לפיתוח הגליל המוקמת לפי חוק זה;
”המועצה“ – מועצת הרשות כאמור בסעיף 9;
”המינהלה“ – מינהלת הרשות כאמור בסעיף 11;
”השר“ – שר הכלכלה והתכנון;
”רשות מקומית“ – עיריה או מועצה מקומית.
הרשות
מוקמת בזה הרשות לפיתוח הגליל.
הרשות – תאגיד
הרשות היא תאגיד.
הרשות – גוף מבוקר
תפקידי הרשות
(א)
ואלה תפקידי הרשות:
(1)
ליזום פעולות לפיתוחו הכלכלי והחברתי והמדעי־טכנולוגי של הגליל;
(2)
להכין תכניות לפיתוחו הכלכלי והחברתי והמדעי־טכנולוגי של הגליל;
(3)
לעודד יוזמות כלכליות לפיתוח הגליל;
(4)
לתאם בין משרדי הממשלה, הרשויות והגופים העושים לפיתוח הגליל;
(5)
ליזום מחקרים ולספק מידע בכל הקשור ליוזמות, לתכניות ולמפעלים כלכליים וחברתיים ומדעיים־טכנולוגיים בגליל;
(6)
לייעץ ולסייע בכל הקשור לתכנון ולהקמה של מפעלים כלכליים ומדעיים־טכנולוגיים בגליל, לרבות להליכים הדרושים לענין זה לפי כל דין;
(7)
לפעול למען ריכוז מושבם בגליל של הנהלות גופים, ובעיקר יחידות ממשלתיות וחברות ממשלתיות;
(8)
ליזום פעילות ליישוב הגליל ולהגברת יכולת קליטת העליה בו.
(ב)
בביצוע תפקידיה תדאג הרשות שפעולותיה יהיו תואמות את מדיניותה הכלכלית של הממשלה.
סמכויות הרשות
ואלה סמכויות הרשות:
(1)
לקבוע את הגופים שיבצעו את התכניות לפיתוח הכלכלי והחברתי והמדעי־טכנולוגי שהכינה הרשות;
(2)
לקבוע את השימוש במשאבים שיעמדו לרשותה;
(3)
לקבל תרומות בישראל ומחוצה לה לצורך ביצוע תפקידיה;
(4)
להקים תאגידים, בעצמה או ביחד עם אחרים, או לרכוש זכויות בתאגידים קיימים, והכל לצורך ביצוע תפקידיה;
(5)
ליצור ולקיים קרנות לפיתוח כלכלי;
(6)
לקבל, בכפוף לאמור בכל חוק, מילוות לצרכי ביצוע תפקידיה ולהנפיק למטרה זו איגרות חוב; איגרות החוב, המילוות ותנאיהן טעונים אישור השר, בהסכמת שר האוצר;
(7)
לעשות כל פעולה שתידרש לביצוע תפקידיה.
השתתפות המדינה
במסגרת כל חוק תקציב תקצה הממשלה לרשות סכומים להשתתפות בפעולות הרשות כאמור בסעיף 5 ובהוצאות הרשות.
הכנסות הרשות
כל הכנסה שתקבל הרשות תשמש במסגרת תקציבה למטרות שהועידה הרשות לשם ביצוע תפקידיה.
מועצת הרשות [תיקון: תשס״ט, תש״ע]
(א)
לרשות תהיה מועצה וזה הרכבה:
(1)
נציגי הממשלה מקרב עובדי המדינה, שימנו אותם אחד אחד כל אחד מחברי הממשלה;
(2)
נציג רשות מקרקעי ישראל מקרב עובדי המדינה שתמנה מועצת מקרקעי ישראל;
(3)
ראש כל רשות מקומית בגליל, או נציגו;
(4)
נציג של כל מוסד להשכלה גבוהה הפועל בגליל;
(5)
המנהל של כל אחד מאלה או נציגו:
(א)
בית החולים הממשלתי על שם רבקה זיו, צפת;
(ב)
מרכז רפואי העמק, עפולה;
(ג)
בית החולים הממשלתי, פוריה;
(ד)
בית החולים הממשלתי האזורי לגליל המערבי, נהריה;
(ה)
בית החולים ”המשפחה הקדושה“, נצרת;
(6)
נציג התאחדות התעשיינים בישראל;
(7)
נציג התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל;
(8)
שני נציגי ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, שימנה המזכיר הכללי של ההסתדרות;
(9)
שני נציגים של עמותות תיירות הפועלות בגליל שלדעת שר התיירות הן יציגות;
(10)
נציג הסתדרות הפועלים החקלאים – המרכז החקלאי;
(11)
נציג התאחדות האיכרים בישראל;
(12)
נציג להב – לשכת ארגוני העצמאיים בישראל;
(13)
נציג הסוכנות היהודית לארץ ישראל;
(14)
נציג קרן קיימת לישראל;
(15)
חברי הכנסת תושבי הגליל;
(16)
חמישה נציגי ציבור שימנה השר.
(ב)
יושב ראש המועצה ייבחר בידי המועצה מבין חבריה, ובחירתו טעונה אישור השר.
תפקידי המועצה
(א)
ואלה תפקידי המועצה:
(1)
לקבוע את מדיניות הרשות;
(2)
לייעץ לממשלה בכל הקשור בביצוע חוק זה;
(3)
לאשר את תקציב הרשות;
(4)
לפקח על ביצוע תפקידי הרשות.
(ב)
המועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה ולאצול להן מסמכויותיה.
מינהלת הרשות
(א)
ענייני הרשות ינוהלו בידי מינהלה מבין חברי המועצה וזה הרכבה:
(1)
נציגי השרים האלה: שר האוצר, שר הבינוי והשיכון, שר החינוך והתרבות, שר החקלאות, שר הכלכלה והתכנון, שר הפנים, שר התיירות, שר התעשיה והמסחר;
(2)
נציג העיריות בגליל, שימנה השר לאחר התייעצות עם העיריות בגליל;
(3)
נציג המועצות האזוריות בגליל, שימנה השר לאחר התייעצות עם המועצות האזוריות בגליל;
(4)
נציגי המועצות המקומיות בגליל שאינן מועצות אזוריות, שימנה השר לאחר התייעצות עם המועצות המקומיות בגליל שאינן מועצות אזוריות;
(5)
נציג שימנה השר מקרב הרשויות המקומיות בגליל שמרבית האוכלוסיה בכל אחת מהן אינה יהודית, לאחר התייעצות עמן;
(6)
נציג ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, שימנה המזכיר הכללי של ההסתדרות;
(7)
נציג התאחדות התעשיינים בישראל;
(8)
נציג התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל;
(9)
נציג הסוכנות היהודית לארץ־ישראל;
(10)
נציג קרן קיימת לישראל;
(11)
נציג ציבור שימנה השר.
(ב)
יושב ראש המינהלה ייבחר בידי המינהלה מבין חבריה, ובחירתו טעונה אישור השר.
סייג
(א)
לא יכהן כחבר המועצה או כחבר המינהלה –
(1)
מי שאינו אזרח ישראלי;
(2)
מי שתוך עשר שנים שקדמו למינויו הורשע בפסק דין סופי, או היה נושא את עונשו, בשל עבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון;
(3)
מי שקשור, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, שלומו או שותפו, בחוזה או בעסקה עם הרשות, או מי שהוא בעל ענין בתאגיד הקשור כאמור; אך לא יהיו פסולים עובדים או חברי הנהלה של גופים ציבוריים או של חברות ממשלתיות בשל כך בלבד שהגופים או החברות קשורים כאמור.
(ב)
לענין סעיף קטן (א)(3) ולענין סעיף 18
”בעל ענין“ – בעל חלק העולה על חמישה אחוזים מהונו של התאגיד או מכוח ההצבעה בו או מהזכות לרווחיו;
”קרוב“ – בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אמות ובני זוגם.
איסור קבלת שכר
חבר המועצה וחבר המינהלה לא יקבלו מהרשות שכר בעד שירותיהם, ואולם הם יהיו זכאים להחזר הוצאות סבירות.
תקופת כהונה
חברי המועצה וחברי המינהלה יתמנו לשלוש שנים ואפשר לחזור ולמנותם, ובלבד שמי שמינה נציג רשאי בכל עת למנות אחר במקומו.
פקיעת כהונה
חבר המועצה וחבר המינהלה יחדלו לכהן לפני תום תקופת כהונתם באחת מאלה:
(1)
התפטרו במסירת כתב התפטרות למי שמינה אותם והודיעו על כך ליושב ראש המועצה;
(2)
פרשו משירותם במדינה, ברשות או בגוף שאותו הם מייצגים;
(3)
הורשעו בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון.
העברה מכהונה
יושב ראש המועצה יהיה רשאי להעביר חבר המועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1)
נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(2)
נתקיים בו הסייג שבסעיף 12(א)(3).
סדרי דיון
המועצה והמינהלה יקבעו את דרכי עבודתן וסדרי הדיונים בהן במידה שלא נקבעו בחוק זה או על פיו.
חובת גילוי בעסקה
חבר המועצה או חבר המינהלה שיש לו או שעשוי להיות לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, שלוחו או שותפו, או לתאגיד שהוא בעל ענין בו, כל חלק או זיקה בעסקה או בענין עם הרשות העומדים לדיון במועצה או במינהלה –
(1)
יודיע על כך ליושב ראש המועצה או המינהלה, לפי הענין, מיד לאחר שנודע לו על העסקה או הענין;
(2)
לא יהיה נוכח בדיונים באותה עסקה או באותו ענין ולא ישתתף בהחלטה המתייחסת אליהם או הקשורה עמהם.
תוקף פעולות
קיום המועצה והמינהלה, סמכויותיהן ותוקף החלטותיהן לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר המועצה או חבר המינהלה או מחמת ליקוי במינוים או בהמשך כהונתם.
מנהל הרשות
(א)
המועצה, באישור השר, תמנה מנהל לרשות.
(ב)
המנהל יהיה אחראי כלפי המועצה, המינהלה והשר לביצוע החלטותיהם ולביצוע תפקידי הרשות.
כהונת המנהל ותנאי העסקתו
(א)
תקופת כהונתו של המנהל תהיה חמש שנים; המועצה באישור השר רשאית להאריך את המינוי לתקופת כהונה נוספת.
(ב)
המנהל יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1)
התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש המועצה;
(2)
השר ויושב ראש המועצה קבעו כי נבצר מהמנהל, עקב תפקוד לקוי, למלא תפקידו.
(ג)
השר ויושב ראש המועצה, באישור המועצה, יקבעו את שכרו ותנאי העסקתו של המנהל.
עובדי הרשות
תנאי קבלתם של עובדי הרשות, מינוים, תחולת השיפוט המשמעתי עליהם, שכרם ותנאי עבודתם, למעט גמלאותיהם, יהיו כשל עובדי המדינה.
דין מנהל הרשות, חברי המועצה ועובדיה
(א)
דין מנהל הרשות ועובדיה כדין עובדי המדינה לענין חיקוקים אלה:
(1)
(2)
(3)
(4)
ההוראות הנוגעות לעובדי ציבור בחוק העונשין, התשל״ז–1977;
(5)
(6)
(7)
(ב)
הוראות סעיף קטן (א)(4) ו־(5) יחולו אף על חברי המועצה שאינם עובדי המדינה.
דין וחשבון
(א)
הרשות תגיש לשר, לשר האוצר ולועדת הכספים של הכנסת, בתחילת כל שנת כספים, דין וחשבון לגבי השנה שחלפה; הדין וחשבון יכלול –
(1)
מאזן שנתי מבוקר בידי רואה חשבון;
(2)
דו״ח הכנסות והוצאות;
(3)
דו״חות בדבר המשאבים של הרשות ואופן השימוש בהם;
(4)
סקירה בדבר ביצוע תקציב הרשות;
(5)
סקירה על פעולות הרשות באותה שנה.
(ב)
השר ושר האוצר רשאים לדרוש מהרשות, בכל עת, דין וחשבון ומידע אחר על כל ענין שהוא בגדר תפקידיה וסמכויותיה.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.


נתקבל בכנסת ביום א׳ באב התשנ״ג (19 ביולי 1993).
 • יצחק רבין
  ראש הממשלה
 • שמעון שטרית
  שר הכלכלה והתכנון
 • עזר וייצמן
  נשיא המדינה
 • שבח וייס
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

סוגרים שנה ברווח כפול

תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן