לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט)

חוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט) מתוך

חוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט), התשס״ז–2007


מטרת החוק
מטרתו של חוק זה לאפשר השאלה של נכסי תרבות שהם בעלי חשיבות לציבור בישראל, בלי לפגוע בטענות העם היהודי באשר לזכויות בנכסים שנגזלו בשואה.
הגדרות
בחוק זה –
”השאלה“ – בתמורה או שלא בתמורה;
”צו להגבלת סמכות שיפוט“ – צו שניתן לפי סעיף 3;
”מוסד תרבות“ – גוף שאינו מוסד ממוסדות המדינה, הפועל למטרה של חינוך, תרבות, מדע, אמנות או למטרה דומה;
”נכס תרבות“ – נכס בעל ערך אמנותי, ערך היסטורי או ערך תרבותי אחר, שהוא בעל חשיבות לציבור בישראל;
”השר“ – שר המשפטים.
צו להגבלת סמכות שיפוט
נחתם הסכם בין מדינת ישראל או מוסד תרבות בישראל לבין מדינה אחרת או מוסד תרבות במדינה כאמור, שענינו השאלת נכס תרבות לזמן קצוב לשם הצגתו ברבים בישראל (בחוק זה – הסכם ההשאלה), רשאי השר, בהתייעצות עם שר החוץ ועם שר המדע התרבות והספורט, בכפוף להוראות סעיפים 4 עד 6, לתת צו שלפיו כל עוד הנכס נמצא בישראל מכוח הסכם ההשאלה, יחולו הוראות אלה:
(1)
לא תהא לבית משפט בישראל סמכות שיפוט בתביעות שענינן זכות בעלות או חזקה בנכס התרבות או זכות אחרת הנוגדת את זכותו של המשאיל בנכס כאמור (בחוק זה – תביעות לענין נכס תרבות);
(2)
לא ייתן בית משפט בישראל כל החלטה שיש בה כדי למנוע את השבת נכס התרבות למשאיל בתום תקופת ההשאלה על פי הסכם ההשאלה.
פרסום הודעה והגשת התנגדות לפני מתן צו להגבלת סמכות שיפוט
(א)
לפני מתן צו להגבלת סמכות שיפוט, יודיע השר על כוונתו לתת צו כאמור; ההודעה תפורסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים ותכלול צילום של נכס התרבות ואת מסמך מוצאות היצירה לענין אותו נכס; בהודעה יצוין כי בתוך שלושים ימים מיום פרסומה רשאי כל אדם להגיש התנגדות למתן הצו בשל עילה מהעילות המפורטות בסעיף קטן (ב); לא ייתן השר צו להגבלת סמכות שיפוט, אלא לאחר תום המועד האמור, ואם הוגשה התנגדות – לאחר שהחליט בה.
(ב)
התנגדות למתן צו להגבלת סמכות שיפוט יכול שתוגש בשל אחת מאלה:
(1)
לא התקיימו התנאים שבחוק זה למתן הצו;
(2)
מגיש ההתנגדות טוען לזכות בנכס התרבות נושא הצו, ויש חשד שהנכס נגזל מיהודים על ידי הנאצים, עוזריהם או משתפי פעולה עמם.
(ג)
השר יקבע בתקנות הוראות לענין הגשת התנגדות וכן רשאי הוא לקבוע הוראות לענין דרכי פרסום נוספות של ההודעה, לפי סעיף קטן (א).
(ד)
בסעיף זה, ”מסמך מוצאות היצירה“ (Provenance) – מסמך המפרט את תולדות היצירה, לרבות מקורה והבעלים והמחזיקים הידועים בה במהלך שנות קיומה.
ערכאה חלופית
לא ייתן השר צו להגבלת סמכות שיפוט, אלא אם כן שוכנע כי קיימת ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית חלופית ראויה, שניתן להגיש בה תביעות לענין נכס התרבות נושא הצו, ושבאפשרותה לדון ולהכריע בהן.
זכות בנכס שנגזל [תיקון: תשס״ז]
לא ייתן השר צו להגבלת סמכות שיפוט אם נוכח כי יש ראיות לכאורה שלמגיש התנגדות לפי סעיף 4(ב)(2) יש זכות בנכס התרבות נושא הצו.
מידע בדבר ערכאה חלופית ודרכי סיוע נוספות
(א)
השר יעמיד לרשות כל אדם את המידע שבידיו בנושא הערכאה החלופית לפי סעיף 5 לענין נכס תרבות שניתן לגביו צו להגבלת סמכות שיפוט.
(ב)
השר יקבע בתקנות דרכי סיוע נוספות למי שבידיו ראיות לכאורה כי יש לו זכות בנכס תרבות שניתן לגביו צו להגבלת סמכות שיפוט, ושיש חשד שהוא נכס שנגזל מיהודים על ידי הנאצים, עוזריהם או משתפי פעולה עמם.
אי־תחולת הוראות
הוראות חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס״ו–2006, לא יחולו על נכס תרבות שניתן לגביו צו להגבלת סמכות שיפוט.
תחילה
תחילתו של חוק זה בתום שישים ימים מיום פרסומו.


התקבל בכנסת ביום ג׳ באדר התשס״ז (21 בפברואר 2007).
 • אהוד אולמרט
  ראש הממשלה
 • דניאל פרידמן
  שר המשפטים
 • דליה איציק
  ממלאת מקום נשיא המדינה
 • דליה איציק
  יושבת ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן