לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה)

חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה) מתוך

חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה), התשנ״ה–1995


הגדרות [תיקון: תשנ״ח]
בחוק זה –
”הורה“ – תושב לענין חוק הביטוח הלאומי שהוא הורה לילד;
”המוסד“ – כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי;
חזקת זכאי לתגמול
ילד שנתייתם, ופרקליט המדינה או מי שהוא מינה (להלן – פרקליט המדינה) קבע כי קיים יסוד סביר להניח שחיי ההורה קופחו בידי בן־זוגו, עקב ביצוע פשע (להלן – יתום), זכאי לתגמול חודשי.
תגמול ליתום [תיקון: תשנ״ח, תשפ״ב]
(א)
התגמול ליתום יהיה בשיעור הנקוב בסעיף 132(6) לחוק הביטוח הלאומי, ולענין זה יראו כ”קצבת נכות מעבודה שלמה“ – סכום השווה ל־75% מהשכר הממוצע, המחושב לפי סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי, כפי שהיה בתוקף ביום שבו נפטר ההורה.
(הנוסח החל על תגמולים ששולמו בעד שנת 2022 ואילך): התגמול ליתום יהיה בשיעור הנקוב בסעיף 132(6) לחוק הביטוח הלאומי, ולענין זה יראו כ”קצבת נכות מעבודה שלמה“ – סכום השווה להשכר הממוצע, המחושב לפי סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי, כפי שהיה בתוקף ביום שבו נפטר ההורה.
(ב)
על תגמול לפי חוק זה יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיפים 141, 142, 143, 392, 396 ו־397 וכן הוראות פרק י״ד לחוק הביטוח הלאומי.
(ג)
הותיר אחריו הורה מספר יתומים ישלם המוסד, בעד כל אחד מהם חלק יחסי מהתגמול המגיע לכל היתומים לפי הוראות סעיף 132(6) לחוק הביטוח הלאומי.
אישור פרקליט המדינה
(א)
פרקליט המדינה יקבע אם קיים יסוד סביר להניח שחייו של הורה קופחו בידי בן זוגו עקב ביצוע פשע.
(ב)
פרקליט המדינה יתן החלטתו תוך חודש מהיום שבו הגיעה לידיו בקשה לאישור כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן החליט להאריך את התקופה, מטעמים מיוחדים שיירשמו.
ערעור
(א)
קביעת פרקליט המדינה ניתנת לערעור לפני בית דין אזורי לעבודה כמשמעותו בחוק בית דין לעבודה, התשכ״ט–1969 (להלן – בית דין אזורי לעבודה).
(ב)
לערעור כאמור בסעיף קטן (א) יצורפו נימוקי הערעור והוא יוגש בכתב תוך 30 ימים מהיום שבו הגיעה לידיעת המערער ההודעה על קביעת פרקליט המדינה.
סמכות ייחודית לבית הדין לעבודה
לבית דין אזורי לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בכל תביעה לתגמול לפי חוק זה או להחזר תגמול שניתן בטעות או שלא כדין.
תנאי מוקדם להגשת תביעה
קביעה של פרקליט המדינה או של בית הדין לעבודה כי קיים יסוד סביר להניח שבוצע פשע כאמור בסעיף 4(א), היא תנאי מוקדם לכל תביעה לפי חוק זה בפני המוסד.
תגמולים מאוצר המדינה
(א)
תגמול לפי חוק זה יינתן מאוצר המדינה באמצעות המוסד.
(ב)
אוצר המדינה ישפה את המוסד, על פי דרישתו, על כל הוצאה שהוציא למתן התגמול ועל החלק היחסי מההוצאות המנהליות של המוסד הנובע מביצוע חוק זה.
ביצוע ותקנות
שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
תחילה ותחולה [תיקון: תשנ״ח־2]
תחילתו של חוק זה ב־1 בחודש שלאחר פרסומו, והוא יחול גם על יתום בחיי הורהו קופחו בתוך 18 החודשים שקדמו ליום התחילה, ובלבד שלא יינתן תגמול בעד תקופה שקדמה ליום התחילה.


נתקבל בכנסת ביום כ״ו בתמוז התשנ״ה (24 ביולי 1995).
 • יצחק רבין
  ראש הממשלה
 • אורה נמיר
  שרת העבודה והרווחה
 • עזר ויצמן
  נשיא המדינה
 • שבח וייס
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן