לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק התחשבנות בין בתי חולים לקופות חולים לשנים 2021 עד 2025 (התחשבנות בעד שירותי בריאות בבתי חולים ציבוריים כלליים)

חוק התחשבנות בין בתי חולים לקופות חולים לשנים 2021 עד 2025 (התחשבנות בעד שירותי בריאות בבתי חולים ציבוריים כלליים) מתוך

חוק התחשבנות בין בתי חולים לקופות חולים לשנים 2021 עד 2025 (התחשבנות בעד שירותי בריאות בבתי חולים ציבוריים כלליים), התשפ״ב–2021


הגדרות [תיקון: תשפ״ג]
בחוק זה –
”בית חולים ציבורי כללי“ – כל אחד מהמפורטים להלן, ובלבד שהיקף ההתחשבנות הממוצע של כל אחד מהם במחיר ברוטו עם כלל קופות החולים בשנים 2018 ו־2019, עלה על 55 מיליון שקלים חדשים:
(1)
בית חולים ממשלתי כללי, לרבות תאגיד בריאות הפועל במסגרתו (בחוק זה – בית חולים ממשלתי כללי);
(2)
בית חולים כללי שבבעלות קופת חולים;
(3)
בית חולים כללי שבבעלות רשות מקומית, לרבות תאגיד בריאות הפועל במסגרתו (בחוק זה – בית חולים כללי שבבעלות רשות מקומית);
(4)
בית חולים כללי שהוא תאגיד שהוא מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9 לפקודת מס הכנסה;
(5)
בית חולים כללי שאינו בית חולים כאמור בפסקאות (1) עד (4), שבתעודת רישומו לפי פקודת בריאות העם, כלולות עמדות לרפואה דחופה (מיון);
”בסיס ההתחשבנות“ – אחד מאלה, לפי העניין:
(1)
לעניין בית חולים ציבורי כללי, למעט בית החולים אסותא אשדוד – ממוצע של סך העלויות של שירותי בריאות שצרכה קופת חולים בבית חולים ציבורי כללי בשנת 2018 בניכוי המחיר ברוטו של השירותים הנתמכים שצרכה קופת החולים בבית חולים ציבורי כללי בשנת 2018, ובתוספת שיעור של 1.7%, ושל סך העלויות של שירותי בריאות שצרכה קופת חולים בבית חולים ציבורי כללי בשנת 2019 בניכוי המחיר ברוטו של השירותים הנתמכים שצרכה קופת חולים בבית חולים ציבורי כללי בשנת 2019, והכול במחיר ברוטו לאותן שנים, כשהעלויות מעודכנות למחירי שנת 2021 לפי שיעורי העדכון לאותן שנים, בתוספת שיעור הקידום לשנת 2021;
(2)
לעניין בית החולים אסותא אשדוד – סך העלויות של שירותי בריאות שצרכה קופת חולים בבית החולים אסותא אשדוד בשנת 2019 בניכוי המחיר ברוטו של השירותים הנתמכים שצרכה קופת החולים בבית חולים ציבורי כללי בשנת 2019, והכול במחיר ברוטו לאותה שנה, כשהעלויות מעודכנות למחירי שנת 2021 לפי שיעור העדכון לאותה שנה, בתוספת שיעור הקידום לשנת 2021;
”הוראת מינהל“ – הוראת מינהל שקבע המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך לעניין זה מבין עובדי משרדו;
”היקף ההתחשבנות“ – סך כל התשלומים שמשלמת קופת חולים לבית חולים ציבורי כללי בעד שירותי בריאות, לרבות תשלום של קופת חולים לבית חולים ציבורי כללי שבבעלותה או בבעלות חברה בת שלה;
”הנחת מחזור“ – הנחה בעבור שירותי בריאות שקופות החולים רוכשות בבתי החולים הממשלתיים הכלליים או בבתי החולים הכלליים שבבעלות רשות מקומית, שנקבעה בהוראת מינהל;
”הנחת תעריף“ – הנחה בעבור שירות בריאות מסוים שקופת חולים רוכשת בבית חולים ציבורי כללי, מעבר להנחת מחזור ולכל הנחה אחרת שאינה בעבור שירות בריאות מסוים;
”הפרש 2017“ – היחס בין סך צריכת שירותי הבריאות של קופות החולים בבית חולים ציבורי כללי בשנת 2017 ובין תקרת הצריכה ברוטו של קופות החולים בו לשנת 2017, ולגבי בית חולים שהיחס כאמור היה לגביו קטן מ־95% – 100%;
”הפרש 2019“ – היחס בין סך צריכת שירותי הבריאות של קופות החולים בבית חולים ציבורי כללי בשנת 2019 ובין תקרת הצריכה ברוטו של קופות החולים בו לשנת 2019;
”הוועדה“ – ועדת הבריאות של הכנסת;
”חוק ביטוח בריאות ממלכתי“ – חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994;
”חוק יסודות התקציב“ – חוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985;
”מחיר ברוטו“ – מחיר מלא בניכוי הנחת תעריף שניתנה בעבור אותו שירות בשנים 2017 עד 2019;
”מחיר מלא“ – מחירו המרבי של שירות בריאות, כפי שמופיע בתעריפון משרד הבריאות, ולעניין בית חולים ממשלתי כללי ובית חולים כללי שבבעלות רשות מקומית – מחיר כאמור בניכוי הנחת מחזור;
”מטופל המיועד להעברה“ – אחד מאלה:
(1)
מי שמאושפז בבית חולים ציבורי כללי ומתקיימים בו כל אלה:
(א)
הוא בהנשמה ממושכת ומאושפז בבית חולים ציבורי כללי יותר מ־30 ימים ברציפות, או שהוא מוגדר בהתאם להוראת מינהל כחולה סיעודי מורכב או תת־אקוטי או כחולה שיקומי גריאטרי;
(ב)
הוחלט כי ניתן להעבירו מחוץ לבית החולים הציבורי הכללי בהתאם להוראת מינהל ובהתחשב בצורך בשמירה על הרצף הטיפולי;
(ג)
קופת החולים לא הציעה מקום אחר להעברתו אליו, העומד בהוראות חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ובכלל זה בדרישות סעיף 3(ד) לחוק האמור;
(2)
מי שמאושפז בבית חולים ציבורי כללי ולא מתקיימים בו התנאים האמורים בפסקה (1), אולם מתקיימים בו תנאים אחרים שקבעו השרים, באישור הוועדה, בצו;
”מספר המבוטחים המשוקלל“ – כהגדרתו בסעיף 17(א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי;
”סכום מופחת“ – סכום המשתלם בעד צריכה שהיא מעבר לתקרת צריכה ברוטו לסוג שירות בריאות כמשמעותה בסעיף 2(ג);
”פקודת בריאות העם“ – פקודת בריאות העם, 1940;
”צריכה“ או ”רכישה“, של שירותי בריאות בידי קופת חולים בבית חולים ציבורי כללי – למעט צריכה או רכישה של שירותי בריאות בידי קופת חולים בבית חולים ציבורי כללי שבבעלותה או בבעלות חברה בת שלה, ולמעט צריכה או רכישה של שירותי בריאות המנויים בסעיף 22;
”ריבית החשב הכללי“ – כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שהיא מתפרסמת מזמן לזמן ברשומות;
”רצפת צריכה ברוטו“ – כמשמעותה בסעיף 6;
”רצפת צריכה נטו“ – כמשמעותה בסעיף 7;
”שיעור העדכון“ – שיעור העדכון של מחיר יום אשפוז שקבעו השרים, בצו, לפי חוק הפיקוח;
”שיעור הקידום לשנת 2021“ – שיעור כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
לעניין בית חולים ציבורי כללי, למעט בית החולים אסותא אשדוד –
(א)
בעבור שירות אשפוז במחלקות פנימיות – 2%;
(ב)
בעבור שירות דיפרנציאלי וכל שירות בריאות אחר – 2.72%;
(2)
לעניין בית החולים אסותא אשדוד –
(א)
בעבור שירות אשפוז במחלקות פנימיות – 3.1%;
(ב)
בעבור שירות דיפרנציאלי וכל שירות בריאות אחר – 3.8%;
”שיעור הקפיטציה“, של קופת חולים – שיעור חלקה של קופת חולים מתוך הסכום לחלוקה שקובע המוסד לביטוח לאומי לפי הוראות סעיפים 17 ו־18 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי;
”שירות אשפוז במחלקות פנימיות“ – שירותי אשפוז במחלקות שהקוד שלהם בתעריפון משרד הבריאות הוא: G00M1‏, G00M2‏, G00M3‏, G00M4‏, G00M5‏, G00M6, וכל קוד נוסף שהשרים קבעו, בהודעה ברשומות, שהוא שירות אשפוז במחלקות פנימיות;
”שירות בריאות“ – שירות בריאות מסוג שירות אשפוז במחלקות פנימיות, שירות דיפרנציאלי או שירות בריאות אחר;
”שירות דיפרנציאלי“ – שירות בריאות שנקבע לו מחיר פרטני הכולל את ביצוע הפעולה הרפואית, ימי האשפוז והשירותים הרפואיים האחרים הניתנים במסגרתו, כפי שפורסם בתעריפון משרד הבריאות;
”שירות נתמך“ – שירות בריאות שצרכה קופת חולים בבית חולים ציבורי כללי, בשנה מסוימת, שלגביו הגישה קופת החולים באותה שנה בקשה לקבלת כספי תמיכה במסגרת מבחני התמיכה לקיצור תורים שנקבעו לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב ופורסמו על ידי משרד הבריאות, לשם תמיכה בהוצאות הניתוחים של קופות החולים המבצעות תכנית להסטת פעילות ממימון פרטי למימון ציבורי ולקיצור תורים, לשנות התקציב 2017 עד 2019;
”תאגיד בריאות“ – כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, אף אם הוא פועל במסגרת בית חולים כללי שבבעלות רשות מקומית;
”תוספת ריאלית“ – תוספת כמפורט להלן, לפי העניין, שתחולק בין בתי חולים ציבוריים כלליים בהתאם להוראות סעיף 4:
(1)
בעבור שירות דיפרנציאלי – תוספת בהתאם לשיעור הגידול באוכלוסייה בשנה הקודמת לעומת השנה שלפניה, כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
(2)
בעבור שירות אשפוז במחלקות פנימיות בכל אחת מהשנים 2022 עד 2024, כמפורט להלן:
(א)
נחתם בין בית החולים הציבורי הכללי לבין קופת החולים, עד יום 15 בפברואר באותה שנה, ובשנת 2022 – עד 15 ביוני, הסכם לאספקת שירות אשפוז ביתי על ידי בית החולים למבוטחי קופת החולים – 1%;
(ב)
לא נחתם הסכם כאמור בפסקת משנה (א) – 0%;
(3)
בעבור כל שירות בריאות אחר בכל אחת מהשנים 2022 עד 2024, כמפורט להלן:
(א)
נחתם בין בית החולים הציבורי הכללי לבין קופת החולים, עד יום 15 בפברואר באותה שנה, ובשנת 2022 – עד 15 ביוני, הסכם לאספקת שירות אשפוז ביתי על ידי בית החולים למבוטחי קופת החולים – 1.4%;
(ב)
לא נחתם הסכם כאמור בפסקת משנה (א) – 1.55%;
(4)
תוספת בשיעור של 0.2% שתיווסף לתוספת הריאלית לשנת 2024 לכל תוספת כמפורט בפסקאות (1) עד (3), לפי העניין;
”תעריפון משרד הבריאות“ – רשימת תעריפי האשפוז והשירותים האמבולטוריים והדיפרנציאליים שמפרסם משרד הבריאות באתר האינטרנט שלו, המשקפת את התעריפים כפי שמתעדכנים מזמן לזמן לפי צווים מכוח סעיף 12 לחוק הפיקוח;
”תקרת צריכה ברוטו“ – כמשמעותה בסעיף 2, לרבות תקרת צריכה ברוטו משותפת כאמור בסעיפים 11 ו־12;
”תקרת צריכה נטו“ – כמשמעותה בסעיף 5;
”השרים“ – שר הבריאות ושר האוצר.
חישוב תקרת צריכה ברוטו
(א)
תקרת הצריכה ברוטו לכל אחת מקופות החולים בכל בית חולים ציבורי כללי, בכל אחת מהשנים 2021 עד 2024, תחושב כמפורט להלן:
(1)
בשנת 2021 –
(א)
לעניין בית חולים ציבורי כללי, למעט בית החולים אסותא אשדוד – 99% מבסיס ההתחשבנות;
(ב)
לעניין בית החולים אסותא אשדוד – 99.3% מבסיס ההתחשבנות;
(2)
בשנים 2022 עד 2024 – תקרת הצריכה ברוטו בשנה הקודמת לכל שנה, בתוספת שיעור העדכון לאותה שנה ותוספת ריאלית.
(ב)
(1)
השרים או מי שהסמיכו לכך מבין עובדי משרדיהם, יחשבו את הפער הממוצע בין הפרש 2019 להפרש 2017 לכלל בתי החולים הציבוריים הכלליים (בסעיף זה – שיעור הגידול הממוצע) ואת הפער בין הפרש 2019 להפרש 2017 לכל בית חולים ציבורי כללי בנפרד (בסעיף זה – שיעור הגידול הפרטני).
(2)
נוסף על האמור בסעיף קטן (א), עלה שיעור הגידול הפרטני לעניין בית חולים ציבורי כללי מסוים על שיעור הגידול הממוצע, יופחת מתקרת הצריכה ברוטו לשנת 2021 שתחושב לגבי אותו בית חולים, ההפרש החיובי, ככל שישנו, שבין שיעור הגידול הפרטני לשיעור הגידול הממוצע בתוספת 1.2% משיעור הגידול הממוצע.
(ג)
לכל אחד מסוגי שירותי הבריאות יחושבו תקרות צריכה ברוטו לפי סעיף זה בנפרד.
(ד)
בעבור צריכה שתחושב במחיר מלא של שירותי בריאות, בידי כל קופת חולים בכל בית חולים ציבורי כללי, העולה על תקרת הצריכה ברוטו, תשלם קופת החולים לבית החולים הציבורי הכללי סכום מופחת כאמור בסעיפים 14(א)(3) ו־15(א)(1)(ג) ו־(2).
חישוב שונה לעניין שיעור הקידום לשנת 2021 והתוספת הריאלית
(א)
על אף האמור בהגדרות ”שיעור הקידום לשנת 2021“ ו”תוספת ריאלית“ ובסעיף 4, השרים רשאים לחשב, לגבי קופת חולים ובית חולים ציבורי כללי מסוימים, שיעור קידום לשנת 2021 ותוספת ריאלית השונים משיעור הקידום לשנת 2021 והתוספת הריאלית, לעניין שירות אשפוז במחלקות פנימיות, שירות דיפרנציאלי או שירות בריאות אחר, בהתחשב, בין השאר, באחד או יותר מהשיקולים המפורטים להלן:
(1)
מכשירים רפואיים נוספים שאושרו לבית חולים על פי כל דין; לעניין זה, ”מכשיר רפואי“ – מכשיר רפואי שנקבע לגביו כי הרכישה או השימוש שלו טעון רישיון לפי סעיף 65ב(3) לפקודת בריאות העם;
(2)
שינוי בשיעור הקפיטציה של קופות החולים;
(3)
שינוי במספר המבוטחים המשוקלל.
(ב)
החישוב כאמור בסעיף קטן (א) ייעשה באופן שסך שיעור הקידום לשנת 2021 או סך התוספת הריאלית לתקרות הצריכה ברוטו לכלל בתי החולים הציבוריים הכלליים וקופות החולים בשנה מסוימת, לפי העניין, לא ישתנה בשל השינוי האמור באותו סעיף קטן.
חלוקת התוספת הריאלית
(א)
לשם חישוב תקרות הצריכה ברוטו כאמור בסעיף 2 לעניין כל בית חולים ציבורי כללי, תחולק התוספת הריאלית בעבור שירות דיפרנציאלי ובעבור שירות בריאות אחר, בין כל בתי החולים הציבוריים הכלליים, בהתאם להוראות אלה:
(1)
מחצית מסך התוספת הריאלית לשנה מסוימת תחולק בהתאם לתכנית המיטות הרב־שנתית, כך ש־70% מאותה מחצית יחולקו בעד מיטות האשפוז שהוקצו במסגרת התכנית ו־30% מאותה המחצית יחולקו בעד מיטות האשפוז שניתן לגביהן אישור לפי פקודת בריאות העם ונפתחו בפועל; בסעיף זה, ”תכנית המיטות הרב־שנתית“ – התכנית לתוספת מיטות אשפוז כללי לשנים 2017 עד 2022, שפורסמה באתר האינטרנט של משרד הבריאות, וכל תכנית עתידית להקצאת מיטות שתוסכם על השרים ותפורסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות;
(2)
מחצית מסך התוספת הריאלית לשנה מסוימת תחולק בין בתי החולים הציבוריים הכלליים בהתאם לחלקה היחסי של תקרת הצריכה ברוטו של כל בית חולים ציבורי כללי מסך תקרות הצריכה ברוטו של כלל בתי החולים הציבוריים הכלליים.
(ב)
לשם חישוב תקרות הצריכה ברוטו כאמור בסעיף 2 לעניין כל בית חולים ציבורי כללי, תחולק התוספת הריאלית בעבור שירות אשפוז במחלקות פנימיות בין בתי החולים הציבוריים הכלליים, בהתחשב בתכנית המיטות הרב־שנתית, או בשיקולים נוספים שקבעו השרים באישור הוועדה.
תקרת צריכה נטו
תקרת הצריכה נטו לכל אחת מקופות החולים בכל בית חולים ציבורי כללי, בכל אחת מהשנים 2021 עד 2024, תהיה 80% מתקרת הצריכה ברוטו לאותה שנה.
חישוב רצפת צריכה ברוטו
(א)
רצפת הצריכה ברוטו לכל אחת מקופות החולים בכל בית חולים ציבורי כללי, בכל אחת מהשנים 2021 עד 2024, תחושב כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
בעבור שירות דיפרנציאלי ושירות בריאות אחר –
(א)
בשנת 2021 – 95% מתקרת הצריכה ברוטו לאותה שנה;
(ב)
בשנת 2022 – רצפת הצריכה ברוטו בשנת 2021, בתוספת שיעור העדכון לאותה שנה ובתוספת שיעור של 1%;
(ג)
בשנים 2023 ו־2024 – כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
אם ההיקף הממוצע של שירותי הבריאות שצרכה קופת החולים בבית החולים הציבורי הכללי בשנים 2021 ו־2022 היה עד 92% מתקרת הצריכה ברוטו הממוצעת לאותן שנים – 92% מתקרת הצריכה ברוטו לשנת 2023, ולעניין שנת 2024 – בתוספת שיעור העדכון ובתוספת שיעור של 1%;
(2)
אם ההיקף הממוצע של שירותי הבריאות שצרכה קופת החולים בבית החולים הציבורי הכללי בשנים 2021 ו־2022 היה גבוה מ־92% ולא עלה על 95% מתקרת הצריכה ברוטו הממוצעת לאותן שנים – מכפלת שיעור הצריכה הממוצע בתקרת הצריכה ברוטו לשנת 2022, או רצפת הצריכה ברוטו כאמור בפסקה (3), לפי הנמוך מביניהן;
(3)
אם ההיקף הממוצע של שירותי הבריאות שצרכה קופת החולים בבית החולים הציבורי הכללי בשנים 2021 ו־2022 היה גבוה מ־95% מתקרת הצריכה ברוטו הממוצעת לאותן שנים – רצפת הצריכה ברוטו בשנת 2022, בתוספת שיעור העדכון לאותה שנה ובתוספת שיעור של 1% לכל שנה;
(ד)
על אף האמור בפסקאות משנה (א) עד (ג), השרים רשאים לקבוע לקופת חולים מסוימת בבית חולים ציבורי כללי מסוים, רצפת צריכה ברוטו בשיעור נמוך יותר מהאמור באותן פסקאות משנה, שאינו פחות מ־90% מתקרת הצריכה ברוטו לאותה שנה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(1)
היחס בין היקף ההתחשבנות של קופת החולים לאותו בית חולים ובין היקף ההתחשבנות של כל קופות החולים לאותו בית חולים בשנה הקודמת אינו עולה על 12%;
(2)
חלקה של קופת החולים במספר המבוטחים המשוקלל אינו עולה על 20%;
(2)
בעבור שירות אשפוז במחלקות פנימיות –
(א)
בשנת 2021 – 95% מתקרת הצריכה ברוטו לאותה שנה;
(ב)
בשנים 2022 עד 2024 – 100% מתקרת הצריכה ברוטו לאותה שנה.
(ב)
בעבור צריכה שתחושב במחיר מלא של שירותי בריאות, בידי כל קופת חולים בכל בית חולים ציבורי כללי, שאינה עולה על היקף הצריכה של שירותי בריאות המחושב כרצפת הצריכה ברוטו לפי סעיף זה, תשלם קופת החולים לבית החולים הציבורי הכללי את רצפת הצריכה נטו כאמור בסעיפים 14(א)(1) ו־15(א)(1)(א).
רצפת צריכה נטו
רצפת הצריכה נטו לכל אחת מקופות החולים בכל אחד מבתי החולים הציבוריים הכלליים, בכל אחת מהשנים 2021 עד 2024, תהיה 80% מרצפת הצריכה ברוטו לאותה שנה.
הגדלת תקרת הצריכה או רצפת הצריכה, בשל הגדלת עלות סל שירותי הבריאות או בשל הפחתת מחירי שירותים רפואיים
(א)
החליטה הממשלה על ביצוע הגדלת עלות סל שירותי הבריאות כמשמעותה בסעיף 9 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, רשאים השרים, בצו, לקבוע תקרת צריכה ברוטו הגבוהה מהתקרה הקבועה בסעיף 2, או להגדיל את תקרת הצריכה נטו ביחס לתקרת הצריכה ברוטו או את רצפת הצריכה נטו ביחס לרצפת הצריכה ברוטו, ובלבד שסך תוספת ההוצאה לקופות החולים בשל הקביעה או ההגדלה כאמור יהיה שווה לסכום שהתווסף לסל שירותי הבריאות.
(ב)
הופחתו מחירי שירותים רפואיים כפי שהם מפורסמים בתעריפון משרד הבריאות, רשאים השרים, בצו, להגדיל את תקרת הצריכה נטו ביחס לתקרת הצריכה ברוטו, או את רצפת הצריכה נטו ביחס לרצפת הצריכה ברוטו, ובלבד שסך תוספת ההוצאה לקופות החולים בשל הגדלת תקרת הצריכה נטו או רצפת הצריכה נטו כאמור יהיה שווה לסך העלות שנחסכה לקופות החולים בשל הפחתת המחירים.
תשלום חודשי קבוע
(א)
על אף האמור בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, ובלי לגרוע מסמכות משרד הבריאות לפי הסעיף האמור, החל משנת 2022 יעביר המוסד לביטוח לאומי לכל בית חולים ציבורי כללי, תשלום חודשי קבוע כפי שהודיעו לו השרים לפי סעיף קטן (ד) (בסעיף זה – תשלום חודשי קבוע), ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(1)
הממשלה החליטה על העברת סכום למוסד לביטוח לאומי כנגד הפחתה מקבילה בתקצוב הישיר לבתי החולים הממשלתיים הכלליים ובכספי התמיכה המועברים לבתי החולים הציבוריים הכלליים שאינם ממשלתיים;
(2)
סך התשלומים החודשיים הקבועים לשנה לכלל בתי החולים הציבוריים הכלליים (בסעיף זה – התשלום החודשי הכולל) הועבר על ידי משרד הבריאות למוסד לביטוח לאומי, בתוספת הוצאות המוסד לביטוח לאומי הכרוכות בהעברת התשלום החודשי הקבוע לבתי החולים הציבוריים הכלליים;
(3)
נקבעו תקנות לפי סעיף קטן (ו).
(ב)
סך התשלום החודשי הכולל שישולם בשנת 2022 על ידי המוסד לביטוח לאומי, יהיה שווה לסכום שהועבר למוסד לביטוח לאומי כאמור בסעיף קטן (א)(2), בניכוי הוצאות המוסד כאמור באותו סעיף קטן.
(ג)
הסך החודשי הכולל יעודכן מדי שנה בהתאם לתקנות לפי סעיף קטן (ו)(1)(ג).
(ד)
החל משנת 2021, השרים יודיעו למוסד לביטוח לאומי ולכל בית חולים ציבורי כללי, עד יום 15 בדצמבר בכל שנה, מהו סכום התשלום החודשי הקבוע שעל המוסד לביטוח לאומי להעביר לכל בית חולים ציבורי כללי, לפי העניין, בשנה העוקבת לאותה שנה, לפי חישוב שנערך בהתאם לתקנות לפי סעיף קטן (ו)(1)(א); השרים יפרסמו, בכל שנה, הודעה ברשומות בדבר סכומי התשלום החודשי הקבוע שהודיעו עליהם כאמור.
(ה)
המוסד לביטוח לאומי יעביר את התשלום החודשי הקבוע לבתי החולים הציבוריים הכלליים עד יום ה־15 בכל חודש, לאותו חודש.
(ו)
(1)
שר האוצר, בהסכמת שר הבריאות, יקבע תקנות בעניינים אלה:
(א)
כללים ואמות מידה שוויוניים לחישוב התשלום החודשי הקבוע, בשים לב, בין היתר, למספר המיטות שבית החולים הציבורי הכללי מפעיל וניתן לגביהן אישור לפי פקודת בריאות העם, לפעילות ההכשרות של כוח אדם רפואי וסיעודי שמבצע בית החולים, להפעלת תשתיות חירום על ידי בית החולים, לסוגי השירותים הרפואיים הניתנים בבית החולים, לרבות פעילות מיילדותית ושירותי רפואה פרטיים, לגודל בית החולים ומיקומו הגאוגרפי, לשיוכו של בית החולים לרשת המפעילה בתי חולים נוספים, ולשיוכו של בית חולים לקופת חולים;
(ב)
המקרים שבהם ניתן לקזז את התשלום החודשי הקבוע כנגד תשלומים המשולמים לבית חולים ציבורי כללי על ידי המדינה ואופן ביצוע הקיזוז;
(ג)
הוראות בדבר עדכון הסך החודשי הכולל, בהתאם למדד שייקבע בתקנות;
(ד)
כללים בעניין פיקוח ובקרה תקציביים על בתי החולים הציבוריים הכלליים ודיווחים שיידרשו בתי החולים הציבוריים הכלליים להגיש;
(ה)
הגבלות ואמצעי איזון שיוטלו על בית חולים ציבורי כללי בעניינים המפורטים להלן, לשם שמירה על האיזון התקציבי שלו, אם הוא חורג מתקציבו בשיעור שייקבע בתקנות לגבי כל הגבלה ואמצעי איזון; ההגבלות ואמצעי האיזון יחולו כל עוד החריגה התקציבית לא תוקנה:
(1)
מינוי חשב מלווה לבית החולים;
(2)
הגבלת הוצאות הפיתוח של בית החולים;
(3)
בלי לגרוע מההוראות לפי פרק ד׳ לחוק יסודות התקציב – הגבלת הגידול בהוצאות השכר המשולם בבית החולים;
(4)
הגבלת קליטת כוח אדם בבית החולים;
(5)
העלאת התקורות המשולמות לבית החולים מחברה בת שלו או מתאגיד בריאות;
(6)
העלאת התקורות המשולמות לבית החולים מפעילות שירותי רפואה פרטית;
(ו)
אופן החלת כללים והגבלות כאמור בפסקאות משנה (ד) ו־(ה) על חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים במשרד הבריאות ועל קופת חולים שבבעלותה הישירה או העקיפה בית חולים ציבורי כללי.
(2)
השרים רשאים לקבוע כי אחת לשנה יחולק לבתי החולים הציבוריים הכלליים, באמצעות המוסד לביטוח לאומי, תשלום נוסף בסכום שיקבעו, על פי מדדי איכות רפואיים בתחומים שיקבעו בתקנות, ויחולו לעניין זה הוראות סעיפים קטנים (א), (ב), (ד) ו־(ה), בשינויים המחויבים.
(3)
תקנות ראשונות לפי פסקה (1) יותקנו עד יום י״א בטבת התשפ״ב (15 בדצמבר 2021), ובלבד שיונחו על שולחן הוועדה עד יום ג׳ בטבת התשפ״ב (7 בדצמבר 2021).
הודעה על תקרת צריכה ברוטו ורצפת צריכה ברוטו
השרים, או מי שהסמיכו לכך מבין עובדי משרדיהם, יודיעו לכל בית חולים ציבורי כללי ולכל קופת חולים –
(1)
עד יום כ״ז בכסלו התשפ״ב (1 בדצמבר 2021) – מהי תקרת הצריכה ברוטו לשירותי הבריאות לשנת 2021;
(2)
עד יום 1 במרס של כל אחת מהשנים 2022 עד 2024 – מהי תקרת הצריכה ברוטו לשירותי הבריאות לאותה שנה;
(3)
עד יום י״ד באב התשפ״ג (1 באוגוסט 2023) – מהי רצפת הצריכה ברוטו המעודכנת שנקבעה להם לשנים 2023 ו־2024 בהתאם להוראות סעיף 6(א)(1)(ג).
תקרת צריכה ברוטו משותפת לבתי חולים ציבוריים כלליים
(א)
על אף האמור בסעיף 2, השרים רשאים להודיע, אחרי שנתנו לקופות החולים ולבתי החולים הציבוריים הכלליים, הנוגעים בדבר, הזדמנות לטעון את טענותיהם, כי לגבי קופת חולים אחת או יותר תחול תקרת צריכה ברוטו משותפת לשני בתי חולים ציבוריים כלליים שונים או יותר, שהמרחק הגאוגרפי ביניהם לא עולה על 20 קילומטר, ובלבד שבתי חולים אלה הסכימו לכך ומתקיים בהם אחד מאלה:
(1)
הם בתי חולים ממשלתיים כלליים;
(2)
הם בתי חולים ציבוריים כלליים שבבעלות אותה קופת חולים.
(ב)
השרים ישקלו לעניין סעיף קטן (א), בין השאר, את ההשפעה על שירותי הבריאות לתושבים באזור הגאוגרפי שבו מצויים בתי החולים, ואת ההשפעה על משך ההמתנה לקביעת תורים.
(ג)
הודעת השרים לפי סעיף קטן (א) תימסר לקופות החולים ולבתי החולים הציבוריים הכלליים הנוגעים בדבר עד יום 15 בדצמבר, והיא תחול החל מהשנה העוקבת למועד מסירת ההודעה; הודעה כאמור תפורסם ברשומות.
תקרת צריכה ברוטו משותפת לקופות חולים
(א)
על אף האמור בסעיף 2, השרים, אחרי שנתנו לקופות החולים הנוגעות בדבר הזדמנות לטעון את טענותיהן, רשאים להודיע כי תחול תקרת צריכה ברוטו משותפת לשתי קופות חולים בבית חולים ציבורי כללי שבנפה מסוימת, ובלבד שמתקיימים בהן כל אלה:
(1)
חלקה של כל אחת מקופות החולים במספר המבוטחים המשוקלל באותה נפה אינו עולה על 12%;
(2)
חלקה של כל אחת מקופות החולים במספר המבוטחים המשוקלל אינו עולה על 20%.
(ב)
בסעיף זה, ”נפה“ – כהגדרתה בסעיף 2 לפקודת בריאות העם.
הפחתת תקרת הצריכה ברוטו בשל הסכם לרכישת שירות חלופת אשפוז בבית המטופל
הגיעו בית חולים ציבורי כללי וקופת חולים להסכם ביניהם לרכישת שירות חלופת אשפוז בבית המטופל, כנגד הפחתת התשלום בעד שירות אשפוז במחלקות פנימיות, רשאים השרים לחשב להם תקרת צריכה ברוטו לשירות אשפוז במחלקות פנימיות, הנמוכה מתקרת הצריכה ברוטו שנקבעה לבית החולים ולקופת החולים לפי הוראות סעיף 2; לעניין זה, ”שירות חלופת אשפוז בבית המטופל“ – שירות טיפול רפואי בבית המטופל, כתחליף לאשפוז בבית חולים ציבורי כללי.
תשלום בעד שירות דיפרנציאלי ושירות בריאות אחר
(א)
קופת חולים תשלם בעבור שירות דיפרנציאלי או שירות בריאות אחר שרכשה בכל בית חולים ציבורי כללי, בכל אחת מהשנים 2021 עד 2024, סכומים כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
אם קופת החולים רכשה שירותים דיפרנציאליים ושירותי בריאות אחרים עד לרצפת הצריכה ברוטו – רצפת הצריכה נטו לאותה שנה, אלא אם כן ראו השרים שבית החולים הציבורי הכללי לא הסכים לספק לקופת החולים, באותה שנה, על פי בקשתה, שירותי בריאות הדומים בהיקפם הכספי, בזמינותם ובתמהיל שלהם לשירותים דיפרנציאליים ולשירותי בריאות אחרים שסיפק בית החולים לקופת החולים בשנה הקודמת;
(2)
אם קופת החולים רכשה שירותים דיפרנציאליים ושירותי בריאות אחרים מעבר לרצפת הצריכה ברוטו ועד לתקרת הצריכה ברוטו – רצפת הצריכה נטו לאותה שנה בתוספת של לא יותר מ־80% מהמחיר המלא בעבור שירותים דיפרנציאליים ושירותי בריאות אחרים שנרכשו מעבר לרצפת הצריכה ברוטו;
(3)
אם קופת החולים רכשה שירותים דיפרנציאליים ושירותי בריאות אחרים מעבר לתקרת הצריכה ברוטו – תקרת הצריכה נטו בתוספת סכום מופחת כמפורט להלן, לפי העניין:
(א)
בעבור רכישת שירות דיפרנציאלי מעבר לתקרת הצריכה ברוטו שנקבעה לשירות כאמור – לא יותר מ־55% מהמחיר המלא של השירות;
(ב)
בעבור רכישת שירות בריאות אחר, מעבר לתקרת הצריכה ברוטו שנקבעה לשירות כאמור – לא יותר מ־30% מהמחיר המלא של השירות.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), רכשה קופת חולים מבית חולים ציבורי כללי, בכל אחת מהשנים 2021 עד 2024 –
(1)
שירותים דיפרנציאליים בסכום הנמוך מתקרת הצריכה ברוטו שנקבעה לשירותים אלה, ייווסף ההפרש שבין הרכישה בפועל ובין תקרת הצריכה ברוטו, של שירותים אלה, לתקרת הצריכה ברוטו של שירות בריאות אחר;
(2)
שירותי בריאות אחרים בסכום הנמוך מתקרת הצריכה ברוטו שנקבעה לשירותים אלה, ייווסף ההפרש שבין הרכישה בפועל ובין תקרת הצריכה ברוטו, של שירותים אלה, לתקרת הצריכה ברוטו של שירות דיפרנציאלי.
תשלום בעד שירות אשפוז במחלקות פנימיות
(א)
קופת חולים תשלם בעבור שירות אשפוז במחלקות פנימיות בבית חולים ציבורי כללי, בכל אחת מהשנים 2021 עד 2024, סכומים כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
בשנת 2021 – סכומים כמפורט להלן, לפי העניין:
(א)
אם קופת החולים רכשה שירותי אשפוז במחלקות פנימיות עד לרצפת הצריכה ברוטו – רצפת הצריכה נטו לאותה שנה, אלא אם כן ראו השרים שבית החולים הציבורי הכללי לא הסכים לספק לקופת החולים, באותה שנה, על פי בקשתה, שירותי אשפוז במחלקות פנימיות הדומים בהיקפם הכספי, בזמינותם ובתמהיל שלהם לשירותי אשפוז במחלקות פנימיות שסיפק בית החולים לקופת החולים בשנה הקודמת;
(ב)
אם קופת החולים רכשה שירותי אשפוז במחלקות פנימיות מעבר לרצפת הצריכה ברוטו ועד לתקרת הצריכה ברוטו – רצפת הצריכה נטו לאותה שנה בתוספת לא יותר מ־80% מהמחיר המלא בעבור שירותי אשפוז במחלקות פנימיות שנרכשו מעבר לרצפת הצריכה ברוטו;
(ג)
אם קופת החולים רכשה שירותי אשפוז במחלקות פנימיות מעבר לתקרת הצריכה ברוטו – תקרת הצריכה נטו בתוספת סכום מופחת של לא יותר מ־20% מהמחיר המלא של השירות;
(2)
בשנים 2022 עד 2024 – היחס שבין מספר ימי האשפוז שצרכה קופת חולים במחלקות הפנימיות באותו בית חולים לסך ימי האשפוז שצרכו כלל קופות החולים במחלקות הפנימיות באותו בית חולים, בשנה הקודמת לכל שנה, ולגבי שנת 2022 – בשנת 2019, כשהוא מוכפל בסך תקרות הצריכה נטו לשירות אשפוז במחלקות פנימיות של כל קופות החולים באותו בית חולים בשנת 2021, ובתוספת שיעור העדכון לאותה שנה ותוספת ריאלית.
(ב)
(1)
נוסף על הסכומים המפורטים בסעיף קטן (א), בכל אחת מהשנים 2021 עד 2024, ישלמו כלל קופות החולים לכלל בתי החולים הציבוריים הכלליים סכום של 90 מיליון שקלים חדשים בעבור שירות אשפוז במחלקות פנימיות (בחוק זה – תוספת התשלום למחלקות הפנימיות), ובשנת 2022, ישלמו כלל קופות החולים כאמור סכום נוסף של 20 מיליון שקלים חדשים ויראו אותו לעניין שנה זו כחלק מתוספת התשלום למחלקות הפנימיות.
(2)
תוספת התשלום למחלקות הפנימיות תחולק בין בתי החולים הציבוריים הכלליים כמפורט להלן:
(א)
בשנת 2021 – באופן שוויוני בין כלל בתי החולים הציבוריים הכלליים, בהתאם למספר מיטות האשפוז במחלקות הפנימיות בכל בית חולים, שניתן לגביהן אישור לפי פקודת בריאות העם, לשם שיפור התשתיות במחלקות אלה;
(ב)
בשנים 2022 עד 2024 – בהתאם לציוני המדד לשיפור השירות במחלקות הפנימיות בבתי חולים ציבוריים כלליים שנקבע לפי פסקה (3) (בסעיף קטן זה – מדד לשיפור השירות במחלקות הפנימיות), שעליהם יודיע המנהל הכללי של משרד הבריאות לבתי החולים הציבוריים הכלליים, עד יום 31 במרס בכל שנה, לגבי השנה הקודמת; ואולם –
(1)
אם עד המועד האמור המנהל הכללי של משרד הבריאות לא הודיע לבתי החולים הציבוריים הכלליים על ציוני המדד, ישלמו כלל קופות החולים לכלל בתי החולים הציבוריים הכלליים, על אף האמור בפסקה (1), 70% מתוספת התשלום למחלקות הפנימיות, שתחולק בין בתי החולים בהתאם להוראות פסקת משנה (א);
(2)
אם עד המועד האמור המנהל הכללי של משרד הבריאות לא פרסם הצעה למדד כאמור בפסקה (3)(א) או לא קבע מדד כאמור בפסקה (3)(ב), ישלמו כלל קופות החולים כאמור 100% מתוספת התשלום למחלקות הפנימיות, שתחולק בין בתי החולים בהתאם להוראות פסקת משנה (א).
(3)
(א)
המנהל הכללי של משרד הבריאות, בהסכמת הממונה על התקציבים במשרד האוצר, יפרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות עד יום י״א בטבת התשפ״ב (15 בדצמבר 2021), הצעה לקביעת מדד לשיפור השירות במחלקות הפנימיות; הודעה על ההצעה לקביעת המדד תישלח לבתי החולים הציבוריים הכלליים.
(ב)
המנהל הכללי של משרד הבריאות, בהסכמת הממונה על התקציבים במשרד האוצר, ולאחר שנתן לבתי החולים הציבוריים הכלליים הזדמנות לטעון את טענותיהם, יקבע את המדד לשיפור השירות במחלקות הפנימיות בהתאם לעקרונות המפורטים בפסקת משנה (ג), ויפרסמו בהוראת מינהל, באתר האינטרנט של משרד הבריאות, עד יום י״ד באדר א׳ התשפ״ב (15 בפברואר 2022).
(ג)
המדד לשיפור השירות במחלקות הפנימיות יכלול מדדים שונים שלפיהם יימדדו וידורגו המחלקות הפנימיות של כלל בתי החולים הציבוריים הכלליים, ויתבסס על עקרונות אלה:
(1)
מחצית מהמדד יורכב ממדדים קליניים שיורה עליהם המנהל הכללי של משרד הבריאות;
(2)
מחצית מהמדד יורכב ממדדים של איכות השירות שיורו עליהם המנהל הכללי של משרד הבריאות והממונה על התקציבים במשרד האוצר.
(ד)
המנהל הכללי של משרד הבריאות והממונה על התקציבים במשרד האוצר רשאים להחליט על תמהיל אחר של מדדים מהתמהיל כמפורט בפסקאות משנה (ג)(1) ו־(2).
(4)
השרים או מי שהסמיכו לכך מבין עובדי משרדיהם, יודיעו לכל קופת חולים מהו סכום התשלום, מתוך תוספת התשלום למחלקות הפנימיות, שעליה להעביר לכל בית חולים ציבורי כללי, בכל שנה, ובלבד שסך התשלום שעל כל קופת חולים להעביר לכלל בתי החולים הציבוריים הכלליים, מתוך תוספת התשלום למחלקות הפנימיות, לא יעלה על שיעור הקפיטציה של קופת החולים; קופת החולים תעביר לבתי החולים הציבוריים הכלליים את סכום התשלום כאמור לא יאוחר מ־60 ימים מהמועד שבו קיבלה את ההודעה האמורה.
מועד התשלום בעד צריכת שירותי בריאות
(א)
קופת חולים תעביר לבית חולים ציבורי כללי, לא יאוחר מ־60 ימים מיום 1 בחודש שבו קיבלה מבית החולים הודעת חיוב חודשית, את הסכום הגבוה מבין הסכומים כמפורט להלן:
(1)
8.33% מרצפת הצריכה נטו לאותה שנה שנקבעה לקופת החולים באותו בית חולים ציבורי כללי, אלא אם כן קיבלה קופת החולים אישור מהשרים או מעובדי משרדיהם שהוסמכו לכך, שלא להעביר את הסכום האמור בשל כך שבית החולים לא הסכים לספק לקופת החולים שירותי בריאות הדומים לשירותי הבריאות שסיפק לה בשנה הקודמת כאמור בסעיפים 14 ו־15;
(2)
הסכום שאינו שנוי במחלוקת בהודעת החיוב;
(3)
97% מהסכום נטו הנדרש על פי הודעת החיוב לעניין שירותי הבריאות המובאים בחשבון בתקרת הצריכה ברוטו ושירותי רפואה דחופה (מיון), אלא אם כן ערערה קופת החולים על הודעת החיוב, בהתאם למנגנון בירור לפי הוראת מינהל שפרסם המנהל הכללי של משרד הבריאות באתר האינטרנט של משרד הבריאות, ובית החולים לא השיב לערעור זה בהתאם להוראת המינהל כאמור.
(ב)
לא העבירה קופת חולים לבית חולים ציבורי כללי את סכום התשלום הנדרש לפי סעיף קטן (א), או את סכום התשלום בהתאם להוראות סעיף 15(ב)(4), יחולו הוראות אלה:
(1)
על סכום שלא הועבר כאמור תתווסף ריבית החשב הכללי עד מועד העברתו בפועל לבית החולים הציבורי הכללי;
(2)
השרים, לאחר שנתנו לקופת החולים ולבית החולים הזדמנות לטעון את טענותיהם, רשאים לבצע קיזוז של הסכום שלא הועבר כאמור, ממקורות המימון של שירותי הבריאות כמשמעותם בסעיף 13(א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ומכספי התמיכה המועברים לקופת החולים לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, ולהעבירו לבית החולים הציבורי הכללי.
(ג)
סכומים עודפים ששילמה קופת חולים לבית חולים ציבורי כללי בשל הוראות סעיף קטן (א) או סכומים שהיה על קופת חולים לשלם לבית חולים ציבורי כללי ולא שולמו בשל הוראות הסעיף הקטן האמור, יוחזרו או ישולמו, לפי העניין, בתוספת ריבית החשב הכללי, בתוך 30 ימים מתום הליך הבירור לפי הוראת המינהל האמורה בסעיף קטן (א)(3).
(ד)
אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מחובת קופת חולים לשלם לבית חולים ציבורי כללי כל תשלום אחר שבו היא חייבת.
מטופל המיועד להעברה
(א)
השרים רשאים לקבוע, בצו, כי קופת חולים תשלם לבית חולים ציבורי כללי מחיר מלא בעבור שירות אשפוז של מטופל המיועד להעברה, החל מהמועד שיקבעו השרים לעניין זה ובהתאם לתנאים ולכללים שיקבעו.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), בתקופה שמיום כ״ט באדר ב׳ התשפ״ב (1 באפריל 2022) עד יום ז׳ בטבת התשפ״ג (31 בדצמבר 2022), קופת חולים תשלם 75% מהמחיר המלא בעבור שירות אשפוז של מטופל המיועד להעברה.
(ג)
בתקופה שמיום ח׳ בטבת התשפ״ג (1 בינואר 2023) ועד מועד תחילתו של צו לפי סעיף קטן (א), יחולו הוראות סעיף 1 לצו לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו־2014) (תשלום מוגדל בעד אשפוז של מטופל המיועד להעברה), התשע״ד–2014, ויראו אותו כאילו ניתן לפי הוראות חוק זה לגבי השנים 2023 ו־2024.
תשלום בעד שירותי רפואה דחופה (מיון)
(א)
על אף האמור בסעיף 22(א)(7), בעד שירותי רפואה דחופה (מיון), תשלם קופת חולים לבית חולים ציבורי כללי סכום שלא יעלה על 81.5% מהמחיר המלא של שירותים אלה.
(ב)
השרים רשאים, בצו, להגדיל את השיעור האמור בסעיף קטן (א).
תשלום בעד שירותי רפואה פרטית
השרים רשאים, באישור הוועדה, לקבוע, בצו, הסדר אחר מהקבוע בחוק זה להתחשבנות בעד צריכת שירותי בריאות בידי קופות החולים בבתי החולים הציבוריים הכלליים במסגרת שירותי רפואה פרטית, לרבות קביעת שיעורים שונים לתקרות צריכה ברוטו, לתקרות צריכה נטו, לרצפות צריכה ברוטו, לרצפות צריכה נטו, לתוספת הריאלית ולסכום המופחת, וכן קביעת תנאי תשלום שונים; קבעו השרים הסדר אחר בצו כאמור, תחול קביעתם החל מהשנה העוקבת לשנה שבה קבעו כאמור.
הסכם בין קופת חולים לבית חולים בדבר שיטת ההתחשבנות ביניהם
(א)
על אף האמור בחוק זה, בית חולים ציבורי כללי וקופת חולים רשאים לקבוע בהסכם בכתב ביניהם הסדר אחר להתחשבנות בעד רכישת שירותי בריאות בבית החולים (בסעיף זה – ההסכם), ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(1)
ההסכם יקבע כי בבית החולים יינתנו לחברי קופת החולים שירותים ברמה נאותה ובאיכות וזמינות כמתחייב מהוראות חוק ביטוח בריאות ממלכתי;
(2)
ההסכם יקבע כי אם יחול גידול בסך היקף צריכת שירותי הבריאות של קופת החולים בבית החולים, בכל שנה משנות ההסכם, לעומת תקרת הצריכה ברוטו שנקבעה לאותה שנה, בשיעור העולה על 6%, תיערך ההתחשבנות ביניהם בשנה שלאחר מכן, לפי הוראות חוק זה;
(3)
תקופת ההסכם לא תהיה מעבר ליום ל׳ בכסלו התשפ״ה (31 בדצמבר 2024);
(4)
במסגרת ההסכם בית החולים יהיה רשאי לתת לקופת החולים הנחות על תעריף של שירותי בריאות המהווים לא יותר ממחצית ממחזור ההתחשבנות בין בית החולים לקופת החולים; לעניין זה, ”מחזור ההתחשבנות“ – סך ההיקף הכספי של שירותי הבריאות שמובאים בחשבון בתקרת הצריכה ברוטו, שרוכשת קופת החולים מבית החולים;
(5)
ההסכם יקבע כי סך התשלום שקופת החולים תשלם לבית החולים בעד רכישת שירותי בריאות, בכל שנה, לא יפחת מרצפת הצריכה נטו כאמור בסעיפים 14(א)(1) ו־15(א)(1)(א);
(6)
ההסכם יכלול את הוראות סעיפים 15, 16 ו־18 ולא יתנה על ההוראות האמורות.
(ב)
העתק מהסכם שנערך כאמור בסעיף קטן (א) יועבר לשרים או למי שהסמיכו לכך מבין עובדי משרדיהם, לא יאוחר מתום שישה חודשים מהמועד שבו קיבלו בית החולים וקופת החולים הודעה על תקרות הצריכה ברוטו כאמור בסעיף 10(1) או (2), לעניין השנה שבה נחתם ההסכם.
(ג)
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), סברו השרים כי ההסכם אינו עומד בהוראות אותו סעיף קטן, יודיעו על כך לקופת החולים ולבית החולים בתוך 60 ימים מהמועד שבו הועבר אליהם ההסכם, ורשאים השרים, לאחר שנתנו לצדדים להסכם הזדמנות לטעון את טענותיהם, לבטל את ההסכם כולו מנימוקים שיירשמו; החליטו השרים לבטל הסכם כאמור, ימסרו לצדדים את החלטתם בצירוף הנימוקים לה.
התחשבנות בין בית חולים לתאגיד
בריאות בבית חולים ממשלתי כללי או בבית חולים כללי שבבעלות רשות מקומית, שבמסגרתו פועל תאגיד בריאות, לא יפחת היקף החשבונות שבעבורם משולם סכום מופחת כאמור בסעיפים 14(א)(3) ו־15(א)(1)(ג) ו־(2) שייוחס לתאגיד הבריאות, מסכום השווה ל־48.67% מכלל החשבונות שבעדם משולם סכום מופחת כאמור; השרים רשאים לקבוע, בצו, לגבי בית חולים כאמור ולגבי תאגיד בריאות הפועל בתחומו, לכל אחת מהשנים 2021 עד 2024, שיעור אחר מכלל החשבונות שבעדם משולם סכום מופחת כאמור, לאחר שנתנו לבית החולים ולתאגיד הזדמנות לטעון את טענותיהם.
אי־תחולה על שירותי בריאות מסוימים
(א)
הוראות חוק זה לא יחולו על –
(1)
שירות בריאות הניתן לנפגע כהגדרתו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש״ל–1970;
(2)
שירות בריאות הניתן לקטין שאינו תושב, לפי הסכם בין המדינה לקופת חולים או לפי כל הסדר משפטי אחר; לעניין זה, ”תושב“ – כהגדרתו בסעיף 2 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי;
(3)
שירות בריאות הניתן לעובד זר כהגדרתו בחוק עובדים זרים, התשנ״א–1991, הכלול במסגרת סל השירותים שקבע שר הבריאות לפי החוק האמור, אך למעט שירות הניתן לעובד זר השוהה בישראל לפי אשרה ורישיון לישיבת ארעי מסוג א/1, כאמור בתקנה 6(א) לתקנות הכניסה לישראל, התשל״ד–1974;
(4)
שירות בריאות הניתן לחייל לפי הסכם בין קופת חולים לצבא הגנה לישראל; לעניין זה, ”חייל“ – חייל בשירות חובה כמשמעותו בפסקה (1) להגדרה ”חייל“ שבחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו–1955, למעט חייל בשירות חובה בתקופת שירות ללא תשלום, כאמור בסעיף 55 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי;
(5)
שירות בריאות הניתן למטופל לפי הסכם בין קופת חולים לגוף אחר האחראי למתן השירות למטופל, על פי חוק, הסכם או חוזה ביטוח;
(6)
(7)
שירותי רפואה דחופה (מיון), בכפוף להוראות סעיפים 16(א)(3) ו־18;
(8)
(9)
שירות בריאות המנוי בתוספת;
(10)
שירות אשפוז במחלקת קורונה שהקוד שלו בתעריפון משרד הבריאות הוא GOC19, וכל קוד נוסף שהשרים קבעו, בהודעה ברשומות, שהוא שירות אשפוז במחלקת קורונה;
(11)
שירות בדיקת נגיף קורונה שהקוד שלו בתעריפון משרד הבריאות הוא L7172, וכל קוד נוסף שהשרים קבעו, בהודעה ברשומות, שהוא שירות בדיקת נגיף קורונה;
(12)
שירות בריאות הניתן לאדם שאינו מבוטח כהגדרתו בסעיף 2 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי;
(13)
שירות בדיקת מעבדה המבוצעת בדגימה שנדגמה בקופת החולים ונשלחה על ידה לבית החולים.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), השרים רשאים לקבוע, בצו, שיעורי תשלום הנמוכים מהמחיר המלא בעבור שירותים כאמור באותו סעיף קטן שהם פעולות ניתוחיות בעלות מאפיינים מיוחדים.
(ג)
השרים רשאים, בצו, לשנות את התוספת.
סייג לתחולת סעיף 9 לחוק הפיקוח
הוראות חוק זה יחולו על אף האמור בסעיף 9 לחוק הפיקוח.
דיווח לוועדה
(א)
המנהל הכללי של משרד הבריאות, או מי מטעמו, ידווח לוועדה על תכנית המיטות הרב־שנתית בבתי החולים הציבוריים הכלליים ועל תכנית המיטות הרב־שנתית בבתי החולים הפסיכיאטריים, בתוך 30 ימים ממועד פרסום תכנית כאמור באתר האינטרנט של משרד הבריאות.
(ב)
השרים ידווחו לוועדה עד 30 בנובמבר בכל שנה על כל אלה:
(1)
סך התשלום החודשי הקבוע ששולם לכל בית חולים ציבורי כללי באותה שנה, תוך פירוט רכיבי התשלום בהתאם לרכיבים שנקבעו בתקנות לפי סעיף 9(ו);
(2)
המגבלות ואמצעי האיזון שהוטלו באותה שנה על בתי חולים ציבוריים כלליים לפי סעיף 9(ו)(1)(ה);
(3)
בשנת 2022 יכלול הדיווח גם השוואה של הסכומים ששולמו בשנה זו בתקצוב ישיר או בכספי תמיכה לכל בית חולים ציבורי כללי לפני תחילתו של חוק זה, לעומת הסכומים ששולמו לו באותה שנה כתשלום חודשי קבוע לפי סעיף 9.
הוראות מיוחדות לעניין תשלום בעד שירותי בריאות בשל השלכות נגיף הקורונה
(א)
על אף האמור בסעיפים 14, 15 ו־22(א)(10)
(1)
בשנת 2021 – יופחת מהתשלום של קופת החולים לבית החולים הציבורי הכללי בעד שירות אשפוז במחלקת קורונה סכום השווה ל־80% מסכום ההפרש החיובי שבין רצפת הצריכה ברוטו בעבור כלל שירותי הבריאות ובין היקף הפעילות של שירותי הבריאות שצרכה קופת החולים בבית החולים הציבורי הכללי באותה השנה, למעט שירותי בריאות כאמור בסעיף 22(א)(7) ו־(10), ובלבד שהיקף הפעילות כאמור היה נמוך מרצפת הצריכה ברוטו כאמור;
(2)
בכל אחת מהשנים 2022 עד 2024, יופחת מהתשלום של קופת החולים לבית החולים הציבורי הכללי בעד שירות אשפוז במחלקת קורונה, סכום השווה ל־80% מסכום ההפרש החיובי שבין תקרת הצריכה ברוטו בעבור שירות אשפוז במחלקות פנימיות, ובין היקף הפעילות של שירות אשפוז במחלקות הפנימיות שצרכה קופת החולים בבית החולים הציבורי הכללי באותה השנה, למעט שירותי בריאות כאמור בסעיף 22(א)(7) ו־(10).
(ב)
בסעיף זה, ”היקף הפעילות“ – סכום השווה למכפלת שירותי הבריאות שצרכה קופת החולים בבית החולים הציבורי הכללי בשנה מסוימת, במחירם ברוטו.
ביצוע ותקנות
(א)
השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.
(ב)
שר הבריאות רשאי לקבוע הוראות בדבר חובת דיווח של בתי החולים הציבוריים הכלליים למשרד הבריאות ולמשרד האוצר, בכל עניין הנוגע לעלויות מתן שירותי הבריאות.
תחילה ותחולה
(א)
תחילתו של חוק זה ביום י״ז בטבת התשפ״א (1 בינואר 2021) והוראותיו, למעט הוראות סעיף 9, יחולו על שירותי בריאות שרכשה קופת חולים בבית חולים ציבורי כללי עד יום ל׳ בכסלו התשפ״ה (31 בדצמבר 2024), אולם הוראות סעיף 9 ימשיכו לחול גם לאחר המועד האמור.
(ב)
השרים, באישור הוועדה, רשאים להאריך, בצו, את המועד האמור בסעיף קטן (א) בשנה נוספת, ובלבד שצו כאמור יובא לאישור הוועדה עד יום כ״ד באייר התשפ״ד (1 ביוני 2024), בצירוף נתונים ומידע על ביצוע ההתחשבנות לפי חוק זה עד אותו מועד.
(ג)
הוארך המועד לפי סעיף קטן (ב), יחולו הוראות חוק זה, החלות לעניין שנת 2024, גם לעניין שנת 2025, למעט הוראות סעיף 9, בשינויים אלה:
(1)
בסעיף 1, בהגדרה ”תוספת ריאלית“ –
(א)
בכל מקום, במקום ”2024“ יקראו ”2025“;
(ב)
בפסקה (4), במקום ”לשנת 2024“ יקראו ”בכל אחת מהשנים 2024 ו־2025“;
(2)
(א)
ברישה, במקום ”2024“ יקראו ”2025“;
(ב)
אחרי פסקה (2) יקראו:
”(3)
בשנת 2025 – תקרת הצריכה ברוטו בשנת 2024, בתוספת שיעור העדכון לאותה שנה, תוספת ריאלית ותוספת בשיעור של 0.2% מסך תקרות הצריכה ברוטו לשנת 2024.“;
(3)
בסעיף 5, במקום ”2024“ יקראו ”2025“;
(4)
(א)
ברישה, במקום ”2024“ יקראו ”2025“;
(ב)
בפסקה (1)(ג) –
(1)
ברישה, במקום ”ו־2024“ יקראו ”עד 2025“;
(2)
בפסקת משנה (1), במקום ”שנת 2024“ יקראו ”השנים 2024 ו־2025“;
(ג)
בפסקה (2)(ב), במקום ”2024“ יקראו ”2025“;
(5)
בסעיף 7, במקום ”2024“ יקראו ”2025“;
(6)
(א)
בפסקה (2), במקום ”2024“ יקראו ”2025“;
(ב)
בפסקה (3), במקום ”ו־2024“ יקראו ”עד 2025“;
(7)
(א)
בסעיף קטן (א), ברישה, במקום ”2024“ יקראו ”2025“;
(ב)
בסעיף קטן (ב), ברישה, במקום ”2024“ יקראו ”2025“;
(8)
(א)
בסעיף קטן (א) –
(1)
ברישה, במקום ”2024“ יקראו ”2025“;
(2)
בפסקה (2), במקום ”2024“ יקראו ”2025“;
(ב)
בסעיף קטן (ב) –
(1)
בפסקה (1), במקום ”2024“ יקראו ”2025“;
(2)
בפסקה (2)(ב), במקום ”2024“ יקראו ”2025“;
(9)
בסעיף 17(ב)(2), במקום ”ו־2024“ יקראו ”עד 2025“;
(10)
בסעיף 20(א)(3), במקום ”ל׳ בכסלו התשפ״ה (31 בדצמבר 2024)“ יקראו ”י״א בטבת התשפ״ו (31 בדצמבר 2025)“;
(11)
בסעיף 21, במקום ”2024“ יקראו ”2025“;
(12)
בסעיף 25(א)(2), במקום ”2024“ יקראו ”2025“.

תוספת

(סעיף 22(א)(9))

שירותי בריאות מוחרגים

  שם השירות קוד השירות
1 תוספת בעד האבזר להשתלת סוגר אוזניות עלייה שמאלי L0167
2 תוספת בעד האבזר להשתלת קוצב סרעפתי לנפגעי חוט שדרה L0168
3 תוספת בעד האבזר להשתלת קוצב סרעפתי לחולי ALS L0169
4 תוספת בעד Y90 לטיפול קרניתי פנימי, SITR, בגידולי כבד באמצעות Y90 L0280
5 תוספת בעד האבזר לתיקון מלעורי של המסתם הדו–צניפי L0300
6 תוספת בעד משאבה להזרקה תת–עורית של אפומורפין L0797
7 תוספת בעד האבזר להשתלת קוצב לגירוי עצב שדרתי/שורשי/היקפי L4583
8 השירות תוספת בעד דפיברוטייד, מבוגר, תעריף למחזור טיפול L9638
9 תוספת בעד דפיברוטייד, דפיטליו, ילד, תעריף למחזור טיפול L9639
10 צילום שיניים – סטטוס מלא D0210
11 צילום פריאפיקלי D0220
12 צילום פריאפיקלי, כל שן נוספת D0230
13 צילום אוקולוזלי D0240
14 צילום פנורמי D0330
15 סילוק אבנית, מבוגר, לכל הפה, כולל הדרכה D1110
16 סילוק אבנית, ילד, לכל הפה, כולל הדרכה D1120
17 טיפול מקומי בלכת פלואוריד, תעריף לכל הפה D1206
18 טיפול מקומי בג׳ל פלואוריד, תעריף לכל הפה D1208
19 איטום חריצים, לשן D1351
20 שומר מקום קבוע – התקנה D1510
21 שחזור אמלגם – משטח 1, משנן ראשוני/קבוע D2140
22 שחזור אמלגם – 2 משטחים, משנן ראשוני/קבוע D2150
23 שחזור אמלגם – 3 משטחים, משנן ראשוני/קבוע D2160
24 שחזור אמלגם – 4 משטחים או יותר, משנן ראשוני/קבוע D2161
25 שחזור מחומר מרוכב – משטח 1, שן קדמית D2330
26 שחזור מחומר מרוכב – 2 משטחים, שן קדמית D2331
27 שחזור מחומר מרוכב – 3 משטחים, שן קדמית D2332
28 שחזור מחומר מרוכב – 4 משטחים או יותר, שן קדמית D2335
29 שחזור מחומר מרוכב, כותרת שן קדמית D2390
30 שחזור מחומר מרוכב – משטח 1, שן אחורית D2391
31 שחזור מחומר מרוכב – 2 משטחים, שן אחורית D2392
32 שחזור מחומר מרוכב – 3 משטחים, שן אחורית D2393
33 שחזור מחומר מרוכב – 4 משטחים או יותר, שן אחורית D2394
34 כתר על בסיס שרף, מוכן בצורה לא ישירה, מבושל D2710
35 כתר חרסינה מאוחה למתכת חצי אצילה, הכנה והתקנה D2752
36 הדבקה חוזרת של כתר משחזר D2920
37 השירות קוד השירות בניית תווך, כולל פינים לסוגיהם D2950
38 מבנה יצוק בתוספת לכתר D2952
39 כיפת שורש, הכנה והתקנה D2975
40 כתר – תיקון והתקנה D2980
41 קיטוע מוך שן נשירה או קבועה D3220
42 טיפול שורש – שן נשירה, מילוי בחומר נספג, לא כולל שחזור סופי D3230
43 טיפול שורש – שן קדמית, לא כולל שחזור סופי D3310
44 טיפול שורש – שן מלתעה, לא כולל שחזור סופי D3320
45 טיפול שורש – שן טוחנת, לא כולל שחזור סופי D3330
46 טיפול שורש חוזר – שן קדמית D3346
47 טיפול שורש חוזר – שן מלתעה D3347
48 טיפול שורש חוזר – שן טוחנת D3348
49 אפקסיפיקציה D3351
50 כריתת חוד השורש, אפיקואקטומי – שן קדמית, כולל סתימה רטרוגרדית D3410
51 כריתת חוד השורש, אפיקואקטומי – שן מלתעה, שורש ראשון, כולל סתימה רטרוגרדית D3421
52 כריתת חוד השורש, אפיקואקטומי – שן טוחנת, שורש ראשון, כולל סתימה רטרוגרדית D3425
53 כריתת שורש D3450
54 פיצול שורשים, המיסקציה, לא כולל טיפול שורש D3920
55 ג׳ינג׳יבקטומיה/ג׳ינג׳יבופלסטיה – 4 שיניים או יותר צמודות ברבע פה D4210
56 ג׳ינג׳יבקטומיה/ג׳ינג׳יבופלסטיה – 3-1 שיניים צמודות ברבע פה D4211
57 הרמת מתלה עם החלקת שורשים, רבע פה D4240
58 הארכת כותרת D4249
59 הקצעת שורשים, 4 שיניים או יותר ברבע פה D4341
60 תותבת שלמה עליונה נשלפת, הכנה והתאמה D5110
61 תותבת שלמה תחתונה נשלפת, הכנה והתאמה D5120
62 תותבת מיידית שלמה עליונה נשלפת, הכנה והתאמה D5130
63 תותבת מיידית שלמה תחתונה נשלפת, הכנה והתאמה D5140
64 השירות קוד השירות תותבת חלקית עליונה נשלפת – בסיס שרף, הכנה והתאמה D5211
65 תותבת חלקית תחתונה נשלפת – בסיס שרף, הכנה והתאמה D5212
66 תותבת חלקית עליונה נשלפת – יציקת מתכת, הכנה והתאמה D5213
67 תותבת חלקית תחתונה נשלפת – יציקת מתכת, הכנה והתאמה D5214
68 תותבת חלקית עליונה נשלפת – בסיס גמיש, הכנה והתאמה D5225
69 תותבת חלקית תחתונה נשלפת – בסיס גמיש, הכנה והתאמה D5226
70 תותבת חלקית חד–צדדית נשלפת – יציקת מתכת, הכנה והתאמה D5281
71 התאמת תותבת שלמה עליונה נשלפת D5410
72 התאמת תותבת שלמה תחתונה נשלפת D5411
73 התאמת תותבת חלקית עליונה נשלפת D5421
74 התאמת תותבת חלקית תחתונה נשלפת D5422
75 תיקון שבר בבסיס תותבת שלמה עליונה נשלפת D5511
76 תיקון שבר בבסיס תותבת שלמה תחתונה נשלפת D5512
77 החלפת שן שבורה/חסרה בתותבת שלמה נשלפת, תעריף לשן D5520
78 תיקון בסיס תותבת חלקית תחתונה נשלפת משרף D5611
79 תיקון בסיס תותבת חלקית עליונה נשלפת משרף D5612
80 תיקון שלד יצוק של תותבת חלקית תחתונה נשלפת D5621
81 תיקון שלד יצוק של תותבת חלקית עליונה נשלפת D5622
82 תיקון/החלפת וו בתותבת חלקית נשלפת, תעריף לוו D5630
83 החלפת שן שבורה בתותבת חלקית נשלפת, תעריף לשן D5640
84 הוספת שן לתותבת חלקית נשלפת D5650
85 הוספת וו לתותבת חלקית נשלפת D5660
86 הוספת שן/וו לתותבת חלקית נשלפת, שן/וו שני ומעלה באותה ישיבה D5699
87 חידוש בסיס תותבת שלמה עליונה נשלפת D5710
88 חידוש בסיס תותבת שלמה תחתונה נשלפת D5711
89 חידוש בסיס תותבת חלקית עליונה נשלפת D5720
90 חידוש בסיס תותבת חלקית תחתונה נשלפת D5721
91 ריפוד תותבת שלמה עליונה נשלפת, במרפאה D5730
92 ריפוד תותבת שלמה תחתונה נשלפת, במרפאה D5731
93 ריפוד תותבת חלקית עליונה נשלפת, במרפאה D5740
94 ריפוד תותבת חלקית תחתונה נשלפת, במרפאה D5741
95 ריפוד תותבת שלמה עליונה נשלפת, במעבדה D5750
96 ריפוד תותבת שלמה תחתונה נשלפת, במעבדה D5751
97 ריפוד תותבת חלקית עליונה נשלפת, במעבדה D5760
98 ריפוד תותבת חלקית תחתונה נשלפת, במעבדה D5761
99 תותבת ביניים שלמה עליונה נשלפת, הכנה והתאמה D5810
100 תותבת ביניים שלמה תחתונה נשלפת, הכנה והתאמה D5811
101 תותבת ביניים חלקית עליונה נשלפת, הכנה והתאמה D5820
102 תותבת ביניים חלקית תחתונה נשלפת, הכנה והתאמה D5821
103 תותבת על שורשים שלמה עליונה נשלפת, הכנה והתאמה D5863
104 תותבת על שורשים חלקית עליונה נשלפת, הכנה והתאמה D5864
105 תותבת על שורשים שלמה תחתונה נשלפת, הכנה והתאמה D5865
106 תותבת על שורשים חלקית תחתונה נשלפת, הכנה והתאמה D5866
107 החלפת חלק שניתן להחלפה במחבר חצי מדויק או מדויק, רכיב זכרי/נקבי, על שן לתותבת נשלפת D5867
108 התאמת תותבת נשלפת לחיבור רכיבי מחבר לאחר החדרה כירורגית של שתל דנטלי D5875
109 שתל דנטלי, שלב א׳: החדרה כירורגית של גוף השתל D6010
110 שתל דנטלי, שלב ב׳: חשיפת השתל לחיבור כיפת ריפוי/מבנה D6011
111 מבנה מחבר חצי מדויק על שתל לתותבת נשלפת, הכנה והתקנה, כולל התקנת רכיבי המחבר D6052
112 מבנה טרומי לשתל דנטלי D6056
113 החלפת חלק במחבר חצי מדויק או מדויק, רכיב זכרי/נקבי, על שתל/מבנה לשתל התומך בתותבת D6091
114 הדבקה חוזרת של כתר נתמך שתל/שן שנפל D6092
115 הוצאה כירורגית של שתל דנטלי D6100
116 תותבת שלמה עליונה נשלפת נתמכת שתלים/מבנים על שתלים, הכנה והתאמה D6110
117 השירות קוד השירות תותבת שלמה תחתונה נשלפת נתמכת שתלים/מבנים על שתלים, הכנה והתאמה D6111
118 תותבת חלקית עליונה נשלפת נתמכת שתלים/מבנים על שתלים, הכנה והתאמה D6112
119 תותבת חלקית תחתונה נשלפת נתמכת שתלים/מבנים על שתלים, הכנה והתאמה D6113
120 עקירה, שארית כותרתית – שן נשירה, תעריף לשן D7111
121 עקירה, שן שבקעה או שורש חשוף, תעריף לשן D7140
122 עקירה כירורגית – שן שבקעה לחלל הפה, הדורשת הרמת מתלה, תעריף לשן D7210
123 עקירה כירורגית – שן כלואה ברקמה רכה, תעריף לשן D7220
124 עקירה כירורגית – שן כלואה חלקית ברקמה קשה, תעריף לשן D7230
125 עקירה כירורגית – שן כלואה במלואה ברקמה קשה, תעריף לשן D7240
126 קיבוע שיניים או החזרה למכתשית לאחר חבלה D7270
127 חשיפת שן כלואה מסיבות אורתודונטיות, כולל הדבקת סמכים D7280
128 אלבאולופלסטיקה עם עקירות, 4 שיניים או יותר ברבע פה D7310
129 אלבאולופלסטיקה עם עקירות, 3-1 שיניים ברבע פה D7311
130 אלבאולופלסטיקה בלא עקירות, 4 שיניים או יותר ברבע פה D7320
131 אלבאולופלסטיקה בלא עקירות, 3-1 שיניים ברבע פה D7321
132 העמקת הוסטיבולום, וסטיבולופלסטי, ריפוי שניוני D7340
133 כריתת ציסטה בלסת D7450
134 פרנולקטומי D7960
135 טיפול אורתודונטי מניעתי, כולל על ידי סנטרון D8050
136 יישור שיניים מלא למשנן עלומים, גילי 18-12, עלות לשנת טיפולים, עד 3 שנים D8080
137 קוד דיווח במהלך השימוש בקוד D8080 D8089
138 טיפול בהתקן דנטלי נשלף D8210
139 עזרה ראשונה – טיפול בכאב שיניים D9110
140 הרדמה כללית לטיפול שיניים, בנוכחות מרדים – עד שעה D9220
141 הרדמה כללית לטיפול שיניים מורכב, בנוכחות מרדים – מעל שעה D9221
142 אנלגזיה, כולל ניטרוס, לא כולל טיפול דנטלי D9230
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן