לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019)

חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019) מתוך

חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע״ח–2018


ס״ח תשע״ח, 454.

דחיית תחילה: ק״ת תש״ף, 1880.


תוכן עניינים

פרק א׳: מטרת החוק

מטרה
חוק זה בא לתקן חוקים שונים ולקבוע הוראות נוספות במטרה לחזק את הצמיחה במשק, להגדיל את הפריון במשק ואת רמת התחרות בו, להוזיל את יוקר המחיה בישראל ולצמצם את הנטל הרגולטורי, והכול בהתאם ליעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת 2019.

פרק ב׳: בנקאות

תיקון חוק הבנקאות (שירות ללקוח) – תחילה והוראת שעה
(א)
תחילתו של פרק זה שלוש שנים מיום פרסומו של חוק זה (בפרק זה – יום התחילה); שר האוצר, בהסכמת נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לדחות את המועד האמור, בשתי תקופות נוספות, שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת.
פורסמו תקנות התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019) (דחיית תחילתו של פרק ב׳ לחוק), התש״ף–2020 (ק״ת תש״ף, 1880), לפיהן יום תחילתו של פרק ב׳ יידחה בשישה חודשים, ליום ט״ז בתשרי התשפ״ב (22 בספטמבר 2021).
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) –
(1)
תחילתו של סעיף 10(1) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), כנוסחו בחוק זה, ביום פרסומו של חוק זה (להלן – יום הפרסום); ואולם בתקופה שמיום הפרסום של חוק זה ועד יום התחילה, יקראו את הסעיף כך שבמקום האמור בו יבוא ”בסעיף 10(1), אחרי ”5א2,“ יבוא ”5ב(ב),““;
(2)
תחילתו של סעיף 11א(א1) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), כנוסחו בחוק זה, ארבע שנים מיום הפרסום.
ביקש לקוח, בתקופה שמיום הפרסום עד יום התחילה, לסגור את חשבונו בבנק, לא יבטל הבנק שבו מנוהל החשבון, רק בשל בקשת הסגירה, את ההטבות וההנחות שלהן היה זכאי הלקוח במסגרת ניהול חשבונו באותו בנק במועד מוקדם מהמועד שנקבע לעניין זה בהסכם בין הבנק ובין הלקוח; לא נקבע בהסכם מועד כאמור, לא יבטל הבנק את ההטבות וההנחות כאמור, במשך שלושה חודשים לפחות ממועד בקשת הסגירה או עד מועד סגירת החשבון, לפי המוקדם.

פרק ג׳: הסרת חסמים בייבוא אישי

תחילתו של סעיף 112 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, כנוסחו בחוק זה, ביום י״ח בסיוון התשע״ח (1 ביוני 2018).
תיקון חוק התקנים – תחילה
תחילתם של סעיפים 1 ו־9 לחוק התקנים, כנוסחם בחוק זה, ביום י״ח בתמוז התשע״ח (1 ביולי 2018); שר הכלכלה והתעשייה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לדחות, בצו, את המועד האמור בתקופה אחת שלא תעלה על ארבעה חודשים.

פרק ד׳: טלגרף אלחוטי

פרק ד׳ – תחילה
(א)
תחילתו של פרק זה חודש מיום פרסומו של חוק זה (בפרק זה – יום התחילה).
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) –
(1)
תחילתו של סימן ב׳ בפרק ג׳ לפקודה כנוסחו בחוק זה, ושל יתר הוראות הפקודה כנוסחה בחוק זה לעניין אישור התאמה, ביום י״ט באב התשע״ח (1 באוגוסט 2018); שר התקשורת, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לדחות, בצו, את המועד האמור בתקופה אחת שלא תעלה על ארבעה חודשים;
(2)
תחילתו של פרק ט׳ לפקודה, כנוסחו בחוק זה, לעניין מערכת הביטחון, שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה; שר התקשורת, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לדחות, בצו, את המועד האמור בתקופה אחת שלא תעלה על שישה חודשים; לעניין זה, ”מערכת הביטחון“ – כהגדרתה בסעיף 10 לחוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע״א–2011.
פרק ד׳ – הוראות מעבר
(א)
רישיון או תעודה שניתנו לפי סעיפים 5 או 13 לפקודה, לפני יום התחילה, והיו בתוקף ערב היום האמור, יראו אותם כרישיון שניתן לפי סעיף 4ג או 4ח לפקודה, כנוסחם בחוק זה, לפי העניין, עד תום תקופת תוקפם, אלא אם כן בוטלו קודם לכן.
(ב)
אישור סוג שניתן לפי תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות), התשמ״ז–1987 (בסעיף זה – תקנות הטלגרף האלחוטי), לפני יום התחילה, והיה בתוקף ערב היום האמור, יראו אותו כאישור סוג שניתן לפי סעיף 4ג(א)(1) לפקודה, כנוסחו בחוק זה, אלא אם כן בוטלו קודם לכן.
(ג)
אישור שנתן המנהל לפי סעיף 1 לצו הטלגרף האלחוטי (אי־תחולת הפקודה) (מס׳ 2), התשמ״ב–1982 (בסעיף זה – צו אי־תחולה מס׳ 2), יראו אותו כאישור התאמה שניתן לפי סעיף 4יא לפקודה, כנוסחו בחוק זה, וימשיכו לחול על בעל האישור ההוראות שנקבעו באישור, והכול אלא אם כן בוטל האישור קודם לכן.
(ד)
מכשיר אלחוטי שמתקיימות בו התכונות הטכניות המפורטות בסעיף 1 לצו אי־תחולה מס׳ 2 יראו אותו כמכשיר במסלול אישור שנקבע לפי סעיף 4ט(א) לפקודה, כנוסחו בחוק זה.
(ה)
(1)
מפקח שהמנהל אצל לו את סמכויותיו לפי תקנה 9 לתקנות הטלגרף האלחוטי והסמכתו עמדה בתוקף ערב יום התחילה, יראו אותו, לתקופה של שנתיים מיום התחילה, כמפקח שהוסמך לפי סעיף 11א(א) ו־(ב) לפקודה, כנוסחו בחוק זה.
(2)
מפקח שמונה בהתאם להוראות פרק ו׳ לחוק הטיס, ומינויו היה בתוקף ערב יום התחילה, יראו אותו, לתקופה של שנתיים מיום התחילה, כמפקח לעניין רישיון לתחנה בכלי טיס שהוסמך לפי סעיף 11א(ג) לפקודה, כנוסחו בחוק זה.
(3)
הודעה על פרטי מפקחים שיראו אותם כמפקחים שהוסמכו לפי סעיף 11א לפקודה, כאמור בסעיף קטן זה, תפורסם ברשומות.
(ו)
חברי ועדת התדרים שכיהנו ערב יום התחילה בהתאם להחלטת הממשלה שניתנה לפי סעיף 5ד(ג) לפקודה, כנוסחו לפני יום התחילה, יראו אותם כחברי ועדת התדרים שמונו לפי סעיף 5ה לפקודה, כנוסחו בחוק זה, ובלבד שמינוים לא בוטל.

פרק ה׳: תקשורת

תיקון חוק הרשות השנייה – תחילה

פרק ו׳: תחבורה

הנוסח שולב בפקודת התעבורה.

פרק ז׳: תכנון ובנייה

סימן א׳: פטור מהיתר לרשת כבלים אופטית ולמתקני שידור לתקשורת בשיטה התאית

סימן ב׳: פטור מהיטל השבחה למיתקן פוטו־וולטאי

סימן ג׳: הוראות שונות

פרק ח׳: כבאות

פרק ח׳ – תחילה
(א)
תחילתו של פרק זה 60 ימים מיום פרסומו של חוק זה (בסעיף זה – יום התחילה).
(ב)
הוועדה המייעצת לאסדרה כהגדרתה בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012, כנוסחו בחוק זה, תוקם עד יום התחילה.

פרק ט׳: חברות ממשלתיות

פרק ט׳ – תחילה ותחולה
תחילתו של סעיף 34א לחוק החברות הממשלתיות, כנוסחו בחוק זה, 30 ימים מיום פרסומו של חוק זה, והוא יחול על דוחות לפי סעיף 33(א) לחוק החברות הממשלתיות לגבי שנת 2017 ואילך.


התקבל בכנסת ביום כ״ז באדר התשע״ח (14 במרס 2018).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • משה כחלון
  שר האוצר
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן