לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016)

חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016) מתוך

חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו־2016), התשע״ו–2015


תוכן עניינים

פרק א׳: מטרת החוק

מטרה
חוק זה בא לתקן חוקים שונים במטרה לחזק את הצמיחה במשק, להגדיל את הפריון במשק ואת רמת התחרות בו ולהוזיל את יוקר המחיה בישראל, ובכלל זה להוזיל את מחירי מוצרי המזון, מחירי הדיור ומחירי השירותים הפיננסיים, והכול בהתאם ליעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנים 2015 ו־2016.

פרק ב׳: דיור

הנוסח שולב בפקודת העיריות.
הנוסח שולב חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965 כהוראת שעה עד יום כ״ג בטבת התשע״ט (31 בדצבמר 2018).
[תיקון: תשע״ח־2]
הנוסח שולב חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965 כהוראת שעה עד יום ט״ז בטבת תשפ״א (31 בדצמבר 2020).

פרק ג׳: הסרת חסמים בתחום שירותי הביוב

פרק ד׳: בנקאות

פרק ה׳: בריאות

הגדרות [תיקון: תשע״ו]
”הסדר התייעצות“ – הסכם בין קופת חולים או חברת ביטוח ובין רופא או מוסד רפואי, ולפיו מלוא התשלום המגיע לרופא או למוסד הרפואי בעד התייעצות רפואית נקבע באותו הסכם, ימומן על ידי קופת החולים או חברת הביטוח, לפי העניין, למעט השתתפות עצמית ככל שנקבעה בתכנית לשירותי בריאות נוספים או בתכנית הביטוח, ויכול שישולם על ידי קופת החולים או חברת הביטוח או על ידי המטופל;
”הסדר ניתוח“ – הסכם בין קופת חולים או חברת ביטוח ובין רופא או מוסד רפואי, ולפיו מלוא התשלומים הקשורים לניתוח שבוצע בישראל, לרבות התשלומים לרופא ולמוסד הרפואי, וכן התשלומים בעבור הציוד, האבזרים והתכשירים המשמשים בביצוע הניתוח ובמהלך הטיפול, ישולמו על ידי קופת החולים או חברת הביטוח, לפי העניין, למעט השתתפות עצמית ככל שנקבעה בתכנית לשירותי בריאות נוספים או בתכנית הביטוח;
”חברת ביטוח“ – מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח;
”חוק ביטוח בריאות“ – חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994;
”מוסד רפואי“ – בית חולים או מרפאה כירורגית;
”מטופל“ – עמית או מבוטח, לפי העניין;
”הממונה על שוק ההון“ – הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, כמשמעותו בחוק הפיקוח על הביטוח;
”מרפאה כירורגית“ – מרפאה כהגדרתה בסעיף 34(ג) לפקודת בריאות העם, 1940, הטעונה רישום בהתאם להוראות לפי סעיף 34(א)(2) לפקודה האמורה ואשר מתבצעות בה פעולות כירורגיות;
”עמית“ ו”שירותי בריאות נוספים“ – כמשמעותם בסעיף 10 לחוק ביטוח בריאות;
”פוליסת ביטוח“ – פוליסה שהוצאה לפי תכנית ביטוח הכוללת ביטוח לניתוחים;
”קופת חולים“ – כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות, במסגרת שירותי בריאות נוספים;
”רופא מומחה“ – רופא בעל תואר מומחה לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל״ז–1976;
”תכנית ביטוח“ – כהגדרתה בסעיף 40 לחוק הפיקוח על הביטוח;
”השרים“ – שר הבריאות ושר האוצר.
הסדרי ניתוח [תיקון: תשע״ו]
לא תאושר תכנית לשירותי בריאות נוספים, לעניין החלק הכולל כיסוי לניתוחים, ולא תותר לשיווק תכנית ביטוח הכוללת ביטוח לניתוחים, או יאושר שינוי בתכניות כאמור, אלא אם כן נוכח שר הבריאות או הממונה על שוק ההון, לפי העניין, כי יש לקופת החולים או לחברת הביטוח, הסדרי ניתוח שיש בהם כדי להבטיח לעמיתים או למבוטחים היקף מספק של רופאים מנתחים וניתוחים, הן מבחינת מגוון הרופאים המנתחים וסוגי הניתוחים והן מבחינת פריסתם הגאוגרפית, לרבות פריסה בפריפריה.
תשלומים בשל ניתוח
(א)
קופת חולים וחברת ביטוח ישלמו לפי תכנית ביטוח או לפי תכנית לשירותי בריאות נוספים, בשל ניתוח, לרופא או למוסד הרפואי שבו בוצע הניתוח ולפי הסדר ניתוח, בלבד; קופת חולים וחברת ביטוח לא ייתנו למטופל החזר כספי או תשלום בשל הניתוח.
(ב)
רופא או מוסד רפואי או מי מטעמם לא ידרשו ולא יקבלו מהמטופל כל תשלום, במישרין או בעקיפין, בשל הניתוח או בשל בחירת הרופא המנתח, אם הניתוח בוצע במסגרת הסדר ניתוח, למעט השתתפות עצמית ככל שנקבעה לפי התכנית לשירותי בריאות נוספים או לפי תכנית הביטוח.
הסדר התייעצות
לא ייכלל רופא ברשימת הרופאים המנתחים שלקופת החולים או לחברת הביטוח יש עמם הסדר ניתוח, אלא אם כן יש לקופת החולים או לחברת הביטוח הסדר התייעצות עמו.
קביעת חריגים להסדר
(א)
קופת חולים רשאית להגיש לאישור שר הבריאות רשימה של עד 50 רופאים מומחים בתחומים ייחודיים או באזורים גאוגרפיים, שבהם קיים מספר מצומצם של רופאים מומחים, ולגביהם תהיה קופת החולים רשאית להציע החזר כספי אם אין לקופת החולים הסדר ניתוח עמם; הרשימה תעודכן מעת לעת, באישור שר הבריאות.
(ב)
חברת ביטוח רשאית להגיש לאישור שר האוצר רשימה של עד 50 רופאים מומחים בתחומים ייחודיים או באזורים גאוגרפיים, שבהם קיים מספר מצומצם של רופאים מומחים, ולגביהם תהיה חברת הביטוח רשאית להציע החזר כספי אם אין לחברת הביטוח הסדר ניתוח עמם; הרשימה תעודכן מעת לעת, באישור שר האוצר.
(ג)
השרים כאחד, רשאים לשנות בצו את המספר הקבוע בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), וכן רשאים הם לקבוע כי מספר הרופאים המרבי בכל רשימה כאמור בסעיפים קטנים אלה, ייקבע כשיעור מרבי ממספר הרופאים שעמם יש לכל אחת מקופות החולים או מחברות הביטוח הסדר ניתוח.
הוראות בעניין קופת חולים שחלקה בסך העמיתים נמוך מחמישה עשר אחוזים
נוסף על הוראות סעיף 17, שר הבריאות רשאי, אם ראה שהדבר נדרש לשם הבטחת התחרות, לקבוע כי קופת חולים שחלקה בסך העמיתים מכלל העמיתים בקופות החולים נמוך מ־15 אחוזים תהיה רשאית להגיש לאישורו רשימה נוספת של רופאים מומחים, שאין לה עמם הסדר ניתוח, במספר שלא יעלה על שני אחוזים מכלל הרופאים שיש לקופת החולים הסדר ניתוח עמם, ואשר גם לגביהם היא תהיה רשאית להציע החזר כספי במסגרת תכנית לשירותי בריאות נוספים; הוראות סעיף 17 לעניין מאפייני הרשימה לא יחולו לגבי רשימת הרופאים לפי סעיף זה.
הוראות בעניין חברת ביטוח בעלת נתח שוק קטן [תיקון: תשע״ו]
(א)
הוראות סעיפים 14 עד 17 לא יחולו על חברת ביטוח שנתח השוק שלה נמוך משיעור שהורה לגביו הממונה על שוק ההון אם ראה כי הדבר נדרש לשם הבטחת התחרות, ושקיבלה אישור מהממונה על שוק ההון על כך, ובלבד ששיעור כאמור לא יעלה על עשרה אחוזים; הודעה בדבר השיעור שעליו הורה הממונה על שוק ההון תפורסם ברשומות; אישור הממונה על שוק ההון יעמוד בתוקפו לתקופה שלא תעלה על שנה.
(ב)
עלה נתח השוק של חברת ביטוח על השיעור שקבע הממונה על שוק ההון, ימשיכו לחול עליה הוראות סעיף קטן (א) לעניין פוליסות ביטוח שהוצאו או שחודשו בתקופה שבה היה אישור הממונה על שוק ההון בתוקף.
(ג)
בסעיף זה, ”נתח שוק“ – היחס שבין סך דמי הביטוח שגבתה חברת הביטוח בשנת הכספים הקודמת בעד פוליסות ביטוח ובין סך דמי הביטוח שגבו כלל חברות הביטוח באותה שנה בעד פוליסות ביטוח, והכול לפי הנתונים שבידי הממונה על שוק ההון.
החלת הוראות
כל הוראה החלה על פי חוק ביטוח בריאות על תכנית לשירותי בריאות נוספים, לרבות הוראה המטילה חובות, המקנה זכויות למבוטח או המעניקה סמכויות לגוף או לאדם כלפי קופות חולים, יראו אותה כחלה גם על שירותי בריאות נוספים שסעיפים 14 עד 18 חלים עליהם.
פרק ה׳ – תחילה ותחולה
(א)
תחילתם של סעיפים 13 עד 20 ביום כ״ה בסיוון התשע״ו (1 ביולי 2016), והם יחולו על שירותי בריאות נוספים שיינתנו מאותו מועד ואילך.
(ב)
הוראות סעיפים 13 עד 19 יחולו על פוליסות ביטוח שהוצאו או שחודשו מהמועד האמור בסעיף קטן (א) ואילך.
פקודת בריאות העם – תחילה ותחולה
תחילתו של סעיף 24ג לפקודת בריאות העם, 1940, כנוסחו בסעיף 22 לחוק זה, ביום כ״ה בסיוון תשע״ו (1 ביולי 2016), והוא יחול על תשלומים שישולמו ועל התקשרויות שנעשו החל ביום האמור ואילך.

פרק ו׳: ייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני

(א)
(1)
לעניין פסקה (2) לסעיף 3(ב) האמור – ביום כ״ד באייר התשע״ו (1 ביוני 2016), והפחתות כאמור באותה פסקה בעד החודשים ינואר 2016 עד מאי 2016 יבוצעו ביום האמור;
(2)
לעניין פסקה (3) לסעיף 3(ב) האמור – ביום א׳ בכסלו התשע״ז (1 בדצמבר 2016);
(3)
לעניין עוסק בשיווק פנסיוני או גוף קשור בו שנותנים שירותי תפעול למעביד שלו עשרה עובדים לכל היותר – ביום ג׳ בטבת התשע״ז (1 בינואר 2017).
(ב)
לא יאוחר מיום א׳ בכסלו התשע״ז (1 בדצמבר 2016) ידווח הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לוועדת הכספים של הכנסת על השפעתו של תיקון חוק הפיקוח על הייעוץ והשיווק הפנסיוני, כנוסחו בסעיף 24 לחוק זה, על שיעור דמי הניהול שמשלמים עמיתים או מבוטחים בעבור מוצר פנסיוני.

פרק ז׳: גז טבעי

פרק ז׳ – תחילה לעניין סוגי מיתקני גז טבעי לצריכה
(א)
תחילתו של חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ״ט–1989, כנוסחו בחוק זה, תהיה כמפורט להלן:
(1)
לעניין מיתקן גז טבעי לצריכה המשמש להפעלת תחנת תדלוק כלי רכב בגז טבעי – כ׳ בטבת התשע״ו (1 בינואר 2016);
(2)
לעניין מיתקן לפריקת גז טבעי דחוס – כ״א באדר א׳ התשע״ו (1 במרס 2016).
(ב)
השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לדחות, בצו, את המועדים האמורים בסעיף קטן (א), בתקופות שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת.
פרק ז׳ – תחילה ותחולה לעניין מפרטים ותכניות עבודה
תחילתם של סעיפים 24, 25 ו־25א לחוק משק הגז הטבעי וסעיפים 119ו, 119ז ו־261(ד) לחוק התכנון והבנייה, כנוסחם בחוק זה, חודשיים מיום פרסומו של חוק זה, והם יחולו על מפרטים ותכניות עבודה כמשמעותם בסעיפים 24 ו־25 לחוק משק הגז הטבעי, כנוסחם בחוק זה, שהוגשו לפי אותם סעיפים ביום התחילה ואילך.

פרק ח׳: הקמת רשות החשמל

פרק ח׳ – תחילה
תחילתו של פרק זה ביום כ׳ בטבת תשע״ו (1 בינואר 2016) (בפרק זה – יום התחילה); ואולם תחילתו של סעיף 39 ביום תחילתו של חוק החשמל (תיקון מס׳ 4), התשע״א–2011.
פרק ח׳ – הוראות מעבר
(א)
החלטות של הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל כמשמעותה לפי חוק משק החשמל כנוסחו ערב יום התחילה (בסעיף זה – הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל), שקיבלה מכוח סמכויותיה לפי חוק משק החשמל, אשר היו בתוקף ערב יום התחילה, ובכלל זה החלטות וקביעות בדבר רישיונות, אמות מידה ותעריפים, ימשיכו לעמוד בתוקפן כל עוד לא שונו או בוטלו לפי הוראות חוק משק החשמל כנוסחו בסעיף 36 לחוק זה, ויראו אותן כאילו התקבלו על ידי הרשות כמשמעותה בסעיף 21 לחוק משק החשמל, כנוסחו בסעיף 36(14) לחוק זה.
(ב)
בקשות לקבלת אישור שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים (בסעיף זה – השר) לפי סעיפים 11 עד 13 לחוק משק החשמל כנוסחם ערב יום התחילה, שהוגשו לפני יום התחילה, ימשיכו ויטופלו על ידי השר אף לאחר יום התחילה, בהתאם לסמכותו לפי הסעיפים האמורים כנוסחם ערב יום התחילה.
(ג)
לעניין יושב ראש רשות החשמל הראשון שימונה לאחר יום פרסומו של חוק זה –
(1)
על אף האמור בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט–1959, מינויו יהיה בפטור מלא ממכרז;
(2)
על אף האמור בסעיף 38(ב) לחוק משק החשמל, כנוסחו בסעיף 36(23)(ב) לחוק זה, תקופת כהונתו תהיה חמש שנים, ולא יהיה ניתן לחזור ולמנותו לתקופת כהונה נוספת.
(ד)
(1)
חברי הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל יסיימו את כהונתם ביום י״ט בטבת התשע״ו (31 בדצמבר 2015), וכהונותיהם של חברי הרשות הראשונה לפי סעיף 21 לחוק משק החשמל, כנוסחו בסעיף 36(14) לחוק זה (בסעיף זה – הרשות), יחלו, לכל המוקדם, ביום התחילה או ביום מינוי יושב ראש רשות החשמל הראשון כאמור בסעיף קטן (ג), לפי המאוחר.
(2)
לא מונה יושב ראש רשות החשמל הראשון כאמור בפסקה (1), לא ימונה יושב ראש זמני לרשות, והמנהל הכללי של משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, או נציג השר מקרב עובדי משרדו, והממונה על התקציבים במשרד האוצר, או נציג שר האוצר מקרב עובדי משרד האוצר, יהיו רשאים למלא יחד את תפקידי הרשות ויוקנו להם במשותף סמכויות הרשות וסמכויות יושב ראש הרשות, והכול למעט לעניין תעריפים.
(ה)
עובדי המדינה שעבדו ברשות לשירותים ציבוריים – חשמל בהתאם להוראות סעיף 43 לחוק משק החשמל, ועובדי המדינה שעבדו ביחידת מינהל החשמל במשרד התשתיות הלאומית, האנרגיה והמים ערב יום התחילה, יהיו ביום התחילה לעובדים ברשות וימשיכו להיות עובדי המדינה, והכול בהתאם להוראות סעיף 43 לחוק משק החשמל.
(ו)
על אף האמור בסעיף 60(ד12) לחוק משק החשמל, ניתן לתת רישיון הספקה לחברה כאמור באותו סעיף שהיא בעלת רישיון חלוקה, עד י״ז בטבת התשפ״א (1 בינואר 2021), ובלבד שניתן לה רישיון הספקה לפי הסעיף האמור, לאחר תחילתו של הסעיף האמור.

פרק ט׳: תחילה

תחילה
תחילתו של חוק זה ביום י״ט בכסלו תשע״ו (1 בדצמבר 2015), אלא אם כן נקבע בו אחרת.

פרק י׳: הגנה על בריאות הציבור (מזון)

[תיקון: תשע״ח]


התקבל בכנסת ביום ז׳ בכסלו התשע״ו (19 בנובמבר 2015).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • משה כחלון
  שר האוצר
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן